XI sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XI sesji
Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 23 listopada 2007 roku

Radna Dorota Gromowska
- prosi o naprawę jeszcze w miesiącu listopadzie bądź grudniu 2007 r. drogi powiatowej Iwiec – Wełpin. Chodzi o nawiezienie kruszywem odcinków wybitych przez pojazdy;
W odpowiedzi na interpelację Zarząd Dróg Powiatowych dokona przeglądu                   i niezbędnych napraw odcinka gruntowego drogi Iwiec – Wełpin,
-  ustalić z wójtami gmin powiatu wspólne zasady dotyczące przebudowy dróg powiatowych;
Zarząd Powiatu uchwałą z dnia 8 listopada 2007 r. Nr 55/110/2007 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumień z gminami dotyczących realizacji inwestycji przyjął propozycję dotyczącą zasad przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu. Propozycja ta została przekazana do gmin i Zarząd Powiatu będzie prowadził rozmowy dotyczące akceptacji proponowanych porozumień z wójtami.
- przed podejmowaniem decyzji dotyczących np. zerwania zawartego wcześniej porozumienia zapraszać każdorazowo na posiedzenie  Zarządu drugą stronę porozumienia;
Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
- w przypadku wizytowania dróg powiatowych przez osobę samego pana Starosty, proszę o kontakt z gminą tak, aby Wójt lub osoba zajmująca się drogami mogły towarzyszyć Staroście w tej wizycie;
W odpowiedzi na interpelację w sprawie wizytowania dróg powiatowych                     i informowania o tym władz Gminy Cekcyn – Starosta nie widzi możliwości informowania o każdej wizycie na drogach powiatowych. Nie zawsze są to wizyty planowane, najczęściej uczestniczy w nich dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, który zna problemy występujące na tych drogach. Jeżeli będzie potrzebna pomoc ze strony Gminy Cekcyn, to odpowiednio wcześniej Starosta się o nią zwróci. 
kolejna sprawa dotyczy dwóch kilometrów drogi od budynków OSP Zdroje do Wierzchów. Powiat Tucholski odśnieża drogę do budynku OSP, natomiast Powiat Świecki rozpoczyna odśnieżanie od Wierzchów. Pozostają dwa kilometry, które nie są odśnieżane. Może należałoby zawrzeć porozumienie z Powiatem Świeckim na odśnieżanie tego odcinka drogi
W odpowiedzi na interpelację w sprawie odśnieżania dwóch kilometrów drogi od budynków OSP Zdroje do Wierzchów Zarząd Dróg Powiatowych wyjaśnił, iż zimowe utrzymanie drogi 1029C jest prowadzone w granicach Powiatu Tucholskiego. Starostwo Powiatowe wystąpiło do Powiatu Świeckiego z pismem w tej sprawie.  O sposobie załatwienia sprawy powiadomimy osobnym pismem.

Radny Antoni Lewandowski 
prosi po raz kolejny o naprawienie drogi Szumiąca – Jania Góra. Powiat Świecki ze swej strony zasypał dziury. Z naszej te dziury nadal są. Tam można połamać zawieszenie samochodu. Może niech dyrektor ZDP przejedzie się tą drogą w czasie kiedy jest największy ruch;
W odpowiedzi na interpelację w sprawie naprawienia drogi Szumiąca – Jania Góra -  Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi prace naprawcze od dnia 28.11.br.
- kolejna sprawa dotyczy chodnika w Lubiewie przy ul. Wojska Polskiego od sklepu GS w kierunku ulicy Wodnej. Czy ten odcinek nie był w planie, czy ta inwestycja nie jest jeszcze zakończona ?
W odpowiedzi na interpelację w sprawie zakończenia budowy chodnika w Lubiewie przy ul. Wojska Polskiego od sklepu GS w kierunku ulicy Wodnej - chodnik został pobudowany zgodnie z projektem. Nie znaczy to, że nie można zbudować chodnika do ul. Wodnej. Ponieważ chodniki budujemy w ramach porozumień z gminami, jeżeli taka będzie wola gminy Lubiewo to chodnik zostanie zbudowany

Radna Danuta Tyda 
interpelacja w sprawie zmiany rozkładu jazdy pociągów od 9 grudnia 2007 r. W nowym rozkładzie jazdy mają nastąpić niekorzystne zmiany.  Brak rannego pociągu do Bydgoszczy.: dotychczasowy odjazd z Chojnic o godz. 5.23 i przyjazd do Bydgoszczy Głównej o godzinie 7.14. będzie kursował dopiero od Tucholi i odjeżdżał o 5.28 i przyjeżdżał do Bydgoszczy Głównej o 7.09. Pociągiem tym dojeżdżają mieszkańcy Piastoszyna i Żalna do pracy i do szkoły w Tucholi i Bydgoszczy. Brak wieczornego pociągu z Bydgoszczy do Chojnic (dotychczasowy odjazd o godz. 20.56) – według nowego rozkładu jazdy ma wyjeżdżać z Bydgoszczy o godzinie 21.08 i kończyć bieg w Tucholi. Pociągiem tym dojeżdżali mieszkańcy Żalna i Piastoszyna ( a także Chojnic) wracający z Warszawy, Katowic, Wrocławia i Poznania – pociąg ten jest w Bydgoszczy skomunikowany z tymi pociągami. Oferta PCC Rail według zapewnień Urzędu Marszałkowskiego miała być bardziej korzystna lub co najmniej utrzymana w dotychczasowym stanie, więc dlaczego obcina się  kursowanie tych pociągów ?
W tej sprawie zostało wystosowane pismo do Firmy PCC RAIL ARRIVA zawierające stanowisko powiatu wzywające do utrzymania dotychczasowych połączeń.

Radny Andrzej Pruszak 
- mieszkańcy wsi Rosochatka zwrócili się o to, aby usunąć kilka topoli przy wjeździe do wsi;
Zarząd Dróg Powiatowych nie planuje występować z wnioskiem o ich usunięcie, ponieważ nie zagrażają one bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Radny Wojciech Kroplewski 
- przekazał petycję mieszkańców Śliwic podpisaną przez 160 osób
Zarząd Powiatu widzi potrzebę realizacji nasadzeń drzew i krzewów, np. typu żywopłoty. Ustawa o ochronie przyrody w artykule 80 ust. 2 mówi, że Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do skraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczno-przyrodnicze zakładania zadrzewień w granicach pasa drogowego, sposoby ich ochrony oraz dobór gatunków drzew i krzewów, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej oraz odpowiednich warunków utrzymania dróg i bezpieczeństwa korzystania z dróg. Niestety rozporządzenie się nie ukazało. Brak tego rozporządzenia jest o tyle istotny, że do czasu jego wydania nie ma praktycznej możliwości zakładania zadrzewień.

Radny Michał Mróz 
- interpelacja dotyczy ochrony środowiska. Z danych statystycznych wynika, że rocznie zużywamy 1 bilion plastikowych opakowań. Przed sesją rozdawał torebki ekologiczne. Podstawową wadą takich toreb jest to, że trzeba za nie płacić. Są przykłady, gdzie rady gmin wyprzedzają działania posłów i parlamentu. Rada Miejska w Łodzi zakazała używania plastikowych torebek. Było to posunięcie daleko idące i zostało zaskarżone. Proponuję dać klientom sklepów alternatywę. Byłby wybór ekologicznych toreb wielokrotnego użytku. W tym względzie potrzebna jest edukacja i inicjatywność. Rada Powiatu i rady gmin powinny być inicjatorem podejmowanych działań. Wnoszę, aby się z tym problemem zmierzyć. W firmie, w której prowadzi postanowiono zmierzyć się     z tym problemem. Oferujemy klientom alternatywne torby ekologiczne;
Starostwo Powiatowe od lat współpracuje m. in. ze szkołami, gminami, Tucholskim Parkiem Krajobrazowym, nadleśnictwami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu. Corocznie prowadzone są akcje tj.: Odkręcona, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, a także liczne konkursy ekologiczne kierowane do dzieci i młodzieży np. „Przyroda wokół nas”. Efekty popularyzacji ekologicznego stylu życia obrazują zwiększające się z roku na rok ilości zbieranych surowców wtórnych podczas ww. akcji. W trakcie tych akcji propagowany jest ekologiczny styl życia poprzez stosowanie w życiu codziennym materiałów, z których odpady mogą być poddawane procesowi recyklingu i ponownemu ich wykorzystaniu. Chodzi tutaj m. in. o stosowanie przez mieszkańców naszego powiatu toreb papierowych zamiast worków foliowych powszechnie stosowanych, które wykonane są z tworzywa sztucznego ulegającego wieloletniemu procesowi rozkładu ok. 30 lat lub toreb wielokrotnego użytku np. z materiału naturalnego. W czasie trwania tych akcji mieszkańcom rozdawane są torby papierowe oraz ulotki propagujące stosowanie materiałów wielokrotnego użytku (w sklepach zakupy pakowane są w torby papierowe). Starostwo Powiatowe wspólnie z gminami z terenu powiatu tucholskiego oraz współpracującym powiatem tarnogórskim przeprowadziło konkurs ekologiczny kierowany do podmiotów świadczących usługi w branży turystycznej i gastronomicznej pt. „Firma przyjazna środowisku w Powiecie Tucholskim i Powiecie Tarnogórskim”. Konkurs odbywał się jednocześnie na terenach obydwu powiatów i polegał na selektywnej zbiórce szkła, plastiku i papieru powstających w wyniku prowadzonej działalności zainteresowanych podmiotów. Działania z zakresu edukacji ekologicznej skutkują wykształceniem wśród społeczeństwa pożądanych nawyków dotyczących gospodarowania odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych. Edukacja ekologiczna wykształca wśród młodego pokolenia świadomość zagrożeń wynikających z nieprawidłowego korzystania z zasobów i walorów środowiska naturalnego. Nadmienić należy, iż na terenie powiatu następuje ciągły rozwój selektywnej zbiórki odpadów, co umożliwia wydzielenie ze strumienia odpadów kierowanych na składowiska frakcji nadających się do wykorzystania (surowców wtórnych), a przez to ograniczenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowanym systemem zbiórki odpadów umożliwi wyeliminowanie niekontrolowanego usuwania odpadów do środowiska i pozwoli na ograniczenie liczby nowopowstających tzw. „dzikich wysypisk śmieci”. Ponadto ponowne wykorzystanie pozyskanych surowców wtórnych znacznie ograniczy zużycie energii potrzebnej do ich wytworzenia. Edukacja ekologiczna propagowana jest również w zakresie selektywnej zbiórki odpadów poprzez system pojemników na poszczególne typy odpadów tj. szkło, makulatura, plastik. W szkołach, urzędach, ośrodkach zdrowia oraz sklepach zlokalizowane są pojemniki do zbierania baterii. W aptekach znajdują się pojemniki do zbierania przeterminowanych leków oraz opakowań po nich.

Radny Marek Sass 
- prosi, aby w okresie pozimowym na drodze Wielka Klonia - Gostycyn połatać dziury, szczególnie przy wjeździe na tą drogę.
W roku 2008 Zarząd Dróg Powiatowych planuje wyremontować zniszczony odcinek drogi przy wyjeździe z Kloni w kierunku Gostycyna.
 

                                                                                Zarząd Powiatu Tucholskiego

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (17 grudnia 2007)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 grudnia 2007, 12:38:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1229