15

Protokół Nr 15/2004
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dnia 28 stycznia 2004 roku

Obecni na posiedzeniu Komisji według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, p. Wiktor Metkowski - Wicestarosta Tucholski oraz p Jan Przybysz - Członek Zarządu Powiatu.


Tematyka posiedzenia:
1. Przyjęcie stanowiska w sprawie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2004.
2. Analiza pozostałych materiałów sesyjnych.
3. Sprawy bieżące.


Ad. 1
Przewodniczący przywitał zebranych, otworzył posiedzenie Komisji. Następnie przedstawił tematykę posiedzenia oraz treść pisma złożonego na jego ręce przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli. Poprosił Starostę o przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu powiatu na rok 2004.
Starosta - w uzasadnieniu do autopoprawek zawarte są sugestie dotyczące wniosków Komisji Stałych Rady Powiatu. Autopoprawki nie zawierają deficytu w wysokości 2,5 mln zł, ale budżet jest zbilansowany i nie przewiduje kredytu. Spodziewamy się zwiększenia dochodów szkół, szczególnie w Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych. W tym roku ma odbyć się Międzynarodowy Festiwal GO i w związku z tym ma przyjechać wielu zagranicznych gości. To przyniesie nam pewne środki finansowe. Budżet Starostwa zmniejszony został o kwotę 270 tys. zł. 200 tys. zł zapisane jest jako niewykonanie podatku CIT i PIT. 60 tys. zł przeniesiono jak wkład powiatu do udziałów w spółce Szpital Tucholski oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych i kotłowni. Najbardziej ważką sprawą są wydatki płacowe. Będą one musiały być pod stałym nadzorem Zarządu Powiatu. Podpisaliśmy z Nadleśnictwem Woziwoda umowę w sprawie nadzoru nad gospodarka leśną. W III kwartale tego roku rozmawiać będziemy jak będzie to wyglądało w roku następnym. Sugestie komisji zostały w tych autopoprawkach uwzględnione. Przeniesienie Starostwa na ul. Pocztową 7 usprawni jego funkcjonowanie oraz spowoduje oszczędności. Generalnie sugestie Komisji Finansów zostały uwzględnione.
Skarbnik - 60 tys. zł zabezpieczone zostało z wydatków rzeczowych Starostwa. 38 tys. zł planujemy uzyskać ze sprzedaży składników majątkowych Szpitala. To jest po prostu zadłużenie szpitala wobec powiatu.
p. T. Cherek-Kanabaj - wydaje mi się, że w zbyt małym stopniu wykorzystywana jest baza edukacyjna jaka posiadamy. Należy poszukać możliwości i sposobów na to, aby można było w ten sposób pozyskać jakieś środki finansowe.
p. M Oller - na stronie 51 materiałów sesyjnych zapisane jest, że maleją wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy. Dlaczego tak jest?
Skarbnik - nie jest to nieprawidłowość. Nie księgujemy tego na wydatkach. Jest to pokazane w rozliczeniu.
Przewodniczący - w jaki sposób projektowany deficyt został usunięty. Rozumiem, że można pewne cyfry wykreślić. Ale nie rozumiem, że nagle znika 2,5 mln zł. deficytu.
Starosta - to znalazło się w zmniejszeniu wydatków. Dziś rozmawiamy tylko o sektorze oświatowym. Wcześniej rozmawialiśmy z dyrektorami, wspominaliśmy o tym także na posiedzeniu komisji o rozbieżnościach w projektach budżetu przedstawionych przez dyrektorów, a tym, co zaproponował Zarząd Powiatu. Doszliśmy do różnych kompromisów i realnie tego deficytu nie ma. Jednak do końca nie można powiedzieć czy wszystko się tak uda zakończyć i zrealizować. Liczymy na 1% rezerwę ministerialną. Do końca trudno określić jak te ograniczenia zaskutkują w realizacji i zamknięciu budżetu.  
p. T. Cherek-Kanabaj - jaki był sens i cel powołania gimnazjum powiatowego.
Starosta - gimnazjum powołano w 2000 roku z uwagi na to, że w szkołach rok 2001 miał być rokiem bez naboru. Istniało niebezpieczeństwo konieczności zwalniania nauczycieli.
