41

Protokół nr 41/2006
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 24 października 2006 roku
 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz: p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski, p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Waldemar Kierzkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Krzysztof Bodziński - Komendant Powiatowy Policji, Adam Ostrowicki – Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tucholi, p. Marek Wolski – Sekretarz Powiatu.
 
 
Tematyka posiedzenia:

1.  Analiza materiałów sesyjnych
2.  Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie tucholskim.
3.  Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tucholskim.
4.  Informacja o działalności Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
5.  Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego.
6.  Sprawy bieżące.
 
 
Ad.1
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
p. K. Siniło – w materiałach jest uchwała naprawcza dotycząca zobowiązania wekslowego. W tej uchwale musieliśmy dodać, że realizacja zobowiązania nastąpi ze środków własnych.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie (4 za) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr XXXVII/254/2006 dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
 
p. K. Siniło – w materiałach jest również projekt uchwały w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na 2006 r., w której 250 tys. jest przełożone do realizacji na rok 2007 i są to środki dotyczące realizacji ronda w Gostycynie.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie (4 za) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływam roku budżetowego Powiatu Tucholskiego na 2006 rok.
 
p. K. Siniło – projekt uchwały dotyczy przyjęcia do budżetu dochodów z uzyskanych wpływów z komunikacji, które są wyższe od przewidzianych, wyższe są też dochody pochodzące z odpłatności za pobyt mieszkańców, otrzymaliśmy dotację w wysokości 244 tys. na ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy. Jeśli chodzi o wydatki to w oświacie są przeniesienia między działami, żeby zabezpieczyć potrzeby do końca roku. Jest też dotacja dla Gminy Śliwice na budowę.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie (5 za) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2006 rok.
 
p. A. Wegner – chciałbym poinformować, że na sesji zostanie wprowadzony za obecny pkt 12 projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego. Chcieliśmy zrobić to jako instytucję kultury, ale w opinii prawników bibliotekę gminną musi prowadzić gmina i nie może tego zadania przekazać. W związku z tym chcemy przekazać w bezpłatne użytkowanie wieczyste budynek Książnicy.
p. M. Oller – a kto będzie ponosił koszty?
p. A. Wegner – my scedowaliśmy zadania biblioteki powiatowej na gminę i co roku przekazywaliśmy środki na ten cel.
p. M. Oller – jak będą dzielone koszty?
p. W. Metkowski – to zostanie określone w umowie. To nie jest jeszcze znane, bo trudno określić, jaki będzie poziom kosztów.
p. M. Oller – czyli koszty nie są w ogóle znane?
Przewodniczący – czy to będzie pół na pół? Czy Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem będzie partycypować w kosztach?
p. A. Wegner -  nie będzie to pół na pół, bo jest to zadanie gminne. Z WSZŚ to jest inna sprawa, bo oni muszą prowadzić swoją bibliotekę. Z tego co wiem trwają rozmowy rektora z Panią Dyrektor biblioteki. Jeśli chodzi o porozumienie to będzie uwzględniało ono oczywiście fakt, że to my ponieśliśmy ciężar budowy. Ma tam być przewidziana czytelnia dla szkół, które są w sąsiedztwie. Pan Naczelnik to przygotuje jak to będzie wyglądać.
Przewodniczący – czy to nie stało się problemem?
p. W. Metkowski – zmieniła się tylko koncepcja, że nie zamieniamy się na inną nieruchomość, a oddajemy nieruchomość w użytkowanie wieczyste.
 
W związku z zakończeniem analizy materiałów sesyjnych Przewodniczący podziękował Pani Skarbnik za współpracę przez te 4 lata i za fachowe i kompetentne informacje.
 
Ad. 2
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Pana Waldemara Kierzkowskiego.
p. W. Kierzkowski – macie Państwo informację. Proszę zwrócić na to uwagę, że od 2000 roku najwięcej zdarzeń ma gm. Tuchola. Straż pożarna w mieście pełni bardzo ważna funkcję i nie dotyczy to tylko pożarów. Zadaniem własnym gminy jest zabezpieczenie bezpieczeństwa pożarowego. Gmina Tuchola nie jest wiodąca w zabezpieczaniu środków na ochronę przeciwpożarową. Gmina Tuchola ma szczęście, że ma Państwową Straż Pożarną. Złożyliśmy na przyszły rok wniosek o zakup pojazdu ciężkiego. Komenda Wojewódzka stawia warunek, że musimy mieć cześć własnych środków 200 tys. Jeżeli nie pozyskamy własnych środków w 2007 roku, to zostaniemy przesunięci na 2008 rok, ale wtedy może się tak stać, że wypadniemy z obiegu.  Dlaczego to takie ważne? Słyszeli Państwo o pożarze w Lubierzynie. Nasze pojazdy mają taką ładowność wody, że jest ona niewystarczająca i tam w Lubierzynie gdyby nie pobliski staw to mogłoby być gorzej. Po prostu to grozi brakiem środka gaśniczego podczas akcji. Ostatnio zaobserwowano tendencję wzrostu miejscowych zagrożeń. W tym roku były to gniazda szerszeni i os. Po wypadku i śmierci znanej osoby ludzie zaczęli zwracać na to uwagę. Wykonujemy to nieodpłatnie, mimo że na terenie powiatu działają firmy, które prowadzą taką działalność. Mamy problemy z zatrudnieniem, ponieważ wprowadzono zapis, że do strażaków stosuje się kodeks pracy. Efektem tego zamiast 10 strażaków w gotowości mamy 6, co nie pozwala nawet wyjechać samochodowi do akcji. Macie Państwo informację, że były duże pożary i dotyczy to głównie pożarów upraw i słomy. Przedstawione zagrożenia są jasne, ale pojawiają się też ukryte zagrożenia wskutek prowadzenia nielegalnej działalności gospodarczej i my nie możemy tego kontrolować (np. był przypadek, że ktoś za stodołą prowadził sprzedaż paliw). Jeśli chodzi o toksyczność, to substancje takie znajdują się w dawnej przetwórni. Obecnie po remoncie instalacji amoniakalnej zagrożenia nie ma, choć zdarzają się drobne wycieki, ale nie są one groźne. Prowadzimy współpracę z biskupem w zakresie zabezpieczenia obiektów sakralnych. Z reguły normy bezpieczeństwa są zachowane i jest współpraca ze strony proboszczów, choć był 1 przypadek, gdzie uznano nas za intruzów, którzy chcą zamykać kościoły jak dawniej. Jeśli chodzi o temat ptasiej grypy to występuje pewne zagrożenie ze względu na obecność ferm kurzych i powrót ptaków, ale jest ono mniejsze niż wiosną. W naszym powiecie były zgłoszenia padłych ptaków, ale nie zanotowano przypadków zachorowań. Jeśli chodzi o ciągi komunikacyjne to przeważnie u nas są przewożone bezpieczne towary, a niebezpieczne są przewożone sporadycznie, 2-3 razy w miesiącu, i przejazd taki jest monitorowany. Nie można wykluczyć, że w wyniku innych zdarzeń nie dojdzie do rozszczelnienia i wycieku. Niestety drogi biegną przez osiedla i może powstać zagrożenie.
Przewodniczący – dziękuję za przybycie i przedstawioną informację. Proszę przekazać pozdrowienia podwładnym. Zawód strażaka cieszy się największym zaufaniem wśród społeczeństwa. Cieszę się, że poruszane kwestie finansowe dotyczą, zakupu sprzętu, a nie braku środków na płace.
 
Ad. 3
p. K. Bodziński – wyszliśmy z administracji zespolonej. Przez ostatni rok nie zmieniło się wiele. Pozyskaliśmy nowe pojazdy, ale jest problem z paliwem. Przejeżdżamy 5-6 tys. zł miesięcznie. Ta sytuacja skutkuje tym, że jeździmy mniej. Widać u nas niestety braki w zatrudnieniu ludzi. Mamy wakaty, 4 policjantów jest zawieszonych, są też osoby na zwolnieniach chorobowych, a mają prawo na zwolnieniu być rok. Była taka sytuacja, że przy alarmie stawiło się 60% składu. Brak jest odpowiednich osób na wolne stanowiska. Mimo, że niedawno dużo osób się zgłaszało, to niewiele spełnia warunki, a coraz mniej się zgłasza teraz na rekrutację, bo przez pierwsze lata zarobki są na poziomie 1100 zł. Jeśli chodzi o przestępczość to jesteśmy na 7 miejscu licząc od tych najbezpieczniejszych. Naszym problemem jest budowa komendy. Ruszą prace projektowe. Sprawą, która jest taka negatywna dla policji jest sprawa niewykrycia sprawcy zabójstwa księdza z Żalna, chociaż sprawę tą prowadzi Komenda Okręgowa w Bydgoszczy, my wykonujemy jednak pewne czynności w tej sprawie. Spadła w tym roku liczba ofiar wypadków z kilkunastu do kilku.
Przewodniczący – jak wygląda sprawa narkotyków?
p. K. Bodziński – liczba występowania narkotyków spadła, bo nie ma na naszym terenie dyskoteki w Tucholi. Dealerka przeniosła się do Sępólna, Lubiewa. Mieliśmy jedną taką sprawę w Technikum Leśnym, ale jest to związane z tym, że jest to zbiorowisko osób z terenu całego kraju. Wiem, że są osoby uzależnione u nas, ale trafiają one do szpitala lub na detox.
Przewodniczący – czy monitoring pomaga?
p. K. Bodziński – tak, ale jest za mało kamer. Mieliśmy ostatnio 4 kradzieże samochodów, już dawno tego nie było, i to z miejsc, gdzie nie ma kamer. Mamy podejrzenia, że są to wymuszenia z firm ubezpieczeniowych.
p. M. Mróz – wiem, że są przypadki, że ludzie płacą okup?
p. K. Bodziński – są takie zgłoszenia kradzieży, które są później wycofywane, bo niby samochód się znalazł i nikt nie zgłasza tych wymuszeń. Brak w policji dobrych źródeł informacji. Nie mamy możliwości pozyskania informacji, dlatego nie wykrywa się u nas dużych przestępstw gospodarczych. Brak dobrych rozwiązań prawnych w tym zakresie.
p. T. Cherek – Kanabaj – i płace są niskie.
p. K. Bodziński – ustawa o restrukturyzacji policji dopiero wyszła z Komisji i miała być przyjęta do tegorocznego budżetu, ale już dziś wiemy, że nie ma dużych perspektyw wzrostu wynagrodzeń.
p. M. Mróz – czy może Pan coś powiedzieć na temat budowy Komendy w Tucholi, bo ten temat pojawił się na początku kadencji. Czy grozi nam wyjazd za granicę policjantów, bo nowe kraje otwierają swoje granice?
p. K. Bodziński – budynek dla naszej Komendy jest w planie inwestycyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji. Najpierw musi być zakończona budowa Bydgoszczy – Śródmieścia. Wygląda na to, że w tym roku to nie zostanie zakończone, więc nasza inwestycja rozpocznie się dopiero w 2008 roku, a nie jak planowano w 2007. Są też pewne problemy dotyczące zamiany nieruchomości, ponieważ nieruchomość, w której jesteśmy obecnie i ta na Dworcowej, gdzie miałaby być komenda są różne i to musi zostać załatwione z gminą. Jeśli chodzi o wyjazdy za granicę policjantów to nasi policjanci są poszukiwani. W Irlandii mogą zarobić 1800-2000 EURO. Mogą sobie dorobić w swojej pracy. Inne są też warunki pracy. Tam jak 2 policjantów jedzie na i widzą, że nie dadzą rady to wzywają 4 kolejnych. Jeśli nasi policjanci opanują język, to będą wyjeżdżać, a proces kształcenia policjanta trwa 3-5 lat.
Przewodniczący – pożegnamy się w przeświadczeniu, że Komenda będzie, bo być musi. Dziękujemy za współpracę i proszę podziękować współpracownikom.
p. K. Bodziński – dziękuję za wyrazy uznania. Odbudowa policji trwa. Mam nadzieję, że wkrótce będziecie mogli być z nas dumni.
 
Ad. 4
p. A. Ostrowicki – poza tym, co przedstawiłem w materiałach nas ochotników boli także złe prawo. Ochotnicy zostali zapomniani w nowelizacjach, jeśli chodzi o nasze prawa, a obowiązki mamy takie same jak straż zawodowa. Wyludniają się nam straże. Jest coraz więcej pracy papierkowej. Ludzie wyjeżdżają ze wsi i ta straż jest coraz mniej mobilna. Młodzi nie garną się, bo widzą te problemy. Próbujemy uderzać do góry do Zarządu Głównego. Byliśmy raz w sejmie, ale nie udało nam się nic zdziałać. Wiem, że są straże w Polsce, które też widzą te problemy i będziemy razem walczyć o lepsze prawo dla nas.
p. M. Mróz – byłem świadkiem sporu odnośnie ubezpieczenia i problemów, o których Pan mówi. Kiedyś w akcjach mogli uczestniczyć ochotnicy tylko po krótkim przeszkoleniu, a teraz według nowych przepisów nie jest już tak łatwo.
p. A. Ostrowicki – do nas zaciągnięto różne pomysły z zachodu, z Niemiec, ale wyciągnięto tylko cząstkę tych rozwiązań. Na zachodzie ogranicza się liczbę uczestników, ale są oni specjalnie przygotowywani. U nas nie ma ograniczenia liczby ratowników. Ograniczenia wynikają, co najwyżej z braku środków w gminach. Ubezpieczeni muszą być wszyscy ratownicy, bo bez ubezpieczenia nie mogą wyjechać do akcji.
Przewodniczący – ubolewamy nad tymi problemami, które Pana bolą. Niestety my tu za dużo nie możemy pomóc. Dziękujemy za współpracę.
p. A. Ostrowicki – i ja dziękuję za wszelką pomoc i współpracę.
 
Ad. 5
p. M. Wolski – chciałem poinformować, że informacja dotycząca podsumowania kadencji jest na naszej stronie internetowej.
Przewodniczący poprosił o ewentualne uzupełnienie informacji.
p. M. Wolski – został przyjęty przez Radę program zapobiegania przestępczości. Na początku ciężar realizacji ponosił specjalnie do tego powołany zespół, a teraz zostało to przerzucone na jednostki. Realizacja tego programu to element wszystkich działań na rzecz bezpieczeństwa. Praca ta zaczyna się od Starosty, który spotyka się co miesiąc z komendantami, są to jednostki, których informacje znajdują się w materiałach, jest to Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie są monitorowane różne zagrożenia jak np. ptasia grypa. W tym roku nastawiliśmy się na zapobieganie narkomanii. Przeprowadziliśmy szkolenia, na których wprowadziliśmy zainteresowanych w stan prawny i w zasady postępowania w takich przypadkach. Zakupiliśmy testy antynarkotykowe, które rozprowadziliśmy po szkołach i innych jednostkach. Są to testy jednorazowe. Stan bezpieczeństwa jest oceniany przez Radę co roku i nie jest najgorzej. Są sytuacje, które są od nas niezależne jak np. ofiary wypadków drogowych w poprzednim roku, których było dużo. W tym roku na szczęście było mało tych zdarzeń.
Przewodniczący – dziękuję za współpracę i cierpliwość dla naszej dociekliwości.
 
Ponieważ porządek został wyczerpany Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
 
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                         Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                      Zbigniew Grugel
 

Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (24 października 2006)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (14 listopada 2006, 12:42:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1187

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij