33


Protokół nr 33/2005
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 23 listopada 2005 roku.
 
Obecni na posiedzeniu Komisji według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. W. Metkowski – Wicestarosta Tucholski, p. Jan Przybysz – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej oraz p. Maciej Korda – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.
 
Tematyka posiedzenia:
1.      Analiza materiałów sesyjnych.
2.      Ocena funkcjonowania szkół prowadzonych przez powiat.
3.      Informacja o realizacji programów realizowanych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu.
 
Ad. 1
Przewodniczący przedstawił tematykę posiedzenia i poprosił o zabranie głosu p. Krystynę Siniło.
p. K. Siniło – przyjęte zostało 820 tys. zł jako ponadplanowe dochody. Zmniejszenia to wyksięgowanie drogi Mała Klonia. Dochody zmniejszono o 314.930.000 zł, a wydatki zmniejszono o 485 tys. zł. W wyniku tego budżet jest zrównoważony i nie ma pilnej potrzeby zaciągnięcia kredytu. Zarząd Dróg Powiatowych planuje w ramach własnych środków, zmniejszenia wynagrodzeń, zakup pługu do śniegu. Dyrektor przeszeregował środki z §3020 w kwocie 37.800,00 zł. Wielkość budżetu po zmianach nie ulega zmianie. 160 tys. zł wpłynęło do Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych na zakup pomocy naukowych i remonty.
p. T. Cherek–Kanabaj – po co ZDP pług, kiedy odśnieżaniem zajmuję się firma.
p. W. Metkowski – ZDP jest na pierwsze uderzenie zimy, a firma dopiero wtedy wchodzi, kiedy zostały wykorzystane wszystkie możliwości ZDP.
p. M. Mróz – rozumiem, że ten zakup pozwoli zaoszczędzić trochę środków na wynajem firmy?. Myślę, że teraz przy konstruowaniu budżetu będziemy mieli możliwość wpływu na zabudżetowanie środków na budowę chodników.
p. M. Oller – czy zakup pługa powoduje, że ZDP ma koncepcję na prowadzenie dróg powiatowych?. Z tego, co wiem ZDP kilka lat temu pozbył się większości sprzętu do zimowego prowadzenia dróg.
p. W. Metkowski – ten pług, który posiada ZDP jest zbyt lekki do odśnieżania. Dlatego też zapadła decyzja o kupnie nowego pługa. Dlaczego unimog ma być bezużyteczny całą zimę.
p. T. Zaborowski – na pracę ZDP słyszałem już wiele skarg podczas spotkań wiejskich. Ze strony ZDP słyszałem do tej pory tłumaczenie, że to zleceniodawca nie wywiązywał się z zadań. Uważam, że unimog jest przechwalony. Jego skrzynia nie jest zbyt pojemna. Nie uważam też, żeby było ekonomiczne to, że unimog jedzie 30 km, a potem wraca tyle samo kilometrów bez ładunku. Powinno się to w inny sposób załatwić. Lepiej byłoby gdyby podzielić teren działania, pomiędzy ZDP, a firmę. Wtedy nie dochodziłoby do takich sytuacji.
p. W. Metkowski – mówi Pan o absurdzie i o interwencji. Unimog jest do pierwszej interwencji. Jest ustalone gdzie i kiedy się posypuje. O tym mówią przepisy. Po pierwsze należy posypać każdy zakręt i wzniesienie. Jeżeli będziemy mieli dużo pieniędzy to będziemy sypać całe drogi. Teraz niestety nie mamy pieniędzy.
p. T. Zaborowski – składam wniosek o rozwiązanie tego problemu poprzez ustalenie planu sypania dróg oraz rozmieszczenia piasku do sypania w różnych miejscach powiatu.
p. M. Mróz – wracając do uwag dotyczących utrzymania dróg, to najwięcej uwag dotyczy gminy Śliwice, Cekcyn i Lubiewo, gdzie 1/3 dróg to drogi powiatowe. Tam gdzie są drogi wojewódzkie nie ma takich problemów. Być może powinno być tak, że powinno się przydzielać środki na zimowe utrzymanie stosownie do procentowej liczby dróg.
p. W. Metkowski – drogi powiatowe również są skategoryzowane i one muszą być utrzymywane według tej kategorii.
Przewodniczący – to, czemu kupiliśmy ten lekki pług. Czy można by go sprzedać?.
p. W. Metkowski – nie umiem powiedzieć, dlaczego został kupiony. Odpowiem na to pytanie na sesji.
Przewodniczący wobec braku dalszych pytań przystąpił do głosowania nad uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2005.
 
Komisja 3 głosami za przy 2 wstrzymujących się przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2005.
 
p. K. Siniło – omówiła zmiany dotyczące uchwały o Państwowym Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/164/2005 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 lutego 2005 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
 
p. K. Siniło – chciałam poinformować o nowym programie, który ma być realizowany przez szpital. Nazywa się on „Zdrowe dziecko w Borach Tucholskich”. Będzie realizowany w ramach norweskiego programu finansowania. Jest to opieka zdrowotna dla matki i dziecka. Powiat w związku z tym, żeby szpital dostał 85% dofinansowania, musi wydatkować kwotę 500 tys. zł. Jeżeliby powiat nie uczestniczył w finansowaniu tego programu to szpital musiałby o wiele większą kwotę wydatkować z własnych środków. Będzie on wprowadzony do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Z tym, że nie jest on zbieżny z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym dotyczący dróg.
p. M. Oller – w tej chwili UE prowadzi taką politykę, że w większym stopniu dofinansowywane są przedsięwzięcia, w których udział ma jednostka samorządu.
p. T. Zaborowski – zbliżają się kolejne wybory, dlatego też zaczynamy budować szpital, itd. Zastanówmy się co robimy. Japonii tutaj w ciągu pół roku nie zbudujemy.
p. K. Siniło – na ten program przeznaczone zostaną środki własne powiatu w rachunku bieżącym. Szpital jest w stanie sam je spłacić. Dlatego też uruchamiamy te środki.
p. T. Zaborowski – tu zaczyna się robić kuriozum. To są nasze pieniądze.
Przewodniczący – sposób wprowadzenia tej uchwały jak i poprzedniej o książnicy jest niewyobrażalny. To jest to, o czym już mówiłem na poprzedniej sesji. Otrzymujemy hasło, ale nie wiemy, co się pod tym hasłem kryje. Mam nadzieję, że ktoś na to przybliży na sesji. Wnoszę o zakończenie dyskusji w tym temacie. Uważam, że taki sposób wprowadzenia uchwały powinien zakończyć się odrzuceniem tego projektu. Czy ktoś zgadza się z moją propozycją, żebyśmy odrzucili ten projekt i nie dyskutowali nad nim dzisiaj.
p. T. Zaborowski – ile podjęliśmy uchwał intencyjnych. Weźmy się w końcu za realia. Nie wywołujmy rzeczy, które są chwytliwe. Tworzymy tylko fantazję mam wrażenie.
p. M. Oller – mam uwagi do Książnicy. Mówiono nam, że będzie ona realizowana stopniowo w ciągu kilku lat i tak mówi załącznik. Wnioskuję o zachowanie ciągłości między jedną, a drugą uchwałą.
Przewodniczący – uważam, że tutaj zgodności nie musi być. Nie nad tym dyskutujemy.
p. M. Mróz – zgadzam się z potrzebą zapisywania tych inwestycji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Czy odrzucając ten projekt zamykamy drogę do jego realizacji?.
p. K. Siniło – odrzucenie tej uchwały spowoduje finansowanie tego projektu w stosunku 50% na 50%.
Przewodniczący – ja nie neguję tej inwestycji, tylko sposób w jaki nam ją przedstawiono. W identyczny sposób zostaliśmy zaskoczeni w przypadku Książnicy. Dopiero później okazało się, że będzie to nas kosztować 2 mln zł.
p. M. Mróz – zgadzam się z Panem Przewodniczącym.
p. M. Oller – ale my nie wiemy nic na ten temat. Co to jest za program?.
