zamówienie na:

Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”

zamawiający: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Nr 12/ZP/2019
wartość: powyżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy Części nr 1, 2 i 3 zamówienia
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (1514kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (864kB) pdf

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 04.06.2019 r.
Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 4 czerwca 2019 r. (1706kB) pdf

Załącznik nr 4.1 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 1 pn. „Dostawa wyposażenie do pracowni napraw części samochodowych wraz z indywidualnym zestawem narzędzi” (334kB) pdf Cz. nr 1 (78kB) word

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe  w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 maja 2019 r. pod numerem 554048-N-2019, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 30 maja 2019 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (1837kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (319kB) pdf

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (215kB) word  
Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (224kB) word
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (222kB) word  

Załącznik nr 4.1 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 1 pn. „Dostawa wyposażenie do pracowni napraw części samochodowych wraz z indywidualnym zestawem narzędzi” (321kB) pdf Cz. nr 1 (77kB) word

Załącznik nr 4.2 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 2 pn. „Dostawa mebli szkolnych” (294kB) pdf Cz. nr 2 (74kB) word

Załącznik nr 4.3 Specyfikacja techniczna/formularz cenowy Część nr 3 pn. „Dostawa mebli do pracowni gastronomicznej” (316kB) pdf Cz. nr 3 (77kB) word

Załącznik nr 4.3.1 Opis przedmiotu zamówienia Część nr 3 pn. „Dostawa mebli do pracowni gastronomicznej” (4624kB) pdf

Załącznik nr 5.1 Projekt umowy dotyczący Części nr 1 pn. „Dostawa wyposażenie do pracowni napraw części samochodowych wraz z indywidualnym zestawem narzędzi”, Części nr 2 pn. „Dostawa mebli szkolnych” (152kB) pdf

Załącznik nr 5.2 Projekt umowy dotyczący Części nr 3 pn. „Dostawa mebli do pracowni gastronomicznej” (152kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (30 maja 2019, 13:31:45)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (28 czerwca 2019, 12:45:54)
Zmieniono: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 376