24

Protokół Nr 24/2004
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 17 listopada 2004 roku

Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło - Skarbnik Powiatu, p. Jan Przybysz - Naczelnik WEZK i KF, p. Maciej Korda - Naczelnik WRGT i P, p. Wiktor Metkowski - Wicestarosta.

Tematyka posiedzenia:
1. Ocena funkcjonowania placówek oświatowych w powiecie.
2. Ocena działalności na rzecz promocji powiatu.
3. Ocena realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu.
4. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodniczący przywitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia.
p. J. Przybysz - chciałbym poinformować Państwa, iż zgodnie z sugestią Komisji Edukacji do strategii oświaty dodany zostanie punkt dotyczący gimnazjum powiatowego. Plany rozwoju poszczególnych placówek obejmujące okres 5 lat otrzyma Przewodnicząca Komisji Edukacji.
p. T. Cherek - Kanabaj - szkoła wyższa dwukrotnie starała się o otwarcie kierunku leśnego, tak?.
p. A. Wegner - tak i otrzymali odpowiedź negatywną bez żadnych wyjaśnień. Po prostu "nie, bo nie".
p. T. Cherek - Kanabaj - dla mnie jest to karykaturalne zachowanie się Komisji Akredytacyjnej. Wszystkim kieruje gra interesów.
Przewodniczący - jestem pewien, że otwarcie tego kierunku to tylko kwestia czasu. Chciałbym wskazać, że brakuje u nas z prawdziwego zdarzenia bazy bibliotecznej, szczególnie dotyczącej kierunku leśnego. Lasy Państwowe będą przekazywać ze swoich zasobów pozycje książkowe do bibliotek, po to aby tę bazę uaktualnić. W technikum leśnym uczniowie uczą się jeszcze z książek z lat 60-tych i 70-tych. Taki technik już nie stosujemy dawno w leśnictwie. Dlatego ciężko się nam uczy kiedy mówmy o rzeczach nieaktualnych. Uważam, że powinniśmy dążyć do stworzenia wielkiej wspólnej biblioteki, która obejmowałaby zasób wszystkich istniejących na terenie Tucholi bibliotek.
p. W. Metkowski - jako Zarząd opracowaliśmy taki projekt wielkiej biblioteki. Miałaby się ona mieścić w hangarach na ul. Pocztowej. O tym projekcie dyskutowaliśmy już z Burmistrzem Tucholi. O środki na utworzenie biblioteki możemy starać się z programu ZPORR. W tej bibliotece miałby mieścić się pion multimedialny i geodezyjny oraz biblioteka pedagogiczna.
Przewodniczący - a ten projekt zapisany jest w strategii.
p. W. Metkowski - nie to nie jest zapisane. To jest nowy projekt.
p. T. Zaborowski - uważam, że ten projekt powinien być zapisany w strategii. Wtedy dopiero można ruszyć z realizacją tego projektu.
p. A. Wegner - byłem dzisiaj na spotkaniu z dyrektorem spółki Kujawsko - Pomorska Sieć Informatyczna zajmującej się autostrada internetową. Przy realizacji tego projektu z biblioteką należałoby pomyśleć o takiej autostradzie.
Przewodniczący - w jakim czasie  może zostać to sfinalizowane.
p. A. Wegner - to jest bardzo realna rzecz.
Przewodniczący - ale nie uda się nam tego tak szybko zrealizować jeśli nie zdobędziemy środków finansowych na zakup książek i pozycji multimedialnych. Dopiero wtedy możemy mówić o prawdziwej bibliotece. Taka biblioteka będzie podwaliną pod kierunek leśny w szkole wyższej. Czy Pan Naczelnik zechce przedstawić nam ocenę funkcjonowania oświaty w powiecie.
p. J. Przybysz - na dzień dzisiejszy sytuacja w szkolnictwie ponadgimnazjalnym ze strony finansowej ze strony finansowej uległo poprawie. Stało się tak dzięki trudnym decyzjom jakie musieliśmy podjąć. Zarówno Zarząd Powiatu, jak i dyrektorzy szkół powiatowych. Sądziłem, że ten czas przystosowania naszej oświaty do nowej sytuacji wydłuży się znacznie. Korzystaliśmy w tym dostrajaniu oświaty do nowej sytuacji z doświadczenia innych powiatów. Dzięki temu udało się nam wprowadzić kilka elementów, które dały nam wymierne efekty finansowe w postaci oszczędności. W ubiegłym roku na oddział przypadało nam po 27 uczniów. W tym roku średni wynosi 33 uczniów na oddział. Liczba przyjęć uczniów w granicach 35 - 45 uczniów. Takie było nasze założenie. W tym mieliśmy o 358 przyjętych uczniów więcej, a o 6 oddziałów mniej. Ograniczyliśmy liczbę godzin przy tej samej liczbie oddziałów. Zmieniła się ilość kadry kierowniczej. Sterowaliśmy też przyjmowaniem uczniów  do szkół. Żaden uczeń nie odszedł z przysłowiowym kwitkiem. 878 uczniów to młodzież z naszego powiatu. Pozostali uczniowie to młodzież spoza powiatu. Przyjęliśmy tylu uczniów spoza powiatu ilu odeszło w tym roku. Zaczyna się rozwijać na naszym terenie szkolnictwo dla dorosłych. Jest to efekt scentralizowania szkól w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Subwencja na rok przyszły jest o 3 mln większa od tegorocznej. W roku 2005 czeka nas 10% wzrost w stosunku do tego roku. 501 tys. zł z przyszłorocznego budżetu przeznaczyliśmy na spłatę kredytu na oświatę. W tym roku otrzymaliśmy środki z 1% rezerwy ministerialnej na remonty i doposażenie naszych szkół. Otrzymamy także zwiększenie subwencji ze względu na wzrost zadań w oświacie. Mógłbym także obszernie wypowiedzieć na temat osiągnięć dydaktycznych. To także powód do dumy. Dyrektorzy wraz z gronami pedagogicznymi dokładają starań o jak najlepsze warunki nauki dla naszych uczniów.
p. M. Oller - podał Pan, że subwencja w przyszłym roku będzie o 3 mln zł większa od tegorocznej. Jaki jest wzrost środków przeznaczonych na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ?.
p. J. Przybysz - jeszcze nie wiem, jaki będzie podziała środków. Nie mamy metryki przeliczającej subwencję. Wiem, że z pewnością SOSW otrzyma większe środki. Wstępnie subwencja wynosić będzie 17 mln zł. Przedstawiono nam 11 wersji metryczek. Te wskaźniki wag, które są tam zawarte są dla nas korzystne. Przyjęliśmy także bon oświatowy, który określa każdy typ szkoły ze względu na jej charakter. Nie wiadomo kiedy będzie ostateczne wyliczenie. Do tego potrzebna jest metryczka ministerialna. Będzie to prawdopodobnie w marcu.
p. M. Oller - to co mamy przedstawione w materiałach sesyjnych uważam, ze nie jest to strategia oświatowa. Strategia to określenie zadań, opracowanie harmonogramu ich realizacji, kosztorysu. Opracowanie sposobu wykorzystania bazy lokalowej. W tym materiale nie ma określonego współczynnika zmianowości. Mówię tutaj głównie o ZSL i A. Chciałabym wiedzieć co będzie w roku 2010. Czy ta baza będzie w pełni wykorzystana. Nie wspominam już tutaj o sprawach finansowych. Mnie w szczególności interesuje szkoła specjalna. Nie ma tutaj też określonych standardów?.
p. A. Wegner - zgadzam się z Panią, ze strategia to myślenie długoterminowe. Ale my to samo pytanie zadajemy przedstawicielom rządu. Od dwóch lat nikt nie potrafi nam odpowiedzieć na to pytanie. Nikt nie potrafi nam odpowiedzieć co będzie w roku 2005. Czekają nas odprawy. Taką sytuację funduje nam rząd, bez zabezpieczenia nam środków na odprawy. Dziś mamy klasy 36 osobowe, bo do tego zmusza nas sytuacja. Powstaje pytanie czy w przypadku zmniejszenia się liczby uczniów, nie zmniejszy się także wysokość subwencji. Nikt na to pytanie nie chce nam odpowiedzieć. Dobijamy się także do ministerstwa o standardy nauczania i oczywiście ich nie otrzymaliśmy. A my chcielibyśmy znać odpowiedzi na te wszystkie pytania.
p. M. Oller - a może jest tak, że jeżeli to my nie powiemy o tym ministerstwu, to i ono nam nie powie. Może to od nas powinna wyjść inicjatywa?.
Przewodniczący - w strategii powinniśmy przyjąć jakieś widełki. Nie zrzucajmy winy na ministerstwo, ze nie posiadamy od nich informacji. Ta strategia powinna obejmować lata 2004 - 2006.
p. J. Przybysz - to jest prawda. Przewidywana liczba uczniów znana jest nam do roku 2020.
p. M. Oller - czy uwzględniamy także gimnazjum. Mam wątpliwości czy gimnazjum nie powinno znaleźć się w gestii Gminy Tuchola. Chodzi mi o bazę lokalową.
p. J. Przybysz - we wrześniu tego roku weszła zmiana Karty Nauczyciela. Mówi ona, że każdy nauczyciel w swoich obowiązkowych 40 godzinach pracy musi 2 godziny poświęcić uczniom.
Przewodniczący podziękował Naczelnikowi Wydziału Edukacji za przedstawienia informacji o funkcjonowaniu powiatowej oświaty.

Ad. 2 i 3.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu p. Macieja Kordę Naczelnika Wydziału Promocji
i przedstawienie sukcesów i porażek dotyczących działalności jego wydziału.
p. M. Korda - promocja odbywa się głównie przez organizacje - lokalne organizacje turystyczne. Wzięliśmy udział w 5 imprezach turystycznych. W maju tego roku zorganizowaliśmy imprezę unijną przy współpracy Fundacji im. R. Schumana. Miała ona charakter pikniku.
Przewodniczący - ale ja poproszę o przedstawienie nam sukcesów i porażek oraz realizacji strategii rozwoju powiatu.
p. M. Korda - dotyczą tego materiały z punktu 6 i 7. Aktywizacja gospodarcza. W I etapie realizowany było poprzez Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholski" program pn. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Przeszkolonych zostało ponad 200 osób z naszego terenu. Wynikiem tego jest powstanie 30 prywatnych firm. W tej chwili mieścić się tam będzie tylko punkt konsultacyjny. Centrum świadczyło usługi dla osób bezrobotnych. Drugi rok funkcjonuje szkołą wyższa. Uczelnia otrzymała akredytacje na kierunek architektura krajobrazu. Funkcjonuje także Lokalna Akademia Informatyczna. Realizowana jest ona w systemie 4 semestrów zakończonych egzaminem po którym jej uczestnicy otrzymują certyfikat CISCO. Doskonale funkcjonuje także Punkt Informacji Turystycznej. Jest on dotowany przez Gminę Tuchola. Powiat Tucholski uczestniczył także w ostatniej już edycji Galerii Powiatów. W tym roku otrzymaliśmy wyróżnienie. Nakręcony został także film promocyjny w dwóch wersjach języków: polskiej i angielskiej. Film ten promuje Bory Tucholskie jako region, a nie tylko powiat. Otrzymacie Państwo informację podsumowującą Program Rozwoju Lokalnego. W ramach PRL-u działa także Komitet Sterujący.
p. T. Cherek - Kanabaj - stoję na stanowisku, że Komitet Sterujący nie powinien i nie może nic narzucać gminom. Mamy typować członków do 3 zespołów roboczych, ale pytam się kto tym ludziom za uczestnictwo w tych pracach zapłaci?. Kto zapłaci za koszty dojazdu na obrady tych zespołów?. Wiemy, że istnieje Lokalna Organizacja Turystyczna, ale ona z nami wcale nie współpracuje. Dowiedziałam się, że Wyższa Szkołą Hotelarstwa w Bydgoszczy organizuje szkolenia w zakresie hotelarstwa. Nikt mnie o tym nie poinformował. Moim marzeniem jest, żeby w gminach działały gminne punkty informacyjne z prawdziwego zdarzenia i żeby były one ze sobą połączone w sieć. Ale potrzebuje informacji na temat utworzenia w ogóle takiego punktu. Gdzie to mogę znaleźć?.]
p. A. Wegner - punkt informacji turystycznej funkcjonował jeszcze wtedy gdy muzeum należało do Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Teraz kiedy muzeum jest w gestii powiatu działa tylko Dzięki za wszystko i dotacji Gminy Tuchola.
p. T. Zaborowski - Pani Radna z jednej strony mówi Pani, żeby gminom nic nie narzucać, a z drugiej strony właśnie tego Pani chce.
p. M. Korda - to jest praca społeczna i nikt za to nikomu nie zapłaci. Z pewności nie w pierwszej fazie kiedy będzie się pisać programy. O jakichkolwiek zwrotach za dojazdy można pomyśleć dopiero kiedy na napisane programy otrzymamy środki. Nie jest też powiedziane, że te spotkania nie musza się odbywać w Śliwicach. Takie były założenia tego projektu.
p. T. Zaborowski - nie możemy dopracować się wzorca realizacji zadań związanych z turystyką. Traktuję się ją po macoszemu. Sam zwracałem uwagę na właściwe biuro turystyczne. Ł Proponowałem też, żeby włączyć do tego też uczniów. W ramach różnorodności gospodarstw rolnych możemy zapewnić zwrot kosztów finansowych poniesionych na przystosowanie do funkcji turystycznych do kwoty 100 tys. zł w ramach AR i MR. Takie biuro turystyczne z prawdziwego zdarzenia jest nam bardzo potrzebne. Zwracam się do Starosty, aby na spotkaniach z wójtami zwrócił uwagę na przepływ informacji. Szczególnie w okresie letnim W to wszystko włączyć można także uczniów ZSL i A. Były także organizowane warsztaty w ramach Lokalnej Organizacji Gospodarczej o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Mam tutaj niedosyt informacji w tym temacie.
p. M. Korda - biuro turystyczne to przede wszystkim profesjonalność ludzi, którzy w tym biurze będą pracować. Na naszym terenie uważam, że powinny powstać małe firm działające w branży turystycznej, które zajęłyby się przygotowaniem pakietów usług dla turystów. Musiałyby być jednak to tylko firmy prywatne. Na początku spotykaliśmy się z obawami kwaterodawców. Obecnie to się zmienia. W tym odnotowaliśmy mniej telefonów w sprawie kwater. Doszliśmy do takich wniosków, ze mają oni już po prostu stałych klientów. Uważam też, że powinniśmy starać się o wydłużenie sezonu turystycznego i zagospodarowanie tej bazy, którą mamy. Temu ma służyć projekt naszego programu pod nazwą "Po grzyby do lasu". Odpowiadając na wypowiedź Pana Zaborowskiego. Owszem informacji udzielił specjalista od biomasy. Okazało się jednak, że na naszym terenie nie zda to zupełnie egzaminu ze względu na specyfikę naszych gleb.
Przewodniczący - chciałbym zwrócić uwagę Państwa na targi leśne. W tym roku ze względów ekonomicznych nie stały one na taki poziomie, jaki miał miejsce w latach ubiegłych. Targi leśne w Rogowie  nie są i nie będą dla nas konkurencją. Dyrekcja SAWO i Lasy Państwowe mają propozycję, aby te targi podnieść do rangi międzynarodowych. Spowodowałoby, że będą to pierwsze w Polsce takie targi. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos?
p. A. Wegner - strategia jak każdy dokument tego rodzaju, jest dokumentem żywym i należy go po pewnym czasie zweryfikować. W przyszłym roku mija 5 lat odkąd ona funkcjonuje. Myślę, że będzie to odpowiedni czas do weryfikacji tego dokumentu.
Przewodniczący podziękował Panu Kordzie za przybycie.

Ad. 4

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Krystynę Siniło.
p. K. Siniło -przedstawiła zmiany w budżecie powiatu na rok 2004. Poinformowała, że między innymi w wydatkach nastąpiło zwiększenia na udziały do spółki dotyczącej budowy hali widowiskowo-sportowej w kwocie 101.058,00 zł.
p. M. Oller - czego dotyczy dział 854 ?.
p. K. Siniło - to są stypendia dla uczniów.
Przewodniczący - na ile udziałów ta kwota się przekłada?.
p. K. Siniło - na 101 udziałów.
p. A. Wegner - spółka ma kapitał w wysokości 100 tys. zł. Do tego dolicza się kapitał z obiektów. Co w końcowym wyliczeniu daje nam 180 tys. zł. Taką kwotę musi wnieść powiat ze swojej strony. Ze sprzedaży tych działek udał się nam uzyskać 101 tys. zł.
Przewodniczący - to ile jest tych udziałów?.
p. A. Wegner - póki co jest 200 udziałów. 100 przypada na gminę 100 na powiat. Kapitał wynosi 100 tys. zł. Po 50 tys. zł dla gminy i powiatu. Teraz chcemy podnieść kapitał spółki. Ale żeby to zrobić musimy najpierw wnieść wkład finansowy.
p. M. Oller - na co przeznaczone są te środki finansowe?.
p. A. Wegner - przygotowana jest kompletna dokumentacja budowlana. Te pieniądze przeznaczone zostaną na zapłacenie projektantom za jej wykonanie.
Przewodniczący - zaproponował głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania udziału finansowego do spółki "Ośrodek Sportu i Rekreacji" Spółka z o.o. ul. Warszawska 17.
W wyniku głosowania 5 głosami za, przy 1 wstrzymującym się Komisja Finansów i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania udziału finansowego do spółki "Ośrodek Sportu i Rekreacji" Spółka z o.o. ul. Warszawska 17.

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2004.

W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie wydała pozytywną opinię w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2004.

p. K. Siniło - przedstawił zmiany ustawowe związane z projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom.

Przewodniczący poprosił Członków komisji o przystąpienie do głosowania na tym projektem uchwały.

W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie wydała pozytywną opinię w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom.

p. K. Siniło - omówiła projekt uchwały dotyczącej przesunięcia środków między zadania z PFRON.
p. T. Zaborowski - czy nie można by zakupić jakiegoś sprzętu dla dzieci ze szkoły specjalnej w ramach PFRON-u.?
p. K. Siniło - uczniowie ze szkoły specjalnej rokrocznie wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjnej refundowane z PFRON-u.
Przewodniczący - przystąpił do głosowania nad projektem uchwały.

Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/85/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 marca 2004 roku.

Przewodniczący - czy ktoś z Członków Komisji chciałby się wypowiedzieć co do pozostałych punktów w materiałach sesyjnych. W maju tego roku weszła nowelizacja ustawy oświatowej. Wprowadziła ona możliwość przekazania szkół leśnych i rolniczych odpowiednim resortom leśnictwa i rolnictwa. Jako grupa radnych wystąpiliśmy z projektem uchwały w sprawie przekazania szkoły leśnej resortowi leśnictwa. Konsekwencją tej uchwały jest druga o odłączeniu Technikum Leśnego z ZSL i A. Osobiście jestem zwolennikiem podjęcia także i tej drugiej uchwały. Po to, abyśmy przekazali ministerstwu czystą jednostkę z możliwością określenia kto zostanie w niej dyrektorem, stanu zatrudnienia. Będziemy mogli także określić statut tej szkoły. To nam daje możliwość narzucenia naszej woli. Zarząd zaś powinien zadbać o nabór do tej szkoły do trzech klas. Trochę żałuję, że akurat grupa radnych musiała wystąpić z taką propozycją, a nie Zarząd Powiatu. Zachęcam Zarząd, aby zechciał spojrzeć przez pryzmat tego co może osiągnąć szkoła, uczniowie i środowisko. Minister chce przejąć tylko siedem szkół z trzynastu, które były w jego władaniu przez rokiem 1999. Motywować nas do tego powinna sytuacja, jak będzie miała miejsce od 1 stycznia 2005 roku. Wówczas to Lasy Państwowe nie będą finansować dowozu uczniów na praktyki. Na dodatek pozytywne stanowisko w kwestii przekazania szkoły resortom podjęła Rada Pedagogiczna ZSL i A. W tej chwili nabór odbywa się do czterech klas. Z terenu powiatu jest tylko dwanaście osób reszta to młodzież spoza powiatu. Biorąc to wszystko pod uwagę stwierdzić należy, że lepiej będzie jeśli szkoły przekażemy resortom do prowadzenia. Będzie to dobre wyjście dla nas szczególnie pod względem finansowym. Chciałbym zachęcić Państwa Radnych, abyście pozytywnie zaopiniowali ten projekt uchwały.
p. A. Wegner - Zarząd Powiatu opiniując te dwa projekty uchwał stwierdził i to zaprezentowaliśmy wszystkim komisjom, że złożenie takiego wniosku powinno być podparte pewnym porozumieniem chroniącym w szczególności nasz powiat. Zarząd ze swej strony przedstawia intencje, gdyż do końca nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja. Spośród tych trzynastu powiatu, dwa nie chcą przekazać szkół leśnych. Powiaty, które mają u siebie szkoły leśne wystosowały pismo do ministerstwa z prośba o spotkanie i omówienie tej kwestii. Na razie wszyscy stoimy solidarnie na takim stanowisku, aby wynegocjować odpowiednie warunki dla tych powiatów, które mają już jakiś dorobek związany ze szkołą leśną. Dążyć będziemy do tego, żebyśmy jako powiat nie zostali pokrzywdzeni. W tej sprawie jest jeszcze wiele kwestii do wyjaśnienia.
p. T. Zaborowski - osobiście głosowałem przeciwko połączeniu tych szkół. Z tego co powiedział Pan Przewodniczący nie potwierdzenia na piśmie. Nie tego też w projekcie. Ta druga uchwała jest dalekosiężna i nie wiem czy na dzień dzisiejszy powinniśmy ją już podejmować. Pozostaje sprawa funkcjonowania tych dwóch szkół po przejęciu szkoły leśnej przez resort leśnictwa. Nie widzę przejęcia szkoły rolniczej przez resort rolnictwa. Znam projekt uchwały Zarządy z dodatkowymi uzgodnieniami. Jutro zostaniemy postawieni przez faktem wyboru między tymi dwoma projektami uchwał. Powinniśmy wypracować wspólne stanowisko, żebyśmy nie ośmieszyli się przed środowiskiem. Powinniśmy rozważnie podejmować kroki. Nasze sugestie w tym temacie zostały już przedstawione. Mamy jeszcze trzy miesiące do podjęcia decyzji o odłączeniu Technikum Leśnego z Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych. Zdaję sobie sprawę z tego ile pieniędzy w te szkołę włożyliśmy. Dziś proszę wszystkich o rozwagę. Jestem za podjęciem pierwszej uchwały, ale co do drugiej mam obawy.
p. M. Oller - czy Komisja Edukacji wypowiedziała się na ten temat?.
p. A. Wegner - zacytował opinię Komisji Edukacji.
Przewodniczący - chcę powiedzieć, że działania dotyczące przekazania szkoły powinny dotyczyć zarówno szkoły leśnej, jak i rolniczej. Ja osobiście lobbuję szkołę leśną, ale tutaj Pan Radny może zająć się szkołą rolniczą. Temat przekazania tych szkół powinien być cały czas rozważany. Nowelizacja ustawy oświatowej mówi o tym, że powiat ma przekazać szkołę. Nie ma tam zawartej intencji przekazania. Na Komisji Edukacji rozmawialiśmy, że przekazanie szkoły odbywać się będzie na drodze negocjacji. W tym projekcie uchwały ujęliśmy już brzmienie ustawy znowelizowanej. Przekazanie szkoły nastąpi w dniem podpisania porozumienia, a na zawarcie tego porozumienia mamy czas do końca września 2005 roku. W tej chwili podjęcie tej uchwały do niczego nas nie obliguje. Na razie chodzi o intencje przekazania szkoły ministrowi. My nie ustalamy i nie negocjujemy, tylko przekazujemy, że tak powiem "gotową" szkołę. Dlatego też proponuję, żebyśmy ustalili jej statut, stan zatrudnienia, ogłosili konkurs na dyrektora.
p. M. Mróz - mam kilka wersji tej samej uchwały. W tej nie wnikam merytorycznie w zasady przekazania szkoły. Widzę, że jest już grupa pięciu Radnych i Zarząd Powiatu, którzy chcą przekazać szkołę.
p. A. Wegner - w projekcie uchwały przedstawionym przez grupę Radnych mamy kategoryczny nakaz przekazania szkoły. Nie daje on Zarządowi żadnej szansy manewru. Ustawa jest na tyle płynna, ze nie wiadomo do końca o co chodziło ustawodawcy.
p. M. Mróz - po co i w jakim interesie powiat ma przekazać szkołę ministrowi. Częściową odpowiedź uzyskałem od Pana Przewodniczącego. Obawiam się, że szkoła rolnicza po odłączeniu się nie utrzyma. Wypadnie nam przecież 465 uczniów.
p. K. Siniło - odnośnie ilości uczniów odejdzie na nich tylko dotacja. Może powstać taka sytuacja, że Lasy Państwową upomną się o obiekty w których teraz mieści się ZSL i A. Nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja po przekazaniu szkoły ministerstwu. Czy te obiekty nadal będą w użytkowaniu powiatu, czy też będziemy musieli płacić czynsz.
p. M. Oller - okazją do tego była strategia oświaty.
Przewodniczący - dlaczego będzie dla nas lepiej po przekazaniu szkoły leśnej. Otóż po zmianie systemu oświaty prowadzi się taką politykę, aby w szkołach zawodowych nie uczyć bez łączności z przyszłym pracodawcą. Nikt ze Związku Powiatów Polskich nie wyda podręczników dotyczących nauczania na kierunkach leśnych. W Lasach Państwowych pracujemy na nowych wytycznych i nowych instrukcjach. Mam możliwość weryfikować ich aktualny zakres. Natomiast nauczyciele ze szkół leśnych nie uczestniczą w szkoleniach organizowanych Lasy Państwowe.
