13

Protokół nr 13/2004
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 23 marca 2004 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Małgorzata Walter - , p. Andrzej Wegner - Starosta Tucholski, p. Zygmun Kiersznicki - przewodniczący Komisji Rolnictwa RM Tuchola, p. Stanisław Ziegert - przewodniczący Komisji Rolnictwa RG Lubiewo, p. Tadeusz Drewek - przewodniczący Komisji Rolnictwa RG Cekcyn, p. Daniel Kożuch - przewodniczący Komisji Rolnictwa RG Śliwice, p. Marian Olejnik - przewodniczący Komisji Rolnictwa RG Kęsowo, p. Regina Wrębel - dyrektor ZSLiA, p. Marek Borowski - delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych, p. Krzysztof Łukaszewicz - Powiatowy Lekarz Weterynarii, p. Krzysztof Babiński - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, p. Gizela Jączyńska - Przewodnicząca Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, p. Teresa Cherek-Kanabaj - radna, p. Józef Basta - radny, p. Barbara Zybajło - Gazeta Pomorska. Posiedzenie odbyło się w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tucholi.

Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji, przywitał zaproszonych gości i podziękował za przyjęcie zaproszenia. Poinformował, że zadaniem Komisji będzie wypracowanie wniosków i przyjęcie ich do realizacji.

p. M. Walter - przeprosiła w imieniu dyrektora. Nie mógł on przybyć na posiedzenie. Poinformowała, że jest kierownikiem biura kontroli i dodatkowo odpowiada za identyfikację i rejestrację zwierząt. Poprosiła, aby prowadzenie Komisji przyjął pan Starosta.
p. A. Wegner - stwierdził, że w ubiegłym roku społeczeństwo polskiego w zdecydowany sposób określiło swój zamiar wstąpienia do Unii Europejskiej. Od tego momentu minęło trochę czasu i pojawia się coraz więcej znaków zapytania. Największą grupą zawodową, która zostanie objęta działaniami Unii Europejskiej jest rolnictwo. Stąd odbywa się to spotkanie.
p. T. Zaborowski - przedstawił informację o działalności biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tucholi (informacja w załączeniu do oryginału protokołu).
p. J. Kiedrowski - stwierdził, że w informacji nie padło stwierdzenie, czy są jakieś zagrożenia, obawy.
p. T. Zaborowski - odpowiedział, że nie widzi takich zagrożeń, które mogłyby spowodować destabilizację. Życzeniem pracowników i kierownictwa byłoby lepsze funkcjonowanie systemu informatycznego. Jest to jednak cały czas poprawiane i unowocześniane. Stwierdził, że na dzień posiedzenia Komisji wnioski o wpis do ewidencji gospodarstw złożyło tylko 50 % rolników. Dostępność do wniosków była bardzo duża. Uważa, że należy wzmóc zainteresowanie rolników szkoleniami i wypełnianiem wniosków.
p. M. Walter - stwierdziła, że pewnym jest, iż rolnicy otrzymają dopłaty. Bardzo ważna będzie jednak dla rolników pomoc w wypełnianiu wniosków. Mimo dużej ilości szkoleń, nadal są błędy. Polska musi zagwarantować Komisji Europejskiej prawidłowość przekazywanych pieniędzy. System informatyczny zapewnia pierwszy stopień kontroli. Należy zapewnić kontrolę 5,5 % złożonych wniosków. W województwie kujawsko-pomorskim będzie to około 70.000 wniosków. Od 1 lipca rozpoczną się kontrole na miejscu.
p. Z. Kolczyk - poinformowała, że pan Lewandowski - kierownik biura ODR w Tucholi nie mógł przybyć, bo w tym samym czasie odbywa się narada w Minikowie. Poinformowała, że powiatowy zespół ODR składa się z 8 osób. Poinformowała, że w ubiegłym roku zorganizowano 95 szkoleń, w których wzięło udział około 2000 rolników na temat Unii Europejskiej i 87 szkoleń na temat wspólnej polityki rolnej. Bardzo wiele uwag budziły sprawy związane z wejściem do Unii Europejskiej. Poinformowała również, że z terenu powiatu tucholskiego złożono 18 wniosków do Sapardu.
p. G. Jączyńska - poinformowała, że w sobotę odbyło się spotkanie, na których przedstawiono działania Izby Rolniczej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Ogromny niepokój wzbudził podział kwoty mlecznej, a szczególnie kwoty rezerwowej. Ponadto poinformowała, że rolnicy złożyli wnioski do Sapard i obawiają się, że nie zdążą zawrzeć umów przed wejściem w życie ustawy o podatku Vat. Poprosiła o wyjaśnienie jakie kwalifikacje są właściwe przy ubieganiu się o środki z Sapard. Czy Liceum Agrobiznesu daje takie kwalifikacje ?
p. R. Wrębel - poinformowała, że z informacji, które posiada technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa są uznawane za zawody rolnicze. Wystąpi jednak o pisemną interpretację tej sprawy do Ministerstwa.
p. G. Jączyńska - Izba Rolnicza ma uwagi do działalności Agencji Nieruchomości Rolnych. Istnieją trudności w nabyciu gruntów przez obecnych dzierżawców. Oddaleniu ulegają rynki zbytu dla rolników. Uważa, że należy ujednolicić działania w zakresie ochrony środowiska (m.in. żeremia bobrów) na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
p. M. Borowski - rolnicy wiedzą, że muszą wypełnić wnioski i otrzymają 25 % dopłat. Reszta jest niewiadoma. Stwierdził, że rolnictwo w Unii Europejskiej to nie jest rolnictwo oparte na grze rynkowej. Jest zdania, że jest pilna potrzeba przyjęcia strategii gospodarowania ziemią. Poinformował, że kwoty mleczne otrzymały osoby, które krów nie mają.
Przewodniczący - stwierdził, że wejście do Unii Europejskiej jest traktowane jako nadzieja na poprawę losu rolników. W złej sytuacji znajduje się teraz wiele gospodarstw rolnych. Agencja Rynku Rolnego miała zajmować się interwencją, a stała się przedsiębiorstwem działającym na zysk. Uważa, że należy też zająć się działalnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Uważa, że Izby Rolnicze mają wpływ na przetargi organizowane przez ANR. Mogą wnosić protesty.
p. K. Łukaszewicz - stwierdził, że akty prawne są wydawane późno i pospiesznie. Wprowadzają dużo zamieszania i kłopotów. Najwięcej kontrowersji budzi przystosowanie zakładów masarskich do przepisów unijnych. Bardzo dobrze wyglądają gospodarstwa mleczne. Poinformował, że na podstawie ustawy o środkach żywienia zwierząt należy zgłaszać działalność związaną z mieszaniem pasz.
p. M. Olejnik - stwierdził, że są problemy z utylizacją zwierząt. Zapytał, czy będą do tego jakieś dopłaty.
p. G. Jączyńska - zaproponowała, aby ujednolicić te sprawy na terenie całego powiatu.
p. M. Walter - odpowiedziała, że dopłaty do utylizacji mogą otrzymać tylko zakłady utylizacyjne, które podpiszą umowy z gminami.
p. Z. Kiersznicki - poinformował, że Komisja Rolnictwa Rady Miejskiej w Tucholi odbyła spotkanie z kierownikiem biura powiatowego ARiMR, Burmistrzem i inspektorem rolnym. Radni zgłosili swoje obawy, że 50 % rolników może źle wypełnić wnioski o płatności. W pierwszym roku składania chcieliby, aby w jak największym zakresie pomóc w wypełnianiu tych wniosków. Poinformował również, że w tym budynku powstaje centrum rolnicze.
p. T. Cherek-Kanabaj - występowała do Agencji, aby przeszkolić pracowników gminnego centrum informacji w Śliwicach w zakresie wypełniania wniosków.
p. K. Babiński - poinformował, że wszedł w życie akt prawny mówiący o rejestracji producentów roślin. Należy składać wnioski o zarejestrowanie materiału rozmnożeniowego. Poinformował, że inspekcja wydaje paszporty roślin dla sadzeniaków ziemniaka. Stwierdził, że wielkim problemem są odpady i opakowania po środkach ochrony roślin ponieważ obowiązująca ustawa nie ma odzwierciedlenia w prawie. Do środków ma być naliczana kaucja. Uważa, że odbiór opakowań powinien odbywać się w każdym punkcie sprzedaży środków ochrony roślin.
p. R. Wrębel - poinformowała o działaniach prowadzonych przez Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych. Szkoła bierze udział we wszystkich szkoleniach, na które jest zapraszana. Uczniowie nabierają umiejętności poruszania się na rynku pracy. Ponadto szkoła wchodzi w programy między innymi w zakresie kształcenia międzynarodowego. Zaproponowała, że jest możliwość przekazywania informacji do rolników przez uczniów szkoły.
p. T. Zaborowski - poinformował, że rozmawiał już z panią Cherek-Kanabaj. Stwierdził, że w pozostałych gminach pracownicy gminnych centrów informacji zostali przeszkoleni wraz z rolnikami. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby te osoby przeszkolić. Poinformował, że oddzielnie odbędą się szkolenia dla przedstawicieli gospodarstw po byłych PGR.
Przewodniczący - podziękował, że debata odbyła się w warunkach życzliwości. Stwierdził, że nadal pozostaje obawa, jak będzie wyglądała rzeczywistość po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Sytuacja jest trudna, ale po to są urzędy, aby sprawy załatwić, udzielić wyjaśnień. Poinformował, że zostaną opracowane wnioski i przekazane wszystkim uczestnikom.
p. Z. Kiersznicki - wniósł o utworzenie oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tucholi.

Komisja wypracowała następujące wnioski z posiedzenia:

1) Komisja widzi niedostateczne zainteresowanie rolników szkoleniami związanymi z wypełnianiem wniosków o płatności obszarowe. Należy wzmóc zainteresowanie rolników, bo mogą być trudności przy wypełnianiu wniosków, a co za tym idzie również problemy z otrzymaniem dopłat.
2) Komisja apeluje o jak najszerszą pomoc dla rolników w pierwszym roku wypełniania wniosków.

3) Komisja wnosi, aby został przedstawiony  i upubliczniony szczegółowy wykaz kierunków kształcenia, które uznawane są jako kwalifikacje rolnicze potrzebne do ubiegania się o środki unijne.

4) Komisja wnosi o skoordynowanie działań w zakresie ochrony środowiska (m.in. żeremia bobrów) na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

5) Komisja uznaje, że pilnym jest przyjęcie strategii gospodarowania ziemią na terenie Powiatu Tucholskiego.

6) Poddać społecznej kontroli Agencję Nieruchomości Rolnych, ponieważ istnieją duże trudności, aby dzierżawcy mogli zakupić administrowane grunty.

7) Komisja wnosi, aby ujednolicić na terenie powiatu sposób dopłacania do utylizacji padłych zwierząt.

8) Komisja wnioskuje, o rozwiązanie problemów związanych z odpadami i opakowaniami po środkach ochrony roślin, ponieważ obowiązująca ustawa nie ma w pełni odzwierciedlenia w rzeczywistości. Kaucja za opakowanie jest naliczana przez sprzedawcę, a potem nie ma on gdzie przechowywać tych opakowań. Komisja uważa, że wszystkie opakowania powinny być przyjmowane w każdym punkcie sprzedaży, bez względu na to, gdzie został dany środek zakupiony.

9) Komisja wnosi również o sprawny przepływ informacji do rolników. Istnieje możliwość przekazywania informacji przez uczniów Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych.

10) Komisja wnioskuje o utworzenie oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tucholi.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                  Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                   Jerzy Adamczak

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (23 marca 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (7 maja 2004, 13:40:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1711