Oferta programowa

  OFERTA  PROGRAMOWA  PPP  W  TUCHOLI   

  
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w  Tucholi

Ul. Piastowska 30,  telefon : (0-52) 33 43 863

Zapraszamy do  korzystania  z naszych  usług  dzieci i młodzież, rodziców   i  nauczycieli.

Świadczymy  usługi  :

 1. diagnostyczne,
 2. terapeutyczne,
 3. doradcze,
 4. profilaktyczne.

Tu znajdziesz  pomoc  :

 •  PSYCHOLOGICZNĄ
 •  LOGOPEDYCZNĄ
 •  PEDAGOGICZNĄ

Korzystanie z naszej pomocy jest nieodpłatne. Obowiązuje  nas dyskrecja!

Wykonujemy  badania :

 • diagnozowanie  dzieci  z  zaburzeniami  w  rozwoju psychoruchowym,
 •  diagnozowanie  dzieci  z  trudnościami  w  uczeniu się,
 • diagnozowanie  specyficznych trudności  szkolnych,
 • diagnozowanie  dzieci  zdolnych,
 • badania zainteresowań,
 • diagnozowanie  dzieci sprawiających trudności  wychowawcze,
 • diagnozowanie  dzieci z  zaburzeniami  organicznymi,
 • diagnozowanie  środowiska  szkolnego  ucznia,
 • diagnozowanie  poziomu rozwoju  mowy,
 • diagnozowanie  poziomu rozwoju  intelektualnego,
 • diagnozowanie  poziomu  opanowania  materiału  programowego,
 • diagnozowanie  przyczyn  trudności szkolnych,
 • diagnozujemy  predyspozycje  zawodowe,
 • diagnozujemy  dzieci  i młodzież z problemami  zdrowotnymi,
 • wykonujemy  badania  młodzieży  dla  potrzeb  Zespołu  Orzekającego o Stopniu  Niepełnosprawności  przy  CPR  w Tucholi,
 •  diagnozujemy  dzieci  i  młodzież na  potrzeby lekarzy specjalistów.

Opiniujemy  w  sprawach :

 • wczesnego  wspomagania  rozwoju,
 • przyspieszenia  obowiązku  szkolnego,
 • odroczenia  obowiązku  szkolnego,
 • dostosowania  wymagań  edukacyjnych do  indywidualnych potrzeb  dziecka ,
 • dostosowania  wymagań  egzaminacyjnych do  możliwości  uczniów ze specyficznymi  problemami  w uczeniu  się,
 • kontynuowania nauki  w  systemie  hufców  pracy,
 • kontynuowaniu nauki  w systemie  klas przysposabiających  do  pracy,
 • wczesnego  wspomagania  rozwoju,
 •  pozostawienia  ucznia  szk. podst. kl. I-III  na  drugi  rok w tej samej  klasie,
 •  kwalifikowanie  do klas  terapeutycznych,
 • indywidualnego  programu lub toku  nauki,

Orzekamy  w  sprawach :

 • przeniesienia  dziecka  do szkolnictwa specjalnego  dla  dzieci upośledzonych  umysłowo,
 • szkolnictwa  dla  dzieci  przewlekle  chorych,
 •  w  sprawach  nauczania  indywidualnego  dzieci  z problemem  zdrowotnym,

Pomagamy :

 • dzieciom  z  wadami  mowy,
 • dzieciom  specjalnej  troski,
 • uczniom  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • dzieciom  z  problemami  w  nauce,
 • dzieciom  z  problemami  emocjonalnymi,
 • młodzieży  w  rozwiązywaniu  trudnych  życiowych problemów,
 • pomagamy  w wyborze  szkoły  i  zawodu,
 • pomagamy rodzicom  w poznaniu  dziecka  i  jego  potrzeb.          

Okreeślamy:

 •  poziom  rozwoju  poznawczego,
 • przyczyny  trudności  szkolnych,
 • przyczyny trudności  emocjonalnych,
 • program  indywidualnej  terapii  logopedycznej, pedagogicznej  oraz  psychologicznej, 

Proponujemy :

 • pomoc korekcyjno-kompensacyjną  dla dzieci  z  zaburzeniami  funkcji percepcyjno- motorycznych,
 • pomoc  dzieciom  i  młodzieży  ze   specyficznymi trudnościami  w  nauce(dysleksja, dyskalkulia),
 • pomoc  w  korygowaniu  wad  wymowy (seplenienie, reranie, jąkanie,afazja, bezdźwięczność  i  inne),
 • korygowanie  słuchu  fonemowego,
 • terapię zaburzeń  w  zachowaniu,
 • terapię zaburzeń  emocjonalnych,
 • wczesne  wspomaganie  rozwoju,
 • terapię  małżeńską,
 • mediacje,
 • interwencje  w  środowisku  ucznia,
 • doradztwo  zawodowe,
 •   pomoc  w  rozwiązywaniu  indywidualnych problemów  życiowych  (również profilaktyka  uzależnień oraz  uzależnienia).

Oferujemy :

 • jęcia  grupowe  z tzw. trudnymi klasami,
 • zajęcia grupowe  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień,
 •  zajęcia  treningowe  z  zakresu  komunikacji, asertywności, integracyjne,
 • zajęcia  psychoedukacyjne  z  zakresu  promowania  zdrowego  stylu  życia (trening radzenia  sobie  ze stresem),
 • zajęcia  warsztatowe  z  zakresu  orientacji  zawodowej i  planowania  kariery,
 •  zajęcia  rewalidacyjna  dla  dzieci  specjalnej troski,
 • zajęcia warsztatowe ,podwyższające kompetencje  wychowawcze , dla  rodziców
 •  zajęcia  wspomagania  rozwoju  metodą  Dennisona,
 •  spotkania  z  rodzicami,
 • szkolenia i  spotkania  z  radami   pedagogicznymi,
 •  warsztaty  dla  nauczycieli terapii  pedagogicznej,
 • pomoc  metodologiczną  nauczycielom  dzieci  upośledzonych w  stopniu  głębokim,
 • indywidualne  konsultacje  w  sprawach dzieci,
 • indywidualną  psychoterapię.

Drektorem poradni jest Pani mgr Hanna Klinger
 
 

metryczka


Wytworzył: K. Zinkiewicz (30 czerwca 2003)
Opublikował: (30 czerwca 2003, 12:23:19)

Ostatnia zmiana: Alina Słoniewicz (26 listopada 2019, 07:49:14)
Zmieniono: uaktualnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6751