Starosta - ale to jest zła wola Lasów Państwowych.
Przewodniczący - uważam, że Lasy Państwowe są w stanie doposażyć klasopracownie dotyczące kształcenia leśnego. I dlatego widzę potrzebę, żeby się za tym opowiedzieć. W moim przeświadczeniu z projektem tej uchwały powinien wystąpić Zarząd Powiatu. Z pismem do nas wystąpił Minister Środowiska o przekazanie szkoły leśnej.
p. M. Mróz - co spowodowało, że Minister chce tylko siedem szkól. A nie te trzynaście, które miał we władaniu wcześniej?.
Przewodniczący - przyjęciu tej ustawy przeciwny był rząd i resort. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest skłonny przejąć siedem szkół.
p. J. Przybysz - padł tutaj zarzut, że Zarząd Powiatu nie wystąpił z projektem uchwały
o przekazaniu szkoły leśnej do prowadzenia resortowi środowiska. W tym budynku prowadzony jest wiele remontów. One tam będą też wykonywane kiedy szkoła przejdzie pod resort. Powiat starał się o środki na ten remont. Chcieliśmy dobra uczniów. Kto za to nam zwróci.
Przewodniczący - nie ukrywam, że potrzeby tej szkoły są znacznie większe. Ale my nie mam obowiązku wkładać pieniędzy w obiekty Lasów Państwowych.
p. A. Wegner - a co się stanie gdy koniunktura będzie zła i minister zażąda sprzedaży tego mienia. Jaki wtedy będzie mieli na to wpływ?.
Przewodniczący - ale na to nie mamy na to żadnego wpływu. Kiedy nawet będziemy dzierżawić te obiekty nie mamy na to żadnego wpływu.
p. A. Wegner - powiedziano nam, że w tych 7 szkołach przewidzianych jest tylko 200 absolwentów. Wyliczyć można z tego łatwo, że u nas będą tylko dwie klasy.
Przewodniczący - były u nas także takie lata kiedy mieliśmy tylko trzy ciągi klas, a były i takie, że jeden.
p. M. Mróz - czy jeśli powiat nie będzie miał technikum leśnego to będą z tego powodu jakieś konsekwencje.
p. A. Wegner - spowoduje to zmniejszenie subwencji.
p. M. Oller - w uzasadnieniu tej uchwały mamy wskazane, że 600 tys. zł z kredytu przypada na ZSL i A. W tym roku wzięliśmy kredytu 1.400,00 zł gdzie większość to znów ZSL i A. W strategii oświaty nie mamy zapisane co będzie w oświacie za pięć lat.
p. M. Mróz - właśnie w strategii nadal ujęte jest technikum leśne.
p. J. Przybysz - o tym, że szkołą leśna ma przejść pod resort nie wiedzieliśmy..
p. M. Mróz - jaki jest skutek finansowy tego?.
p. A. Wegner - dochód powiatu maleje.
Przewodniczący - wydatki również maleją.
p. M. Mróz - Pan Przewodniczący w tej kwestii pominął ekonomię.
Przewodniczący - bo ona tutaj nie ma znaczenia.
p. M. Oller - uważam, że jeśli szkoła odejdzie, to dla nas będzie lepiej.
p. M. Mróz - ale ze strategii wynika jednoznacznie, że za pięć lat w oświacie będzie lepiej.
Przewodniczący - kształcenie leśników jest drogie i jej koszt będzie cały czas rósł, a dodatkowo dochodzi do tego jeszcze koszt kształcenia praktycznego.
p. W. Metkowski - te  dwie uchwały są zbieżne, one mówią o tym samym, że chcemy przekazać szkołę do prowadzenia.
p. M. Mróz - myślę, że nie mamy co tutaj dyskutować, kierunek został określony.
Przewodniczący - mamy teraz czas do określenia szkoły i zapoznania rady rodziców z naszą decyzją.
Przewodniczący wobec braku dalszych pytań i uwag zamknął posiedzenie Komisji.


Na tym zakończono protokół.


Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                                                Zbigniew Grugel

 


Wytworzył: Kinga Majer (17 listopada 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (24 stycznia 2005, 16:39:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1256

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij