7


Protokół Nr 7/2003
z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
w dniu 24 czerwca 2003 roku

Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu oraz Zarząd Powiatu Tucholskiego.
Pan Tadeusz Zaborowski przybył o 1430, p. Andrzej Wegner przybył o 1445.

Przewodniczący przywitał zebranych i poinformował, iż w związku z prośbą p. Marka Wolskiego Sekretarza Powiatu zmienia porządek posiedzenia, dodając informację o zmianie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi i jego prosi o zabranie głosu jako pierwszego. Jako kolejne punktu porządku wymienił: Ocenę funkcjonowania placówek oświatowych w Powiecie Tucholskim oraz Analizę materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. Zapytał czy Członkowie Komisji wyrażają zgodę na taka kolejność porządku posiedzenia.
Wobec braku sprzeciwu ze strony Członków Komisji Przewodniczący zatwierdził następujący porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1) Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi.
2) Ocena funkcjonowania placówek oświatowych w Powiecie Tucholskim.
3) Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1
p. M. Wolski - w związku ze zmianą przepisów, nastąpiła zmiana kompetencji samorządu powiatowego. Stąd też konieczne staje się wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego. Podkreślam też, że te zmiany nie pociągają za sobą zwiększenia zatrudnienia, ani kosztów utrzymania urzędu. Wśród tych zmian nowością jest pion pełnomocników Starosty. Niektóre z tych stanowisk, czyli Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu, czy Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych, nie jest nowością. Istniały już one wcześniej, zgodnie z wymogami prawa. Teraz powstanie stanowisko pełnomocników: d/s Integracji Europejskiej - tutaj te funkcje pełnić będzie w ramach 1/5 etatu Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji, d/s Szkolnictwa Wyższego, d/s Zarządzania Kryzysowego oraz d/s Zdrowia. W tym celu z Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej wyłączono zdrowie. Tym pełnomocnikiem będzie p. Sylwia Sobczak. Przymierzamy się też w przyszłości do stworzenia Referatu Ochrony Środowiska, w tym celu wprowadziliśmy zmiany w nazwie Geodezji dodając Ochronę Środowiska. Wprowadziliśmy też zapis dotyczący drogi załatwiania interpelacji i wniosków radnych. Projektem zajmowały się już komisje stałe Rady i wprowadziły już swoje zmiany do niego. Pan Józef Basta zaproponował, aby, jako, że Powiat Tucholski jest powiatem czysto turystycznym, uwypuklić to bardziej i dodać do nazwy jednego z wydziałów wyraz turystyka i tam bardziej te zadania związane z turystyką jeszcze bardziej podkreślić. Pan Henryk Krzywański zwrócił uwagę na to, że problematyka zdrowia jest zbyt mało podkreślana. Zakres czynności pełnomocników opracowany został przez Związek Powiatów Polskich i to Starosta jako kreator wizji starostwa zawarł w tym projekcie.
Przewodniczący - czy te zmiany nie pociągają za sobą zwiększenia zatrudnienia i kosztów utrzymania starostwa?.
p. M. Wolski - jak już wspominałem wcześniej nie pociąga to za sobą zwiększenia zatrudnienia, ani kosztów utrzymania urzędu.
Przewodniczący - ile osób zatrudnionych będzie na podwójnych stanowiskach?. Fizycznie sprowadza się to zatracenia przejrzystości urzędu i dyskomfortu innych pracowników?. Czy nie są to typowe czystki?.
p. M. Wolski - podam przykład swojego stanowiska. Ja również wykonuję dwojakie zadanie. Jako Sekretarz Powiatu mam inne zadania i jako Naczelnik Wydziału Organizacyjnego również.
p. T. Zaborowski - mam uwagi co do stanowiska pełnomocnika d/s szkolnictwa. W celu realizacji zadań Stowarzyszenia Rozwoju Borów Tucholskich tworzy się w Starostwie część etatu. Nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Uważam, że już dość wyłożyliśmy na działalność tego stowarzyszenia. Przypominam o pokryciu kosztów rejestracji. Uważam, że jest to pozbawienia naczelników części ich zadań. Czy jest uzasadnione takie doklejanie zadań pewnym osobom w starostwie?. Kuriozum jest według mnie pełnomocnik d/s Integracji Europejskiej. Mam wątpliwości też czy, aby te stanowiska nie dyskredytują naczelników w ich pracy, czy tez nie powstaje to w kontekście jednego z drugim. Nie podoba mi się też, w jaki sposób funkcjonuje wydział geodezji. Ochrona środowiska i rolnictwo powinny zostać z tego wydziału wydzielone.
p. M. Wolski - jeżeli przychodzą pisma w sprawie dotowania szczepień w szkołach niedorzecznością będzie ich kierowanie do zarządzania kryzysowego. Tutaj odpowiednią komórką jest zdrowie. Mogę podawać jeszcze wiele takich przykładów, kiedy sprawy dotyczą dwóch różnych wydziałów.
Przewodniczący - w czym starosta, że tak powiem będzie chodził niewiele mnie obchodzi byleby to mu pasowało i dobrze działało. Byleby urząd dobrze działał. Te zmiany mnie nie przekonują. Widzę, że następuje zacieranie stanowisk, zacieranie przejrzystości urzędu. Nie przekonuje mnie skuteczność działania osoby w ramach 1/5 etatu. Dopatruję się niebezpieczeństwa w tym, że jedna osoba będzie się posługiwać dwiema pieczątkami o różnym ciężarze ważności.
p. M. Wolski - jeżeli o koleżankę Agnieszkę Kram, która będzie pełnomocnikiem pełnomocnikiem/pełnomocnikiem Szkoły Wyższej. To ona to zadanie wykonywała już wcześnie w ramach wydziału. To zadanie przejął dla siebie Pan Starosta, a ze względu na jego wagę postanowił stworzyć to stanowisko pełnomocnika. Wizję urzędu kreuje Starosta i jak wspomniałem na początku zadania pełnomocników zgodne są z opracowaniem Związku Powiatów Polskich i mają one zostać wdrożone w naszym urzędzie.
p. M. Oller - dla mnie ta struktura jest nie czytelna. Widać tutaj poziome zależności. Wszystkie zależności powinny znajdować się w pionie, czyli powinna być zależności od Starosty.
Przewodniczący - jasnym przejawem tego jest stanowisko Rzecznika Konsumentów. Zatrudniony jest on na 1 etatu, podczas gdy na drugą część etatu pracuje w Starostwie
w Wydziale Promocji. To jest według mnie chory układ. Powoduje to, że nie może on bez zależności wykonywać swoich obowiązków. Następuje zacieranie niezależności, jaką powinien mieć Rzecznik.
Sekretarz - cały czas bazujemy na przykładzie p. Agnieszki Kram.
Przewodniczący - w moim przekonaniu zaciera to przejrzystość urzędu i dyskomfort dla reszty pracowników.
Starosta - taki układ w Starostwie funkcjonuje już od dłuższego czasu. To jest już docelowa struktura. W przypadku, kiedy zwiększą się środki lub też zajdzie taka konieczność nastąpi rozdzielenie tych stanowisk. Jako przykład podwójnej zależności mogę podać Komendantów. Oni podlegają zarówno mnie, jak i Komendantom Wojewódzkim.
p. M. Oller - ale kompetencyjnie to jest rozdzielone i jasno to widać. Wydaje mi się, że to nie odpowiada rzeczywistości. Wydaje mi się też, że ta struktura jest docelowa, tak jak to powiedział Starosta. Nie spotkałam się nigdy z sytuacją naczelnika na 3 etatu. Tutaj w tym przypadku tego schematu mamy zbyt duże rozdrobnienie.
p. T. Zaborowski - czy jest sens tworzenia pełnomocnika d/s szkolnictwa wyższego na
3 miesiące. W końcu chyba ta szkoła zostanie uruchomiona?.
Przewodniczący - Zarząd i Starosta miał prawo przedstawić nam projekt. Jeśli jemu będzie dobrze się pracowało w takim układzie to dobrze. My jako Komisji możemy wydać stanowisko w tej sprawie. Dlatego zwracam się do członków Komisji czy wydajemy stanowisko?. Czy pozostawiamy to woli każdego z nas i dyskusji podczas sesji?.
p. M. Mróz - jestem za tym, aby nie zajmować stanowiska w tej sprawie.
p. T. Cherek-Kanabaj - ja również jestem za tym, aby nie zajmować stanowiska.

