Materiał informacyjny na XXIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 18.06.2021 r.

Tuchola, dnia 10 czerwca 2021 r.
BR.0002.29.2021
Pan(i) 
.......................................................
.......................................................
.......................................................Zapraszam na XXIX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 18 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 9.00. 

Na podstawie art. 15 zzx ust 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) sesja Rady Powiatu zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania. 

Sesję można śledzić online na stronie www.tucholski.pl

Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1.   Otwarcie sesji. 
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.   Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z XXVIII  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.   Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.   Raport o stanie Powiatu Tucholskiego za 2020 r.
a) przedstawienie raportu, 
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tucholskiego wotum zaufania.
7.   Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem finansowym: 
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego,
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
c) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym, 
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2020 rok.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
9.   Drogi publiczne: -sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2020 r.
10. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 r.
11. Sprawozdanie z Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tucholskiego za lata 2019 – 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Powiatu Tucholskiego położonej w Tucholi. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tucholski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kęsowo działek pod drogę publiczną.
18. Przyjęcie stanowiska w sprawie planowanego przedsięwzięcia  p.t. „Budowa instalacji do kompostowania osadów ściekowych oraz odpadów zielonych i innych bioodpadów selektywnie zebranych w miejscowości Tuchola”.
19. Składanie zapytań i interpelacji.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie sesji.

Podpisała:  Dorota Gromowska
Przewodnicząca Rady

Materiał informacyjny

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (10 czerwca 2021)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (10 czerwca 2021, 12:23:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 748