zamówienie na:

Odbudowa drogi powiatowej nr 1008C Legbąd -Woziwoda od km 4+780 do km 10+544 realizowana w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.1.2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 31 stycznia 2020  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (798kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (674kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 22.01.2020 r.
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22.01.2020 r. (524kB) pdf
Załącznik
Specyfikacja techniczna D.04.05.01 (242kB) pdf


Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Odbudowa drogi powiatowej nr 1008C Legbąd -Woziwoda od km 4+780 do km 10+544 realizowana w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej”  zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 16 stycznia 2020 r. pod numerem 503119-N-2020, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  16 stycznia 2020 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (2307kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (454kB) pdf
 
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (80kB) word
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (21kB) word  
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (18kB) word  
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych (54kB) word  
Załącznik nr 5 Wykaz osób (53kB) word
Załącznik nr 6 Projekt umowy (343kB) pdf  
Załącznik nr 7 Dokumentacja techniczna
Cz. I (3895kB) zip
Cz. II (6780kB) zip
Cz. III (5346kB) zip
Cz. IV (5890kB) zip
Załącznik nr 8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (745kB) pdf
Załącznik nr 9 Przedmiar robót (18kB) excel  

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (16 stycznia 2020, 14:11:11)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (11 lutego 2020, 10:05:37)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 492