26

 
Protokół nr 26/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 9 listopada 2005 r
.
 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.
 
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wraz ze Starostą Tucholskim zorganizowała debatę rolniczą na temat: „Bilans zysków i start rolnictwa w Powiecie Tucholskim po wejściu do Unii Europejskiej”. Protokół z debaty jest zarazem protokołem z posiedzenia Komisji.
 
Debatę prowadził p. Jerzy Adamczak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
 
Na wstępie gości przywitała pani Regina Wrębel – dyrektor Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych. Następnie Przewodniczący otworzył debatę i przedstawił cel debaty i główne problemy w rolnictwie po wejściu do Unii Europejskiej.
 
Na temat, będący przedmiotem debaty, informacje przedstawili:
1.      Pan Jan Przybysz – Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego
2.      Pan Tadeusz Zaborowski – Dyrektor Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tucholi
3.      Pan Piotr Sawa – Kierownik Działu Rozwoju Wsi Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie
4.      Pan Krzysztof Łukaszewicz – Powiatowy Inspektor Weterynarii w Tucholi
5.      Pan Krzysztof Babiński – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy Oddział w Tucholi
6.      Pani Regina Wrębel – Dyrektor Zespołu Szkół leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi
7.      Pani Henryka Dziurzyńska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi
 
Następnie przedstawiciele banków przedstawili swoją ofertę i swoją rolę w rolnictwie, oraz zmiany, jakie zaszły po wejściu do Unii Europejskiej.
Następnie głos zabrał Pan Zygmunt Kiersznicki - Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Tucholi.
Przewodniczący poprosił Panią Gizelę Jączyńską Przewodniczącą Rady Powiatowej Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej o zabranie głosu w imieniu organizacji rolniczych.
 
Po tych wystąpieniach miała miejsce dyskusja, na podstawie której wypracowano wnioski, które na zakończenie przedstawił Pan Marek Wolski – Przewodniczący Komisji Wnioskowej:
 
Zyski -pozytywy:
1/ wzrost poziomu dochodów, wynikający przede wszystkim z dopłat bezpośrednich,
2/ wprowadzenie procesów modernizacji rolnictwa,
3/ polityka rolna jest polityką unijną,
4/ dotrzymanie kroku konkurencji i sukces w zdobyciu rynku unijnego przez polskie produkty rolno-spożywcze,
5/ poprawa stanu sanitarno-weterynatyjnego oraz stabilizacja poziomu hodowli,
6/ aktywność, szeroka i dobra oferta banków działających na rzecz rolników i rolnictwa,
7/ szeroka oferta Powiatowego Urzędu Pracy dla rolników i mieszkańców wsi,
8/ w obszarze edukacji:
a/ rozszerzenie w zakresie wykształcenia ogólnego,
b/ uzyskiwanie dokumentów zawodowych w języku angielskim, umożliwiającym zatrudnienie w krajach unii,
c/ nowe kierunki kształcenia,
d/ nowe możliwości wymaniany zagranicznej.
 
2. Straty – negatywy:

1/ skoki cen produktów rolnych, ze szczególnym spadkiem cen zbóż,
2/ wzrost kosztów produkcji,
3/ wypadanie z ogólnej liczby gospodarstw, gospodarstw z przedziału 10-30 ha,
4/ spadek produkcji nasiennej,
5/ postępujące rozwarstwienie społeczno-gospodarcze na wsi,
6/ straty dopłat do paliw, mleka i wapna,
7/ w obszarze edukacji:
a/ nierozwiazanie problemu kształcenia nauczycieli,
b/ograniczenie kształcenia praktycznego przy podniesieniu poziomu wymagań (70%) przy egzaminie zawodowym.
 
            Pomimo odnotowanych pozytywów, uczestnicy debaty rolniczej stwierdzają, że sytuacja w rolnictwie i na wsi jest bardzo ciężka. Świadczy o tym wysoki stopień bezrobocia, w tym bezrobocia ukrytego, mniejsze szanse edukacyjne młodzieży, niedożywienie (posiłek szkolny jest niejednokrotnie jedynym posiłkiem ciepłym dziecka w ciągu dnia), niski wskaźnik gospodarstw rozwijających się, który w naszym powiecie jest jeszcze niższy aniżeli niski wskaźnik dla kraju (6%).
 
3. Wnioski:
1. Rozwój rolnictwa jest możliwy jedynie poprzez zasilanie zewnętrzne, dlatego niezbędne są dalsze działania w zakresie pełnej informacji o dostępnych środkach unijnych, szkolenie i pomoc w przygotowaniu wniosków.
2. Szansą dla rolników Powiatu Tucholskiego jest prowadzenie gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych, dlatego należy zapewnić pełną informację o warunkach oraz szkolenie dla zainteresowanych tematami.
3. Wspierać organizowanie się rolników w grupy producentów.
4. Prowadzić działania na rzecz podniesienia udziału producentów w cenie rynkowej artykułów rolno-spożywczych (17% w Polsce, 30% w Unii).
5. Konieczność specjalizacji w produkcji i związane z tym inwestycje wymagają zapewnienia gwarancji cen na produkcję rolniczą.
6. Zapewnić przygotowanie rolników, poprzez szkolenia i pomoc finansową, do podejmowania działalności gospodarczej.
7. Zwiększyć współpracę w zakresie zawodowych staży zagranicznych oraz wymiany doświadczeń rolników z państwami starej Unii o wysokim poziomie rolnictwa.
8. Zapewnić szeroką możliwość zdobywania nowych kwalifikacji niezbędnych rolnikom, poprzez dalsze rozszerzanie oferty kształcenia.
9. Zwiększyć poziom wykorzystania Funduszu Pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób z terenów wiejskich.
10. Podjąć działania na rzecz spowodowania inicjatywy poselskiej w sprawie zmian w systemie szkolnictwa rolniczego, w tym zapewnieniu szkolenia na nowoczesnym sprzęcie i zapoznania się z najnowszymi technologiami.
11. Zapewnić zatrudnienie w gminnych spółkach wodnych osób z pełnymi kwalifikacjami z zakresu melioracji, celem umożliwienia otrzymania środków z budżetu województwa.
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska podziękował za obecność na debacie.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała                                                                            Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Knieć                                                                              Jerzy Adamczak
   
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Knieć (9 listopada 2005)
Opublikował: Katarzyna Knieć (11 stycznia 2006, 12:59:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1667