p. M. Oller - porównywałam sobie budżety jednostek oświatowych. Zauważyłam znaczna różnicę w budżecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, z czego to wynika?.
Skarbnik - podczas szacowania budżetów wyliczyła Pani Dyrektor braki w wydatkach płacowych w gimnazjum. Po zmianach wyszacowała, że nie będzie dokonywała cięć w gimnazjum tylko w liceum.
Przewodniczący - dlaczego gminy twierdzą, że do gimnazjów musza dopłacać, a powiat twierdzi, że nie musi.
Starosta - rozmawiałem o tym z Wójtami. Dla nich to zadanie jest trudne do prowadzenia. Generalnie wszyscy z tym mają problemy.
p. J. Przybysz - do gimnazjum powiatowego nie dokładamy. Musimy sobie zadać pytanie, co zrobić, żeby uzyskać jeszcze większa liczbę środków finansowych na funkcjonowanie gimnazjum. Tworzyliśmy więcej oddziałów niż ich wypuszczaliśmy. Koszty tworzenia takich oddziałów różnią się. Musimy zastanowić się, co dalej. Jak się okazało nie były to zbyt dobre posunięcia, ale o tym wcześniej nie wiedzieliśmy. To spowodowało, że musimy podjąć działania w kierunku 36 osobowych oddziałów. A także musimy doprowadzić do tego, że przyjmujemy taką samą ilość oddziałów, jaką wypuszczamy. Co do okręgu tego gimnazjum. Musimy z gminami zawrzeć porozumienie w tej sprawie. Część gmina dała nam pozytywna odpowiedź, część zaś dała odpowiedź wymijającą. Część z Państwa Radnych, mówię o Radnych z poprzedniej kadencji, wyraziła zgodę na powołanie tego gimnazjum.
Przewodniczący - ale ta nienormowana prawnie sytuacja ciągnie się już od kilku lat. Wtedy było to zrobione poza prawem. Ale chyba było dość czasu, aby to gimnazjum, jego funkcjonowanie unormować w prawie.
Starosta - przed zmianą ustawy nie trzeba było zawierać porozumień. Wiele samorządów tak zrobiło. Dopiero nowelizacja ustawy zobowiązała do uzyskania uzgodnienień z innymi samorządami. To działa w dwie strony. Nie chcę dyskutować nad słusznością naszej uchwały. Gdyby dziś to zrobić to nie wiem, kto by chodzi do tej szkoły. Ta szkoła podpiera się gimnazjum.
Przewodniczący - występując do Kuratorium otrzymamy odpowiedź, że nie może być takiej sytuacji, że gimnazjum ma być na cały powiat. Cały czas wraca problem odpłatności za dojazd do gimnazjum. Stworzyliśmy gimnazjum elitarne.
p. J. Przybysz - ten problem można rozwiązać w ten sposób, że jedną z ulic w Tucholi przypisalibyśmy jako okręg tego gimnazjum.
p. T. Zaborowski - jest jeszcze takie wyjście, że robi się to, aby uniknąć zwrotu kosztów za dojazd uczniów do tej szkoły. W tej sprawie jest petycja rodziców dzieci uczęszczających do gimnazjum powiatowego z Raciąża. Mamy tutaj próżnię. Ale cały czas ze strony powiatu unika się odpowiedzi na to pytanie.
Starosta - odpowiedź z ministerstwa w tej sprawie jest logiczna. Rodzic nie ma obowiązku posyłać dzieci do tej szkoły. Ma obowiązek realizować ustawę o wychowaniu.
Przewodniczący - nie kwestionujemy tego. Rodzicom przestaje już być obojętne, do jakiej szkoły chodzą ich dzieci. Wyniki ubiegłorocznej matury, nie ukrywajmy tego, zaważyły nad elitarnością tej szkoły. Powinno być to tematem posiedzenia Komisji Edukacji.
p. T. Zaborowski - powinno się wziąć od tych rodziców oświadczenia, o tym, że nie będą składać roszczeń o odpłatność za dojazdy swoich dzieci do tej szkoły.
Starosta - zdaję sobie z tego sprawę.
p. M. Oller - czy można by uzyskać więcej informacji na temat programu oszczędnościowego w oświacie?.
p. J. Przybysz - odbyliby z dyrektorami kilka spotkań. W pierwszym etapie przygotowaliśmy budżet do ich potrzeb i wówczas wyszedł nam ten 2,5 -nowy deficyt. Zaczęliśmy proponować i sugerować dyrektorom zmiany w budżecie. Pod wpływem tych sugestii i dyskusji deficyt stopniał o 1 mln zł. Zostały przyjęte pewne standardy programowe. Określiliśmy liczbę oddziałów, uczniów w oddziałach, określiliśmy kierunki kształcenia. Etap kolejny to oszczędności w latach następnych. Oszczędności, które będą poczynione od II semestru to przede wszystkim - połączenie grup językowych, przydzielanie wszystkich możliwych zadań nauczycielom. Drugi etap jest związany z przygotowaniem arkusza organizacyjnego. Będzie to skutkowało od września. Podział subwencji przyjęliśmy według uczniów. Tutaj szkoły się samoblinasowały. W szczególności chodzi o Zespół Szkół Licealnych i Technicznych i Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej. Te środki, które otrzymają wystarczą im na funkcjonowanie. Postanowiliśmy zamknąć oddział w Kamienicy. Na początku tego roku szkolnego do nowo otwartego Liceum dla Dorosłych mieliśmy duży nabór. Niestety słuchacze z trakcie roku wykruszyli się i zostało ich kilkunastu zaledwie. Tych postanowiliśmy przenieść do Tucholi do liceum dla dorosłych przy ZSO. Kamienica jest oddziałem zamiejscowym ZSL i A. Jest to oddział deficytowy. Są tam trzy oddziały liczące 92 osoby. Większość nauczycieli tam ucząca to nauczyciele dochodzący z Gostycyna. Zatrudnieni są oni na umowę na czas określony. Więc wraz z wygaśnięciem ich umów, nie będzie potrzeby dalszego ich zawierania.
p. M. Oller - jakie konkretnie oszczędności będą odniesione po zamknięciu tego oddziału?.
p. J. Przybysz - pani Dyrektor Wrębel zrobiła symulację z której wynika, że te oszczędności będą rzędu 260 tys. Zł.
p. M. Mróz - koszt funkcjonowania Kamienicy to 720 tys. Zł.
p. J. Przybysz - jeden oddział w Kamienicy kosztuje na dzień dzisiejszy 120 tys. zł.
p. M. Mróz - internat ma pełną obsadę?.
p. J. Przybysz - 30 osób. Na więcej osób nie ma miejsca.
p. M Oller - jaką subwencje otrzymuje Kamienica?
Skarbnik - 483 tys. zł
p. M. Oller - przyjmując konstrukcję w pierwszym projekcie budżetu brano pod uwagę rok 2003 i potrzeby na rok 2004. Nie ma żadnej analizy kosztów w odniesieniu do Kamienicy?.
p. J. Przybysz - my w zasadzie wskazaliśmy, że problemem jest Kamienica.
Starosta - to jest jedyna szkoła powiatowa, która ma siedzibę poza Tucholą. Zdajemy sobie sprawę z tego, że taka decyzja o likwidacji będzie niepopularna i szkodliwa dla środowiska.
Przewodniczący - tak sytuacja w moim przeświadczeniu to wynik połączenia tych szkół. Gdyby one istniały oddzielnie to dyrektor wiedziałby, jakie są koszty funkcjonowania tej szkoły i w jakich granicach ma się poruszać, aby zamknąć budżet. Połączenie szkół ubezwłasnowolniło dyrektorów poprzez utworzenie dodatkowo Powiatowego Zakładu Obsługi. Zachodzi taka sytuacja, że odpowiedzialność jest umiejscowiona gdzie indziej i wykonawstwo gdzie indziej. Administracja doprowadziła do generowania kosztów.
Starosta - to nie tak proszę Państwa. Szkolnictwo podobnie jak zdrowie połknie, że tak powiem każdą sumę jaką tylko otrzyma. Do tej pory zauważcie była zupełnie inna sytuacja, pieniędzy zawsze starczało.
Przewodniczący - mówię o tym panie Starosto, że dyrektor w Kamienicy stał się wicedyrektor i w związku z tym przestał się martwić o cokolwiek. Ponieważ już nie musi się martwić. Od tego ma dyrektorów w Tucholi.
p. M. Oller - myślę, że zbyt to upraszczamy mówiąc, że mamy do czynienia tylko z przeniesieniem zajęć do Tucholi.
Starosta - formalnie rzecz biorąc jest to tylko przeniesienie zajęć. W Kamienicy zauważcie Państwo jest tylko oddział zamiejscowy ZSL i A.
p. M. Mróz - Panie Starosto odczucie społeczne wokół tej sprawy będzie jednoznaczne. Zamierzony efekt ekonomiczny będzie być może mizerny w porównaniu do kosztów moralnych. Tam jeszcze do tego mieszkania. Nie wiem czy w tych kosztach są ujęte te mieszkania?.
Starosta - te mieszkania są już sprzedane.
p. M. Mróz - słyszałem, że koszt tych mieszkań zapisany jest po stronie Starostwa.
Wicestarosta - w umowach sprzedaży jest tak zapisane, że przez dwa lata jeszcze Starostwo musi zapewnić ogrzewanie. Mieszkańcy ponoszą współmiernie koszty utrzymania mieszkań - koszty ogrzewania. Jeżeli będą chcieli płacić mniej będą musieli sami opłacać. Tam w każdej chwili można rozdzielić te ciągi grzewcze. Więc nie ma problemu za dwa lata odłączyć tych mieszkań od naszego ogrzewania. Ale to nie jest taki problem, jaki przypadkowo wyszedł teraz w Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych. Tam są mieszkania wynajmowane nauczycielom. Kiedy chcieliśmy sprawdzić według jakiej stawki płacą ci nauczyciele, to dowiedzieliśmy się że jest ona mniejsza niż tak ustalona przez Radę Miejską. A ona ustaliła tę stawkę na kwotę 1,08 zł. Nauczyciele zaś płaciło 0,80 zł. Zarząd podjął uchwałę, w której przyjął stawkę, jaką określiła Rada Miejska. Tłumaczenie z ZSL i A było takie, kiedy zapytaliśmy się, dlaczego w taki sposób naliczano stawkę za mieszkania, że nikt z Urzędu Miejskiego nie chciał podać stawki.
p. M. Oller - jaka jest stawka za ogrzewanie w Kamienicy?.
p. M. Mróz - według moich informacji tam nie ma możliwości zamknięcia tych zaworów.
Wicestarosta - nie ma technicznej możliwości?.
p. M. Mróz - całkowitym nieporozumieniem według mnie jest przenoszenie tej szkoły w środku roku szkolnego. Dlaczego nie zrobić tego 1 lipca, kiedy nie będzie w szkole uczniów?. Zastanawiam się jeszcze czy opłaty mieszkańców za to ogrzewanie są adekwatne do realiów tam panujących.
Starosta - powiedzcie mi Państwo jak można postępować racjonalnie tu w tym kraju. Kiedy o pewnych rzeczach dowiadujemy się przysłowiowo "za pięć dwunasta". W jaki sposób mieliśmy się dowiedzieć, że Ministerstwo Edukacji w taki sposób naliczy subwencję.
p. M. Mróz - tej szkole nie dano żadnych szans. Jest to szkoła, która się nie finansuje i należy ja zamknąć. Dlatego, że jest poza Tucholą. Zważywszy, jaki to będzie miało oddźwięk wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Będzie się to wiązało z nie przyjęciem części osób do pracy. Nie łudźmy się, że wszyscy przejdą do Tucholi. Przejdą z pewnością nauczyciele, ale reszta. Przecież nie przyjmiemy w Tucholi kolejnej sprzątaczki?. Tu nasuwa się myśl, że trzeba będzie znów wróć do sprawy Powiatowego Zakładu Obsługi. Widzimy, że nie zostanie zakupiony samochód dla Zarządu Dróg Powiatowych, a środki na niego przeznaczone zostaną do PZO na obsługę administracyjną ZDP.
Skarbnik  - był to wniosek Komisji Edukacji.
p. M. Mróz - proponuję poszukać oszczędności także w PZO.
p. M. Oller - musimy sobie uświadomić, że w tych czasach każda jednostka przechodzi restrukturyzację. Trzeba na wiele spraw spojrzeć z odpowiedniego punktu odniesienia. Być może nie wiemy, jaki mamy punkt odniesienia. Nie wiem dokładnie jak to wygląda.
p. T. Zaborowski - dużo rozmawialiśmy na temat budżetu. Problem Kamienicy to nie jest problem dnia dzisiejszego. Mówiliśmy już o tym w ubiegłym roku. Decyzje, które były podejmowane i są nadal podejmowane nie mają korelacji. Wszystkie Komisje widząc budżet nie godzą się go przyjąć. Wcześniej już o tym mówiliśmy, ale naszych argumentów nikt nie słuchał. I tak wszystko się przegłosowywało. Dziś przedstawiliście nam budżet taki, jaki chcieliśmy. Mam pytanie do Zarządu, w którym miesiącu wystąpicie z uchwałą o zaciągnięcie kredytu na funkcjonowanie jednostek oświatowych?.
p. M. Oller - jak kwota z tego budżetu jest akceptowana przez dyrektorów?.
Wicestarosta - brakuje nam 1.140 tys. zł. Poprosiłem dyrektorów, żeby pisemnie przedstawili swoje budżety po cięciach. Poprosiłem ich o dalszą analizę i prace nad dalszymi oszczędnościami. Realizując to, co przedstawiliśmy, zdajemy sobie sprawę, że będzie ciężko, ale powinno obyć się bez zaciągania kredytu. Ale nawet wtedy może coś nam wypaść w ciągu roku.
p. M. Oller - czyli od dyrektorów mamy potwierdzone zmniejszenie o 1 mln zł. W Zespole Szkół następuje zmniejszenie o 520 tys. zł. Jak dyrektor Okrzyński sobie z tym poradzi?..
Wicestarosta - dostanie na to środki finansowe.
Skarbnik - zmniejszeniu ulegnie kwota wypłaconych dodatków motywacyjnych.
Starosta - część umów będzie można przesunąć do ośrodka szkolno-wychowawczego, którego dyrektor Okrzyński ma zamiar powołać. Już nad tym pracuje.
Skarbnik - zmniejszenie dodatków w Szkole Specjalnej wyniesie 200 tys. zł. 400 tys. zł dochodów planujemy z powołania ośrodka.. Zmniejszenie dodatków motywacyjnych miesięcznie u Pana Okrzyńskiego wynosi 7.300 zł. Poinformował także, ze będzie starał się pozyskać środki z gmin. Do jego szkoły chodzą uczniowie z gmin, ale w ślad za nimi nie idzie subwencja. Trafia ona do gmin, a te nam jej nie przekazują. Przewidywane oszczędności to 620 tys. zł.
p. M. Mróz - czy w tych kalkulacjach uwzględnione są odprawy emerytalne?.
Skarbnik - na razie nie mamy takich zgłoszeń?.
p. M. Oller - co będzie w sytuacji kiedy nie powstanie ten ośrodek?.
Przewodniczący - czy z jego utworzeniem nie będzie trzeba wyłożyć jakiś środków finansowych?.
Starosta - nie mogę tutaj nic na 100% powiedzieć. Gdyby powstał ten ośrodek mieściłby się na pierwszym piętrze internatu Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych.
p. M. Oller - czy Starostwo ma wypracowany standard dotyczący nauczania?.
Wicestarosta - niedawno byliśmy inicjatorem spotkania z przedstawicielami innych samorządów z naszego województwa. Tematyka tej konferencji była właśnie oświata. Wypracowano 16 punktów dotyczących standardów nauczania. W tej chwili zostały one przesłane do uczestników tej konferencji oraz tych samorządów, które pomimo zaproszenia nie przybyły.
p. M. Oller - zwracam uwagę, że nie są tutaj wszystkie ujęte koszty funkcjonowania Szkoły Wyższej. Wymienione są także w tym materiale przychody ze sprzedaży składników majątkowych. Jakie to są składniki?.
Starosta - to jest zabieg czysto księgowy. Przy pozyskiwaniu środków finansowych z SAPARD-u wymagane jest przedstawienie udziału środków własnych. Jest to konieczne do uruchomienia procedury przetargowej.
Wicestarosta - kwoto jest to 85.400 zł ze sprzedaży obiekty hangaru w Raciążu. Następnie w Tucholi w okolicach "Stolbudu" mamy do sprzedania 1 ha za kwotę 82.950 zł i 5 ha, które nie ma wyceny. Dalej jest to obiekt na ul. Kopernika i w Kamienicy.
p. M. Oller - jest rok 2004, przyjmujemy budżet. Mamy 364 tys. zł do wykonania na energię. Składamy wnioski do SAPARD-u. Te wnioski należy złożyć. Są inwestycje do wykonania, ale czy znajdziemy chętnych do kupna tych składników?. Trzeba, więc będzie następne 640 tys. zł znaleźć w ramach środków własnych. W szkole specjalnej brakuje 330 tys. zł. Nie mamy wyliczenia dotyczącego Kamienicy. Jaki jest efekt finansowy z tytułu likwidacji oddziału w Kamienicy?.
Wicestarosta - jest to kwota 480 tys. zł na ZSL i A bez wyszczególnienia Kamienicy. Pani Dyrektor Wrębel powiedziała, że brakuje jej 480 tys. zł.
Skarbnik - oszczędności zamierzamy poczynić dzięki łączeniu oddziałów i grup i zmniejszeniu dodatków.
p. M. Oller - musiałabym widzieć jakie konkretnie są o działania, w jakim kierunku idzie nasza oświata. Mam wrażenie, że te oszczędności poczyniono na uczniach i nauczycielach. Tylko czy to jest to, o co nam chodzi?.
Starosta - ale to wszystko się dzieje. Mówiłem o tym, że oświata jest w stanie połknąć każdą kwotę. Działania w kierunku rozwoju oświaty powiatowej zawsze nam przyświecały. Do tej mieliśmy ku temu możliwości finansowe. Teraz jest sytuacja odwrotna. Musimy się z tego wycofać ze szkoda dla uczniów, nauczycieli i nas samych. Stworzyliśmy także rozbudowany system kształcenia i zarobkowania dla nauczycieli.
p. M.Oller - nie wierzę, że Kamienica przeniesie nam oszczędności w wysokości 480 tys. zł. Ta kwota 2 mln zł jest nie realna. Nie wierzę w to, że można zdjąć z budżetu, aż 2 mln zł. Uważam, że ujęcie w materiałach sesyjnych likwidacji bez wcześniejszej dyskusji z radnymi i społeczeństwem jest nie fair. Sceptycznie do tego pomysłu podchodzę.
Starosta - jeszcze raz powtarzamy, że mamy tutaj kuriozalna sytuację. Cofnęliśmy się wysokością subwencji do roku 2000, podczas gdy uczniów mamy coraz więcej. Mamy jeden miesiąc na przeprowadzenie zmian w oświacie. W roku 2007 wchodzi do szkól niż demograficzny. Wyliczyliśmy, że wówczas dwa zespoły będziemy mogli zamknąć.
Przewodniczący - nasza dzisiejsza debata nad problemami oświatowym brzmi tak samo jak w roku ubiegłym. Po raz kolejny odgrzewana jest sprawa Kamienicy. Obawiam się, że kiedy spotkamy się za rok znów sobie powiemy, że nic nie zrobiono. Ten budżet jest nierealny.
Wicestarosta - jeśli nie uda się nam tego zrealizować, co tutaj zapisaliśmy to stoimy pod murem. Dyrektorzy wyliczyli nam, że brakuje im środków na łączną kwotę 1.360.000 zł. Otrzymali także od nas adresy instytucji gdzie mogą pozyskiwać środki pozabudżetowe.
Przewodniczący -ten program powinien być integralną częścią założeń do budżetu. Czy ktoś z Państwa chce coś jeszcze dodać?.
Przewodniczący - trochę niefortunnie zostało to nazwane programem oszczędnościowym. Trudno tu mówiąc o oszczędzaniu. Nie wiem czy to jest program nawet. Musimy zmienić podejście do tej sprawie.
p. M. Oller - brakuje tu jakiegoś systemu. Jakiegoś wizerunku, żeby pokazać uczniom i nauczycielom, że te posunięcia są słuszne. Musimy się wszyscy do tego dostosować. Stworzenie programu naprawczego w szkołach stawiane było już na wielu sesjach. Mam żal do Zarządu, że tych działań nie przedstawia środowisku. Zaznajamiania środowiska z problemami. Mam propozycję, żeby szkoła wyższa wzięła jakiś kredyt i zapłaciła swoje zobowiązania.
Starosta - tu się nie zgadzam to jest projekt stowarzyszenia jednostek samorządu i osób publicznych. Szkoła wyższa zapisana jest jako realizacja do działania w Strategii Rozwoju Powiatu.
p. M. Oller - to niech gminy podniosą sobie składki.
Starosta - tu trzeba patrzeć w przyszłość.
Przewodniczący - co z obiektami w Kamienicy?.
Starosta - odbyliśmy spotkanie z Wójtem. Można to zrobić tak, że na razie będzie to sytuacja przejściowa. Zaproponowaliśmy dyskusje nad tym tematem
p. M. Mróz - chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że gmina będzie szła w kierunku utworzenia szkoły średniej, po likwidacji Kamienicy. Będzie taka sama sytuacja jak w przypadku gimnazjum powiatowego.
Starosta - wiem o tym,. Już dwa razy były podejmowane próby utworzenia szkoły średniej. Myśleliśmy, żeby w Śliwicach otworzyć filie szkoły średniej. Tam ucieka nam dosyć dużo uczniów. Niestety tam nie ma warunku lokalowych.
Przewodniczący - co z obiektem w Bielskiej Strudze. Był on przedmiotem naszych wniosków.
Starosta - zaproponowaliśmy wniesienie tego obiektu jako aportu do spółki w celu budowy hali widowisko-sportowej.
Przewodniczący - uważam, ze nie jest to dobry pomysł. Wartość rynkowa obiektu w Bielskiej Strudze jest wysoka ze względu na jej położenie. Korzystniej dla powiatu byłoby ja sprzedać. Można ją wnieś jako aport dopiero w momencie gdyby cena ze sprzedaży byłaby niezadowalająca.
Wicestarosta - wobec tego ogłosimy przetarg otwarty na sprzedaż działki i obiektu w Bielskiej Strudze.
Przewodniczący - czy wobec tego możemy przystąpić do głosowania nad budżetem. A później przystąpimy do wypracowania wniosków.

W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki wydała negatywna opinię w sprawie projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2004 przy 1 głosie za
 i 3 przeciw.

Wnioski Komisji:

Komisja Finansów i Gospodarki na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2004 roku przeanalizowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2004, postanowiła:
negatywnie zaopiniować projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2004, w wersji z dnia 29 stycznia 2004 roku przedłożonej przez Zarząd Powiatu Tucholskiego

Uzasadnienie

Zdaniem Komisji Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu brak jest pełnego rozliczenia po stronie kosztów w odniesieniu do Zespołu Szkół Specjalnych.
Trudno Komisji ocenić realność powstania Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Zespole Szkół od miesiąca września roku bieżącego. Jego wizerunek jest zawarty
w niedoszacowaniu budżetu Szkoły Specjalnej.
Wskazujemy na przeszacowanie oszczędności związanych z likwidacją oddziału zamiejscowego Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Kamienicy, bez uwzględnienia innych środków.
Stwierdzamy niedoszacowanie środków w paragrafach dotyczących opłat za media
w kwocie 364 tys. zł.
Komisja wskazuje również na brak realnego zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Tucholskiego na realizację wniosków złożonych do SAPARD-u.
Komisja nie zgadza się z realnością wyliczeń obniżenia funduszu płac w oświacie przy uwzględnieniu zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli.
Zdaniem Komisji na wszystkie założenia oszczędnościowe istotny wpływ będzie miał program strategiczny szkolnictwa powiatowego. Treści, którego jeszcze nie znamy i nie wiemy, kiedy ma powstać.

Ad. 2
Przewodniczący przedstawił treść pisma przedstawionego przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej i poprosił o przystąpienie do głosowania.

W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie zmian do Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.

Starosta poinformował, iż z porządku obrad sesji wycofane zostaną punkty dotyczące Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli oraz projekt uchwały w sprawie programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Finansów
i Gospodarki.

Na tym zakończono protokół.


Protokołowała:                                                     Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                            /-/ Zbigniew Grugel

 


Wytworzył: Kinga Majer (28 stycznia 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (8 kwietnia 2004, 10:43:34)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (19 października 2004, 13:38:41)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1276

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij