Materiał informacyjny na XXVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego

                                                                      Tuchola, dnia  20 kwietnia 2005 r.
BR.0041-27/2005            
  

  
                                                                       Pan(i) Radny(a)
                                                                       .......................................................
                                                                       .......................................................

Zwołuję XXVII sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 28 kwietnia 2005 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali 203 Starostwa Powiatowego, pl. Zamkowy 1.

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad - quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2004
a) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu oraz uzasadnienie wniosku Komisji o udzielenie absolutorium
b) opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie powyższego wniosku
c) opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2001
d) dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium
9. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
10. Ocena realizacji:
- Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
- Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
- Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii na temat budowy Domu Pomocy Społecznej w Tucholi
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/164/2005 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23.02.2005 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie  i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2005 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Powiatu Tucholskiego
18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zamknięcie sesji.         

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                  /-/ Janusz Kiedrowski

Materiał informacyjny na XXVII sesję Rady Powiatu (465kB) word

Załącznik nr 1.zip (532kB) zip

Załącznik nr 2.zip (800kB) zip

Załącznik nr 3 (677kB) word

Załączniknr 4.JPG (258kB) jpg

Załącznik nr 5.JPG (252kB) jpg

Załączniknr 6 (176kB) plik

Załącznik nr 7.JPG (266kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (20 kwietnia 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (22 kwietnia 2005, 10:14:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2033