32

Protokół nr 32/2006
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 13 czerwca 2006 roku

 

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: Stanisław Rzepiński – Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, p. Maciej Korda – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji, p. Krzysztof Łukaszewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Agroturystyka – stan przygotowań przed sezonem.
2.      Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.
3.      Ocena działalności spółek wodnych oraz realizacja zadań melioracyjnych w Powiecie Tucholskim.
4.      Opinia o stanie środowiska w Powiecie Tucholskim na podstawie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz informacji o realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.
5.      Sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
Przewodniczący – poprosił, aby pan Korda przedstawił informację.
p. M. Korda – poinformował, że sezon agroturystyczny już się rozpoczął. Powiat prezentował się na targach turystycznych w Warszawie na 3 stoiskach. Ponadto brał udział wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Gdańsku i Bydgoszczy. Wydział Promocji dogaduje się z organizacjami pozarządowymi. W najbliższym czasie ruszy strona internetowa www.it.tuchola.pl. Na stronie powiatowej znajdzie się link do tej strony. Corocznie Wydział wysyła ankiety do gospodarstw agroturystycznych. Na ich podstawie zbierane są informacje na temat oferty tych gospodarstw. Od wakacji do końca sierpnia Punkt Informacji Turystycznej będzie czynny przez cały dzień.
Przewodniczący – Komisja Rolnictwa zajmuje się tematem agroturystyki ponieważ jest to alternatywnym źródłem dochodu dla rolników. Taki styl życia przenosi się z zachodu. Zapytał na ile rozwinęła się agroturystyka po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
p. M. Korda – obecnie jest 78 gospodarstw agroturystycznych w ewidencji. Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych liczy około 40 gospodarstw. Zmieniła się mentalność ludzi. Coraz więcej właścicieli gospodarstw chce być umieszczana w folderkach i innych materiałach promocyjnych.
p. J. Kiedrowski – gospodarstwa agroturystyczne to przedsiębiorstwa, które prowadzą biznes. Jeżeli zwiększa się ilość gospodarstw to znaczy, że są one potrzebne. Ze względu na położenie mieszkańcy mają szansę, którą mogą wykorzystać.
 
Ponieważ więcej uwag nie było Przewodniczący podziękował panu Kordzie i zamknął dyskusję w tym temacie.
Ad. 2.
Przewodniczący – poprosił Powiatowego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Łukaszewicza o przedstawienie informacji na temat działalności Inspekcji.
p. K. Łukaszewicz – Weterynarię w roku ubiegłym zajmowała głównie ptasia grypa. Jest pozytywnie nastawiony jak zdyscyplinowana i świadoma jest nasza wieś. Ludzie podeszli do tego bardzo poważnie. Rozporządzenie o zwolnieniu z obowiązku zamykania drobiu ukazało się dopiero dzisiaj. Jesienią, jeżeli sytuacja się powtórzy może być większy opór wśród rolników. Poinformował, że szykuje się przewrót odnośnie nadzoru nad żywnością. Ma powstać inspekcja ochrony żywności. Miało być to połączenie Weterynarii z Sanepidem, Inspekcją Handlową, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności w chwili obecnej jest podzielony na różne inspekcje. Od 2003 r. Inspekcja Weterynaryjna jest odłączona od powiatu. Finanse przepływają przez Wojewodę. Ptasia grypa pomogła dźwignąć się finansowo. Za ponad 30.000 zł Inspekcja otrzymała wyposażenie i sprzęt ochronny. Od wielu lat Inspekcja jest niedofinansowana, brakuje ludzi i sprzętu. Inspekcja przez cały czas zajmuje się nadzorem gospodarstw.
p. J. Kiedrowski – stwierdził, że nadeszły ciężkie czasy dla Inspekcji Weterynaryjnej. Słyszał głosy, że pomór ptaków był zawsze ale teraz to zostało nagłośnione.
p. K. Łukaszewicz – potwierdził, że istniał pomór ptactwa. Jednak w tym roku pojawił się szczep groźny dla ludzi. Zostały wycofane stymulatory antybiotykowe i robi się z tego powodu zamieszanie. Tam gdzie występowały problemy to się one jeszcze zwiększyły.
p. J. Kiedrowski – życzył owocnej pracy i obopólnego zadowolenia.
Ad. 3.
Przewodniczący – poprosił pana Stanisława Rzepińskiego o przedstawienie informacji na temat nadzoru Starosty nad spółkami wodnymi.
p. S. Rzepiński – poinformował, że Starosta prowadzi nadzór nad spółkami wodnymi pod kątem prawnym. Odbyły się już wszystkie walne zgromadzenia spółek wodnych. Obecnie jest 6 spółek wodnych. Swoją działalność reaktywowała spółka wodna w Cekcynie. Gmina wzięła ją pod swoje skrzydła. Będzie to spółka obrębowa Iwiec – Ostrowo - Cekcyn. 2 czerwca odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków na ratowanie Wielkiego Kanału Brdy. Powiat wystąpił w tej sprawie do Marszałka Województwa, poprosiliśmy o pomoc pana radnego Ortmanna. W krótkim czasie odbyło się spotkanie w sprawie Kiczy. W tej chwili jest ona robiona. Odnośnie Wielkiego Kanału Brdy możliwości są trochę mniejsze.
p. T. Zaborowski – zapytał, czy w sprawie Wielkiego Kanału Brdy nie należałoby wystąpić do konserwatora zabytków.
p. S. Rzepiński – jest rozpatrywana możliwość pozyskania środków z innych źródeł. To spotkanie, które się odbyło miało na celu zaproponowanie pomocy w pozyskaniu środków lub staraniu się o środki. Działająca na Kanale spółka wodna niewiele może zdziałać. Tym tematem powinna się zająć Gmina Tuchola i Czersk. Spółki wodne w gminach różnie funkcjonują. Do gmin trafili bezrobotni, którzy mają pracować na urządzeniach melioracyjnych. Wszystkie spółki, które wystąpiły do Powiatu, otrzymały dotacje.
 
Ponieważ więcej uwag nie było, Przewodniczący zamknął ten punkt posiedzenia.
Ad. 4.
p. S. Rzepiński – poinformował, że nie ma większych zastrzeżeń do stanu środowiska w Powiecie Tucholskim. W naszym powiecie jest największa lesistość w województwie. W sprawach trudnych np. dotyczących natężenia hałasu, emisji zanieczyszczeń Starostwo występuje o badania do właściwych instytucji. Z tym jest pewien problem, bo te instytucje nie informują nas o swoim przyjeździe, a ważnym jest aby dopuścić strony postępowania. Poinformował, że na sesji zaprezentuje się jedna z gmin na temat realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.
Przewodniczący – stwierdził, że opinię na temat stanu środowiska przygotuje tradycyjnie pani Zyta Kolczyk i przedstawi w imieniu Komisji na sesji Rady Powiatu.
Ad. 5.
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych spraw bieżących.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Komisji


Elżbieta Błaszczyk                                                                    Jerzy Adamczak

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (13 czerwca 2006)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (22 września 2006, 11:45:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1327