14

Protokół nr 14/2007
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
w dniu 27 grudnia 2007 roku
 
Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Sylwia Sobczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tucholi, p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tucholi.
 
Było to wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
 
Tematyka posiedzenia;
1. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Wspólne posiedzenie Komisji otworzyła p. Aleksandra Kabat Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosiła o zabranie głosu p. Piotra Broszkiewicza Członka Zarządu.
p. P. Broszkiewicz – w projekcie budżetu zostały zawarte wnioski wniesione przez komisje. Reszta pozostaje bez zmian.
p. A. Kabat – czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania uwagi?.
p. W. Kociński – poprawki, które zostały przez nas wniesione są zawarte w budżecie i w tym momencie nie mamy żadnych uwag do projektu budżetu.
p. M. Oller – na stronie 55 materiałów sesyjnych mamy uchwałę dotyczącą uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego.
p. S. Sobczak – jest to regulamin ramowy, jest on uzgadniany ze związkami zawodowymi. Zmiana dotyczy zwiększenia dodatku motywacyjnego oraz zmiany dotyczące stawek pracy o 2-3%.
p. M. Oller – dodatek zwiększa się o 0,5%?.
p. S. Sobczak – to będzie znacząca zmiana. Rząd zmienił stawki bazowe. Dodatki za warunki pracy zwiększyły się o 2-3%. Zwiększone zostały dodatki funkcyjne dla dyrektorów.
p. M. Oller – czy to dotyczy szkoły specjalnej?.
p. S. Sobczak – tak to dotyczy szkoły specjalnej. Powoli powracamy do stanu pierwotnego sprzed kilku lat.
p. M. Oller – poproszę Członków Komisji Edukacji o przystąpienie do głosowania nad tym projektem uchwały.
 
W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego.
 
p. A. Kabat – poproszę Członków Komisji Rolnictwa o przystąpienie do głosowania.
 
W wyniku głosowania Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego.
 
p. S. Sobczak – projekt uchwały na stronie 71 materiałów sesyjnych dotyczy regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Tucholski, korzystających z opieki zdrowotnej. Jest to wzorcowy regulamin, wszystkie szkoły mają go ujednoliconego.
p. M. Sass – ile razy można składać wnioski?.
p. S. Sobczak – raz w roku.
 
W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Tucholski, korzystających z opieki zdrowotnej.
 
W wyniku głosowania Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Tucholski, korzystających z opieki zdrowotnej.
 
p. S. Sobczak – projekt uchwały na stronie 78 dotyczy zamiaru likwidacji szkoły Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Następstwem tej uchwały będzie uchwała o likwidacji.
 
W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły Technikum Mechanizacji Rolnictwa.
 
W wyniku głosowania Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły Technikum Mechanizacji Rolnictwa.
 
p. S. Sobczak – program współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego uchwalany jest co roku.
 
W wyniku głosowania Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2008 programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
 
W wyniku głosowania Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2008 programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
 
p. M. Oller – mamy także w materiałach sesyjnych uchwałę o zmianie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2007.
p. P. Broszkiewicz – zmiany dotyczą urealnienia paragrafów.
p. M. Oller – jest również uchwała o środkach niewygasających.
p. P. Broszkiewicz – tak. Zapisane są w niej między innymi środki na budowę sali gimnastycznej.
p. St. Łangowski – chciałbym poinformować, że jedna ściana sali gimnastycznej jest już wykończona.
p. S. Sobczak – chciałam poinformować Państwa Radnych, że być może na sesję wejdzie dodatkowa uchwala o stawkach w stołówkach. Na ten temat musi się jeszcze wypowiedzieć radca prawny.
p. St. Łangowski – w wyniku prośby Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy materiał informacyjny o PUP przeniosłem z miesiąca stycznia na miesiąc marzec.
 
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                         Przewodnicząca Komisji
 
Kinga Majer                                                                                  Małgorzata Oller
 
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (24 czerwca 2008)
Opublikował: Kinga Majer (24 czerwca 2008, 12:18:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1982