24

Protokół nr  24/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 22 czerwca 2005 r.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Stanisław Rzepiński - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, p. Żaneta Malendowicz - Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, p. Krzysztof Łukaszewicz - Powiatowy Inspektor Weterynarii, p. Maciej Korda - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Tematyka posiedzenia:
1. Agroturystyka - stan przygotowań przed sezonem.
2. Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii.
3. Realizacja zadań melioracyjnych oraz ocena działalności spółek wodnych w Powiecie.
4. Rozdział środków PFOŚiGW w 2004 r.
5. Informacja o stanie środowiska w Powiecie Tucholskim.
6. Realizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.
7. Sprawy bieżące

Ad. 1.
Przewodniczący - poprosił pana Kordę, aby przedstawił informację o stanie przygotowań do sezonu turystycznego.
p. M. Korda - poinformował, że Powiat brał udział w czterech imprezach targowych w marcu i kwietniu. Ponadto na terenie Powiatu znajduje się 10 tablic z folderami. W ubiegłym roku rozdysponowano 50.000 takich ulotek. Na terenie Muzeum Borów Tucholskich funkcjonuje punkt informacji turystycznej. Tam prowadzi się ewidencję gospodarstw agroturystycznych. W trakcie jest przygotowywanie przewodnika powiatowego. Na terenie powiatu jest 76 gospodarstw, z tego do Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych należy 31. Od ubiegłego roku powstaje internetowy system informacji turystycznej. Wydział rozesłał ankiety do właścicieli gospodarstw, które następnie są wprowadzane do systemu komputerowego.
Przewodniczący - zadaniem wydziału jest promowanie i zapraszanie gości. Zapytał na ile jest do tego przygotowana baza noclegowa i wypoczynkowa.
p. M. Korda - baza noclegowa jest bardzo różna. Każdy przyjeżdżający może wybrać standard, który mu odpowiada. Jest jeszcze kilka punktów, z którymi wydział walczy, ale standard znacznie się poprawił. Problemem jest również zachowanie porządku przy akwedukcie w Fojutowie. Mieści się to na pograniczu Gminy Tuchola i Gminy Czersk. Z tego powodu nigdy nie wiadomo, kto ma się zająć konserwacją i sprzątaniem okolicy akweduktu.
p. J. Kiedrowski - stwierdził, że promocja jest bardzo ważnym elementem działalności Starostwa, dlatego należy zwracać uwagę, aby nie popełniać błędów. Zapytał, czy są pozytywne spostrzeżenia na temat naszych gospodarstw agroturystycznych i czy gospodarstwa okazują zadowolenie ze współpracy z wydziałem.
p. M. Korda - współpraca bardzo często odbywa się na zasadzie uprzejmości. Dwa lata temu wydział wyszedł z propozycją bukowania miejsc. Jednak nie wszyscy chcą informować o wolnych miejscach. Opinie turystów na temat gospodarstw są bardzo różne. Chodzi głównie o warunki socjalne.
p. J. Kiedrowski - uważa, że agroturystykę należy połączyć z możliwością pokazania ciekawych miejsc w Powiecie. Chodzi o organizację np. wycieczek, zwiedzania cisów staropolskich, spływy kajakowe itp.
p. M. Korda - odpowiedział, że jest to zadanie komercyjne. Wie, że ośrodki wczasowe mają kontakty z kwaterodawcami i goście gospodarstw agroturystycznych mogą korzystać z oferty tychże ośrodków.
Przewodniczący - stwierdził, że zastanawia go to, iż kwaterodawcy nie są zainteresowani współpracą z Wydziałem Promocji.
p. M. Korda - uważa, że chodzi o ewentualny podatek w Urzędzie Skarbowym lub o konkurencję.
p. J. Kiedrowski - agroturystyka jest pewną szansą dla gospodarstw na dorobienie do budżetu rodzinnego. Według danych w ubiegłym roku odwiedziło Polskę 80 milionów turystów. Uważa, że najtrudniejszy krok został już zrobiony.
p. T. Zaborowski - jeżeli chodzi o podatek to do pięciu pokoi w gospodarstwie lub do 20 miejsc nie ma podatku.
Przewodniczący - poinformował, że na każdą uroczystość zaprasza Wydział Promocji. W Bydgoszczy odbyło się zakończenie konkursu "Rolnik - Farmer Roku". Jego pomysłem było, aby przedstawić osiągnięcia kulturalne ziemi tucholskiej. W tym celu odbyło się spotkanie informacyjne, na które nie przybył ani Starosta, ani Wicestarosta. Swój akces zgłosiła orkiestra Technikum Leśnego, "Młodzi Borowiacy", Frantówki. Uważał, że na tą imprezę do Bydgoszczy przyjedzie ktoś z władz powiatu i zaprosi uczestników w Bory Tucholskie. Za jego sprawą powiedziano coś na temat występujących zespołów. Zapytał, czy tak ma wyglądać promocja regionu. Uważa, że to jest obowiązkiem naczelnika wydziału. Stwierdził, że naczelnika brakowało na spotkaniu organizacyjnym i w Bydgoszczy na imprezie.
p. M. Korda - poinformował, że był na jednym ze spotkań. Nic na nim nie mówiono, że powinien uczestniczyć w tej imprezie  i prezentować zespoły.
Przewodniczący - poinformował, że taką informację przedstawi na sesji.
p. Z. Kolczyk - prosi, aby nie generalizować i nie przedstawiać takiego stanowiska na sesji. Wydział Promocji jest obecny na targach,  gdzie opinie zawsze są bardzo pozytywne.
p. T. Zaborowski - zapytał w jakich godzinach funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej. Zapytał również, czy naczelnik rozpatrywał możliwość połączenia Biura Informacji Turystycznej ze współpracą z Zespołem Szkół Leśnych i Agrotechnicznych.
p. M. Korda  - poinformował, że Punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1700, a w soboty od 900 do 1500. W niedzielę Punkt jest nieczynny. Wydział ani Punkt Informacji Turystycznej nie korzystają z pomocy Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych.

Ponieważ nie dotarł jeszcze na posiedzenie p. Krzysztof Łukaszewicz - Powiatowy Inspektor Weterynarii Przewodniczący zaproponował, aby przejść najpierw do punktu 3.
Ad. 3.
Przewodniczący - stwierdził, że jest to bardzo trudny czas dla spółek wodnych. Poprosił pana Rzepińskiego o przedstawienie informacji.
p. S. Rzepiński - poinformował, że starosta sprawuje nadzór prawny nad działalnością spółek wodnych. W Powiecie działają dwie spółki na terenie całych gmin i dwie spółki obiektowe. Na pozostałych obszarach w sprawach interwencyjnych decyzje nakazujące wykonanie wydaje starosta. Działalność spółek zależy od środków finansowych. Zaczynają się problemy ze spółką wodną Wielkiego Kanału Brdy. Padł wniosek o rozwiązanie tejże spółki. Przy rzeczywistym rozwiązaniu spółki pojawi się problem zapewnienia wody dla użytków rolnych. Marszałek Województwa przeznacza niewielkie środki na utrzymanie Kanału. Być może uda się doprowadził do utworzenia spółki przez Zakład Hodowli Pstrąga i małą elektrownię. Przez cały czas istnieje problem z nadleśnictwami, które uważają, że dla lasów Kanał nie ma znaczenia.
p. T. Zaborowski - poinformował, że rolnicy narzekają, ponieważ w czasie sianokosów Kanał nie jest zatrzymywany tak jak bywało w przeszłości. Najważniejsza stała się elektrownia, która znajduje się na końcu Kanału, choć jest ona obiektem nieprzyjaznym dla środowiska. Kanał został wydzierżawiony w części gospodarstwu rybackiemu w Charzykowach. Rozmowa z członkami nowej spółki może być bardzo trudna, a jeżeli nie będzie konkretnego gospodarza, to Kanał ulegnie zniszczeniu.
p. S. Rzepiński - część użytków zielonych przylegających do Kanału są już użytkami ekologicznymi. Tam koniecznie potrzebny jest zarządca.
Przewodniczący - tematem dla Komisji jest ocena działalności spółek wodnych. Jest to ocena dla samorządów. Największy budżet ma spółka wodna w Lubiewie, dofinansowywana przez Gminę.
p. T. Zaborowski - uważa, że nie ma potrzeby komentowania materiałów. Został przedstawiony jakiś obraz spółek wodnych. Na ten obraz duży wpływ mają władze gmin.
p. S. Rzepiński - bardzo duży wpływ na czyszczenie rowów mają teraz dopłaty bezpośrednie. Aby otrzymać środki trzeba łąki skosić raz w roku, dlatego rolnicy sami czyszczą rowy, aby móc skosić trawę.