p. M. Korda – ten program należy do europejskiego obszaru gospodarczego. To jest świeży projekt i jeszcze niewiele wiem na ten temat. Miał się tym zajmować Szpital Tucholski, ale w związku ze zmianą sposobu finansowania my się tym zajęliśmy. To jest sprawa sprzed tygodnia, dlatego dopiero teraz o tym informujemy.
Przewodniczący – co ma być a ramach tego programu realizowane?.
p. M. Korda – polega ten program na poprawie świadczenia usług medycznych i wyposażeniu w sprzęt medyczny. Dotyczy on przygotowania przychodni.
Przewodniczący – czy ta koncepcja jest uzgodniona z gminami?.
p. M. Korda – ochrona zdrowia zgodna jest z 5 działaniem.
p. W. Metkowski – ta kwestia związana jest z wymogami dostosowania szpitala do standardów. Jeżeli szpital do 2010 roku nie będzie spełniał wymogów to zostanie zamknięty.
Przewodniczący – jaki ten program ma związek ze standardami?.
p. W. Metkowski – na jutrzejsza sesję wpłynie projekt uchwały, której inicjatorem jest Komisja Zdrowia. Ten projekt rozpatrywany był na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Przewodniczący – czuję się dyskomfortowo w sytuacji gdzie mogę się spotkać z zarzutem, że nie przyjąłem uchwały, która doprowadziłaby do rozwoju powiatu.
p. M. Oller – myślę, że wydział w formie pisemnej przygotuje informację co kryje się pod tym projektem.
p. M. Mróz – w marcu tego roku na sesji w Gminie Gostycyn obecny był dyrektor szpitala. Była wówczas mowa o wniesieniu przez gminę aportu w formie terenu na budowę szpitala. Wówczas dyrektor powiedział, że wniesienie tego aportu spowoduje zmianę wysokości udziałów. Uważam, że kiedy rozważamy budowę szpitala powinniśmy szukać inwestorów.
Przewodniczący – ale to my mamy obowiązek zabezpieczenia zdrowia mieszkańcom powiatu. Być może dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy w połowie z powiatem chojnickim płacić ich długi za szpital. Nie wystarczy powiedzieć, że ruszamy, trzeba uściślić dokąd ruszamy.
p. W. Metkowski – poprosiłem dyrektora szpitala, żeby wyjaśnił Członkom Komisji Zdrowia gdzie ma być zlokalizowany szpital.
p. T. Zaborowski – jak się ma uzyskanie certyfikatu ISO w stosunku do spełnienia wymogów standaryzacji?.
p. W. Metkowski – proszę jutro o to zapytać dyrektora szpitala. Będzie obecny na sesji.
Przewodniczący – uporządkujmy dyskusję. Wróćmy jeszcze raz do programu „Zdrowe dziecko”. Pani Oller zobowiązała Pana Naczelnika do przedstawienia pisemnej informacji na temat tego projektu na jutrzejszej sesji.
p. M. Oller – ja rozumiem argumenty przemawiające za tym programem. Zgadzam się, że ta uchwała jest potrzebna. Nie podoba mi się tylko sposób w jaki nam ją przedstawiono. Zy nie powinno być zapisu, że jeżeli powiat nie uzyska dotacji to spółka sama realizować będzie ten program.
Przewodniczący – ale to już jest sprawa spółki.
p. M. Mróz – w przypadku Książnicy pewne decyzje skutkują wydatkami po naszej stronie.
Przewodniczący – jako przewodniczący tej Komisji nie mam dość wiadomości, żeby zaopiniować przedstawionym nam projekt uchwały. Poinformuję jutro Radę, że Komisja nie wydała opinii i dlaczego tak się stało. A każdemu z Członków naszej Komisji pozostawiam do własnej oceny ten projekt.
p. M. Korda – nie do końca jestem winien temu, że Państwo nie uzyskali informacji. Nie ja mam być prowadzącym ten program. Proponuje poczekać do jutra i wysłuchać wyjaśnień dyrektora w tej sprawie.
Przewodniczący – rozumiem, że jest zgoda Państwa na to, że nie opiniujemy tego projektu.
 
Komisja Finansów i Gospodarki ustaliła, iż w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmian Wieloletniego Programu Inwestycji nie podejmie opinii.
 
p. W. Metkowski – przedstawił projekt uchwały dotyczący zmiany Programu Rozwoju Lokalnego.
Przewodniczący – czy jest potrzeba dyskusji nad tym punktem. Jeżeli nie ma proszę o przystąpienie do głosowania nad tym projektem.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/1552005 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2005 roku dotyczącej przyjęcia „Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Tucholskiego na lata 2004 – 2013”.
 
Ad. 2 Przewodniczący przystąpił do omawiania punktu posiedzenia Komisji dotyczącego oceny funkcjonowania szkół prowadzonych przez powiat i poprosił o zabranie głosu p. Jana Przybysza Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej .
p. J. Przybysz – budżet oświatowy zostanie zrealizowany w 100% z nadwyżką. W chwili obecnej trwają remonty i prowadzone są inwestycje w oświacie. Członkowie Komisji Edukacji mogli na bieżąco i na miejscu zapoznać się z postępem prac. A także z budżetem oświatowym na rok 2006.
Przewodniczący – jak wygląda sprawa przejścia nauczycieli na emeryturę w roku 2006?.
p. J. Przybysz – u nas przesunie się to na rok 2007 i na szczęście nie ma takiej lawiny osób odchodzących na emeryturę. Nie ma w naszym przypadku zagrożenia, że nauczyciele będą bez pracy, albo, że ich zabraknie.
p. T. Zaborowski – czy te kwoty zawarte w tym regulaminie wynikają z Karty Nauczyciela?.
p. J. Przybysz – część z tych punktów przeniesiona jest z poprzedniego regulaminu. Część trzeba była zgodnie z zapisami ustawy uściślić zgodnie z naszymi możliwościami. Związki zawodowe wyraziły pozytywną opinię w sprawie tego regulaminu.
p. T. Zaborowski – szkoda, że nie wiemy co było w poprzednim regulaminie?.
p. J. Przybysz – jest też w materiałach zawarty projekt uchwały dotyczącej utworzenia szkoły w Śliwicach.
Przewodniczący – czy to dla nas generuje jakiś koszty?.
p. J. Przybysz – nie koszty utrzymania tej szkoły poniesie Gmina Śliwice. Tam jest duże zainteresowanie. Działa tam już oddział Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej z pełną 51 osobowa obsadą.
Przewodniczący podziękował p. J. Przybyszowi za przybycie.
 
Ad. 3 p. M. Korda – tematem sesji jest realizacja programów w ramach Strategii Rozwoju Powiatu. Sama Strategia jest programem. Materiał przedstawiony nie jest zawsze tym programem. Dlatego mam prośbę, żeby lepiej nadać temu punktowi na przyszłość tytuł „Działania w ramach Strategii”. To będzie bardziej przejrzyste. Jak Państwo wiedzą Strategia zawiera siedem celów głównych. W materiale przedstawiliśmy co robimy w ramach poszczególnych celów. Ostatnio powstał fundusz pożyczkowy „Kujawiak”, który  udzielił już trzech pożyczek na kwotę 160 tys. zł. W tym jedną na kwotę 120 tys. zł. Czy mają Państwo pytania?.
p. T. Cherek – Kanabaj – czy powstała u Pana komórka, która zajmuje się pisaniem programów?. Ta sprawa wynikła na Komisji Edukacji. Dyrektor Łangowski widzi potrzebę powstania takiej komórki, która udzielałaby pomocy i pisała programy także dla szkół powiatowych.
p. M. Korda – tak powstała taka komórka. Możemy udzielić wskazówek dla osób zainteresowanych i ewentualnie rozpocząć pisanie programów w takim stopniu w jakim pozwala na to stan liczbowy tej komórki.
Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś pytania. Jeżeli to dziękuję Panu Kordzie za przybycie i zamykam posiedzenie Komisji.
 
 
Na tym zakończono protokół.
 
 
Protokołowała:                                                           Przewodniczący Komisji
 
Kinga Majer                                                                    Zbigniew Grugel
 
 


Wytworzył: Kinga Majer (23 listopada 2005)
Opublikował: Katarzyna Knieć (11 stycznia 2006, 12:40:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1176

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij