zamówienie na:

„Odbudowa drogi powiatowej nr 1010 C Wielka Komorza - Drożdzienica na odcinku od km 0+005 do km 3+575 i od km 7+038 do km 9+205 i od km 18+144 do km 19+500 realizowana w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.6.2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 października 2019  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (874kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (92kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540206002-N-2019 z dnia 30.09.2019 r. (576kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30.09.2019 r. (2046kB) pdf
Załączniki:
Przedmiar robót (85kB) pdf
Legenda do PZT (75kB) pdf
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (809kB) pdf


Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Odbudowa drogi powiatowej nr 1010 C Wielka Komorza - Drożdzienica na odcinku  od km 0+005 do km 3+575 i od km 7+038 do km 9+205 i od km 18+144 do km 19+500 realizowana w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 19 września 2019 r. pod numerem 599585-N-2019, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  19 września 2019 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (2334kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (459kB) pdf
 
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (81kB) word
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (21kB) word  
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (18kB) word  
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych (53kB) word  
Załącznik nr 5 Wykaz osób (53kB) word  
Załącznik nr 6 Projekt umowy (344kB) pdf  
Załącznik nr 7 Dokumentacja techniczna (7039kB) zip  
Załącznik nr 8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (809kB) pdf  
Załącznik nr 9 Przedmiar robót (32kB) plik  

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (19 września 2019, 11:50:35)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (21 października 2019, 14:51:57)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 673