Materiał informacyjny na IX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 14.06.2019 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego                                                                     Tuchola, dnia 5 czerwca 2019 r.
BR.0002.9.2019

 
                                                                                        Pan(i)
                                                                                        ................................................
                                                                                        ................................................
                                                                                        ................................................
 
Zapraszam na IX sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7. 
 
Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.  Otwarcie sesji.         
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.  
3.  Złożenie ślubowania radnego.        
4.  Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.         
5.  Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.         
6.  Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.         
7.  Składanie zapytań i interpelacji.         
8.  Raport o stanie Powiatu Tucholskiego za 2018 r.   
a)  przedstawienie raportu,   
b)  debata,   
c)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tucholskiego wotum zaufania.         9.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem finansowym:   
a)  zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego (dostarczone w osobnym dokumencie),                   
b)  zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,   
c)  zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym,   
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2018 rok.     
10.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.                
11.Drogi publiczne:   ·        sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2018 r. 
12.Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2018 r.     
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.                
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2019 – 2024.     
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2022.    
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.     
17.Wnioski i oświadczenia radnych.                
18.Zamknięcie sesji. 

 
 
 
Materiał sesyjny dostępny jest
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Aktualności
na stronie www.bippowiat.tuchola.pl.

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (5 czerwca 2019)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (6 czerwca 2019, 13:46:59)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (26 czerwca 2019, 12:33:05)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 312