Materiał informacyjny na XXXI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 29.10.2021 r.

Rada Powiatu Tuchola, dnia 20 października 2021 r.
Tucholskiego
BR.0002.31.2021
Pan(i) 
..............................................
..............................................

Zwołuję XXXI sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 9.00. 

Na podstawie art. 15 zzx ust 1 i 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) sesja Rady Powiatu zostanie przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania. 

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX  sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
 7. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2020/2021.
 8. Ochrona i promocja zdrowia na terenie Powiatu - funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
 9. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z obowiązku wpłaty do budżetu Powiatu Tucholskiego nadwyżki środków obrotowych.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2022.
 16. Składanie zapytań i interpelacji.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zamknięcie sesji.
Podpisała: Przewodnicząca Rady 
Dorota Gromowska


metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (20 października 2021)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (21 października 2021, 08:52:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126