zamówienie na:

„Odbudowa dróg powiatowych realizowanych w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.5.2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (3379kB) pdf


Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (1269kB) pdf


Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 24.06.2019 r.
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 24.06.2019 r. (1275kB) pdf
Załącznik
Przedmiar robót dotyczy Części nr 1 (77kB) pdf


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540125496-N-2019 z dnia 21.06.2019 r. (1440kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 21.06.2019 r.
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.06.2019 r. (7128kB) pdf
Załączniki
Przedmiar robót dotyczy Części nr 1 (77kB) pdf
Przekrój konstrukcyjny drogi dotyczy Części nr 1 (193kB) pdf
Specyfikacja techniczna wykonanie sączków podłużnych dotyczy Części nr 1 (440kB) pdf
Specyfikacja techniczna rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów dotyczy Części nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (399kB) pdf


Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Odbudowa dróg powiatowych realizowanych w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 11 czerwca 2019 r. pod numerem 559114-2019, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 11 czerwca 2019 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (4000kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (669kB) pdf
 
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (107kB) word  
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (20kB) word  
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (18kB) word  
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych (53kB) word  
Załącznik nr 5 Wykaz osób (53kB) word
Załącznik nr 6.1 Projekt umowy (355kB) pdf Część nr 1 pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1038C relacji Gostycyn-Bysław od km 2+540 do km 5+130”
Załącznik nr 6.2 Projekt umowy (355kB) pdf Część nr 2 pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1043C Bagienica-Wielka Klonia od km 8+670 do km 11+570”
Załącznik nr 6.3 Projekt umowy (356kB) pdf Część nr 3 pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Wielka Klonia -Gostycyn od km 2+515 do km 6+328”;
Załącznik nr 6.4 Projekt umowy (355kB) pdf Część nr 4 pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1003C relacji Nadolna Karczma- Piastoszyn od km 0+000 do km 3+310”
Załącznik nr 6.5 Projekt umowy (354kB) pdf   Część nr 5 pn. ,,Odbudowa drogi powiatowej nr 1022C relacji Tuchółka - Bladowo od km 0+000 do km 1+500”
Załącznik nr 6.6 Projekt umowy (355kB) pdf Część nr 6 pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1015C relacji Tuchola -Tleń od km 1+220 do km 3+815 z wyłączeniem odcinka od km 2+535 do km 2+665”
Załącznik nr 7.1 Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (9026kB) zip Część nr 1 pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1038C relacji Gostycyn-Bysław od km 2+540 do km 5+130”
Załącznik nr 7.2 Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (7238kB) zip Część nr 2 pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1043C Bagienica-Wielka Klonia od km 8+670 do km 11+570”
Załącznik nr 7.3 Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (7013kB) zip Część nr 3 pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Wielka Klonia -Gostycyn od km  2+515 do km 6+328”
Załącznik nr 7.4 Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (6428kB) zip Część nr 4 pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1003C relacji Nadolna Karczma- Piastoszyn od km 0+000 do km 3+310”
Załącznik nr 7.5 Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (4773kB) zip Część nr 5 pn. ,,Odbudowa drogi powiatowej nr 1022C relacji Tuchółka - Bladowo od km 0+000 do km 1+500”
Załącznik nr 7.6 Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (8065kB) zip Część nr 6 pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1015C relacji Tuchola -Tleń od km 1+220 do km 3+815 z wyłączeniem odcinka od km 2+535 do km 2+665”.

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (11 czerwca 2019, 14:20:15)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (11 lipca 2019, 11:34:08)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 968