Komisja przedyskutowała sprawę i postanowiła nie wydawać stanowiska w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

Ad. 2
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Jana Przybysza i przybliżenie sprawy funkcjonowania szkół powiatowych.
p. J. Przybysz - odbyło się szereg spotkań moich z dyrektorami, na których ustaliliśmy, co ma przedmiotem tego sprawozdania. Zajmowaliśmy się projektami organizacyjnymi. Wystąpił też pewien problem z czterema nauczycielami. Stanęli oni przed groźbą utraty pracy. Ta sytuacja miała miejsce w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Dotyczy to nauczycieli w zawodzie krawiec. Po prostu samoczynnie wygasło zainteresowanie tym kierunkiem. Wspólnie z dyrektorami będziemy czynić starania, aby zapewnić pracę tym nauczycielom.
Przewodniczący - czy jest możliwe przyjęcie zasady, aby nauczyciel miał nie więcej niż 1,5 etatu?.
p. J. Przybysz - tak jest możliwe.
Przewodniczący - czy nadal obowiązuje uchwała o 30% dodatku dla nauczycieli języków?.
p. J. Przybysz - tak obowiązuje. Oczywiście niektórzy tylko nauczyciele dostają ten dodatek. Od września może zaistnieć inna sytuacja.
Przewodniczący - czy są braki nauczycieli konkretnych kierunków?.
p. J. Przybysz - nie mam takich zgłoszeń od dyrektorów.
Przewodniczący - czy coś stoi na przeszkodzie, aby rozłączyć szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych.
p. J. Przybysz - wiem, że w Sejmie był projekt o ponownie przynależności szkół rolniczych do ministerstwa rolnictwa, a leśnych do resortu leśnictwa. On jednak upadł. Te szkoły wchodzące w skład Zespołu są jednakże oddzielne.
Przewodniczący - czy nie czas skończyć tę komedię. Czy nie czas tym szkołom szansę na indywidualny rozwój? Wiem, jaka tam panuje sytuacja. To jest niezdrowy układ. To, co się tam dzieje nie jest dobre, ani dla uczniów, ani dla nauczycieli.
Starosta - uważam, że Pańskie słowa godzą w dobrą pracę ludzi związanych bezpośrednio z tą szkołą. Wiele razy rozważaliśmy ten problem. Nie doczekaliśmy się polityki w zakresie zatrudniania absolwentów po szkole leśnej od Lasów Państwowych. Są one przecież pracodawcą dla absolwentów. Chciałbym, abyśmy rozpoczęli dyskusję w tym zakresie. w zakresie ustalenia polityki zatrudniania.
p. J. Przybysz - patrzę na to z innego punktu widzenia. Obserwowałem tę młodzież. Ci uczniowie już się doskonale ze sobą zintegrowali i wspaniale współpracują.
Przewodniczący - nie podważam tego, że młodzież się zintegrowała. Młodzież akurat tutaj nas dorosłych nie potrzebuje. Świetnie radzą sobie sami. Pytam tylko, co stoi na przeszkodzie, żeby oddzielić te szkoły. Każda z tych szkół posiada swoją specyfikę, a w tej chwili zatracają swój charakter. Nie ma powodów, żeby powstawały antagonizmy. Mogą te dwie szkoły znajdować się w jednym obiekcie. Rozdzielmy je, aby mogły rozwinąć swoje ambicje. Bo w tej chwili, kiedy są połączone wiem, że nikt nie czyni starań, aby się rozwinąć skoro i tak utonie w tłumie. Szkoła leśna może poszczycić się ponad 30-letnią tradycją. Niestety ona jest zaprzepaszczana. Wiem ze środowiska, że bardzo traci na wartości przez to, że jest połączona ze szkoła rolniczą. Nie mówię też tego, że szkoła rolnicza jest grosza. Jestem daleki od takich ocen. Pozwólmy, aby powstał mechanizm pozwalający na rozwój tych szkół. Indywidualny rozwój tych szkół.
p. M. Mróz - musimy sobie zadać pytanie, co spowodowało, że te szkoły połączono. Teraz skoro ten układ funkcjonuje już tyle czasu to nie łudźmy się, że po rozłączeniu unikniemy sytuacji, w których nastąpi podział na nasze i wasze. Połączenie ze szkołą leśną, było dla szkoły rolniczej pewną nobilitacją. Z drugiej zaś strony połączenie ze szkołą rolniczą mogło być dla szkoły leśnej pewnym obniżeniem rangi, jaką posiadała. Niewątpliwie wtedy połączenie miało ekonomiczne uzasadnienie.
p. J. Przybysz - może to co mówią Panowie stać się przyczynkiem do większej dyskusji.
p. M. Mróz - trzeba jednak uważać, żeby nie doprowadzić do antagonizmów.
Przewodniczący - tutaj uważam, że nie będzie antagonizmów. Więcej będzie też zwolenników rozdzielenia. Młodzież sama to wyczuje. Połączenia tych szkół uznałbym za uzasadnione w przypadku, kiedy była projekt, ale tylko przez chwilę, o likwidacji techników. Wiemy, że kiedyś istniał taki projekt, ale umarł śmiercią naturalną, gdyż w Polsce nie byłoby odpowiednika szkół zawodowych w Polsce. Gotów jestem przedstawić argumentację
i spotkać się z ludźmi zainteresowanymi tym tematem w celu ich przedstawienia. Musimy to jednak zrobić bez zbędnych emocji, szczególnie tych negatywnych.

Komisja proponuje przystąpienie do uczciwej, rzetelnej i pozbawionej niezdrowej emocji debaty w celu rozważenia możliwości rozłączenia szkół obecnie wchodzących w skład Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych. Uważamy, że rozłączenie pozwoli przywrócić niepowtarzalny charakter każdej ze szkół oraz da szansę indywidualnego rozwoju każdej
z trzech szkół.

Ad. 3

Przewodniczący - zakończył drugi punkt porządku posiedzenia i poprosił o zabranie głosu Panią p. Krystynę Siniło Skarbnik.
p. K. Siniło - po stronie dochodów nastąpiło zmniejszenie w rozdziale dotyczącym inspekcji weterynaryjnej o kwotę 147 tys. zł. Zwiększeniu uległy wpływy ze sprzedaży mieszkań w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmniejszeniu o kwotę 839.958 zł uległy wpływy z opłaty komunikacyjnej. Związane ze zmiana przepisów prawnych dotyczący cła. Zwiększenia o kwotę 5 tys. zł dokonuje się w rozdziale Komendy powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj w wyniku zawartego porozumienia Gmina Tuchola przekazuje dotację 5 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych dokonuje się zwiększenia w paragrafie § 075 dochody z najmu o kwotę 320 zł. W wyniku umowy zawartej z Oddziałem Terenowym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych otrzymał dofinansowanie na zakup mebli do pracowni komputerowej. Jest to kwota 5 tys. zł. W rozdziale dotyczącym szpitali dokonuje się zwiększenia o kwotę 13.294 zł. Kwota ta pochodzi ze sprzedaży składników majątkowych. Zwiększenia dokonuje się też w dziale opieka społeczna. W rozdziale dotyczącym domów pomocy społecznej zwiększenie następują o kwotę 5.528 zł Środki te pochodzą z darowizny otrzymanej na zakup "schodołazu" dla potrzeb mieszkańców Domu. natomiast w rozdziale 85318 powiatowe centra pomocy rodzinie następuje zwiększenie o kwotę 1.850 zł z darowizna otrzymanych przez PCPR. Po stronie wydatków mamy rozdział inspekcja weterynaryjna. Zmniejszenie
o kwotę 147 tys. zł. Następnie dokonuje się zmniejszenia w dziale komendy powiatowe PSP. Zmniejszenie wynosi 5 tys. zł. W dziale oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 19 tys. zł. Na to skalda się kwotą 5 tys. zł bezzwrotnej pomocy na wyposażenie w meble prawni komputerowej oraz zwiększenia - na wniosek dyrektora ZSL i A w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych. Kwota zwiększenia wynosi 14 tys. zł. Na wniosek kierownika Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przeniesienia z paragrafów: dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wynagrodzenia, zakup energii i zakup usług remontowych na paragrafy: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na ZFŚS. Kwota przeniesienia wynosi 10.931 zł. W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 929.622 zł i wynoszą 25.057.762 zł. Wydatki natomiast uległy zmniejszeniu o kwotę 129.622 zł i wynoszą 25.857.762 zł. Jak widać wydatki przewyższają dochody o kwotę 800 tys. zł. W związku z tym planuje się deficyt budżetowy.
Przewodniczący - czy ktoś z Państwa chciałby zadać jeszcze pytanie Pani Skarbnik. Jeśli nie to proponuję przystąpienie do głosowania.

W wyniku głosowania Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednogłośnie przejęła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2003.

Przewodniczący - czy mógłby Pan Starosta przybliżyć nam, czego dotyczy projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 kwietnia 2003 roku oraz zbycia udziału we własności budynków będących własnością Powiatu Tucholskiego.
Starosta - Uchwała dotyczy kwestii uregulowania własności w budynku na ul. Przemysłowej 4 w Tucholi. Chodzi o obiekty należące do Zarządu Dróg Wojewódzkich, w tej chwili w tych obiektach mieści się Zarząd Dróg Powiatowych. ZDW zwróciła się do nas o uregulowanie tej sprawy pod względem prawnym.

Przewodniczący wobec braku dalszych wniosków Radnych zakończył posiedzenie Komisji

Na tym zakończono protokół.


Protokołowała:                                                              Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                                        Zbigniew Grugel


 


Wytworzył: Kinga Majer (24 czerwca 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (24 września 2003, 14:35:16)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 13:29:12)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1480

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij