22

Protokół nr 22/2004
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
odbytego w dniu 30 sierpnia 2004 r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Roman Nowakowski - p.o. dyrektora Domu Dziecka, p. Ewa Gierchowska - kierownik PCPR, p. Wiktor Metkowski - Wicestarosta Tucholski.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Domu Dziecka w Tucholi.

Tematyka posiedzenia:

1. Realizacja programu dochodzenia do standardów w Domu Dziecka.
2. Stanowisko w sprawie wniosku radnego Henryka Krzywańskiego (w załączeniu).
3. Analiza materiałów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący - powitał zaproszonych gości i podziękował za przyjęcie Komisji w Domu Dziecka. Poinformował, że Zarząd Powiatu zatwierdził program dochodzenia do standardów w Domu Dziecka, przygotowany przez placówkę. Komisja miała zastrzeżenia co do opracowania programu przez firmę zewnętrzną. Poprosił dyrektora, aby omówił realizację tego programu. W nawiązaniu do wniosku skierowanego przez Komisję 23.06.2004 r. do Starosty odczytał odpowiedź, która znajduje się w teczce Komisji.
p. R. Nowakowski - poinformował, że Dom Dziecka ma długą historię. W roku 2002  został wymieniony dach na jednostce, a w 2003 r. wymieniono wszystkie okna. Zostało też całkowicie zainstalowane gazowe ogrzewanie. Wyremontowano też łazienki. Dom jest przystosowany do opieki nad 42 osobami. Dla dziewcząt przystosowanych jest 16 miejsc. Pozostałe miejsca przeznaczone są dla chłopców. Obecnie w Domu przebywa 38 wychowanków. PCPR jednak informuje, że w najbliższym czasie ten stan może ulec zmianie. Z tego jest tylko 5 osób z powiatu tucholskiego. Dla wychowanków jest przeznaczonych 16 pokoi. Metrażowo są one dostosowane do standardu usług. W ciągu dwóch lat zatrudnienie w placówce zmniejszyło się o 3 etaty. W lipcu i sierpniu wykonano najpotrzebniejsze remonty pokoi. Cztery pokoje zostały wyremontowane całkowicie. W pozostałych naprawiano drobne rzeczy. Poinformował, że oprócz zadań wynikających ze standardu usług są też inne niezbędne zadania. Elewacja budynku jest zniszczona. Dyrektor Nyske wnioskował o ocieplenie budynku, dlatego elewacji nie robiono. Posadzka betonowa przed budynkiem również jest przeznaczona do naprawy. Bardzo zły jest stan pomieszczeń piwnicznych i kuchni. Został wykonany projekt remontu i stopniowo będzie poprawiany jej wygląd. Występują braki kadrowe, które trzeba będzie uzupełnić. Nastąpiło rozprężenie dyscypliny wśród wychowanków. Obserwuje się bezradność wychowawców. Do końca ubiegłego roku wychowawcy byli zatrudnieni w oparciu o Kartę nauczyciela. Zatrudnieni od 1 stycznia są już pracownikami samorządowymi. Przy brakach kadrowych tym pracownikom, którym może daje 40 godzin pracy tygodniowo, a pozostałym 26 godzin. Jest to bardzo niesprawiedliwe. Karta nauczyciela mówi, że wychowawców obowiązuje 40 godzin pracy, ale tylko 26 godzin pracy opiekuńczo-wychowawczej, a reszta przeznaczona jest na inne cele. Zgodnie z tym wychowawcy mogą zostać w nocy zatrudnieni, bo nie jest to praca opiekuńczo-wychowawcza. Poinformował, że realizacja standardów usług obejmuje dwie części. Pierwsza część to standard wychowania i opieki. Jest to zadanie nieskomplikowane i jest realizowane prawidłowo. Druga część to standard świadczonych usług. W tym przypadku są rzeczywiste problemy, które należy rozwiązać. Wiele zadań zostało wykonanych. Pozostały te, które wymagają dużych nakładów. Omówił kolejno wszystkie zadania. Poinformował, że nie ma żadnych problemów z zaopatrzeniem. W Domu Dziecka obowiązuje wypłacanie kieszonkowego w wysokości 1,27 % kwoty bazowej. Powierzchnia mieszkaniowa wychowanków jest zgodna z wymogami. Na jedną osobę przypada co najmniej 5 metrów kwadratowych. W wielu pokojach znajdują się jeszcze piętrowe łóżka, które mają być sukcesywnie wymieniane. Stan mebli w pokojach jest zły, wiele z nich jest zdewastowana. Część uda się naprawić. Łazienki i toalety są w wystarczającej ilości. W 2003 r. wykonano pomieszczenia do prania i suszenia rzeczy osobistych wychowanków. Kuchnia, jadalnia i pokój do cichej nauki jest. Problem jest z aneksami kuchennymi. Na 10 wychowanków ma przypadać jeden aneks. Być może nowe rozporządzenie to zmieni. Brakuje świetlicy do zajęć terapii zajęciowej. Istnieje możliwość wygospodarowania takiego pomieszczenia. Pokój do spotkań z odwiedzającymi i pokój dla chorych jest. Nie ma pokoju gościnnego, ale byłby on rzadko wykorzystywany. Przeliczył ile mogą kosztować te zadania. I tak: 3 aneksy kuchenne około 15.000 zł
     pokój gościnny          2.500 zł
   pokój zajęć terapeutycznych    2.500 zł
doprowadzenie strony lokalowej do standardów           20.000 zł
Jest to zapisane na lata 2005-2006 i jest realne do wykonania. Kosztowniejszym wymogiem jest zatrudnienie właściwej ilości personelu. Ze standardu wynika, że potrzeba 0,8 etatu psychologa, 2 etaty terapeutów, 2 etaty pracowników socjalnych i 1 etat wychowawcy. W ciągu roku jest to kwota 144.000 zł. Wyraził obawę, że mogą nie znaleźć się na to środki. Poprosił Komisję o wsparcie.