Po dyskusji Komisja wyraziła następującą opinię: Komisja omówiła temat melioracji na terenie Powiatu. Obecna sytuacja powoduje, że zauważa się problemy melioracji. Jest to związane z otrzymywaniem przez rolników dopłat bezpośrednich. Rolnicy zaczynają się organizować lub we własnym zakresie czyścić rowy, co należy uznać za zjawisko pozytywne.
Ad. 2.
p. K. Łukaszewicz - przeprosił za spóźnienie. Było to związane z wysyłką pierwszego transportu trzody chlewnej z terenu Powiatu za granicę.
Przewodniczący - poprosił o przedstawienie co się zmieniło po wejściu do Unii Europejskiej w przepisach.
p. K. Łukaszewicz - następują zmiany prawa dotyczące środków żywienia zwierząt. Wiąże się to z tym, że rolnik, który produkuje zboże i planuje je sprzedawać musi być zarejestrowany w Inspektoracie Weterynarii. Gospodarstwa, które istnieją muszą do końca roku się zarejestrować i dokonać modyfikacji zgłoszeń dotyczących mieszania pasz. Od 1 stycznia 2006 r. takie gospodarstwa będą musiały się rejestrować jako nowe podmioty i spełnić wszystkie wymogi. Od 2006 r. wchodzi w życie prawo żywnościowe. Inspekcja zaczyna weryfikację zakładów żywnościowych. W ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych pojawił się zapis o obowiązku zgłaszania upadków bydła, owiec i kóz.
Przewodniczący poprosił, aby na sesji przedstawić podobną informację.

Komisja zapoznała się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie i pozytywnie zaopiniowała przedstawiony materiał.
Ad. 4.
Przewodniczący - poprosił o omówienie pana Stanisława Rzepińskiego.
p. S. Rzepiński - poinformował, że Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 r. wyniósł 51.643 zł. Za Program Ochrony Środowiska zapłacono 31.600 zł. Ponadto dotacje otrzymały 4 spółki wodne w wysokości 3.000 zł na spółkę. Gmina Lubiewo otrzymała 1500 zł na badanie wód podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Bysławku. Na akcję Sprzątania świata przekazano do Tucholskiego Parku Krajobrazowego kwotę 941,49 zł. Gmina Tuchola otrzymała 3.000 zł na piknik ekologiczny. Na dzień kukurydzy przeznaczono 4000 zł. Na Dzień Ziemi wydatkowano kwotę 998,08 zł. Ponadto dotację otrzymał Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w wysokości 8.500 zł na Konferencję pt. Ekologia w praktyce na przykładzie rejonu Borów Tucholskich oraz Nadleśnictwo Tuchola na przeprowadzenie konkursu "Przyroda wokół nas" w wysokości 500 zł. W tym roku powstał problem ze środkami Funduszu. Co roku Marszałek Województwa przekazywał środki na konto na bieżąco. Przekazywanie odbywało się na zasadzie uznaniowości. Według nowego programu zakupionego przez Urząd Marszałkowski w ubiegłym roku powiat otrzymał za dużo środków w wysokości 11.000 zł. Ze środków Funduszu w bieżącym roku zakupiono samochód i środki, które zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski pokryją zakup. Według nowych wyliczeń Urzędu Marszałkowskiego Powiatowi przysługuje kwota 40.000 zł. Starosta wystosował do Marszałka pismo z prośbą o wyjaśnienia.
p. T. Zaborowski - uważa, że te środki, które będą na Funduszu należy przeznaczyć na dotacje dla spółek wodnych a za samochód zapłacić z innych środków.
p. S. Rzepiński - poprosił, aby poczekać na odpowiedź Marszałka. W budżecie są zapisane środki dla spółek wodnych.
Ad. 5.
p. S. Rzepiński - według informacji WIOŚ sytuacja na terenie Powiatu wygląda bardzo dobrze. Brda jest najczystszą rzeką. Na terenie Powiatu są wyznaczone miejsca, gdzie przeprowadza się stały monitoring. Powstał nowy punkt monitoringu w Zielonce koło Cekcyna. Na terenie Powiatu nie ma przemysłu. Z opinii WIOŚ wynika, że stan środowiska się nie pogorszył. Na temat lokalnych przekroczeń zanieczyszczeń postępowania prowadzi Starosta poprzez swoich pracowników.
Przewodniczący - poinformował, że był na spotkaniu w Lubiewie. Tam mówiono, aby ograniczać nawożenie fosforanem, azotem, stosować mniej środków ochrony roślin, ponieważ powoduje to zanieczyszczanie środowiska.

Komisja przejęła następującą opinię, którą przedstawi na sesji: Komisja zapoznała się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim. Na podstawie powyższej informacji Komisja nie stwierdziła pogorszenia stanu środowiska w stosunku do roku 2003. Komisja pozytywnie opiniuje przedstawioną informację.
Ad. 6.
p. S. Rzepiński - przypomniał, że Program Ochrony Środowiska został przyjęty w miesiącu wrześniu. Na razie trudno mówić o realizacji tego programu. Program powiatowy jest pochodną programów gminnych, a gminy robią tyle na ile starcza im środków. Wszystko to co działo się od uchwalenia Programu zostało zawarte w opisie. Więcej o realizacji programu będzie można powiedzieć za rok.

Komisja przychyliła się do opinii p. Rzepińskiego i przedstawi ją na sesji.
Ad. 7.
Przewodniczący - poprosił, pana Zaborowskiego o przedstawienie krótkiej informacji na temat aktualnej sytuacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
p. T. Zaborowski - poinformował, że płatności bezpośrednich nie otrzymało jedno gospodarstwo. W tym roku spłynęło 2681 wniosków o dopłaty i 63 wnioski na renty strukturalne. W chwili obecnej wnioski są wprowadzane do systemu. Została już wytypowana firma do kontrolowania 5 % gospodarstw. Kontrole jednak jeszcze się nie zaczęły. Rolnicy składali też wnioski na programy rolno-środowiskowe, gospodarstwa niskotowarowe, dostosowanie gospodarstw do warunków unijnych. Kończą się środki na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Rolnicy złożyli około 600 wniosków na płyty obornikowe, a według wyliczeń środków starczy dla 400 gospodarstw. Rejestracja bydła przebiega bez problemów na bieżąco. Problemy są z zaopatrzeniem w kolczyki oraz znakowanie owiec i kóz. Poinformował, że dobrze układa się współpraca z ODR, Weterynarią i Izbą Rolniczą.
p. Z. Kolczyk - w ODR od początku roku jest bardzo dużo pracy. ODR zajmuje się rachunkowością europejską i prowadzi 60 książek. 10 % gospodarstw wylosowano do spisu europejskiego. Zaprosiła Komisję na targi do Minikowa w dniach 2 - 3 lipiec.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                            Jerzy Adamczak

 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (22 czerwca 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (25 lipca 2005, 13:58:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1320

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij