Podstawowe dane

Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta Połczyńskich Wysoka

                                                       89-502 Raciąż

tel. 052 5592353

fax 052 5592354

tel. 660 533 251

e-mail : dps.wysoka@wp.pl

e-mail:sreberska.dpswysoka@wp.pl     (pracownik socjalny)
Inspektor Ochrony Danych  e-mail: inspektor.iod@tutamail.com

Skrytka EPUAP: /dpswysoka/domyslna

Regon 001016032
NIP 561-12-02-149
Konto Getin Noble Bank  79 1560 0013 2344 7748 7000 0004

Typ - dom dla osób przewlekle somatycznie chorych
Ilość mieszkańców - 46
Ilość pracowników - 30
            Przyjmowanie skarg i wniosków przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej - we wtorki w godzinach od 9.00 do 13.00

Godziny pracy - administracja i specjaliści - 7.00 - 15.00
-opiekunowie - całodobowy dyżur


Klauzula informacyjna (ogólna)
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Wysokiej 16   89-502 Raciąż, reprezentowany przez Dyrektora placówki.
II. Inspektor Ochrony Danych - wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: inspektor.iod@tutamail.com oraz pod numerem telefonu 52 5592353 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania - określono cele przetwarzania danych osobowych przez administratora:
1. Dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: działania wynikającego z przepisów prawa;
2. Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw;
3. Dane osobowe przetwarzane będą również w celu ochrony żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
4. Dane osobowe przetwarzane będą również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
IV. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych; do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
V. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


metryczka


Wytworzył: Pastwa Wioletta (12 kwietnia 2007)
Opublikował: (3 lipca 2003, 08:39:47)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Bronikowska (7 kwietnia 2020, 11:02:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12922