Przewodniczący - zapytał, jak dyrektor widzi się podczas pełnienia funkcji dyrektora Domu Dziecka i dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Zapytał, czy wynikają z tego jakieś korzyści i czy jedna jednostka może pomóc drugiej.
p. W. Metkowski - stwierdził, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że powiatu nie będzie na to stać. Ten problem został postawiony przez powiaty na spotkaniu w Warszawie z Ministrem. W ministerstwie powiedziano, że zdają sobie sprawę z sytuacji i nikt nie podejmie decyzji o zamknięciu 3 placówek, które nie spełnią standardów. Zamysł połączenia funkcji miał spowodować oszczędności. Jeżeli chodzi o elewację, to trzeba poszukać możliwości pozyskania środków na termomodernizację. Należy też rozeznać sprawę pozyskania środków na remont kuchni, ze środków ministerstwa.
p. E. Gierchowska - optuje za przekształceniem Domu Dziecka w placówkę wielofunkcyjną, bo inne powiaty będą zabierały swoje dzieci. Placówki zmniejszają ilość miejsc i bazują na wychowankach do usamodzielnienia.
p. R. Płoszański - łatwiej dochodzić do standardów wymiernych gorzej do wychowawczych. Muszą być odpowiedni wychowawcy do pracy z młodzieżą. Ta placówka jest nie przystosowana.
p. H. Matuszelańska - zapytała czy z mienia pozostałego po SPP ZOZ nie można wybrać jakichś fragmentów, które mogłyby posłużyć do napraw tutejszych mebli i innych rzeczy.
p. Z. Kolczyk - po części zgadza się że trzeba dyscyplinować młodzież. Uważa jednak, że trzeba również dyscyplinować wychowawców. Ostatnio pisano w prasie o wyłudzaczach. Zapytała czy coś więcej na ten temat wiadomo.
p. R. Nowakowski - na temat zbiórki wszystko co wiedział powiedział dziennikarce. Zastanawia się, czy gazety nie nadają zbytniego rozgłosu.
p. R. Płoszański - uważa, że należy dyscyplinować pracowników i weryfikować ich przydatność do pracy.
Przewodniczący - optuje za innymi formami opieki. Nie wie jak spełniają swoją rolę rodziny zastępcze.
p. R. Nowakowski - odpowiedział na pytanie na temat korzyści dyrektorowania w dwóch placówkach. Stwierdził, że dopóki są dwa budżety realizacja pewnych celów jest ograniczona. W zakresie pracowników pełniących zadania opiekuńcze nie ma możliwości zastępstw ze względu na kwalifikacje. Jest jednak grupa pracowników, którymi można dysponować na zasadzie polecenia służbowego.
Ad. 2.
Przewodniczący - poinformował, że w związku z różnymi głosami na temat Powiatowego Zakładu Obsługi poprosił Zarząd Powiatu o przygotowanie informacji na temat Powiatowego Zakładu Obsługi. Po zapoznaniu się z informacją kieruje się w stronę tego, że PZO spełnia swoją rolę.
p. R. Płoszański - stwierdził, że w materiale brak przejrzystości pomiędzy tym co by było gdyby nie było PZO a tym co jest obecnie.
Przewodniczący - stwierdził, że będzie oczekiwał wniosków pozostałych komisji. Jeżeli będą uwagi to podejdzie do tematu. Zaproponował, aby dzisiaj nie wypracowywać stanowiska.
p. W. Metkowski - poinformował, że Powiatowemu Zakładowi Obsługi dojdą dodatkowe obowiązki związane ze stypendiami. Jest to ogrom pracy, bo nie będzie to wypłacanie pieniędzy tylko przyjmowanie faktur i płacenie za nie.
Ad. 3.
1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/85/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 marca 2004 r. dotyczący PFRON
Przewodniczący - stwierdził, że 70.000 zł z rehabilitacji zawodowej ma zostać przeniesione na rehabilitację społeczną. Zapytał, czy pracodawcy są informowani o możliwościach skorzystania z tych środków.
p. E. Gierchowska - rehabilitacją zawodową zajmuje się pani Danuta Piotrowska. Na bieżąco informuje ona pracodawców o możliwościach. Jednak nie ma dużego zainteresowania. Pracodawca, który zatrudni osobę ze stopniem lekkim niepełnosprawności otrzymuje 280 zł, a za pracownika ze średnim stopniem 580 zł. W 2004 r. coś drgnęło i zwiększyło się zatrudnienie osób ze stopniem niepełnosprawności, dlatego znów występuje oblężenie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
2) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2004 r.
Komisja nie wniosła uwag.
3) projekt uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich, opiekunów prawnych, kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Tucholi
Przewodniczący - zapytał, jaki jest powód zmiany tej uchwały. Zainteresował go punkt 2 w § 2. Zapytał w jaki sposób jest to sprawdzane. Zapytał również w jaki sposób ustala się wyczerpanie ustaleń o ustalenie adresu.
p. E. Gierchowska - poinformowała, że bardzo trudno znaleźć rodziców. Nie bardzo można skorzystać z Centralnego Biura Śledczego, bo ono wcale nie szuka.
Ad. 4.
Przewodniczący - poinformował, że na następnym posiedzeniu zostanie omówione sprawozdanie z wykonania budżetu. Zapytał również, czy są jakieś uwagi co do terminu posiedzeń. Komisja pozostała przy poniedziałkach o godz. 1730.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                                     Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                                    Henryk Krzywański

 

 

 

 


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (30 sierpnia 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 09:25:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1282

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij