zamówienie na:

Świadczenie usług pralniczych – prania i sterylizacji bielizny i odzieży szpitalnej oraz wynajem bielizny barierowej

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/24/09
wartość: poniżej kwot określonych w art 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 17 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

                                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Tuchola, dnia   09.12.2009 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Szpital Tucholski Sp. z o.o.
Adres : 89-500 Tuchola
ul. Nowodworskiego 14-18

Regon  092965579      NIP  561-14-55-873

tel.: 052 336 05 03  tel./fax. : 052 336 05 07

ogłasza przetarg nieograniczony na :

” Świadczenie usług pralniczych – prania i  sterylizacji bielizny i odzieży szpitalnej oraz wynajem bielizny barierowej”

• Adres strony internetowej na której będzie dostępna specyfikacja od dnia publikacji ogłoszenia w BZP: www.bippowiat.tuchola.pl .
 
I. Opis i zakres przedmiotu zamówienia.
 
 Przedmiotem zamówienia jest :  „Świadczenie usług pralniczych – prania i  sterylizacji bielizny i odzieży szpitalnej ” 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
                           98311000-6; 98310000-9; 98315000-4; 50830000-2
 
1.     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych, sterylizacji oraz wynajem bielizny barierowej :
-  pranie bielizny i odzieży szpitalnej, sterylizacja bielizny operacyjnej i noworodkowej
   stanowiących własność Szpitala Tucholskiego sp. z o.o. w Tucholi oraz wynajem bielizny
  barierowej.
– pranie bielizny i odzieży szpitalnej stanowiącej własność Szpitala Powiatowego sp. z o.o.
  w   Chełmży  oraz wynajem bielizny barierowej.
 
z zachowaniem właściwego reżimu sanitarnego.
W szczególności:
a)      przyjmowanie transportem  Wykonawcy oznakowanych worków z bielizną z oddziałów szpitalnych
b)      pranie dezynfekcyjne bielizny
c)      suszenie bielizny
d)      maglowanie i prasowanie bielizny
e)      reperacja bielizny (drobne usługi krawieckie)
f)       segregowanie, pakowanie, sterylizacja
g)      dostarczanie bielizny transportem oferenta do siedziby zamawiającego.
h)      dostarczanie bielizny barierowej zgodnie z zapotrzebowaniem Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Tucholi oraz Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży.
 
Wielkość szacunkowego zamówienia  -  180 ton.
 
2.  Zamawiający wymaga :
      a)   aby pralnia była wyposażona w pralnicę tunelową, celem zmniejszenia ryzyka zniszczenia
            bielizny w trakcie prania,
      b)   aby wykonawca posiadał urządzenie do obróbki fartuchów i ubrań operacyjnych w pozycji
            wiszącej – za pomocą gorącego powietrza, umożliwiające ich odpylenie.
      c)   aby pralnia była wyposażona w myjnie - dezynfektornie wózków transportowych.
      d)   realizacja usługi w ciągu 48 godzin od daty odbioru bielizny ze Szpitala,
      e)   aby Wykonawca dysponował pralnią spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu
            Ministra Zdrowia z 10.11.2006 r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568)  
      f)   aby Wykonawca dysponował środkami transportu posiadającymi szczelną i podzieloną
            skrzynię załadunkową na komory  do bielizny czystej i bielizny brudnej tak, aby bielizna
            czysta nie miała  możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną
 
II.   Termin realizacji przedmiotu zamówienia:   24 miesiące od podpisania umowy.
 
III.               Opis warunków udziału w postępowaniu:
 1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełnią następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy – PZP),
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy – PZP);
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – PZP),
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy – PZP (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – PZP),
e) posiadają certyfikat jakości ISO na świadczenie usług prania i sterylizacji oraz wynajmu bielizny.
 
IV.              Dokumenty wymagane od wykonawców w celu  potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.      W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a)      Oświadczenie na podstawie art. 22 i 24 oraz  art. i 44 – ustawy ( załącznik nr 3 )
b)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c)      Postanowienie podmiotu uprawnionego  do kontroli jakości  potwierdzającego, iż wykonawca  spełnia  warunki sanitarno - higieniczne zgodne z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku – Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 roku
Nr 231 poz. 1568) wymaganymi przy praniu i sterylizacji bielizny: ogólno szpitalnej (pościelowej, fasonowej, mopy etc.), operacyjnej, noworodkowej, zakaźnej, skażonej,   
d)      Postanowienie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego , iż samochody używane przez Wykonawcę na świadczenie usług  transportowych dotyczących bielizny szpitalnej i bielizny  lecznictwa otwartego, spełniają warunki bezpieczeństwa epidemiologicznego,
z zachowaniem wymaganej bariery higienicznej (stała, szczelna przegroda wzdłużna, oddzielająca bieliznę brudną od bielizny czystej). Zamawiający wymaga wykazania się co najmniej dwoma pojazdami spełniającymi powyższy warunek.
e)      Posiada certyfikowany system zarządzania jakością ISO  na usługę prania, sterylizacji i wynajmu bielizny.
f)       Dokumentacja przeprowadzanych procesów sterylizacji tworzona jest automatycznie w postaci wykresów graficznych i wydruków alfanumerycznych przez dwa niezależne od siebie źródła.
g)      Bielizna noworodkowa i bielizna bloku operacyjnego przed procesem sterylizacji powinna być załadowana w opakowania foliowo- papierowe lub dwie warstwy papieru krepowego
i oznaczona trójdzielną etykietą zawierającą:
-         Data sterylizacji
-         Termin ważności
-         Nazwa produktu
-         Nazwa klienta
-         Numer identyfikacyjny produktu zapewniający jednoznaczną identyfikację (kod kreskowy).
h)      Proces sterylizacji jest walidowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.
i)        Pakiety sterylne będą pakowane w plastikowe kuwety transportowe o wymiarach:
ok. 600 x 400 x 400 w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem opakowań po sterylizacji.
j)        Wykaz  wykonanych - od co najmniej 4 zamawiających,  w  tym minimum  3 szpitali
- a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy  -  w  tym  okresie, odpowiadających  swoim  rodzajem  i zbliżone wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat  wykonania  i  odbiorców,  wraz  z  referencjami potwierdzającymi , że usługi stanowiące przedmiot zamówienia zostały wykonane należycie w okresie ostatnich 3 lat
k)      Oświadczenie  wykonawcy, iż  nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi (podwykonawcy).
2.      Dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
a)      Wykaz sprzętu będącego na wyposażeniu pralni i jego wydajność,
b)       Wykaz środków piorących i dezynfekujących przewidzianych do wykonywania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi aktualny wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zakres działania dezynfekcyjnego: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy musi być potwierdzony pozytywna opinia zakładu, którego metodyka badań skuteczności produktów biobójczych i substancji czynnych zaakceptowanych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych. 
c)      Badania mikrobiologiczne wykonane przez właściwą Stację Sanitarno – Epidemiologiczną (również organy przy jego strukturze) lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisanego na jego listę laboratoriów badawczych potwierdzające skuteczność procesu dezynfekcji wózków do transportu bielizny, wystawione nie wcześniej niż 8 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d)      Badania mikrobiologiczne wykonane w pralni Wykonawcy wykonane przez właściwą Stację Sanitarno – Epidemiologiczną (również organy przy jego strukturze) lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisanego na jego listę laboratoriów badawczych celem potwierdzenia skuteczności dezynfekcji wystawione nie wcześniej  niż 8 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   
 
Zawartość oferty :
1. dokumenty  wymienione w punkcie VI p. 1 i 2 
2. Oświadczenie o warunkach płatności i niezmienności cen.
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
UWAGA:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w pkt 1 ppkt-y: 1.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
      - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymagania w zakresie terminów wydania tych dokumentów stosuje się odpowiednio.
3.      Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, o których mowa w punkcie 1 i 2

Formularz ofertowy  -  załącznik nr 1 do SIWZ
wypełniony formularz  cenowy –  załącznik nr 2 do SIWZ 
Oświadczenie  -  załącznik nr 3 do SIWZ
Projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ
Wykaz używanych środków piorących i dezynfekujących – załącznik nr 5
Wykaz wyposażenia – załącznik nr 6
Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 7
Protokół przyjęcia /zwrotu – załącznik nr 8
Procedura pakowania i oznaczania bielizny do prania – załącznik nr 4 do umowy
Procedura pakowania i oznaczania bielizny upranej  - załącznik nr  4 „A” do umowy 4.      Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy. 
5.      Dokumenty powinny być dołączone do oferty. 
6.      Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
7.      W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y nie wymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
8.      W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1 ppkty 1.2 niniejszego rozdziału, z tym że dokument wskazany w każdy z podmiotów tworzący konsorcjum również składa oddzielnie. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.
9.      Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) i nie uzupełnienie ich w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem pkt-u 9 niniejszego rozdziału.
10.  Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.
 
V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII.  Zamawiający   przewiduje   udzielenie  zamówień   uzupełniających  o   których
        mowa w art. 67 ust. 1 Pkt .6 Prawa zamówień publicznych.


VIII. Zamawiający   nie wymaga   wniesienia  wadium.       

IX. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:
        Renata Remus
        w godz. 8:00 – 15:00 tel./fax.  (052)  33 60 507

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
     Cena  100 %


XI.  Oferty   należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego  w  Sekretariacie pokój nr 1, w terminie  do  dnia    17.12.2009r. do godz. 11.00.  
Otwarcie ofert nastąpi dnia    17.12.2009r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego

XII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XIII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIV. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

XV.  Zamawiający     w     celu     wyboru     oferty     najkorzystniejszej     nie  
      przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XVI. Forma porozumiewania się zamawiającego i wykonawców
         Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   każda   ze   stron
         przekazuje pisemnie lub faksem na numer: (052) 336 05 07
.
XVII. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu   09.12.2009 roku pod
           numerem       238291-2009
 
 
SIWZ (178kB) word
załacznik nr 1 formularz ofertowy (26kB) word
załącznik nr 2 formularz cenowy (47kB) word
załącznik nr 2 A do formularza cenowego (39kB) word
załącznik nr 3 oświadczenie (32kB) word
załacznik nr 4 projekt umowy (104kB) word
zalącznik nr 5 wykaz uzywanych środków pioracych i dezynfek. (36kB) word
załacznik nr 6 wykaz wyposażenia pralni w urządzenia (34kB) word
załącznik nr 7 wykaz wykonanych usług (37kB) word
załącznik nr 8 protokół przekazania zwrotu (38kB) excel

wezwanie (23kB) word
Treść protestu (39kB) word

zawieszenie terminu składania ofert (22kB) word

załącznik nr 2 prawidłowy (47kB) word

rozstrzygnięcie protestu (41kB) word
informacja o terminie składania ofert (21kB) word

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (38kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (9 grudnia 2009, 14:08:01)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (8 stycznia 2010, 12:16:08)
Zmieniono: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1411