9

Protokół nr 9/2007
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 20 czerwca 2007 roku
  
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej,
p. Sylwia Sobczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury
i Kultury Fizycznej, p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Urszula Piotrowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi, p. Regina Wrębel – Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi, p. Mariola Pawelska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach, p. Tomasz Okrzyński – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi, p. Witold Smoczyk – Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi oraz
p. Jerzy Kornaś – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi.
 
Tematyka posiedzenia:
 
1. Informacja o funkcjonowaniu szkół prowadzonych przez powiat za I półrocze
2007 r.
2. Projekty organizacyjne szkół na rok następny.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1
 
Przewodnicząca – przywitała zebranych, przedstawiła tematykę posiedzenia. Poprosiła o zabranie głosu Pana Stanisława Łangowskiego odpowiedzialnego za przygotowanie materiału na posiedzenie Komisji w miesiącu czerwcu.
p. St. Łangowski – będziemy wnioskować do Zarządu Powiatu, aby w przyszłym roku sesję oświatową przenieść na miesiąc październik. Materiały, które otrzymaliśmy oceniam pozytywnie. Chciałbym, zwrócić uwagę, że spada nam liczba uczniów w gimnazjum. Nie do końca wykorzystany został też limit środków na zajęcia pozalekcyjne. Z Gminy Gostycyn nie mamy żadnych informacji na ten temat. Natomiast Gmina Cekcyn w ogóle nie przystąpiła do udziału w tym programie. Uważam, że to uczniowie nie zostali po prostu poinformowani o możliwości skorzystania z tego rodzaju zajęć. Mam propozycję, aby od przyszłego roku ujednolicić dla wszystkich jednostek sprawozdanie. W takiej formie w jakiej jest ono obecnie jest niezbyt czytelne.
p. B. Szramka – na zajęcia pozalekcyjne wydatkowano kwotę 5.400,00 zł. Uczestniczyły w tym projekcie szkoły z Bysławia, Lubiewa, Kęsowa, Żalna i Śliwic. Szkoła w Gostycynie nie zrealizowała żadnych zajęć z powodu braku chętnych. Początkowo zapisało się ponad 40 uczniów, potem jednakże zrezygnowali. Pan Dyrektor Sass stwierdził, że zainteresowanie będzie większe kiedy zostanie otwarta sala gimnastyczna. Zaproponował również, żeby te niewykorzystane środki przenieść na okres od września do grudnia tego roku. Z Cekcyna zaś otrzymałem informację, że tamtejsi nauczyciele nie są zainteresowani prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych.
p. W. Kociński – jaką kwotę za godzinę tych zajęć otrzymują nauczyciele?.
p. B. Szramka – to jest 30 zł brutto za godzinę.
p. W. Kociński – te szkoły z Cekcyna i Gostycyna rzeczywiście nie mają sal gimnastycznych. Prawdą jest to, że kiedy jest sala gimnastyczna przy szkole większa jest atrakcyjność proponowanych zajęć.
Przewodnicząca – czyli jeśli chodzi o szkołę w Gostycynie to należy przenieść środki na wrzesień.
p. A. Pruszak – mam propozycję. Jeżeli jakaś szkoła nie wyrazi zgody na prowadzenie tego programu, proponuję przenieść te środki na inne szkoły.
p. B. Szramka – to był program pilotażowy. Myślę, że nie będzie to stanowiło problemu.
Przewodnicząca – czy Pan Naczelnik Szramka uważa, że należy ten projekt kontynuować?.
p. B. Szramka – jak najbardziej. Uważam, że jest to jak najbardziej warte kontynuowania.
Przewodnicząca – czy dyrektorzy chcą zabrać zdanie odnośnie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w gminach?.
p. U. Piotrowska – tak chciałabym zabrać głos. Tutaj mówimy o programie pilotażowym dotyczącym zajęć pozalekcyjnych. Podzielam ten pomysł, jest on jak najbardziej wskazanych do kontynuowania. Ale chcę zwrócić uwagę, że zapominamy o szkołach powiatowych. W mojej szkole środki na zajęcia pozalekcyjne mam zapisane w paragrafie dotyczącym umów zleceń. Te środki mam już prawie wykorzystane, gdyż z tego paragrafu płacę też inne rzeczy. Mówiono nam, że zostaną środki zabezpieczone i, że zostaną nam przekazane.
Przewodnicząca – to prawda, że na koniec ubiegłego roku mówiliśmy, że z pozostałych środków zostaną uzupełnione paragrafy dotyczące między innymi zajęć pozalekcyjnych. Ale jednocześnie wskazywaliśmy, żeby dyrektorzy pozyskiwali środki pozabudżetowe na ten cel.
p. W. Kociński - mam wniosek, aby niewykorzystane środki przeznaczyć do szkół powiatowych.
p. R. Wrębel – otrzymaliśmy informację, że można napisać wniosek o grant na program pn. Konkurs na organizację wycieczek w miejsca pamięci narodowej. Ale termin jest bardzo krótki bo do 15 lipca. Teraz jest taki gorący okres roku, są egzaminy zawodowe i zbliża się zakończenie. Trudno jest mi obciążać teraz nauczycieli. Tym bardziej, że nie posiadają oni odpowiedniej wiedzy, aby pisać te wnioski o granty.
p. S. Sobczak – organizowaliśmy szkolenia dla nauczycieli jak należy pisać wnioski o granty. Ogłoszono także konkurs na wnioski o granty, w którym istnieje możliwość otrzymania 70% dofinansowania. Trzeba się dokładnie zastanowić, czy możemy wspólnie ze szkołami wyłożyć 30% środków własnych z budżetów szkół. Mam pewien pomysł jak to zrobić. Próbuję uzyskać w tym celu informacje w Kuratorium Oświaty, ale jedyną osobą, która może udzielić mi informacji jest w tej chwili na zwolnieniu lekarskim. Rozumiem, że w tej chwili w szkołach jest bardzo gorący okres. Niemniej jednak należy taką możliwości wykorzystać.
p. W. Kociński – wracam do mojego wniosku odnośnie przekazania tych 9 tys. zł, które pozostały do szkół powiatowych. Proponuję, abyśmy to przegłosowali.
p. St. Łangowski – ja wnioskowałbym, aby te środki przeznaczyć jednak na młodzież w ich macierzystych gminach. Być może to, że nie zostały one w pełni wykorzystane to problem kontraktacji godzin. Chciałbym się zapytać dyrektorów jak wygląda sprawa organizacji zajęć pozalekcyjnych i zapłaty za nie w ich szkołach.
p. T. Okrzyński – w mojej szkole te zajęcia odbywają się dzięki społecznej pracy nauczycieli.
p. W. Smoczyk – podobnie jest u mnie.
p. M. Pawelska – u mnie kwota, którą miałam zapisaną na ten cel wykorzystałam już w całości.
p. R. Wrębel – ja również wykorzystałam już część środków, które były zapisane
w paragrafie umowy zlecenia.
p. U. Piotrowska – nie mam tutaj takiego materiału. Nie poinformowano mnie, że należy go przygotować. Na paragrafie dotyczącym umów zleceń mam jeszcze środki, ale z tego paragrafu musze opłacać i inne wydatki.
p. J. Kornaś – ja również mam na ten cel na paragrafie umowy zlecenia, ale gdybym te środki w całości wykorzystał na zajęcia pozalekcyjne nie miałbym już nic na tym paragrafie. Dlatego też prowadzę zajęcia pozalekcyjne społecznie.
p. St. Łangowski – czy na ten temat chciałby wypowiedzieć się Pan Naczelnik?.
p. B. Szramka – myślę, że najlepiej odpowie na ten temat Pani Skarbnik.
p. W. Kociński – wobec tego uważam, że jak najbardziej zasadne widzę przesunięcie tych środków do naszych szkół.
p. R. Wrębel – czy te propozycje zajęć pozalekcyjnych otrzymują uczniowie już narzucone, czy też mogą sami wybierać i proponować zajęcia. Pozwolę sobie zauważyć, że największym zainteresowaniem zajęcia pozalekcyjne cieszą się w okresie jesienno-zimowym. Młodzież dojeżdżająca do naszych szkół to przede wszystkim dzieci rolników i jedynie w tym okresie mają one tyle wolnego czasu, którego nie muszą poświęcać na wykonywanie prac w gospodarstwach rolnych.
p. S. Sobczak – wiedzą Państwo, że rok budżetowy nie jest zbieżny do roku szkolnego. Myślę, że Dyrektorzy szkół powiatowych są osobami odpowiedzialnymi i samorządnymi. Wiedzą jakimi środkami dysponują i że mogą je swobodnie przesuwać w swoim budżecie po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu. Wiemy, że brakuje 700 tys. zł na wynagrodzenia dla nauczycieli związane z podwyżką 5%. Dla nas jest to sprawa priorytetowa. Stąd też będziemy musieli skorzystać z rezerwy budżetowej, żeby zabezpieczyć te brakujące środki. Do 10 września tego roku nauczyciele zamierzający przejść na wcześniejszą emeryturę mogą składać wnioski. Będzie to dla nas bardzo ważne w związku z tym, że możemy odzyskać 280 tys zł z rezerwy ministerialnej, które musielibyśmy przeznaczyć na odprawy emerytalne dla nauczycieli.
p. T. Okrzyński – chciałbym zwrócić uwagę na problem związanych z mundurkami w szkole. Niedawno weszło rozporządzenie, że dyrektor szkoły będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu mundurków dla najuboższej młodzieży. To rozporządzenie mówi także, że potem dyrektor szkoły składa te wnioski do Wójta, Burmistrza. Bo to na nich jako na organach prowadzących leży obowiązek dofinansowania zakupu mundurków. To rozporządzenie nie mówi nic o staroście. Próbowałem się dowiedzieć w Ministerstwie Edukacji co z tym zrobić, a tam nikt nie umiał mi powiedzieć. Pytam się co mam zrobić z tym problemem. Ja te środki będę musiał wypłacić, bo taki obowiązek nakłada na mnie rozporządzenie. Ale ja nie mam na to środków zabezpieczonych.
p. S. Sobczak – myślę, że to nie będzie problem, gdyż możemy podpisać odpowiednie porozumienia gminami i przesunąć środki na ten cel.
p. St. Łangowski – czy możemy usłyszeć kilka słów na temat projektów organizacyjnych szkół?.
p. U. Piotrowska – jeśli chodzi o sytuację finansową to nie widzę zagrożenia dotyczącego mojej szkoły. W tym roku złożono u mnie 18 odwołań od wyników egzaminów gimnazjalnych z 72 gimnazjalistów. Średnia zdanych egzaminów z części humanistycznej to prawie 40 pkt, z części przyrodniczej – prawie 35 punktów. To klasyfikuje nas wyżej od średniej krajowej o 4 – 5 pkt. Projekt organizacyjny na przyszły rok szkolny mam zatwierdzony. Jest on taki sam jak w ubiegłym roku. Jak wiadomo mamy w całym powiecie o 100 gimnazjalistów mniej. Jeśli chodzi o nabór do mojej szkoły to na dzień dzisiejszy mam 249 podań. W ubiegłym roku w zbieżnym okresie było ich 275. Nie wiem jak to będzie rzutowało na rzeczywisty nabór. Mam nadzieję, że powstanie 5 oddziałów. W gimnazjum powiatowym będzie tylko jeden oddział.
Przewodnicząca – czy u Pani nauczyciele, którzy odchodzą na emeryturę.
p. U. Piotrowska – tak w maju tego roku 3 nauczycieli zgłosiło mi chęć przejścia na emeryturę.
p. R. Wrębel – wyników maturalnych jeszcze nie mam. W tej chwili trwa egzamin zawodowy dla technikum i szkoły zawodowej. Otrzymałam harmonogram podziału szkoły. Obejmuje on 11 punktów. W ślad za tym został powołany zespół. Wiele zadań z tego harmonogramu jest w chwili obecnej realizowanych. Został opracowany projekt organizacyjny dla dwóch szkół, który został już zatwierdzony. Nie ma zagrożenia, że po podziale zabraknie pracy dla nauczycieli. W chwili obecnej przeprowadzana jest inwentaryzacja przez powołany zgodnie z harmonogramem podziału zespół inwetaryzacyjny. Przygotowywany jest nowy podział sal lekcyjnych. Nauczyciele przenoszą sprzęt do nowych klas. W tym tygodniu chcemy to zakończyć. Znieśliśmy zajęcia praktyczne i młodzież w ramach zajęć gospodarczych pomaga nauczycielom w przenoszeniu sprzętu. W związku z podziałem musi zostać założona nowa sieć komputerowa. Inwentaryzacja zakończona zostanie do końca sierpnia tego roku. Za zgodą Zarządu Powiatu przeprowadziłam rozmowy z panem, który zajmuje się archiwizacją dokumentów. Wykona on podział i archiwizację na dwie szkoły. Musimy przeprowadzić remont w celu wykonania nowych pomieszczeń dla pokojów nauczycielskich i sekretariatów, ale obawiam się, że będziemy mieli problemy ze znalezieniem ekip remontowych. Na dzień 31 sierpnia mamy przygotować pełny bilans rozliczeniowy. Na potrzeby Ministerstwa Ochrony Środowiska przygotowaliśmy projekt budżetu i zadania inwestycyjne dla nowej szkoły. Uwzględniliśmy w nim między innymi salę gimnastyczną i aulę. Przygotowany został także nowy budżet dwóch szkół. Obawiam się, że do końca sierpnia nie wykorzystam wszystkich środków, ale myślę, że zostaną one wykorzystane do końca roku. Nauczyciele zgłaszają potrzeby co do swoich sal lekcyjnych, ale one nie powodują tego, że nie będą mogły odbywać się tam lekcje.
Przewodnicząca – na jakich zasadach przechodzą nauczyciele do nowy szkół?.
p. S. Sobczak – na podstawie art.23` Kodeksu pracy, czyli porozumienia stron.
p. R. Wrębel – nabór prowadzimy jeszcze wspólnie, ale to nie rodzi żadnego problemu na przyszłość. Do Technikum Leśnego mam 118 podań, czyli starczy na 3 duże klasy. Pod warunkiem, że ci uczniowie rzeczywiście do mojej szkoły przyjdą.
Przewodnicząca – czy w Pani szkole zauważalny jest brak tych 100 gimnazjalistów?.
p. R. Wrębel – Technikum Leśne w tym odpada, a w innych klasach myślę, że tak. Że jest pewien problem.
p. J. Kornaś – w mojej szkole do liceum profilowanego nie mam naboru, gdyż młodzież wybiera szkołę, która daje konkretne kwalifikacje zawodowe. U Pani Wrębel jeszcze ten typ szkoły działa.
p. R. Wrębel – chciałabym zwrócić uwagę na to, że od września będę miała ogromny problem z zajęciami wychowania fizycznego.
Przewodnicząca – czy ta oferta dotycząca typów szkół odpowiada potrzebom rynku pracy?.
p. R. Wrębel – to co proponujemy w swoich szkołach odpowiada i wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy. Zawody określone są w rozporządzeniu przez Ministra Edukacji, a my mamy możliwość wprowadzania specjalizacji w danych zawodach. Co czynimy w naszej ofercie edukacyjnej.
p. J. Kornaś – to co proponujemy zależy też od naszych możliwości. Co do naboru to w tym momencie nic konkretnie powiedzieć nie możemy. W związku z tym, że uczniowie mają możliwość składania podań do 3 szkół.
Przewodnicząca – na jakim etapie jest podpisanie porozumienia w sprawie przekazania Technikum Leśnego Ministerstwu Środowiska?.
p. B. Szramka – podpisanie tego porozumienia miało się odbyć w czerwcu, na początku miesiąca. Niestety z powodu działań Ministerstwa Środowiska zostało to przesunięte.
p. W. Kociński – czy możemy otrzymać projekt tego porozumienia?.
p. S. Sobczak – tak oczywiście.
p. J. Kornaś – analizując wykonanie budżetu nie widzę zagrożenia w jego wykonaniu do końca roku. Jedyną niewiadomą jest nabór do szkoły. W moje szkole uczniowie uczą się a cyklu 2-letnim, a w szkole Pani Wrębel w cyklu 3-letnim.
p. M. Pawelska – mam jedną klasę wielozawodową. Na 34 uczniów promowanych jest 33. Egzamin przeprowadzany był przez egzaminatorów z Okręgowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. W tej chwili mam 44 podania, ale to się może jeszcze zmienić. Założyłam sobie 30 osobową klasę. Proponujemy następujące zawody: mechanik samochodowy, sprzedawca, kucharz małej gastronomii. Czyniliśmy starania, aby uruchomić kierunek rolnik. Przeprowadziliśmy rozmowy z kilkoma rolnikami w celu umożliwienia odbycia praktyk. Niestety nie było żadnego zainteresowania ze strony młodzieży. Wszyscy uczniowie mają praktyki w naszej gminie lub w gminach ościennych. W tym przypadku w Osiu i Osiecznie. Nie było naboru do liceum ogólnokształcącego. Jeśli chodzi o klasy zawodowe to kadrę nauczycielską opieramy na nauczycielach z gimnazjum. W tym roku zostały oddane nowe obiekty i od nowego roku szkolnego będziemy tam prowadzić zajęcia. Jeżeli w przyszłości miałoby ruszyć w mojej szkole liceum to będziemy mieli kłopot z odpowiednią kadrą nauczycielską.
p. St. Łangowski – czy szkoła w Śliwicach ma szanse przetrwania?.
p. M. Pawelska – jeśli chodzi o szkołę zawodową to ta ma szanse. Jeśli chodzi o liceum to jedynie przy klasie 15-to osobowej można mówić, że się utrzyma. Ta szkoła to nowy twór i musi wrosnąć w środowisko.
p. St. Łangowski – czy subwencja oświatowa wystarcza na utrzymanie tej szkoły?.
p. K. Siniło – na ten rak w budżecie na szkołę w Śliwicach przeznaczone jest 102 tys. zł, a powinno być 234 tys. Zł.
Przewodnicząca – dyskusja o tym będzie dopiero przy wykonaniu budżetu. Mamy zapisane 4 klasy liceum uzupełniającego. Gdzie one są?.
p. M. Pawelska – u mnie w Śliwicach jest 1 klasa, a w CKU są 3.
p. W. Smoczyk – w mojej szkole dopiero w sierpniu rozstrzygnie się nabór. Planuję otworzyć 24 oddziały, ale mam nadzieję na 26 oddziałów. Mam zamiar otworzyć oddział zamiejscowy w Kęsowie i Zamrzenicy. W Zamrzenicy mieści się więzienie i tam odkryłem szanse dla mojej szkoły. Muszę przeprowadzić jeszcze konsultacje w tej sprawie z MSW i A i Wojewódzką Komendą Służby Więziennej w Bydgoszczy. W tej chwili jest 78 osadzonych. Plany na przyszły rok szkolny. Planuję prowadzić w 22 klasach zajęcia praktyczne nie tylko dla klas z terenu naszego powiatu. Podpisałem porozumienie z firmą Proj-Przem dotyczące kształcenia praktycznego w zawodzie mechanik specjalizacja operator obrabiarek sterowanych numerycznie.
p. T. Okrzyński – od nowego roku będziemy mieć w szkole więcej dzieci. W internacie będę miał 2 grupy. Jeden oddział liczy 18 uczniów. Do szkoły przyjdzie na pewno 7 nowych uczniów, 2 z nauczaniem indywidualnym. W szkole zawodowej 1 klasa to 25 uczniów. Nie powinienem mieć problemów z utrzymaniem szkoły. Otrzymamy 220 tys. zł z PFRON-u na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że szkoła się rozwija. W szkole od września będę miał 204 uczniów w tym 57, którzy są zakwalifikowanie do nauczania indywidualnego.
Przewodnicząca – poproszę teraz Panią Skarbnik o przedstawienie wykonania budżetu w placówkach oświatowych za I półrocze tego roku.
p. K. Siniło – wykonanie wydatków na paragrafach dotyczących płac wynosi 43,09%. Jest ono wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spowodowane jest to tym, że w 100% wypłacone zostały 13-te pensje. W pozostałych paragrafach wydatki pozostają wykorzystane na poziomie ubiegłorocznym. Jedyne zagrożenie to zwiększenie wydatków płacowych z 1,9% do 5%. Na to nie jesteśmy przygotowani. Przy MEN działa specjalna komisja, która wskazała na niedoszacowanie środków. O tym ile będziemy potrzebowali środków na zwiększenie wydatków płacowych dowiemy się pod koniec września. 262.878 tys. zł jest zabudżetowanych w rezerwie z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Brakować nam będzie jeszcze 700.000 tys. zł z czego na odprawy 280 tys. zł. W sprawie odpraw liczymy na zwrot środków z rezerwy ministerialnej.
Przewodnicząca – czy są jeszcze jakieś pytania do Pani Skarbnik.
 
Komisja wypracowała następujące wnioski:
 
1. Przy ustalaniu planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego i Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na 2008 rok Komisja proponuje, aby analizę projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez powiat wprowadzić do tematyki obrad na miesiąc październik.
2.  Komisja stwierdza, że zainicjowany pilotażowy program dotyczący zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbywających się na terenie Powiatu Tucholskiego w części miejscowości Powiatu (Bysław, Lubiewo, Żalno, Śliwice i Kęsowo) spotkał się z zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli
i należy ten projekt kontynuować. Należy także podjąć działania, aby zajęcia tego typu były prowadzone również w pozostałych miejscowościach tj. w Gostycynie
i Cekcynie.
 3. Po przeanalizowaniu materiałów sesyjnych Komisja pozytywnie ocenia przedstawiony dorobek szkół. Jednocześnie sugerujemy, aby materiał ten przedstawiany był przez wszystkie jednostki organizacyjne w ujednoliconej formie.
 4. Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej stwierdza, że wydatki finansowe jednostek oświatowych realizowane są proporcjonalnie do upływu czasu i nie ma zagrożeń w wykonaniu finansowym poszczególnych paragrafów
.
 
 
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
 
Protokołowała:                                                                    Przewodnicząca Komisji
 
Kinga Majer                                                                           Małgorzata Oller
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (20 czerwca 2007)
Opublikował: Kinga Majer (23 lipca 2007, 14:39:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1375