Materiał informacyjny na XXIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego

                                                                                Tuchola, dnia 19 stycznia 2005 r.
BR.0041-24/2005             
  
                                                                                 Pan(i) Radny(a)
                                                                                 ..............................................
                                                                                 ..............................................
         Zwołuję XXIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 27 stycznia 2005 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali 203 Starostwa Powiatowego w Tucholi, pl. Zamkowy 1.
 
         Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad - quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6. Składanie zapytań i interpelacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2005 r.
8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w II połowie 2004 r.
9. Sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu w 2004 r.
10. Roczna ocena załatwiania spraw obywateli w jednostkach organizacyjnych Powiatu.
11. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2004 r.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tucholi                  za 2004 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego             na lata 2005 - 2006.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2005 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Bankową Obsługę Budżetu" Powiatu Tucholskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zabezpieczenia realizacji umowy na modernizację drogi powiatowej Iwiec - Wełpin.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia "Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004 - 2013".
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2005 Programu Współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/112/2004 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego przyznawanie, przekazywanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego na 2005 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tucholskiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Tucholskiego z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Samorządów na Rzecz Kolei Lokalnych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia intencji organizacji w Powiecie Tucholskim XVII-tego Europejskiego Spotkania Strzelców Historycznych w 2012 r.
25. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
26. Wnioski i oświadczenia radnych.
27. Zamknięcie sesji.   


                                                                                     Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                Józef Basta

Materiał informacyjny na XXIV sesję (939kB) word

Załącznik - zmiany do budżetu (214kB) plik

Załącznik do uchwały o ustaleniu najniższego wynagrodzenia (17kB) plik

Załącznik - PRL (1258kB) word

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (19 stycznia 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (24 stycznia 2005, 15:33:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2055