zamówienie na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej 1003C w km 1+330”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-7-2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 czerwca 2019  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (713kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (425kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej 1003C w km 1+330” zostało opublikowane  w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 czerwca 2019 r. pod numerem 561212-N-2019, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 19 czerwca 2019 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (2046kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (385kB) pdf
 
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (19kB) word  
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (24kB) word  
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (52kB) word
Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług (16kB) word  
Załącznik nr 5 Projekt umowy (168kB) pdf  
Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (112kB) pdf
Załącznik nr 7 Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (17kB) word  

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (19 czerwca 2019, 13:14:00)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (10 lipca 2019, 09:26:44)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 453