Materiał sesyjny na VII sesję Rady Powiatu


 
BR.0041-7/2007                                                         Tuchola, dnia 12 kwietnia 2007 r.
 
                       
 
                       
                                                                                              Pan(i) Radny(a)
                                                                                              .......................................................
                                                                                              .......................................................
 
Zwołuję VII sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 20 kwietnia 2007 r. (piątek) o godz. 900 w sali 203 Starostwa Powiatowego, pl. Zamkowy 1.
 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 
Porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.      Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu.
5.      Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz pracy Zarządu w okresie między sesjami
6.      Składanie zapytań i interpelacji.
7.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2006
a) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu oraz uzasadnienie wniosku Komisji o udzielenie absolutorium
b) opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie powyższego wniosku
c)     opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006
d)     dyskusja.
8.        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium .
9.        Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
10.   Ocena realizacji:
- Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
- Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
- Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku
11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2007 r.  
12.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycji Drogowych dla Powiatu Tucholskiego na lata 2004 – 2007
13.   Podjęcie uchwały przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi
14.   Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 2 z Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz utworzenia zespołu szkół
15.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
16.   Wnioski i oświadczenia radnych.
17.   Zamknięcie sesji.  

                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                        /-/ Stanisław Łangowski

Materiał informacyjny na VII sesję Rady Powiatu (229kB) word

Załącznik nr 1 - opinie RIO (598kB) pdf

Załącznik nr 2 - funkcjonowanie PCPR (456kB) word

Załacznik nr 3 - ocena realizacji programów (418kB) word

Załącznik nr 4 - zmiany budżetu (242kB) excel

Załącznik nr 5 - zmiana WPI (58kB) word

Załącznik nr 6 - regulamin organizacyjny (279kB) word

Załącznik nr 7 - statut ZSL (199kB) word

Załącznik nr 8 - wewnątrzszkolny system oceniania (158kB) word

Załącznik nr 9 - regulamin biblioteki (33kB) word

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (12 kwietnia 2007)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (13 kwietnia 2007, 12:43:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2082