Materiał informacyjny na XXVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 28.01.2021 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego                                                                     Tuchola, dnia 19 stycznia 2021 r.
BR.0002.26.2021


                                   
                                                                                       Pan(i)
                                                                                       ...............................................
                                                                                       ...............................................
                                                                                        
Zwołuję XXVI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00.    

Na podstawie art. 15 zzx ust 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) sesja Rady Powiatu zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania.  

 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.    

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.                      
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.        
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.       
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego.     
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.  
 6. Składanie zapytań i interpelacji.       
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście za 2020 r.     
 8. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w 2020 r.      
 9. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2021 r.   
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2020 r.   
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego.    
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.                                                                                                
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030.                       
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek Powiatu Tucholskiego.    
 15. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego za lata 2018-2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2024.                  
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.     
 18. Zamknięcie sesji.

Podpisała: Dorota Gromowska
Przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiegometryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (19 stycznia 2021)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (20 stycznia 2021, 11:34:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 616