Ogłoszenie o naborze do pracyDyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty – Połczyńskiego
  w Tucholi
 
ogłasza nabór 
 
na stanowisko referenta administracji w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13
 
1.        Wymagania niezbędne kandydata: 
 
1)   jest obywatelem polskim,
2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)   posiada wykształcenie średnie,
4)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)   cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
2.        Wymagania dodatkowe:
1) posiada minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji, w tym minimum 6 miesięcy w jednostce oświatowej.
2)   znajomość przepisów prawnych:
a)   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072),
b)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami),
c)    rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
d) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zawodowych.
e) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 1991r. Nr 95 poz. 425).
3)  wykształcenie średnie o kierunku ekonomicznym lub finanse publiczne,
4)  znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo - księgowych, płacowych, programu „Płatnik”, „Office Windows”,
5)   obsługa urządzeń biurowych,
6)   komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność,
7)   odpowiedzialność oraz lojalność wobec firmy,
8)   dobra organizacja swojego czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole.
 
3.        Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1)      przyjmowanie i ewidencjonowanie poczty przychodzącej i wychodzącej,
2)      prowadzenie  ewidencji wszystkich faktur i delegacji,
3)      prowadzenie rozliczeń finansowych szkoły według rozdziałów i paragrafów,
4)      przygotowanie i kompletowanie dokumentacji przekazywanej do archiwum szkolnego,
5)      obsługa procesów związanych z maturą – prowadzenie wyznaczonej dokumentacji,
6)      prowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych,
7)      wystawianie i ewidencjonowanie legitymacji uczniowskich,
8)      przyjmowanie, ewidencjonowanie i wydawanie świadectw szkolnych,
9)      prowadzenie dokumentacji do legitymacji ubezpieczeniowych pracowników i ich rodzin,
10)  prowadzenie szkolnego BIP-u.
 
4.        Warunki pracy na stanowisku:
1)      praca administracyjno – biurowa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,
2)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3)      użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
4)      miejsce pracy to budynek Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13. Budynek nie jest wyposażony w windę, przy wejściu do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.
5)      umowa zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy. Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
 
5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie przekracza 6%.
 
6.    Wymagane dokumenty: 
 
1)    list motywacyjny,
2)    życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
3)    kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie, 
4)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
5)    kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające staż pracy, 
6)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)     opinia lub referencje.
 
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13 lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta administracji”, w terminie do dnia 31 października 2014r. do godz. 9:00”.
 
Aplikacje, które wpłyną do ZSLiA w Tucholi po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
7.    Metody selekcji kandydatów:
 
Pierwszy etap - sprawdzenie przez Komisję Konkursową ofert kandydatów pod względem formalnym i dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do drugiego etapu.
Drugi etap - rozmowa kwalifikacyjna.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bippowiat.tuchola.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz .U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)".
Klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
 
W terminie 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną odesłane adresatom.
 
Dyrektor ZSLiA w Tucholi zastrzega sobie prawo odwołania naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
     
Tuchola, dnia 16 października 2014r.
 
 Ireneusz Wesołowski
 Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty - Połczyńskiego
w Tucholi

 
 
 
 
 

Wytworzył: Ireneusz Wesołowski - Dyrektor ZSLiA (16 października 2014)
Opublikował: Tadeusz Pluschke (16 października 2014, 14:55:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1062

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij