XXXIV sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXXIV sesji
Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 30 marca 2006 roku
 
 
p. Andrzej Pruszak – radny
Prosił, aby Zarząd Powiatu zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa, najlepiej do pana Ardanowskiego w sprawie składek ubezpieczenia KRUS. Radny poruszył problem konieczności zapłaty składki KRUS w sytuacji, gdy rolnik pracuje także w ramach umowy o pracę na czas określony i ma jednodniową przerwę w zatrudnieniu. Zgodnie z obowiązującym prawem w takiej sytuacji powstaje obowiązek uiszczenia składki za cały kwartał w wysokości ok. 250 zł, co przy wystąpieniu jednej przerwy na kwartał może dać ok. 1000 zł rocznie. Radny proponuje, aby wprowadzić podzielność składki KRUS, i aby skrócić termin przedawnienia należności z tytułu składek do 5 lat. Radny proponuje także, aby obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegał rolnik, którego gospodarstwo obejmuje powyżej 2 lub 3 hektarów przeliczeniowych.
Interpelację przekazano do Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Wsi z prośbą o uwzględnienie zgłoszonych postulatów. Do dnia składania materiałów sesyjnych nie otrzymano odpowiedzi.
 
p. Zbigniew Grugel – radny
Pierwsza sprawa dotyczy drogi wojewódzkiej 241 Tuchola – Czersk. Droga ta jest zbyt wąska i w związku z tym występuje tam bardzo duże zagrożenie dla pieszych, rowerzystów, a także dla pojazdów podczas mijania. Zanotowano na tej drodze wypadki ze skutkiem śmiertelnym, których ofiarami byli rowerzyści. Radny również zwraca uwagę na brak pobocza dla pieszych w miejscowości Kiełpin, co stanowi duże zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci w drodze do szkoły. Ponadto jezdnia znajduje się tam niżej niż pobocze, co powoduje, że podczas opadów jest duża ilość wody na drodze i piesi narażeni są na ochlapanie. Radny zwrócił również uwagę na bardzo utrudniony dostęp do przystanku autobusowego. Radny uważa, że pewnym rozwiązaniem byłoby wybudowanie tam chodnika o długości co najmniej 300 metrów na odcinku od początku wsi do ostrego zakrętu w prawo jadąc w kierunku Czerska i obniżenie tych poboczy.
W tej sprawie skierowano pismo do Pana Janusza Dąbki Kierownika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. Do dnia składania materiałów sesyjnych nie otrzymano odpowiedzi.
 
Druga kwestia dotyczy problemu Wielkiego Kanału Brdy. Radny przypomniał, że od początku tego tygodnia znów wylewa się kanał, jak co roku o tej porze. Ludność miejscowa od dawna prosi o pomoc w tej sprawie. Kanał to jest pewna spuścizna kulturowo – techniczna poprzednich pokoleń, budowla z roku 1845, która niestety obecnie nikogo nie interesuje. Kanał został administracyjnie podzielony na dwa województwa. Z informacji posiadanych przez Radnego wynika, że województwo pomorskie nie widzi problemu i ogóle nie jest zainteresowane problemem. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest sytuacja taka, że instytucje państwowe, które zgodnie z prawem sprawują nadzór nad tym kanałem, de facto tego zarządu nie sprawują. Powołały one spółkę wodną, która jest pozbawiona możliwości finansowych i organizacyjnych i uznały problem za załatwiony. Biura instytucji odpowiedzialnych za Kanał są w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i w Świeciu i jest to za daleko od Kanału i tych miejsc, gdzie on wylewa. Kanał jest wypłycony na całej długości. Zbiorniki wmontowane w Kanał są zaniedbane. Kanał w niektórych miejscach stale przesiąka i zagraża siedliskom ludzkim. W takiej sytuacji znajdują się budynki Pana Klamana, gdzie występuje niebezpieczeństwo przerwania Kanału. Osoby tam zamieszkujące zwracały się z tym problemem do właściwych instytucji, lecz otrzymywały odpowiedzi informujące o braku środków finansowych. Nie po raz pierwszy na sesji mówi na temat Kanału, ale problem wciąż jest niezałatwiony. Radny prosi o wstawienie się za tymi ludźmi, mimo, że nie jest to zadanie własne powiatu.
Skierowano pismo do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w tej sprawie i do dnia przygotowywania informacji nie wpłynęła odpowiedź.
 
p. Jerzy Adamczak – radny
Radny w imieniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił wniosek do Zarządu wypracowany na posiedzeniu w dniu 28 marca br. W związku z tym, że Starosta jest odpowiedzialny za nadzór i kontrolę spółek wodnych w naszym Powiecie, Komisja wnosi, aby skierować wniosek do Marszałka Województwa o utworzenie funduszu rezerwowego dla gmin i powiatów, w szczególności naszego powiatu, na działalność spółek wodnych. Działalność spółek wodnych jest czynnikiem produkcji. Pomijanie tego zagadnienia i czekanie na okazję, aby te środki zabrać na ptasią grypę dla Komisji jest nie do przyjęcia. Prosi o wykazanie aktywności w tej sprawie.
W tej sprawie skierowano pisma do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego i do Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Do dnia składania materiałów sesyjnych nie otrzymano odpowiedzi.
 
p. Anna Ziegler – radna
Analizując materiały sesyjne, w tym również zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Tucholi Komisja zwróciła uwagę na brak realizacji zadań w punkcie 14 z zakresu kultury czyli „organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego”. Była rocznica wyzwolenia Tucholi, dlatego Komisja zainteresowała się faktem czy Wydział Edukacji to zadanie zrealizował.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
 
p. Józef Basta – Wiceprzewodniczący Rady
Prosi pana Starostę o udzielenie odpowiedzi pani Hoffmann. Chodzi o sprawę posądzenia Starostwa o sprawy finansowe, chodzi o budynek na ul. Grodzkiej 2.
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
 
Sprawa następna dotyczy mieszkańców Małego Mędromierza, którzy od lat wnioskują o wyprostowanie niebezpiecznego zakrętu drogi Tuchola – Sępólno przy szkole. Radny poinformował, że właściciel ziemi tam położonej jest zainteresowany jej sprzedażą. Jednocześnie prosi o to, aby przyspieszyć wycinkę drzew przy przystanku PKS i po tej wycince zbudować kawałek chodnika. Sądzi, że może tu być pomoc Urzędu Gminy. To się wiąże z materiałem sesyjnym.
W tej sprawie skierowano pismo do Pana Janusza Dąbki Kierownika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Tucholi i do dnia składania materiałów sesyjnych nie otrzymano odpowiedzi.
 
                                                                                               

                                                                            Zarząd Powiatu Tucholskiego

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (18 kwietnia 2006)
Opublikował: Katarzyna Knieć (11 maja 2006, 12:39:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1546