22

Protokół Nr 22/2004
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 1 września 2004 roku

Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Włodzimierz Dębicki - Komendant KP PSP w Tucholi, p. Krzysztof Bodziński - Z-pca Komendanta KP w Tucholi, p. Jan Przybysz - Naczelnik WEZK i KF, p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu.

Pani Małgorzata Oller przybyła o godz. 1610.

Tematyka posiedzenia:
1. Stan bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie Tucholskim.
2. Stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie. Stopień realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.


Ad. 1
Przewodniczący przywitał zebranych przedstawił tematykę posiedzenia i zapytał się czy któryś
z Członków Komisji ma jakieś propozycje do porządku posiedzenia. Wobec braku propozycji Przewodniczący poprosił o zabranie głosu P. Włodzimierza Dębickiego Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi i poprosił o przedstawienie informacji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie oraz istotnych spraw i problemów związanych
z funkcjonowaniem Komendy.
p. W. Dębicki - wydałem już 82% tegorocznego budżetu na wydatki osobowe. Niepokojące dla nas jest zwiększenie liczby zdarzeń. Co pociąga za sobą zwiększenie wydatków na paliwo i pochodne. Będę miał problemy z zamknięciem budżetu. Środki trwałe jakie zakupiłem w tym roku to przede wszystkim: 2 pilarki Husquarna zakupione przez Nadleśnictwo Woziwoda i Tuchola, oprogramowanie antywirusowe - wersja 10-cio stanowiskowa, samochód VW Transporter z 1993 r., agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, samochód Opel Vectra z Komendy z Grudziądza. Brakuje nam typowego samochodu dostawczego, którym moglibyśmy przewozić różne rzeczy. A przede wszystkim służyłby on w przypadku kiedy trzeba uczestniczyć w jakiś akcjach nie związanych
z ratownictwem. Mamy także nowe urządzenia oddymiające na trzy stanowiska. Środki na ich zakup otrzymaliśmy z Komendy Wojewódzkiej. Otrzymaliśmy także rejestrator rozmów za kwotę około 10 tys. zł. Czterech naszych kolegów zadeklarowało odejście ze służby na emeryturę. Spowoduje to zwiększenie wydatków związanych z odprawami. Otrzymaliśmy 100 tys. zł darowizny na Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które znajduje się
w Świeciu. Pieniądze te przekazano do powiatu sępoleńskiego. Z tej kwoty otrzymaliśmy jedynie 48 tys. zł.
Przewodniczący zapytał się czy któryś z Członków ma pytania do Komendanta. Wobec ich braku podziękował p. Włodzimierzowi Dębickiemu za przybycie na posiedzenie Komisji.

Ad. 2
Przewodniczący przywitał p. Krzysztofa Bodzińskiego Zp-cę Komendanta Powiatowego Policji
w Tucholi i poprosił o przedstawienie informacji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie oraz istotnych spraw i problemów związanych z funkcjonowaniem Komendy.
p. K. Bodziński - każda możliwość przedstawienia naszych problemów jest dla nas na bardzo ważna. Systematycznie ubywa nam środków i nie ma znaczenia komu podlegamy. Ostatnio więcej zdarzeń ma miejsce w miejscowościach ościennych, nie zaś w samym mieście Tuchola. Limity na paliwo nie pozwalają nam na kontrolę tych terenów. Tutaj mam prośbę do Państwa. Złożyłem wniosek do Burmistrza o wkład finansowy w naszą nową siedzibę. Burmistrz ze swej strony zaproponował nam oprócz zamiany działki także wszelkie przyłącza. Możemy uzyskać też środki unijne na rewitalizację miasta. Wszystko jest dziś na dobrej drodze, żeby powstała nowa Komenda. Tutaj prosiłbym Państwa Radnych
i samorząd powiatowy o pomoc przy wyposażeniu nowej Komendy. Potrzeba nam będzie między innymi nowych mebli.
p. A. Wegner - uważam, że tutaj odpowiednią instytucją do partycypowania w kosztach będzie Burmistrz. To on po zamianie będzie miał bardzo dobry budynek, za który zapłacono 800 tys. zł.
p. K. Bodziński - z jednej strony jest inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji
w Bydgoszczy. Ja jestem tylko pośrednikiem i moim pragnieniem jest, żeby nowa komenda w Tucholi powstała. Chciałbym, żeby uwzględnić wyposażenie tej Komendy w budżecie powiatu na rok 2005 i 2006. gmina Gostycyn i Lubiewo sfinansowały zakup dwóch samochodów Peugot Partner. Cztery samochody stoją w warsztatach w Bydgoszczy w celu naprawy. Koszta naprawy samochodów w pierwszej połowie roku wyniosły 15 tys. zł. My będziemy starali się kupować właśnie Peugot Partner. Te samochody mają więcej przestrzeni wewnątrz i posiadają siatkę oddzielającą funkcjonariuszy od zatrzymanych. Zapewnia to bezpieczeństwo funkcjonariuszom. W kierunku tych samochodów będziemy starali się iść.
p. M. Mróz - widziałem ten samochód. On jest rzeczywiście bezpieczny dla policjantów.
p. K. Bodziński - otrzymaliśmy tez nowego psa policyjnego. Ważne byłoby dla dobra tych psów, żeby przewozić je w dobrym samochodzie, w którym nie straciły by węchu i słuchu. Takie warunki spełnia Peugot Partner. Potrzebujemy na jego zakup 27 tys. zł. Wskaźnik zagrożenia wynosi 10 tys. mieszkańców. Muszę się pochwalić, że Powiat Tucholski uplasował się na 2 lub 3 miejscu pod względem bezpieczeństwa w województwie. Wzrost kradzieży w powiecie zwiększył się o 150%. Mamy jednakże 3 miejsce pod względem bezpieczeństwa. Przede wszystkim jest to kradzież metali. Może się tak statystyka zmniejszyć poprzez wprowadzenie bardziej szczelnych przepisów regulujących skup złomu. Kolejną pozycję zajmuje kradzież telefonów komórkowych. Niestety operatorzy nie są zainteresowani wprowadzeniem bardziej zaostrzonych przepisów. Taki operator powinien po zgłoszeniu kradzieży wyłączyć telefon. Niestety tego nie czyni.
p. M. Mróz - jak wygląda przeciwdziałanie narkomanii. Wiem, że przeprowadzano ankietę wśród młodzieży?. Ostatnio też w gazetach lokalnych pojawiły się doniesienia o złapaniu dealerów narkotykowych. Czy te czyny stwierdzono w szkołach powiatowych?.
p. K. Bodziński - w roku bieżącym przypadków narkomanii w szkołach nie stwierdzono. Takie przypadki, rozprowadzania narkotyków, mają miejsce przede wszystkim przed dyskotekami i w klubach wiejskich. Tutaj przodują przede wszystkim Śliwice. Działała tam zorganizowana grupa przestępcza. Mamy sygnały, że oprócz narkotyków młodzież używa środki na przyrost masy mięśniowej. Jest to bardzo niebezpieczne w połączeniu z alkoholem. Powoduje u takiego człowieka niesamowita agresję. W tych przypadkach z naszej strony maja miejsce przede wszystkim działania operacyjne. Cieszymy się z powodu zaniku bariery jaka dzieliła szkołę od policji. Odnotowujemy coraz więcej przypadków współpracy ze strony szkół oraz zgłoszeń zdarzeń jakie zaistniały w tych szkołach. Chciałbym tutaj poinformować, że miejsce gdzie najczęściej i najwięcej używa się narkotyków są domowe prywatki. Zaszła zmiana odnośnie zdarzeń drogowych. Teraz oprócz badania alkomatem każdemu z zatrzymanych uczestniczących w zdarzeniu drogowym pobierana będzie krew na obecność środków odurzających.
Przewodniczący - zapytał czy ktoś z Członków Komisji ma jeszcze pytania do Komendanta. Wobec braku zapytań podziękował p. Krzysztofowi Bodzińskiemu za przybycie.

Ad. 3
Przewodniczący - przejdźmy do omówienia pisma p. Henryka Krzywańskiego. W tym celu poprosiłem o przybycie p. Jana Przybysza Naczelnika Wydziału Edukacji. Proszę o zajęcie stanowiska w tym temacie.
p. J. Przybysz - myślę, że informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Zakładu Obsługi została szczegółowo przedstawiona w informacji załączonej do pisma przewodniego. Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, że PZO spełnia swoje zadania i konieczne jest jego dalsze utrzymanie. Niektórzy z dyrektorów są temu przeciwni. Trzeba zaznaczyć, że PZO wykonuje także zadania dla innych jednostek. Są to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Powiatowych i Muzeum Borów Tucholskich. W najbliższym czasie PZO zostaną przyznane kolejne nowe zadania. Jak wiadomo zbliża się okres wypłacania stypendiów z funduszy europejskich .Wypłatę stypendiów zlecimy PZO.
Przewodniczący - jeśli Powiatowy Zakład Obsługi jest taki niezbędny to dlaczego nie prowadzi księgowości dla Straży lub Domu Dziecka?.
p. A. Wegner - to wynika z faktu, że jeżeli chodzi o służby zespolone, czyli straże to na takie posunięcie nie pozwalają nam przepisy. O pozostałych jednostkach, które Pan wymieniał mogę powiedzieć, że po prostu ich specyfika na to nie pozwala. Dlatego też nie dążyliśmy do połączenia tej księgowości w PZO.
Przewodniczący - czy wobec tego możemy przystąpić do głosowania nad tym punktem porządku posiedzenia dzisiejszej Komisji. Kto z Państwa jest za dalszym funkcjonowaniem Powiatowego Zakładu Obsługi.

W wyniku głosowania 4 głosami za przy 1 przeciwnym i braku wstrzymujących się Komisja Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego wyraziła pozytywną opinię
w sprawie funkcjonowania Powiatowego Zakładu Obsługi.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik Krystynę Siniło i przedstawienie zmian w budżecie powiatu.
p. K. Siniło - dochody wyniosły 585.418,00 zł. Dochody wypracowane przez jednostki wracają do tych jednostek. Cała kwota kredytu - 1.400,00 zł - przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne. Wypracowane środki przeznaczone zostaną przez jednostki na pokrycie paragrafów związanych z energią. W ZDP nie zostanie w tym roku z powodu braku środków zrealizowany zakup głowicy do unimoga w kwocie 36.600 zł. Zakupiona została przez ZDP frezarka. W roku 2004 planujemy spłatę 2,4% długu.
p. T. Cherek-Kanabaj - na jaki cel przeznaczone jest te 400 tys. zł.?.
p. K. Siniło - na zakup tablic i druków do wydziału komunikacji. Jeśli otrzymamy środki, które przyjdą po zakończeniu naboru do szkół to nie będziemy mogli zaciągnąć kredyt w mniejszej wysokości, aniżeli planowany 1.400,00 zł.
p. T. Zaborowski - czyli już wiadomo na pewno, że będziemy zaciągać ten kredyt.
Przewodniczący - czy możemy wobec przystąpił do glosowania nad uchwałą?.
p. T. Zaborowski - podejmowaliśmy uchwałę o powołaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ale o ile się orientuję do tej pory nie otrzymaliśmy na niego żadnych środków.
p. K. Siniło - dodatkowe sprawozdania wysyłane są do GUS pod koniec września. Decyzję o przyznaniu środków otrzymamy w listopadzie.
p. T. Zaborowski - tutaj powinno być przedstawione to co już zostało zrobione, żeby poczynić oszczędności..
p. K. Siniło - to właśnie zrobili dyrektorzy.
p. T. Zaborowski - ale oni już to zrobili w listopadzie ubiegłego roku.
Przewodniczący - Pan Radny wchodzi tutaj w meandry tematu czy zaciągać kredyt czy też nie i ile zaciągnąć. Rozmawiamy o tym już na każdym posiedzeniu komisji. Chciałem, żebyśmy przystąpili teraz do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu.

W wyniku głosowania 5 głosami za przy 1 wstrzymującym się Komisji Finansów i Gospodarki pozytywnie zaopiniowania uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2004.

Przewodniczący - został przygotowany program oszczędnościowy, który został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu. Część działań zmierzających do uzyskania oszczędności jest już realizowana.
p. A. Wegner - jeżeli chodzi o nowy nabór przyjętych zostało tyle oddziałów ile odeszło. Chociaż przyszło nowych uczniów więcej w porównaniu do absolwentów opuszczających mury naszych szkół. W miesiącu wrześniu przewidziana jest jeszcze jedna sesja. Głównym jest tematem będzie oświata. My w tym temacie korzystamy z wiedzy innych powiatów, żeby się pod tę statystykę podpasować.
p. M. Mróz - oby się to nie obróciło przeciwko nam. Dobrze byłoby znaleźć takie kanony, żeby niektóre sprawy móc jasno przewidzieć.
p. A. Wegner - niestety tego nie da się przewidzieć. Przepisy jasno określają, co możemy,
a czego nie. Nie mamy na to żadnego wpływu.
p. M. Oller - w jaki sposób rozłożone zostaną koszty?.
p. A. Wegner - będą przede wszystkim liczebniejsze oddziały. My korzystamy w tym temacie z pomocy powiatu świdnickiego. Przez okres ostatnich dwóch miesięcy odbywały się spotkania z przedstawicielami tego powiatu. Wprowadzamy nasz wewnętrzny algorytm podziału subwencji na jednostki. Wypracowane zostały standardy przez dydaktykę. Dyrektor ustawia sobie po prostu oddziały pod swój algorytm. Utrzymanie i wydatki są w gestii powiatu.
Przewodniczący - a co z zaległymi opłatami za media.
p. K. Siniło - na pokrycie tych wydatków szkoły przeznaczą środki wypracowane w czasie wakacji. ZSL i A planuje do końca roku wypracować jeszcze 150 tys. zł.

Przewodniczący poprosił Członków Komisji o przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały
o zaciągnięciu kredytu.

W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie uchwały o zaciągnięciu kredytu.

W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie uchwały o zmianie Uchwały Nr XVI/85/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 marca 2004 roku.

Przewodniczący wobec braku dalszych pytań zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono protokół.

Protokołowała:                                                         Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                                  Zbigniew Grugel

 


Wytworzył: Kinga Majer (1 września 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (22 października 2004, 11:08:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1334

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij