11

Protokół Nr 11/2003
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 28 października 2003 roku

Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Jerzy Szwankowski - Geodeta Powiatowy, p. Maciej Korda - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji
i Turystyki.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie zagadnień z zakresu geodezji, kartografii i katastru w Powiecie Tucholskim.
2. Ocena działalności na rzecz promocji Powiatu Tucholskiego.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.


Ad. 1

Przewodniczący - przywitał zebranych, przedstawił tematykę posiedzenia i poprosił
o zabranie głosu p. Jerzego Szwankowskiego.
p. J. Szwankowski - zadania jakie spoczywają na Staroście z zakresu geodezji i katastru są następujące. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. W tej chwili mamy skończoną mapę numeryczną dla miasta Tuchola. Ochrona, zakładanie i bieżąca eksploatacja osnów geodezyjnych. Cały obszar powiatu pokryty jest mapą zasadniczą. Prowadzę Powiatowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny. Prowadzimy w nim archiwum geodezyjne. Do realizacji tych zadań powołany został Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury wpływy ze sprzedaży map, wyrysów, wypisów oraz różnych opłat tworzą Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W roku bieżącym środki z tego funduszu rozdysponowaliśmy na budowę bazy budynków. Stan konta Funduszu wynosi na dzień dzisiejszy 8.443,98 zł.
p. M. Oller - od kilku lat trwają prace nad budową mapy numerycznej. Jestem jednym z jej gestorów. Chciałabym dowiedzieć się, kiedy zostanie ona wykonana w całości.
p. J. Szwankowski - mapa numeryczna dotycząca gruntów jest już wykonana w całości. Pozostaje jednak jeszcze do wykonania mapa budynków. Taką w całości mamy wykonaną dla miasta Tucholi. Na to, żeby wykonać taką mapę dotyczącą budynków dla reszty powiatu, potrzeba ogromnych środków. Na tej mapie powinny znaleźć się wszystkie ciągi dotyczące mediów, mediów, więc przebieg gazociągów, linii telekomunikacyjnych itd.. To wymaga naprawdę ogromnych nakładów, także finansowych.
Przewodniczący - na jakim jesteście poziomie?.
p. J. Szwankowski - uplasowaliśmy się na końcówce, jeśli chodzi o informatyzację mapy
w województwie.
p. A. Wegner - w tworzeniu mapy numerycznej jesteśmy zaawansowani. Proszę zauważyć, jaki jest ruch, jeśli chodzi o wydawanie wypisów, czy wyrysów w Bydgoszczy, a jaki
w Tucholi. Od tego właśnie zależy stan finansowy Funduszu.
p. J. Szwankowski - mamy dobrze opracowaną część opisową mapy, z której korzystają gminy Cekcyn, Tuchola, Lubiewo i Gostycyn. Według ustawy Prawo geodezyjne do 2005 roku musimy mieć uzupełnioną część opisową. Są to prace zmierzające do utworzenia katastru.
Przewodniczący - wiemy doskonale, że wszystko ma swój początek w geodezji. Nawet ubieganie się o środki unijne będzie zależne od tego czy mamy dokumentację geodezyjną.
Z tego, co Pan powiedział wynika, że brakuje niemal wszystkiego.
p. J. Szwankowski - ma nastąpić nowelizacja ustawy. Użytkownicy będą zobowiązani ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. Nakłada ona na nas też zadania. Do 2005 roku musimy uzupełnić część opisową o numery PESEL i adresy. Do 2010 roku musimy wykonać mapę numeryczną dla gruntów i budynków. Dla miasta Tucholi taka mapa jest już wykonana.
Przewodniczący podziękował p. Jerzemu Szwankowskiemu za przybycie.

Ad. 3

Przewodniczący wobec spóźnienia p. Macieja Kordy na posiedzenie Komisji przystąpił do omawiania punktu 3 porządku posiedzenia - analizy materiałów sesyjnych. O omówienie tego punktu poprosił p. Andrzeja Wegnera - Starostę Tucholskiego.

p. A. Wegner - po stronie dochodów - 5 tys. zł na zakup oprogramowania w ramach środków z tytułu przekwalifikowania gruntów. Otrzymaliśmy 150 tys. zł w ramach subwencji oświatowej dla Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej - 50 tys. zł na wyposażenie pracowni samochodowej oraz 100 tys. zł dla Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych na dofinansowanie remontu. Były to wnioski złożone do Ministerstwa Edukacji. Tutaj dołączyliśmy do materiałów projekt uchwały w sprawie środków niewygasających. Dlatego, że remont toalet w ZSL i A, bo na ten cel mają być przeznaczone te środki, może odbywać się tylko w okresie wakacji. W tym roku jest on już raczej niemożliwy do wykonania. Dlatego też dołączyliśmy ten projekt. Mamy też niepotwierdzoną informację, że otrzymamy 53 tys. zł z podziału subwencji. Wracając do budżetu nastąpiło zwiększenie dochodów w szkole zawodowej z tytułu najmu. Zmiany w poszczególnych działach w wydatkowaniu środków są związane ze zwiększeniami, o których mówiłem. W materiałach sesyjnych zawarta jest także uchwała dotycząca zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaproponowany układ wykonawczy nie znajduje zainteresowania wśród osób objętych możliwością korzystania z tych środków.
p. M. Oller - czy może Pan powiedzieć jaki mamy na dzień dzisiejszy deficyt budżetowy?.
p. A. Wegner - niestety nie mogę powiedzieć. Nie mam przy sobie informacji, ile on rzeczywiście wynosi.
p. M. Oller - czy w dochodach ujęta jest sprzedaż ul. Grodzkiej.
p. A. Wegner - to było zrównoważone na poprzedniej sesji.
p. M. Mróz - te środki przekazane z Sępólna dotyczą orzecznictwa?.
p. A. Wegner - tak te środki zostały przekazane na Powiatowy Zespół ds. Orzecznictwa. Wojewoda nie wyraził zgody na powstanie kolejnego Zespołu.
p. M. Oller - co znaczy, że środki są niewygasające?.
p. A. Wegner - taka procedura powoduje, że te środki nie wygasają. Wiadomo, że każdą dotację należy wykorzystać do końca roku kalendarzowego. Podjęcie przez radę powiatu takiej uchwały powoduje możliwość wykorzystania tych środków w terminie późniejszym
i tych środków nie musimy zwracać.
Przewodniczący - czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania?. Jeśli nie to proszę
o przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2003 oraz projektem uchwały w sprawie środków niewygasających.

W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki wydała pozytywną opinie w sprawie uchwały o zmianie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2003 oraz w sprawie uchwały
o środkach niewygasających.

p. A. Wegner - uchwała w sprawie PRFON-u dotyczy przeniesienia środków ze zmianą wydatkowania na rehabilitację.

W wyniku głosowania Komisji Finansów i Gospodarki wydała pozytywną opinię w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/54/2003 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 czerwca 2003 roku.

Ad. 2

Przewodniczący przywitał i poprosił o zabranie głosu p. Macieja Kordę - Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

p. M. Korda - zastosuję pewne skróty myślowe dla uszanowania Państwa czasu.
Z pewnością zapoznali się już Państwo z materiałami sesyjnymi. Tam zostały opisane wszystkie nasze działania w tym roku. Na rok 2003 w dziale promocja mieliśmy w budżecie trochę ponad 10 tys. zł. Nie były to duże środki. Ale nie spowodowały tego, że nie podjęliśmy żadnych działań. Na imprezę "Weekend z Europą" udało się nam pozyskać środki w wysokości 100 tys. zł. W tym roku bazowaliśmy głównie na środkach pozabudżetowych. Działamy w oparciu o Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Bory Tucholskie". W ramach Centrum Wspierania Przedsiębiorczości pozyskaliśmy tutaj środki w kwocie 126 tys. zł. Dzięki za wszystko i temu, że nasz powiat był inicjatorem utworzenia Towarzystwa udało się nam pozyskać kilkaset tysięcy złotych. Wiele zyskaliśmy także Dzięki za wszystko i wstąpieniu do stowarzyszenia Lokalne Organizacje Turystyczne. Przede wszystkim zmniejszyły się koszty w przypadku wystawiania się na różnego rodzaju imprezach turystycznych i targach.
p. T. Cherek-Kanabaj - mówi Pan przede wszystkim o imprezach, które odbywają się
w Tucholi. Nie wspomina wcale o gminach, a to przecież gminy tworzą powiat. Jest to dla mnie od wielu lat ogromną bolączką, takie pomijanie nas w wszelkich aspektach działania powiatu.
p. M. Korda - dlaczego imprezy odbywają się w Tucholi?. Dlatego, że tutaj jest potencjał. Ważna jest także odpowiednia baza oraz możliwość zapewnienia bezpieczeństwa.
p. T. Cherek-Kanabaj - a jak wygląda promocja terenów inwestycyjnych?.
p. A. Wegner - proszę Państwa musimy się na coś zdecydować. Posiadamy jak wiadomo tak ograniczone środki, że musimy wybrać mały wachlarz tego, co możliwe byłoby do zrobienia, gdy były środki. Dodatkowo musimy spojrzeć, jakimi walorami chcemy się pochwalić. Szczycimy się terenami zielonymi, pełnymi lasów. Agresywna promocja infrastruktury kłóciłaby się z turystyką.
p. M. Oller - pięknie się słucha o promocji. Dla Gminy Śliwice, gdzie przeważają lasy to jest dobra droga do rozwoju. Miasto Tucholę uważam, ze powinno się promować pod względem przemysłowym. Proszę, żeby pamiętać o promowaniu innych aspektów. Nasz powiat nie jest, aż tak atrakcyjny.
p. M. Korda - dlatego też opracowaliśmy strategię rozwoju turystyki. Są w niej zawarte wyróżniające nasz region produkty. To pozwoli na rozwój rynku lokalnego. Muszę się pochwalić, że w ramach działania Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 10 osób otworzyło własny biznes. To naprawdę duże osiągnięcie.
Przewodniczący - każdy inwestor z zewnątrz daje nam pracę dla jednego mieszkańca naszego powiatu. Tylko w zatrudnianiu ludzi z tego regionu widzę szansę na poprawę sytuacji.
p. M. Mróz - musimy się zdecydować albo na turystykę albo na promocję regionu pod względem inwestycyjnym. Ale też jedno nie wyklucza drugiego i mamy tutaj wzajemną korelację tych obu dziedzin. Ważne jest, żeby stworzyć możliwości dla rozwoju małego biznesu.
Przewodniczący - mam niedosyt w wielu dziedzinach. Po pierwsze, bez walki straciliśmy przemysł przetwórczy. Z ogromnym żalem patrzę ile metrów drzewa wywozi się z naszego terenu. Daje ono miejsca pracy nie naszym mieszkańcom. Niestety. Nie wykorzystaliśmy bazy, którą mieliśmy.
p. M. Oller - trzeba pokazać potencjalnym inwestorom co mamy do zaoferowania i gdzie mogą inwestować. W tym widzę jedynie ratunek.

Komisja Finansów i Gospodarki przyjęła informację o działalności na rzecz promocji Powiatu Tucholskiego.

Przewodniczący podziękował Panu Maciejowi Kordzie za przybycie.

Przewodniczący - czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do materiałów sesyjnych.
p. M. Mróz - czytałem materiały dotyczące ochrony środowiska. Jasno z nich wynika, że jedynie jezioro Głęboczek ma przeprowadzone badania do roku 2000.
Przewodniczący - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska posiada stałą sieć rzek
i jezior monitorowanych ciągle. Działa on na zasadzie Policji. Stąd wynikają takie rozbieżności. Nasze cieki wodne nie są widocznie na liście cieków wodnych stale monitorowanych.
p. A. Wegner - Wojewódzki Inspektorat prowadzi również kontrole na zgłoszenia.
Przewodniczący - czy ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze pytania. Jeżeli nie, to dziękuję
i zamykam posiedzenia Komisji.

Na tym zakończono protokół.


Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                                            Zbigniew Grugel

 

 


Wytworzył: Kinga Majer (28 października 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (8 stycznia 2004, 09:39:22)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 13:36:19)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1520

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij