28

Protokół nr 28/2005
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
odbytego w dniu 1 kwietnia 2005 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Ewa Gierchowska - kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  p. Danuta Krysztofczyk - NZOZ - Szpital Tucholski.
 
Tematyka posiedzenia:

1. Stanowisko w sprawie funkcjonowania powiatowej służby zdrowia.
2. Omówienie zmian w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programie Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Zintegrowanym Systemie Pomocy Rodzinie i Dziecku.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący - stwierdził, że w szpitalu ciągle następują znaczące zmiany i dzieje się coraz lepiej. Trudno to odnieść do roku ubiegłego. Interesuje go czy była różnica pomiędzy kontraktem za rok 2003 i za 2004. Bardzo ważna jest też kwestia oczekiwania w poradniach specjalistycznych. Bardzo dużo pytań wzbudza sprawa budowy nowego szpitala. Na uwagę zasługuje fakt stałego dbania o bazę lokalową szpitala.
p. W. Kroplewski - jest odpowiedzialny za przygotowanie stanowiska Komisji. Zawrze w nim fakt podnoszenia jakości działalności. Ujmie również czas oczekiwania w poradniach. Komisja powinna również wypracować stanowisko odnośnie inicjatywy budowy nowego budynku szpitala. Interesuje go również, czy został zrealizowany wniosek Komisji z ubiegłego roku, czyli czy Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej nawiązał współpracę ze szpitalem.
p. D. Krysztofczyk - poinformowała, że w ubiegłym roku kontrakt nie był wykonany na oddziale przewlekłym. Część środków została w związku z tym przekazana na oddział chirurgiczny. Jeżeli chodzi o czas oczekiwania w poradniach, poinformowała że:
- w poradni chirurgicznej wynosi 2 tygodnie,
- w poradni urazowo-ortopedycznej - 1 miesiąc,
- w poradni urologicznej - 2 miesiące,
- w poradni ginekologiczno-położniczej - 2 miesiące,
- w poradni dermatologicznej - 1,5 miesiąca,
- w poradni neurologicznej - 7 miesięcy,
- w poradni zdrowia psychicznego - 3 miesiące,
- w poradni fizykoterapii i rehabilitacji - 1,5 miesiąca,
- w poradni rehabilitacyjnej - na bieżąco,
- w poradni kardiologicznej - 6 miesięcy.
Operacje planowe są kolejkowane i czas oczekiwania na chirurgii i ginekologii wynosi 1 miesiąc. Udzieliła również odpowiedzi na temat koncepcji budowy szpitala. Poinformowała, że propozycja Gminy Gostycyn nie jest jedyna. Obecny budynek nie spełnia wymogów. Szpital w obecnych budynkach ma zgodę na funkcjonowanie do grudnia 2009 roku. Budowa szpitala w systemie pawilonowym jest tańsze od tradycyjnego. Cały czas spółka inwestuje w nie swój majątek. Po długich dyskusjach ustalono, że opcja budowy nowego szpitala jest najkorzystniejsza. W związku z tym dyrektor rozpoczął starania w kierunku pozyskania terenu pod budowę. W Gostycynie wykazano chęć przekazania terenu na rzecz spółki. W obecnym budynku szpitala mieściłyby się natomiast przychodnie specjalistyczne i pogotowie ratunkowe.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała inicjatywę budowy szpitala ze wskazaniem, aby mieściło się to w Tucholi.

p. W. Kroplewski - odczytał stanowisko w brzmieniu: Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Powiatu pozytywnie ocenia funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia w 2004 r. Mimo pogłębiającej się trudnej sytuacji finansowej większości w Polsce powiatowych placówek zdrowia, sytuacja szpitala tucholskiego napawa optymizmem, czego najlepszym dowodem jest dodatni wynik bilansu za 2004 r. Dobra kondycja finansowa szpitala idzie w parze ze stale podnoszącą się jakością świadczonych usług. Szpital Tucholski poczynił istotne nakłady finansowe na zakup sprzętu wysokospecjalistycznego na kwotę 342.314,00 zł (wzrost o około 10 % w porównaniu do roku 2003), sukcesywnie prowadzi także remonty i modernizację pomieszczeń szpitala (wykonano remont sali porodowej i oddziału Położniczo-Neonatologicznego). Niepokój budzi fakt wydłużonego czasu oczekiwania pacjentów do poradni specjalistycznych (od 1 tygodnia do 7 miesięcy), oraz na leczenie planowe w oddziałach zabiegowych (chirurgicznym i ginekologicznym) - średnio 1 - 1,5 miesiąca. Wynika to przede wszystkim z niedoszacowania i niedofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktu na 2004 r. Zaznaczyć należy, iż kontrakt z NFZ na rok 2004 został przekroczony o niezapłaconą kwotę 234.631,00 zł. Komisja Zdrowia doceniając promocyjne działanie Szpitala Tucholskiego na rzecz powiatu proponowała w swoim stanowisku z 2003 r. nawiązanie konkretnej współpracy Wydziału Zdrowia. Z informacji uzyskanych od Dyrektora Szpitala Tucholskiego wiadomo, iż fakt taki w roku 2004 nie zaistniał co budzi zdziwienie komisji i wymaga wyjaśnień ze strony Zarządu Powiatu. Na koniec Komisja pragnie się odnieść do idei budowy nowego szpitala w powiecie tucholskim. W pełni popieramy zamysł budowy nowego szpitala w oparciu o fundusze strukturalne Unii Europejskiej, widzimy jednak konieczność lokalizacji w obrębie lub najbliższym otoczeniu miasta Tucholi.
Ad. 2.
Przewodniczący - poinformował, że członkowie Komisji otrzymali programy, do których mają przygotować stanowiska. Stwierdził, że programy zostały odchudzone. Poprosił o przygotowanie projektów stanowisk na następne posiedzenie Komisji.
Ad. 3.
Ustalono, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 22 kwietnia o godzinie 17.oo.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                        Henryk Krzywański

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (1 kwietnia 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (13 maja 2005, 12:19:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1413