Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2020 roku.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego, która podejmie się wykonania zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).
O powierzenie prowadzenia w 2020 roku punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570).
Na realizację zadania planuje się przeznaczyć dotację w wysokości  64.020,00 zł brutto.
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 29 listopada 2019 r. do godz. 11:30 na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola. Decyduje data wpływu do Urzędu (nie data stempla pocztowego). W ofercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Tucholskiego w 2020 roku”.
 
Szczegółowych informacji o konkursie udziela Sekretarz Powiatu Tucholskiego p. Maciej Korda, tel. (52) 5590708. Treść ogłoszenia konkursu znajduje się pod poniższym linkiem:

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku (1354kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (8 listopada 2019)
Opublikował: Jacek Lorczak (8 listopada 2019, 12:24:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 666