13

Protokół nr 13/2003
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki,
które odbyło się w dniu 18 grudnia 2003 r.

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz p. Jan Przybysz - członek Zarządu

Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji. Poinformował członków Komisji, że otrzymał pismo Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie opinii na temat zmiany w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli Powiatu Tucholskiego. Odczytał treść pisma i poprosił o wprowadzenie tego punktu jako pierwszego.

Tematyka posiedzenia:
1. Wyrażenie opinii na temat zmiany zapisu w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli Powiatu Tucholskiego.
2. Analiza materiałów sesyjnych.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Przewodniczący poprosił Naczelnika Wydziału Edukacji… p. J. Przybysza o przybliżenie zmiany. Zapytał ile dodatków to dotyczy i jakie instrumenty Zarząd chce otrzymać.
p. J. Przybysz - poinformował, że już na posiedzeniu wspólnym Komisji Finansów i Komisji Edukacji była dyskusja na zbliżony temat. W związku z tym, że budżet na 2004 r. jest bardzo trudny, Zarząd proponuje zmianę w Regulaminie. § 3 tego Regulaminu stanowi barierę dla Zarządu, ponieważ każdą zmianę trzeba uzgadniać ze związkami zawodowymi i komisjami. Po zmianie zaproponowanej przez Zarząd będzie możliwość wprowadzania zmian, które będą skutkowały finansowo w budżecie. Poinformował również, że w dniu wczorajszym Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu. Zmiana ma dotyczyć wszystkich dodatków. Polegać ona będzie na możliwości różnicowania wydatków.
Przewodniczący - zapytał jaki będzie skutek finansowy wprowadzenia zmian. Jaki skutek będzie miało podniesienie kwalifikacji przez nauczycieli ?
p. A. Wegner - stwierdził, że dodatki nie dotyczą wszystkich nauczycieli.
p. J. Przybysz - odpowiedział, że z tytułu zmiany regulaminu planowane są oszczędności w wysokości około 400.000 zł. Z tytułu podniesienia kwalifikacji przez nauczycieli od września do grudnia koszt wynosi 230.000 zł. W 2004 roku planuje się, że będzie to około 423.000 zł.
p. M. Oller - zapytała, czy Zarząd ma wypracowaną szerszą koncepcję funkcjonowania oświaty powiatowej.
p. A. Wegner - uważa, że trzeba się zastanowić, bo sytuacja, która ma miejsce składani do refleksji na temat dalszego funkcjonowania. W związku z reformą wzrosła ilość godzin dydaktycznych. Należy się zastanowić jakie kierunki są deficytowe a jakie wychodzą na zero. Uważa, że tak niska subwencja to jest zamierzone działanie, ponieważ przez ostatnie lata oświata była u nas finansowana tylko z subwencji. W tym czasie samorządy gminne dokładały na oświatę z dochodów własnych.
p. J. Przybysz - poinformował, że program rozwoju oświaty będzie opracowany do końca czerwca.
p. M. Mróz - stwierdził, że kiedy dyskutowano nad tworzeniem nowych kierunków mieliśmy zamiar przyciągnąć nowych uczniów. Teraz to finansowo ciągnie w dół. Zapytał, czy subwencja pokrywa koszty gimnazjum.
p. J. Przybysz - stwierdził, że występowanie o nowe szkoły jest przemyślane. Bardzo drogie jest kształcenie w szkołach zawodowych. Najtańsze jest kształcenie ogólnokształcące. Bardzo dużo kontrowersji budziły szkoły dla dorosłych. Po wyliczeniach okazało się, że do tych szkół powiat nie dopłaca. Z tego tytułu jest jeszcze około 100.000 zł rocznie zysku. To samo dotyczy szkolnictwa policealnego. Jeżeli chodzi o gimnazjum powiatowe, to ma ono swoje miejsce w metryczce. Na to zadanie otrzymujemy środki z subwencji i ono się bilansuje. Najbardziej deficytowa jest szkoła specjalna. Poinformował również, że środki na awanse zawodowe powiat otrzymuje tylko na tych nauczycieli, którzy w danym roku awans otrzymują.
p. M. Mróz - zapytał, czy nie jest tak, że na awans zawodowy musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły. Czy dyrektor może odmówić ?
p. A. Wegner - dyrektor może odmówić jeżeli kandydat nie spełnia wymogów. Poinformował, że każdy nauczyciel ma dwa lata i dziewięć miesięcy na zrobienie awansu. W powiecie jest taka sytuacja, ponieważ większość nauczycieli ma długoletni staż pracy. Kryterium uzyskania awansu była długość zatrudnienia. Niektórzy nauczyciele już od razu otrzymywali pewien stopień.
p. M. Mróz - stwierdził, że kiedy pan Przybysz obejmował urząd miała się zmienić koncepcja finansowania szkół. Uważa, że jeżeli jest taka sytuacja finansowa i pewnych faktów nie da się uniknąć, to można je chociaż opóźnić.
p. A. Wegner - stwierdził, że jest to możliwe, ale z góry można spodziewać się procesów sądowych, które powiat przegra.
Przewodniczący - uważa, że to nie jest droga we właściwym kierunku. W tej chwili szuka się możliwości zatkania dziur. Uważa, że należy dać możliwość finansowej odpowiedzialności kierownikom jednostek. Obecne działania są działaniami doraźnymi. Nadal nie wiadomo nic na temat działań restrukturyzacyjnych w szkołach. Zapytał również o inne źródła dochodów. Stwierdził, że zmiany te można przyjąć, ale jest to działanie doraźne.
p. J. Przybysz - poinformował, że Zarząd myśli o pewnych zmianach. Jednak w tej chwili nie chciałby o nich mówić.
p. A. Wegner - poinformował, że po dostosowaniu kwestii obsługi, znacznie zmniejszyły się koszty. Płace pracowników obsługi to obecnie 11 % całości płac w oświacie. Subwencja na rok 2004 odrobinę wzrosła, ale koszty również się zwiększyły. Pozyskiwanie dodatkowych dochodów jest możliwe jedynie przez stołówki i internaty. To dzieje się na bieżąco.
p. T. Zaborowski - zapytał jakie są konsekwencje zdania awansu, skoro egzaminy odbywają się w styczniu i lipcu. Czy od razu przysługuje dodatek ?. Uważa, że skoro budżet został przyjęty, to powinno się czekać z dodatkiem do następnego roku.
Przewodniczący - uważa, że powinny być wyraźne działania restrukturyzacyjne. Jest zdania, że trzeba wprowadzić inne firmy do szkół, ogłosić przetargi np. na sprzątanie.
p. M. Mróz - stwierdził, że jest koniec roku i Rada stoi przed nowym budżetem. Zapytał jak on będzie uchwalany, ponieważ po półroczu może nie być już pieniędzy. Chce, aby Zarząd i dyrektorzy wiedzieli, że po przyjęciu budżetu Rada może nie zgodzić się na żadne pożyczki. W nieskończoność nie można zadłużać powiatu.
p. A. Wegner - stwierdził, że nietypowa sytuacja tego roku polega na tym, że bardzo późno rozpoczęły się dyskusje na temat budżetu. W związku z przesunięciem terminów dostarczenia wytycznych do budżetu było bardzo mało czasu na przygotowanie go. Zawsze było tak, że z subwencji drogowej można było coś wygospodarować na inne działy. Teraz wszystko uległo zmianie i trzeba być przygotowanym na różnego rodzaju zabiegi.
p. T. Zaborowski - stwierdził, że przy każdej sytuacji kiedy powoływano nowe szkoły i kierunki radni pytali czy zwiększy to koszty. Zawsze była odpowiedź, że zmieści się to w ramach otrzymywanych środków. Poza tym, uważa że nie powinno się w jednym obiekcie szkolnym rozliczać energii cztery razy, bo tyle jest szkół wchodzących w skład zespołu. Koszt zakupu energii to jeden licznik i jeden koszt całego obiektu. Zapytał również, dlaczego w budżecie nie są wykazywane koszty szkoły wyższej.
p. A. Wegner - przyznał rację panu Zaborowskiemu, ale takie rozliczenie energii w budżecie wynika z klasyfikacji budżetowej. Ponadto w ubiegłym roku ukazało się zarządzenie mówiące, że każda ze szkół wchodzących w skład zespołu szkół musi mieć swój NIP i regon. Szkoła wyższa nie jest jednostką powiatową, dlatego nie jest ujęta w budżecie.
p. M. Oller - uważa, że wyrażenie opinii na temat tej zmiany jest przedwczesne. Aby udało się wyjść z problemów z oświatą trzeba mieć za sobą nauczycieli i związki zawodowe. Jest przeciwna zmianie Regulaminu ponieważ takie działania mogą usztywnić działania ludzi.
p. M. Mróz - przyznał rację pani Oller. Od roku mówi się o zmianach więc Rada oczekuje konsekwencji i nowych rozwiązań. Dopóki jest możliwa jakakolwiek oszczędność będzie głosował aby maksymalnie zminimalizować koszty.
p. T. Cherek-Kanabaj - zapytała ile wynosi płaca bez dodatków nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
p. J. Przybysz - odpowiedział, że płaca nauczyciela dyplomowanego bez dodatków wynosi 1900 zł a nauczyciela mianowanego 1617 zł.
Przewodniczący - stwierdził, że nie sytuacji, że ktoś ma wszystkie dodatki.

Przewodniczący zapytał kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii na temat zmiany w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli Powiatu Tucholskiego.

Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat zmiany w Regulaminie 4 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Ad. 2.
1) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2003 r.
p. A. Wegner - przedstawił uzasadnienie wprowadzenia zmian do budżetu powiatu. Na koniec roku wpłynęły pewne środki, które należy wprowadzić do budżetu. Dokonane są także ostatnie korekty budżetu.
p. M. Oller - zapytała dlaczego kwota 174.000 zł wcześniej nie została ujęta w budżecie. Podpisanie aktów notarialnych dotyczących sprzedaży mieszkań odbyło się w lecie. Te kwoty były znane wcześniej i powinny być wprowadzone do budżetu wcześniej.
p. A. Wegner - Zarząd nie zakładał, że dojdzie do sprzedaży majątku na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich.
p. T. Zaborowski - zapytał, jak można przyjąć pieniądze skoro nie ma to odniesienia w budżecie.
p. A. Wegner - to nie jest zabieg natury formalnej. Jeżeli nie realizowały się innego dochody, to nie można było przyjąć tego do budżetu.
p. M. Oller - powiat zaciągnął na ostatniej sesji kredyt, bo wydatki przekroczyły dochody. Uważa, że ta kwota powinna wcześniej się ujawnić. Zapytała, dlaczego wszystkie kwoty są przesuwane na paragrafy dotyczące Starostwa. Spore kwoty mają się znaleźć na materiałach i na usługach.
p. A. Wegner - zawsze na ostatniej sesji robi się korekty budżetu. Wszystkie kwoty jakie udało się zaoszczędzić zostaną przeniesione do Starostwa. Sporą pozycją zakupów są blankiety prawa jazdy i tablice rejestracyjne.
p. T. Zaborowski - zgłosił uwagę, aby w uzasadnieniu przy działach i paragrafach wpisywać kwoty zmian. Będzie jasność i nie będzie tylu pytań.
p. M. Oller - uważa, że jeżeli jest to materiał dla radnych, to powinien być przekonujący. W projekcie budżetu na 2004 r. nie ma żadnych środków na drogi. Jest to niezgodne z wieloletnim planem inwestycyjnym i ze złożonymi wnioskami do Sapardu.
p. A. Wegner - jednym z głównych zasileń budżetu powiatu jest podatek PIT w wysokości 8,04 %. Uważa, że budżet przyszłoroczny ma sprowadzić powiaty do parteru, po to, aby za dwa lata przestały istnieć.
p. M. Oller - stwierdziła, że jest to daleko idąca wypowiedź. Trzeba robić wszystko, aby ten powiat został.
p. T. Cherek-Kanabaj - zawsze była zwolennikiem gmin. Ma wrażenie, że powiat kończy się na Tucholi. Widzi Tucholę jako centrum, ale wokoło powinno się wszystko rozwijać.

Komisja przedstawi uwagę, że zbyt późno wprowadzono do budżetu środki ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 174.254 zł.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2003 r. 5 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących.

2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Tucholskiego za rok 2003
p. A. Wegner - poinformował, że Dom Pomocy Społecznej zwrócił się o ujęcie środków przeznaczonych na zakup schodołazu jako wydatek niewygasający ponieważ do końca roku nie uda się go zakupić.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Tucholskiego za rok 2003 5 głosami za.
3) projekt  uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Powiatu Tucholskiego Nr XII/56/2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych
p. T. Zaborowski - stwierdził, że poprzednią uchwałę podpisywał radca prawny. Dlaczego w takim razie teraz jest zmieniana.
p. A. Wegner - odpowiedział, że uchwała była poprawnie skonstruowana, ale banki zwróciły nam uwagę. Chodzi o pewne ich wymagania proceduralne.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Powiatu Tucholskiego Nr XII/56/2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych 5 głosami za.
4) projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2004 -
Przewodniczący - poinformował, że pani T. Cherek-Kanabaj podniosła sprawę braku tematu turystyki w planie pracy Rady.

Komisja stwierdziła, że do planu pracy Radni będą sami zgłaszali uwagi na sesji. Komisja nie zajmie stanowiska w tej sprawie.
Ad. 3.
Przewodniczący - poprosił, aby w posiedzeniach Komisji uczestniczyła pani Skarbnik. Poprosił również, aby przygotowywano dla Komisji bardziej szczegółowe materiały do dyskusji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                                  Przewodniczący Komisji

Elżbieta Błaszczyk                                                                    Zbigniew Grugel


Wytworzył: Elżbieta Błaszczyk (18 grudnia 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (8 stycznia 2004, 09:45:42)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 13:37:25)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1339

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij