XI sesja Rady Powiatu

Informacja o stopniu realizacji interpelacji
zgłoszonych przez radnych podczas XI-tej sesji Rady Powiatu


Radna Anna Ziegler
" w imieniu Komisji Edukacji wnioskuje do Zarządu o uhonorowanie  młodych ludzie działających pod kierunkiem pani Mirosławy Poturalskiej, którzy spełniają wszystkie zadania związane z wolontariatem, w szczególności dotyczące zabezpieczenia pomocy przy ćwiczeniach z dziećmi niepełnosprawnymi. Chodzą do domów, pomagają rodzicom, albo odbywają zajęcia na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 5 grudnia jest dzień wolontariusza. Komisja prosi, aby Starostwo w jakiś sposób uhonorowało tych młodych ludzi, w miarę trwałą formą - Zarząd pozytywnie ustosunkował się do wniosku Komisji i zlecił PCPR przygotowanie dyplomu dla Klubu Wolontariatu. Został on w dniu 5 grudnia wręczony.
"  wniosek dotyczący Środowiskowego Domu Samopomocy, który działa na terenie Powiatu. Pani Maria Kuczkowska - kierownik tego Domu przedstawiając jego działalność stwierdziła, że środki otrzymywane są od wojewody i przeznaczone są na ilość pensjonariuszy tego domu. W tej chwili w domu jest 18 osób, a byłaby szansa żeby przebywało więcej osób. Pani kierownik występuje do Wojewody o zwiększenie limitu środków w związku z możliwością przyjęcia do tego domu jeszcze kilku pensjonariuszy. W związku z tym, że na posiedzeniu są przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu, to można poinformować osoby spoza Tucholi, że można z tego skorzystać. Prosimy o moralne wsparcie w postaci referencji dla tego Domu, to może pozwoli uzyskać zwiększenie środków na prowadzenie tego domu - z takim samym wnioskiem kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy zwróciła się do Zarządu Powiatu. Wychodząc  naprzeciw potrzebom Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą do Wojewody o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby miejsc do 25 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tucholi. Poproszono również o zabezpieczenie w budżecie na 2004 r. środków finansowych na funkcjonowanie tego Ośrodka. Zarząd w pełni poparł starania zmierzające do umożliwienia prowadzenia rehabilitacji dla większej liczby osób z problemami psychofizycznymi. 
"  wniosek dotyczy zwiększenia kontroli ruchu drogowego w miejscowości Łyskowo. Tam był wypadek śmiertelny na zakręcie. W pobliżu zakrętu znajduje się świetlica dla dzieci. Teraz będą one częściej tam chodzić, bo są stoły tenisowe. Tam również latem znajduje się plac zabaw. Mieszkańcy wskazują, że nie jest przestrzegany obowiązującej prędkości - wniosek został przekazany do Komendy Powiatowej Policji. W odpowiedzi Komendant Policji poinformował, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy nie ma tam miejsc spełniających warunki jakie musi spełniać punkt kontroli pojazdów. W związku z tym KPP wystąpiła w dniu 16 października br. Do Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy z pismem o wyrażenie zgody na usytuowanie punktu kontroli drogowej w miejscu nie spełniającym określonych warunków. Komendant Policji zgadza się, że pojazdy łamiące przepisy ruchu drogowego, nie tylko ograniczenia prędkości, stwarzają zagrożenia i uciążliwości. W celu wyegzekwowania obowiązujących przepisów konieczne byłoby usytuowanie punktów kontroli. Wydział Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy nie wyraził jednak zgody na prowadzenie kontroli pojazdów w miejscach innych niż zaakceptowane przez Wydział Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. W obecnej sytuacji Komenda może jednak prowadzić oddziaływanie prewencyjne polegające na patrolowaniu oraz prowadzeniu obserwacji powyższego odcinka drogi.
Radna Felicyta Król-Pawelska
" zapytanie związane z Gimnazjum Powiatowym. Rzecz dotyczy uczniów spoza Tucholi uczęszczających do tego Gimnazjum. Czy prawdą jest, że w statucie gimnazjum obwód tej szkoły określony jest jako cały powiat? Jeżeli nie, to jaki jest obwód ? Wynikają z tego dwa następne problemy. Jak to się ma do ustawy o systemie oświaty i jak prawnie wygląda nakładanie się obwodów ? W tym układzie obwód gimnazjum nakłada się na obwody poszczególnych gimnazjów gminnych. Jeżeli obwodem gimnazjum jest cały powiat, to czy w sprawozdaniu S02 gimnazjum powiatowego wykazani są uczniowie dojeżdżający ? Jeżeli takich uczniów wykazujemy, to na razie w subwencji oświatowej są wagi p5, p6, p7 i one są przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów dowożenia dzieci. Nie stanowią one podstawowych  środków na ten cel, ale są. Jeżeli wykazujemy tych uczniów to w związku z tą wagą pieniądze być powinny. W związku z tym, jak realizowany jest zwrot za bilety ? Jeżeli nie wykazujemy tego w sprawozdaniu S02 to dlaczego tego nie wykazujemy ? Może być porozumienie z gminami, ale nie musi być. Gminy nie mają obowiązku pokrywania kosztów dowożenia swoich uczniów do innej placówki. Jeżeli ma to być wybór rodziców, to dlaczego rodzice teraz upominają się o te bilety. Być może jest niewłaściwe sformułowanie w statucie tej placówki - pismem nr ED.0712-19/2003/MENiS Zarząd Powiatu zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z prośbą o wyjaśnienia dotyczące obwodu Gimnazjum oraz finansowania dojazdów uczniów do gimnazjum. Do czasu przygotowywania materiałów odpowiedź nie wpłynęła.
Radny Henryk Krzywański
" Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej omawiała problem związany z istniejącymi funduszami i fundacjami i ich ewentualnym wykorzystaniem. Nowym zjawiskiem jest powstawanie różnego rodzaju towarzystw i stowarzyszeń jako bardzo pozytywne zjawisko. Uwzględniając to, że powstają takie organizacje, czy istnieje rejestr w Starostwie fundacji i funduszy, z których te organizacje mogłyby skorzystać. To pytanie jest przyczynkiem do propozycji pod adresem pana Przewodniczącego, aby na kolejnej sesji spróbować zapoznać radnych ze stopniem korzystania przez Powiat z funduszy zewnętrznych. Słyszę, że są chyba cztery wnioski złożone na drogi, ale są to szczątkowe informacje uzyskiwane z prasy. Dobrze, aby Rada była poinformowana jak w tych nowych warunkach korzystamy z możliwości sięgnięcia do tych funduszy zewnętrznych - odpowiedzi udzielono podczas sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Józef Basta
" wnosi, aby roboty przy utwardzaniu nawierzchni drogi przebiegającej przez Rzepiczną zostały rozpoczęte w 2004 r., bezpośrednio po wykonaniu projektu - interpelacja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych. Pismem z dnia 4 listopada dyrektor ZDP odpowiedział, iż w trakcie spotkania z panem Edmundem Gwizdałą sołtysem wsi Rzepiczna w obecności pana Przewodniczącego, przekazał informację, że w przyjętym przez Radę Powiatu planie inwestycji na lata 2004-2007 droga ta nie została ujęta. Podał jednocześnie, że ZDP umieścił tą drogę w wykazie inwestycji, ich zdaniem niezbędnych do wykonania, a nie ujętych w planie inwestycji tylko i wyłącznie z powodu braku środków. Zobowiązał się jednocześnie do możliwie najszybszego uregulowania spraw własnościowych gruntów pod drogą oraz, w miarę możliwości finansowych, do wykonania w roku 2004 projektu tej inwestycji. Jednak jej realizacja zależeć będzie od decyzji Rady Powiatu.
" Prosi o uwzględnienie w planach pracy ZDP ułożenia w miejscowości Łąski Piec 200 mb krawężnika oraz utwardzenie chodnika na zakręcie przebiegającej przez wieś drogi powiatowej Śliwice - Tleń - wniosek został przekazany do ZDP. W odpowiedzi dyrektor ZDP poinformował, że w planie na 2004 r. będzie ujęte wykonanie tego chodnika. Zastrzegł jednak realizację w zależności od środków finansowych.

UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I INTERPELACJE
Z X SESJI RADY POWIATU:

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Zaborowski
" sprawa dotyczy drogi w Rudzkim Moście. Po złożonej interpelacji na sesji, bardzo szybko podjęto działania i zeszlifowano wierzchnią część. Teraz zbliża się jesień i to co zostało zrobione nie zabezpieczy tego. Co dalej z tą drogą ? - Zwrócono się do Rejonu Dróg Wojewódzkich z prośbą o podanie informacji na temat dalszych planowanych prac związanych z modernizacją drogi na odcinku w Rudzkim Moście. W dniu 7.11.br. wpłynęła odpowiedź z RDW w Tucholi. Wynika z niej, że odcinek drogi Nr 240 w miejscowości Rudzki Most nie był w ostatnim czasie modernizowany. RDW zleciło wykonanie zadania mającego na celu poprawienie szorstkości na wyżej wymienionym odcinku, jakim było sfrezowanie przebitumowanej nawierzchni na głębokość do 3 cm. Nakładanie się trzech czynników jednocześnie: przebitumowana nawierzchnia, opady deszczu, nadmierna prędkość pojazdów doprowadziło do wypadków drogowych na tym odcinku. Dodatkowo ustawiono znaki A30 i T15. Ponadto RDW stwierdziło, że po zabiegu nie doszło do żadnego zdarzenia na tym odcinku. RDW ma nadzieję, że mądrość i rozwaga kierujących pojazdami oraz elementarne przestrzeganie przepisów drogowych przy dostosowaniu się do stojących znaków drogowych nie będzie doprowadzało do takich zdarzeń na każdym odcinku dróg.
Wiceprzewodniczący Rady Józef Basta
" sprawa dotyczy świetlicy w Legbądzie. Chodzi o to, aby pomóc im uzyskać możliwość korzystania z baraku przy szkole - interpelacja została przekazana do Burmistrza Tucholi jako właściwego organu. W odpowiedzi Burmistrz uznał ten wniosek, jako wniosek zgłoszony do projektu budżetu Gminy na 2004 r. Nadmienił, że wnioski w tej samej sprawie składali również radni Rady Miejskiej.
" kolejna sprawa dotyczy stomatologa w Legbądzie. Tego stomatologa mieszkańcy domagają się od dłuższego czasu - interpelacja została przekazana Burmistrzowi Tucholi. W swojej odpowiedzi Burmistrz poinformował, że w okresie I kwartału 2003 r. zostały przeprowadzone rozmowy z miejscowymi stomatologami o konieczności uruchomienia takiego gabinetu w Legbądzie. Jednak lekarze nie są zainteresowani otwarciem takiego gabinetu ze względu na małą liczbę mieszkańców i nie przyjmują również zobowiązania Gminy do wyposażenia takiego gabinetu w dotychczasowy sprzęt stomatologiczny. Sprzęt ten lekarze określili jako "złom", na którym już się nie pracuje. Zdaniem lekarzy pacjenci zawsze wybiorą taki gabinet, gdzie jest odpowiedni sprzęt. Warunki posiadania odpowiedniego sprzętu (bardzo drogiego) stawiała lekarzom również ówczesna Kasa Chorych, a zdaniem lekarzy stomatologów - nie uzyskają oni zwrotu poniesionych nakładów związanych z uruchomieniem gabinetu w Legbądzie.
" szkoła w Rzepicznej została sprzedana. Ta wieś została bez świetlicy. Zebrania wiejskie odbywają się w domu sołtysa. Prośba, aby może poprzez Powiatowy Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych udało się przy remizie wygospodarować lub dobudować świetlicę - interpelacja w sprawie świetlicy w Rzepicznej została przekazana do Burmistrza Tucholi jako właściwego organu. W odpowiedzi Burmistrz uznał ten wniosek, jako wniosek zgłoszony do projektu budżetu Gminy na 2004 r. Nadmienił, że wnioski w tej samej sprawie składali również radni Rady Miejskiej.
" w imieniu mieszkańców Legbąda prosi, aby ograniczyć prędkość we wsi do 40 km/h. Jest to niezbyt szeroka szosa, a ruch dość duży. Ponadto przez wieś przejeżdża zbyt dużo TIR-ów. Okazuje się, że mosty na tej trasie mają udźwig do 15 ton i są znaki zakazujące na wjazd cięższych samochodów. Może trzeba, aby Zarząd Dróg Powiatowych tą tablicę jakoś wyeksponował,  a Komenda Powiatowa Policji zwróciła na to uwagę - skierowano pismo do zarządcy drogi tj. Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich Pana Janusza Dąbki z prośbą o pozytywne załatwienie. W swojej odpowiedzi poinformował on, że temat ograniczenia prędkości do 40 km/godz. w Legbądzie był poruszany wcześniej i analizowany szczegółowo dnia 19 września br. Powołana komisja jednak nie przychyliła się do wniosku ograniczenia prędkości przedstawiając brak podstaw do wprowadzenia tego ograniczenia do stałej organizacji ruchu dla drogi Nr 237. Ponadto RDW uważa, że znak informacyjny o nośności mostu na tej drodze jest czytelny i powinien być dostrzegany przez użytkowników tej drogi. Rozpatrzona zostanie możliwość wcześniejszego poinformowania o nośności tego mostu, tj. na drodze Nr 240.
" na oczach władzy powiatowej starej i nowej, dokonuje się na terenie powiatu rozgrabianie i niszczenie mienia państwowego. Wszyscy wiemy co stało się ze Stolbudem i teraz jak ktoś pojeździ po powiecie, zobaczy co się dzieje z mieniem popegeerowskim. Nie byłoby w tym być może nic złego, ale są to obiekty, które umieszczone są w rejestrze zabytków. Proszę pojechać do dworku w Kiełpinie lub do zabytkowego domu w Słupach. To jest obraz nędzy i rozpaczy. Drzwi są powyłamywane, każdy tam może dojść. Uważa, że Zarząd, jeżeli nie jest w stanie poprzez organy własne, to może jest w stanie zaprosić jakieś kompetentne organy wojewódzkie czy centralne i im to pokazać. Czy dzierżawca naprawdę nie jest zobowiązany do tego, aby chociaż trochę o to zadbać ? Czy to się musi rozwalić na naszych oczach ? Wnioskuje, aby Starostwo podjęło działania w celu zaproszenia kogoś, kto jest odpowiedzialny za ochronę zabytków, kogoś kto jest odpowiedzialny za mienie popegeerowskie, żeby to ratować - interpelacja została przekazana do Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy z prośbą o podanie informacji na temat planowanych działań w celu zabezpieczenia tego mienia przed postępującym niszczeniem. W odpowiedzi na pismo Zarządu Agencja Nieruchomości Rolnych przesłała swoje stanowisko w sprawie tego mienia. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy poinformował, że nie zgadza się z zawartą w naszym piśmie opinią o braku nadzoru nad tymi obiektami. Poinformono, że ANR wraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu i Delegaturami w Bydgoszczy i Włocławku, prowadzone są systematyczne lustracje zespołów dworsko-parkowych, lub pałacowo-parkowych wpisanych do rejestru zabytków, a pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Takie przeglądy prowadzone s w oparciu o ustalony wspólnie ze Służbami Konserwatorskimi harmonogram. Na terenie Powiatu Tucholskiego taka lustracja była przeprowadzona w październiku 2002 r. w jej efekcie ustalono, że obiekty zabytkowe na terenie Powiatu znajdują się w dobrym lub dostatecznym stanie, z wyjątkiem dworu w Kiełpinie, który jest w stanie zagrożonym. W dniu 22 października 2003 r. została przeprowadzona ponowna, indywidualna kontrola tego obiektu. Dzierżawca tej nieruchomości podzielił opinię, że ze względu na stan techniczny tego obiektu, konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków. W związku z tym został zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do kompleksowego, sukcesywnie prowadzonego remontu - co najmniej zachowawczego - tego dworu. W załączeniu do odpowiedzi przekazano protokoły z wizji lokalnej obiektów zabytkowych oraz karty informacyjne obiektów (do wglądu w Biurze Rady).


                                                                                           Zarząd Powiatu

W przypadku zapisu "odpowiedzi udzielono podczas sesji" odpowiedź takową można znaleźć w protokole z XI sesji Rady Powiatu, który znajduje się w zakładce "Protokoły z sesji Rady Powiatu".

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (21 listopada 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (10 listopada 2004, 10:38:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1714