XXVIII sesja Rady Powiatu

          

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 23 czerwca 2005 roku.
 
 
 
Radny Andrzej Pruszak:
- Radny jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tucholskiego, dlatego też prosi, aby rozważyć zakup samochodu dla Policji w Tucholi. Zwiększające się dochody z komunikacji dają możliwości finansowe takiego zakupu. W przypadku zakupu przez powiat samochodu Komenda Wojewódzka Policji przekaże nam drugi. Zwiększyłoby to bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu.
Zarząd Powiatu złożył Komendantowi Powiatowemu Policji propozycję zakupienia samochodu w formie leasingu. Trwają rozmowy z przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji mające na celu opracowanie procedury związanej z zakupem samochodu.
- Radny prosi o wystąpienie do Pogotowia Lotniczego w Bydgoszczy z zapytaniem czy Gmina Śliwice jest również objęta ich działalnością.
Odpowiedzi na interpelację udzielił Kierownik Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy. Wyjaśnia on, iż gmina Śliwice, poza niewielkim jej południowym obszarem, leży poza zasięgiem 60 kilometrów, a więc jako taka, zgodnie
z regulaminem Pogotowia nie może być obszarem na który mogą być wykonywane loty do wypadków i nagłych zdarzeń. Istnieją jednakże okoliczności, które pozwalają na taką interwencje. Dotyczy to przypadków, w których nie będzie karetki pogotowia do zabezpieczenia danego zdarzenia lub u poszkodowanej osoby lekarz stwierdzi kategoryczne przeciwwskazanie do transportu kołowego. Kierownik jednocześnie wskazał, iż do graniczy 60 km śmigłowiec dociera w 20 minut, a więc wzywanie go na odległości większe w przypadku nagłego zdarzenia, przy dostępności karetki
z Tucholi, nie ma niekiedy sensu lub jest wręcz błędem. Dotychczasowa praktyka transportu chorych z obszaru gminy Śliwice do Okierska i dopiero tam przejęcie przez śmigłowiec jest jak najbardziej dopuszczalna i do minimum skraca czas dotarcia chorego do szpitala specjalistycznego. Czas dolotu śmigłowca załoga karetki przeznacza na zabezpieczenie i przygotowanie chorego do transportu.
 
Radny Michał Mróz:
- Radny prosi o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu lepszego oznakowania drogi wojewódzkiej łączącej Tucholę z Bydgoszczą. Interpelacja dotyczy tragicznych wydarzeń na tej drodze, które zaszyły w ostatnim czasie.
Odpowiedzi na interpelację udzielił Kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich. Informuje on, iż Rejon Dróg Wojewódzkich przygotowuje zmianę organizacji ruchu dotyczący drogi wojewódzkiej nr 237 na odcinku Tuchola – Łyskowo. Jeżeli Urząd Marszałkowski, który jest organem zarządzającym ruchem ustosunkuje się pozytywnie i po otrzymaniu opinii Policji i tut. Rejonu Dróg, to takowe znaki zostaną ustawione.
 
Radna Anna Ziegler:
- W imieniu Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej prosi o poinformowanie na jakim etapie są prace związane z ustaleniem obwodu dla Gimnazjum Powiatowego i porozumieniem z Gminą Tuchola.
Do teczki Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej dołączono Uchwałę
Nr XXXV/316/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia obwodu szkolnego dla Gimnazjum Powiatowego w Tucholi oraz porozumienie w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do Gimnazjum.
- Rada Powiatu otrzymała pismo o zamiarze likwidacji linii kolejowej na trasie Tuchola – Koronowo. Linia ta nadal jest używana przez PKP – jeżdżą nią pociągi towarowe. Radna uważa, iż Rada Powiatu Tucholskiego powinna podjąć stanowisko w tej sprawie.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
 
Radny Tadeusz Zaborowski:
- Radny ponowił interpelację z poprzedniej kadencji Rady Powiatu dotyczącą ustawienia znaku „zakazu postoju i zatrzymywania się” między ulicą Kopernika,
a Kołłątaja w Tucholi. Zapewniono go, że będą tam często patrole. Niebezpieczeństwo nadal pozostaje, dlatego prosi o ponowne rozważenie tej sprawy.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
-  Radny chciałby na piśmie uzyskać informacje na temat harmonogramu  budowy Domu Pomocy Społecznej w Tucholi.
Zarząd Powiatu sprawę harmonogramu budowy Domu Pomocy Społecznej omawiał na posiedzeniu w dniu 6 lipca br. przy obecności Dyrektora Domu Pomocy Społecznej i Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W tej sprawie zasięgnięto również opinii Burmistrza Tucholi i Wójtów podczas posiedzenia Kolegium Powiatu Tucholskiego. Uzyskano informacje, że Gminy nie są zainteresowane skierowaniem kilku mieszkańców do DPS-u. Burmistrz Tucholi wyraził zainteresowanie skierowaniem kilku mieszkańców do DPS-u pod warunkiem, że będzie on zlokalizowany w Tucholi. Ewentualni mieszkańcy nie chcieliby zrywać kontaktów
i więzi ze swoim środowiskiem lokalnym. W tej sytuacji Zarząd zdecydował, że DPS w Wysokiej zostanie doprowadzony do standardów, które obejmują zamontowanie windy i założenie systemu przeciw pożarowego. Jednocześnie Zarząd przystąpi do opracowywania koncepcji budowy DPS w Tucholi. Jego budowa w przyszłości może okazać się koniecznością jeżeli powyższa sytuacja nie ulegnie zmianie. DPS miałby być zlokalizowany na terenie obecnego Domu Dziecka i dwóch działek pozyskanych od Gminy Tuchola w drodze porozumienia, na podstawie którego Powiat pokryje, przez uzgodniony okres, koszty utrzymania dwóch mieszkańców skierowanych
z terenu Gminy Tuchola. W wyniku rozmów z pracownikami DPS w Wysokiej rysuje się również szansa na powołanie przez nich stowarzyszenia ds. prowadzenia DPS, co pozwoliłoby również na świadczenie usług pobytów komercyjnych – niemożliwych
w obecnej sytuacji prawnej Domu.                                                                                - Radny prosi także o ustosunkowanie się na piśmie Starosty Tucholskiego odnośnie budynku na ul. Grodzkiej w Tucholi.
Obiektem na ul. Grodzkiej w Tucholi zarządza Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem. Starosta Tucholski nie posiada żadnych kompetencji do dysponowania tym że budynkiem. Szeroko na ten temat wypowiadał się podczas XXIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 30 grudnia 2004 roku Rektor Szkoły p. Krzysztof Kannenberg.
 
Radny Zbigniew Grugel:
- Radny powtórzył interpelację z poprzedniej sesji dotyczącą drogi i mostu na rzece Zwierzynce w miejscowości Biała. W odpowiedzi otrzymał informację, że remont mostu przewidziany jest na lata 2004 – 2007. Zagrożenie jakie tam obecnie występuje jest realne i w związku z Tym Radny prosi o podjęcie konkretnych działań w celu jego zniwelowania.
Odpowiedzi na interpelację udzielił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Wyjaśnia on, iż naprawa drogi i mostu na rzece Zwierzynce w miejscowości Biała będzie wykonana.
 
Radny Józef Basta:
- Interpelacja dotyczy braku chodnika w miejscowości Raciąż. Mieszkańcy proszą
 o podjecie działań.
Odpowiedzi na interpelację udzielił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Informuje on, iż brak środków w budżecie ZDP jest przeszkodą do realizacji tego zadania. Prowadzone są jednakże rozmowy z Urzędem Miejskim w Tucholi. Jeżeli Urząd zakupi materiał ZDP zobowiązał się ułożyć brakujący fragment chodnika.
- Radny przyłącza się do interpelacji Radnego Pruszaka w sprawie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.
Zarząd Powiatu złożył Komendantowi Powiatowemu Policji propozycję zakupienia samochodu w formie leasingu. Trwają rozmowy z przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji mające na celu opracowanie procedury związanej z zakupem samochodu.
-  Interpelacja dotyczy problemu zgłoszonego przez Prezesa Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych o braku porozumienia z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Odpowiedzi na interpelację udzielił Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dotychczasowa współpraca ze Stowarzyszeniem wyglądała następująco:
       -   w dniu 21.12.2004 r. tut. Centrum zorganizowało „Spotkanie Wigilijne” wraz ze Stowarzyszeniem w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej,
       -   w miesiącu styczniu br. Stowarzyszenie zwróciło się z zapytaniem, czy PCPR dokonując comiesięcznych wypłat świadczeń pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka będzie dokonywać potrąceń tejże kwoty w celu opłacania składek członkowskich na konto Stowarzyszenia. Na powyższą prośbę PCPR odpowiedziało negatywnie, zgodnie
z opinią prawną w tej sprawie,
      -  Stowarzyszenie zwróciło się również z zapytaniem do PCPR o możliwość wpłacania uzyskanych od sponsorów przez Stowarzyszenie środków na konto PCPR, a następnie przekazywanie środków na konto Stowarzyszenia. Podane konto, na które Centrum miało przelewać pieniądze było prywatnym rachunkiem rozliczeniowym, a nie kontem Stowarzyszenia.
    - udział pracownika Centrum w „Spotkaniu Integracyjnym”.
W ocenie Kierownika PCPR przyczyną, „punktem zapalnym” problemów nowo powstałego Stowarzyszenia jest osoba jego prezesa. Źle pojmując słowo współpraca chciał wymusić na pracownikach PCPR wykonywanie zadań, istotnych z punktu widzenia Pana Prezesa. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest instytucją administracji samorządowej i realizuje zadania Ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PCPR nie udziela pomocy finansowej Stowarzyszeniom, nie posiada na ten cel specjalnej dotacji, może natomiast pomóc pod względem merytorycznym. Natomiast Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych jest organizacją pozarządową, której rolą i celem powinno być samodzielne pozyskiwanie środków finansowych na wzmacnianie i lepsze funkcjonowanie rodzin zastępczych, pomoc dzieciom, organizowanie różnego rodzaju akcji, imprez. Po wspólnym zorganizowaniu „Spotkania Wigilijnego”, ze względu na szereg nieścisłości, brak szacunku, obrazę osoby Kierownika Centrum wraz z próbą szantażu oraz w związku
w padającymi wyzwiskami w stosunku do pracowników PCPR i radcy prawnego obsługującego jednostkę ze strony Prezesa Stowarzyszenia, tut. Centrum do minimum ograniczyło współpracę ze Stowarzyszeniem. Determinacja PCPR jest na tyle silna, że przy kolejnej awanturze wszczętej przez Pana Prezesa wezwana zostanie Policja. Mimo przykrych doświadczeń tut. Centrum nie jest nastawione negatywnie do Stowarzyszenia, ponieważ organizacja ta powstała z inicjatywy PCPR. Wszelkie przejawy inicjatywy i chęci do działania instytucji pozarządowych jest przez PCPR wysoko ceniony. Sama idea powstania Stowarzyszenia jest słuszna, jednak sposób wykonywania zadań i traktowania partnerów swoich działań przez osobę Prezesa ocenia się negatywnie, nie tylko z punktu widzenia urzędu, ale i przede wszystkim rodzin zastępczych.
 
 
                                                                                  Zarząd Powiatu Tucholskiego
 
 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (7 września 2005)
Opublikował: Katarzyna Knieć (21 września 2005, 10:47:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1509