Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim w 2019 r.

ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE TUCHOLSKIM W 2019 ROKU

Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) Powiat Tucholski realizuje od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu poradnictwa obywatelskiego.
Wobec powyższego w Powiecie Tucholskim zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jeden punkt usytuowany jest w 5 lokalach gminnych. Poniżej harmonogram udzielania ww. pomocy w Powiecie Tucholskim w 2019 r. 
Aby powiększyć tabelę proszę kliknąć na harmonogram:

harmonogram
harmonogram


REJESTRACJA WIZYT

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się wyłącznie według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić telefonicznie w godzinach pracy starostwa pod nr
tel. 52 559 07 51
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.), ustawa z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1467).

Informacje ogólne

W związku ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej przewiduje się szereg ułatwień w dostępie do pomocy prawnej. Nowelizacja ustawy przewiduje, że od 1 stycznia 2019 roku będą dostępne poszerzone usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Obowiązująca od ponad dwóch lat ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej miała na celu zagwarantowanie dostępu do podstawowych usług prawniczych grupie osób, które z uwagi na swój status materialny lub sytuację życiową nie mają możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej. Ustawa ta stworzyła mechanizmy umożliwiające osobom fizycznym dostęp do uzyskania, na etapie przedsądowym, nieodpłatnej porady prawnej, świadczonej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez adwokatów lub radców prawnych oraz przez organizacje pozarządowe. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w ramach tego systemu finansowane jest ze środków publicznych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat w porozumieniu z gminami.
Korzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.
W 2019 roku następuje rozszerzenie katalogu beneficjentów - uprawniona będzie osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W ustawie zrezygnowano z określonego, zamkniętego katalogu osób uprawnionych (znajdowały się w nim m.in. osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny, które nie ukończyły 26 lat albo które ukończyły 65 lat, będące w ciąży albo które poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej) na rzecz poszerzenia kręgu beneficjentów systemu nieodpłatnej pomocy w taki sposób, aby uprawnioną do pomocy była każda osoba fizyczna, która nie będzie w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, na podstawie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jest to zasadnicza zmiana w porównaniu z obowiązującym stanem prawnym. System nieodpłatnej pomocy został otwarty na osoby, które nie zaliczały się dotychczas do żadnej z grup beneficjentów ustawy, jednak znajdują się w takiej sytuacji materialnej, która uniemożliwia im skorzystanie z odpłatnych usług prawniczych. Nowelizacja ustawy wprowadza także nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Polega ono na udzieleniu pomocy w rozwiązywaniu problemów w szczególności
w zakresie zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego.  
Zakres udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej
Od stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
•    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
•    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
•    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
•    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Zakres udzielanej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
W przypadku, gdy zgłaszany problem prawny „nie ma jedynie natury prawnej”, wówczas osoba uprawniona może zostać przekierowana przez udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do „innych systemów pomocy”, które obejmują„ w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej”.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

W związku z wejściem w życie art. 8a w ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. z 2017r., poz. 2030 z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1467 starosta  sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu.

Poniżej lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa:
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA (184kB) word

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą Tucholi przy ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.
2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 55 90 700 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3.    Przetwarzane Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a oraz c RODO i będzie się odbywać w celu możliwości wykonywania przez Starostwo powiatowe w Tucholi ustawowych zadań publicznych, określonych  w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
4.    W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające.
5.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich sporządzenia zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Dokumenty zawierające dane osobowe są archiwizowane na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
7.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z zasadami określonymi w RODO.
8.    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

Wytworzył: Macej Korda - Sekretarz Powiatu (31 grudnia 2018)
Opublikował: Jacek Lorczak (31 grudnia 2018, 14:05:58)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (8 maja 2019, 14:57:48)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2396

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij