28


Protokół nr 28/2005
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 6 grudnia 2005 r.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz Pani Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu i Stanisław Rzepiński – Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Analiza projektu budżetu na 2006 rok.
2.      Sprawy bieżące.
Ad. 1
Przewodniczący poprosił o przedstawienie informacji o przyszłorocznym budżecie Panią Skarbnik.
p. K. Siniło – założenia do projektu budżetu związane są z subwencją i z dotacją oraz z dochodami własnymi. Wielkość dochodów została oszacowana ostrożnie: 80% przewidywanej kwoty dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej są również oszacowane ostrożnie, bo przewidywane jest obniżenie opłaty za wydanie karty pojazdu.
Dochody własne zostały przyjęte niższe ok. 1.400.000, dotacje niższe o 175.000 oraz subwencja większa o 781.000. Zakładany deficyt 2.600.000 częściowo sfinansowany ma być z obligacji. Inwestycje wynoszą 4.698.116 złotych i są to przede wszystkim inwestycje drogowe, oświatowe, standaryzacja Domu Pomocy Społecznej i Domu Dziecka. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska wynosi 30 tys. z tego 20 tys. na dotacje dla spółek wodnych oraz 10 tys. na inne zadania. Mamy nadzieję, że te środki otrzymamy i te zadania zostaną wykonane. Jest zwiększona kwota na wynagrodzenia w starostwie. Spowodowane jest to zabezpieczeniem środków na ewentualne odprawy dla odchodzących członków zarządu oraz sekretarza i skarbnika. Jeżeli nie będzie zmiany stawki w komunikacji to jesteśmy w stanie zabezpieczyć z niej spłatę kredytów. Obecnie stawka opłaty jest 500 zł, a ma być 75.
Przewodniczący – uważa, że jeśli chodzi o wynagrodzenia to p. Skarbnik przedstawiła analitycznie te wydatki. Jeśli chodzi o inwestycje to wątpliwości rodzi rondo w Gostycynie, które jest na drodze wojewódzkiej. Za mało jest inwestycji takiego typu jak ścieżki rowerowe itd. Czy na drogę w gm. Lubiewo nie ma możliwości uzyskania dofinansowania?
p. J. Kiedrowski – uważa, że dobrze, że obniżono kwotę dochodów z tytułu komunikacji. Dobrze, że nie było mowy o problemach w oświacie jak jeszcze niedawno było. Jeśli chodzi o wysokość zadłużenia w wysokości 16%, to powiat następnej kadencji zostanie przekazany w dobrej kondycji. Sprawa ulicy Wojska Polskiego w Lubiewie ciągnie się już od I kadencji. Inwestycja na drodze Bruchniewo – Sucha miała być realizowana już w  tym roku, a została wykreślona i wciąż jest to poruszane. Tam był przewidziany udział powiatu w wysokości 400 tys. Dlaczego nie zostało to ujęte, sprawy formalne są tam przecież załatwione?
p. K. Siniło – poinformowała, że nie wie, dlaczego nie zostało to ujęte.
Przewodniczący – jeśli chodzi o rondo w Gostycynie czy jest to porozumienie Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych, i Gminy Gostycyn, które przewiduje udział powiatu wynosi 385 tys.?
p. T. Zaborowski – według jego oceny lepsze byłoby przekazanie tych środków na chodniki.
p. K. Siniło – są porozumienia w sprawie chodników Zarządu Dróg Powiatowych z gm. Śliwice, że za każdą złotówkę daną przez gm. Śliwice na chodniki ZPD daje 2 zł i robociznę.
Przewodniczący –  jeśli chodzi o dofinansowanie organizacji pozarządowych to jest tak skomplikowana procedura, że przekazanie jest trudne. Czy nie można inaczej wspomóc tych organizacji?
p. K. Siniło – takie są przepisy i nie ma innej możliwości. Musi być to konkurs i jest to z przeznaczeniem na konkretne zadania.
p. J. Kiedrowski – widzi problem w braku dofinansowania dla OSP. Nasze jednostki są dobre i odnoszą sukcesy, a my ich nie wspieramy. Nie muszą to być duże kwoty – 4 czy 5 tys. Czy można to uwzględnić, żeby Prezes nie musiał składać wniosków, tylko żeby to było ujęte w budżecie?
p. K. Siniło – te dotacje to są z kultury i sportu. To musiało by być przewidziane w innym dziale.
p. J. Kiedrowski – poprosił, żeby to uwzględnić po Państwowej Straży Pożarnej.
p. K. Siniło – poinformowała, że Zarząd nie wykazał takiej inicjatywy, a Komisja może złożyć taki wniosek, ale musi wskazać źródła finansowania.
Przewodniczący – zapytał czy jest możliwość, żeby wspomóc rzeczowo organizacje pozarządowe?
p. K. Siniło – są przewidziane środki w wysokości 37 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia, które mogą być przekazane dla tych organizacji. Wydziały tymi środkami dysponują. Odnośnie tej drogi będzie wyjaśnienie.
Przewodniczący – uważa, że jest zgodna, pozytywna opinia Komisji. Wniosek jest taki, żeby tych inwestycji było więcej. Nie jest też dobrym rozwiązaniem, że źródłem finansowania mają być obligacje. Uważa również, że są zbyt duże koszty np. w związku z naprawą elewacji budynku przy pl. Zamkowym 1.
Komisja zaproponowała, żeby sprzedać 1/3 budynku przy pl. Zamkowym 1 i środki te przeznaczyć na adaptację budynku przy ul. Pocztowej 7 tak, aby tam się mieścił cały urząd.
p. J. Kiedrowski – podkreślił, że obecne rozwiązanie jest złe, ta ciągła konieczność kurierowania pomiędzy budynkami.
p. T. Zaborowski – to rozwiązanie jest efektem uzgodnień z lat 90-tych. Jest to uwarunkowane historycznie, bo ten budynek zawsze był związany ze starostą. Obecna sytuacja nie daje nam dobrego wizerunku. Trzeba by to przeciąć, ale czy były rozmowy z burmistrzem na ten temat? Gmina musiałaby mieć to ujęte w swoim budżecie. Dobrze by było, gdyby cały urząd się mieścił w jednym budynku.
p. S. Rzepiński – poinformował, że jest tam wolne jeszcze jedno piętro.
p. T. Zaborowski – tak, bo będziemy musieli ponosić koszty remontu elewacji, ale też remont ogrzewania zaplanowany na przyszły rok.
 
Komisja ustaliła, że złoży wniosek do Zarządu o podjęcie działań w celu przeniesienia całego starostwa do budynku przy ulicy Pocztowej 7.
Ad. 2
Przewodniczący –  przedstawił wniosek, aby na sesji Rady Powiatu była przedstawiana informacja z realizacji Programu Ochrony Środowiska przez gminy (np. przez dwie gminy za jednym razem).
p. T. Zaborowski – czy pozostałe gminy się nie sprzeciwią?
p. S. Rzepiński – gminy realizują ten program i one powinny przedstawiać jego realizację, bo one są zorientowane. My możemy tylko powiedzieć na ten temat to, co gminy nam przekażą.
 
Komisja podjęła decyzję o skierowaniu pisma do Przewodniczącego Rady w tej sprawie. Komisja postanowiła przedstawić następujące wnioski Komisji Finansów odnośnie budżetu:
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2005 r. dokonała analizy projektu budżetu na 2006 roku i postanowiła zaopiniować go pozytywnie.
Komisja negatywnie jednak podchodzi do faktu, że źródłem finansowania inwestycji są m. in. obligacje. Komisja proponuje, żeby przedłożyć Gminie Tuchola propozycję sprzedaży 1/3 części budynku przy pl. Zamkowym 1. Środki uzyskane ze sprzedaży, środki pozyskane z oszczędności z tytułu kosztów bieżącego utrzymania 1/3 budynku przy pl. Zamkowym 1 jak również z tytułu planowanych remontów, przeznaczyć na przystosowanie na potrzeby urzędu budynku przy ulicy Pocztowej 7.
Komisja uważa również, że udział finansowy powiatu w budowie ronda w Gostycynie, które umiejscowione będzie na drodze wojewódzkiej, jest zbyt duży. Komisja proponuje, żeby w to miejsce środki przeznaczyć np. na ścieżki rowerowe.
 
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała                                                                           Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Knieć                                                                             Jerzy Adamczak
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Knieć (6 grudnia 2005)
Opublikował: Katarzyna Knieć (12 stycznia 2006, 13:38:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1418