-

Protokół nr 2/2003
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 25 lutego 2003 r.


Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Stanisław Rzepiński - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.

Tematyka posiedzenia:
1. Ustalenie problematyki rolnictwa związanej z materiałem sesyjnym z poprzedniej sesji.
2. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący - nawiązała do przedstawionej na poprzedniej sesji informacji na temat rolnictwa powiatu tucholskiego. Uważa, że punkt został potraktowany drugorzędnie. Nie chce, aby o tak ważnych sprawach rozmawiano pod koniec sesji. W powiecie jest bardzo mało spraw związanych z rolnictwem. W powiecie bydgoskim zaproszono do współpracy osoby związane z tą tematyką i stworzono lobbing.
p. J. Kiedrowski - przychyla się, aby te sprawy znalazły się w czołówce sesji. Uważa,  że skład jest silny i Komisja powinna mieć na sesję przygotowane stanowisko. Pozostały skład Rady nie jest bezpośrednio związany z rolnictwem, więc Komisja musi przedstawić konkretne stanowisko z wnioskami.
p. T. Zaborowski - zawsze był pogląd, aby prześlizgnąć się przez ten temat. W poprzedniej kadencji praca układała się dobrze i było realizowane to co wynikało z ustawy. Materiał przygotowany na poprzednią sesję był dobry. Brakuje w nim jednak informacji tabelarycznych, statystycznych związanych z rozliczeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej. To są dwie strony dodatkowych informacji.
Przewodniczący - tą informację zostawiamy. Uznał, że trzeba jednak zrobić coś więcej. Każdy będzie uczestniczył w protestach . Zadaniem Komisji jest przekazanie wszystkich kwestii, poddanie ocenie i kontroli społecznej. Wszystkie instytucje służące rolnictwu za coś odpowiadają i jeżeli działałyby właściwie to byłoby inaczej.
p. J. Kiedrowski - powiat ma mało kompetencji jeśli chodzi o rolnictwo. Jesteśmy delegatami gmin. Musimy mieć argumenty dla mieszkańców, że temat był omówiony, wyciągnięto wnioski i przekazano je do załatwienia.
Przewodniczący - wolałby, aby to przeszło obok sesji, bo nie wszystkich to interesuje. Należałoby zebrać instytucje odpowiedzialne za sprawy rolnictwa w powiecie i zaadresować konkretne wnioski.
p. T. Zaborowski - jest możliwe zorganizowanie takiego spotkania. Należałoby zająć się kilkoma najistotniejszymi problemami, które się uwidaczniają.
p. Z. Kolczyk - nasilą się konflikty pomiędzy rolnikami a administracją. Rolnicy zostaną sami ze swoimi problemami. Jest program unijny rolno - środowiskowy, do którego powiat tucholski się nie zakwalifikował. Ktoś coś przegapił.
Przewodniczący - punkt poprzedniej sesji zostanie wkomponowany do debaty rolniczej w marcu. Zadaniem członków Komisji jest zastanowienie się jak wnioski potem przekazać i jak się tym zająć.
Ad. 2.
p. S. Rzepiński - omówił informację zawartą w materiałach sesyjnych. Poinformował, że największy problem stanowi nieuregulowany stan prawny dróg powiatowych.
Przewodniczący - za właściwe gospodarowanie mieniem odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu. Komisja powinna dokonać oceny czy gospodarowanie tym mieniem jest właściwe.
p. J. Kiedrowski - uważa, że jeżeli ponoszone koszty są znaczne, to należy podjąć jakieś działania. Zapytał czy w sprawie mieszkań powiatowych zbyt delikatnie nie traktuje się nie płacących. Jeżeli zostały ogłoszone przetargi trzykrotnie i nie było chętnych, to może należałoby coś zmienić. Uważa, że należy podjąć działania, aby to ruszyło.
p. S. Rzepiński - jest postępowanie przetargowe i do 15 marca trzeba czekać.

Komisja wypracowała stanowisko w brzmieniu: "Na posiedzeniu w dniu 25 lutego br. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zapoznała się z informacją na temat utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych i wysłuchała wyjaśnień Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody. Komisja uznaje, że gospodarka powiatowymi obiektami jest prowadzona prawidłowo. Komisja uważa, że należy dążyć do zbycia lokali mieszkalnych w Raciążu, Tucholi i Kamienicy. Generalnie lokale te nie przynoszą zysków, a konieczne jest ich stałe utrzymanie. W związku z małym zainteresowaniem osób zajmujących te lokalem, jak i małym zainteresowaniem lokalami niezamieszkanymi, należałoby dążyć do zmiany zasad zbycia", które zostanie odczytane na sesji i przekazane Zarządowi. Pismo w teczce Komisji.
Ad. 3.
p. J. Kiedrowski - poinformował, że w materiałach sesyjnych znajduje się projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji internatów. Stwierdził, że projekt został negatywnie odebrany, a temat z marszu wszedł na posiedzenie Zarządu. Ta uchwała ma być podjęta zapobiegawczo. W tym temacie są sprzeczności.
p. Z. Kolczyk - jest to uchwała intencyjna, która o niczym nie przesądza. W przypadku likwidacji musi być jeszcze podjęta uchwała o likwidacji.
p. J. Kiedrowski - nie chciałby, aby powiat likwidował, a następnie przejęła gmina i prowadziła to. Poruszał już sprawę Powiatowego Zakładu Obsługi. W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych samochód służy do kontaktów z PZO.
Przewodniczący - stwierdził, że w pierwszej kolejności nie będą likwidowane obiekty, które mają w nazwie rolnictwo.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Elżbieta Błaszczyk


Przewodniczący Komisji

Jerzy Adamczak


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (25 lutego 2003)
Opublikował: Ela Błaszczyk (30 czerwca 2003, 16:34:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1569