37


Protokół nr 37/2010
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się w dniu 16 marca 2010 r.
 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. K. Siniło – Skarbnik Powiatu Tucholskiego, p. B. Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji, p. Sylwia Sobczak – Z-ca Naczelnika WEZKSiP, p. Maciej Korda – Kierownik Referatu Promocji.

Tematyka posiedzenia:  
1.      Informacja o zamierzeniach w zakresie promocji powiatu poprzez imprezy kulturalne i wydawnictwa w 2010 r.
2.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że temat ten został przeanalizowany i przygotowany zgodnie z planem pracy przez pana Marka Sassa.
p. M. Sass – podziękował pani Sobczak za przygotowanie informacji. Cieszy się, że udało się zorganizować spotkanie koordynatorów sportu. Zaproponował, aby zrobić forum konsultacyjne z udziałem gmin. Ponadto omówił materiał, który znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu.
p. M. Korda – poinformował, że w Muzeum Borów Tucholskich trwają obecnie warsztaty wielkanocne. Pozyskano na to część środków z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miejskiego. Bierze w nich udział 14 grup młodzieżowych. 8 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin. Zapadły ustalenia dotyczące wydawnictw i imprez. Ustalono, że będzie wzajemna informacja na temat tego co dzieje się w gminach i powiecie. 19.06 z Tucholi wyrusza komtur z dwoma mieczami pod Grunwald. Będzie to inauguracja 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem.
p. Przewodnicząca – rozumie, że oprócz warsztatów w Muzeum są jakieś stałe wystawy. Poprosiła o informacje jakie to wystawy. Ponadto zapytała w jakim miesiącu w ubiegłym roku odbyła się Noc w Muzeum i czy w tym roku nie można tego zrobić w lipcu lub sierpniu, bo wtedy jest najwięcej turystów.
p. M. Korda – odpowiedział, że z powodu warsztatów wyłączone jest jedno piętro. Nie ma w tej chwili jednak wielu zwiedzających. Stałe wystawy są na poszczególnych piętrach. Na parterze jest wyeksponowana chata borowiacka, na pierwszym piętrze wystawy są zmienne, na drugim jest haft, rzeźba, narzędzia a na trzecim flora i fauna.
p. S. Sobczak – poinformowała, że Noc w Muzeum będzie się odbywała w taki sam dzień jak w całej Polsce. W zeszłym roku odbyło się to w innym terminie. Dodała, że wystawy malarstwa, które odbywały się w Muzeum zostały przeniesione do Książnicy, aby dotrzeć do większej ilości osób.
p. M. Sass – chciał postawić wniosek o zorganizowanie spotkania, ale pan Korda poinformował, że takie spotkanie już się odbyło. Wyraził nadzieję, że uda się to sensownie zaplanować.
p. S. Sobczak – nie do końca zawsze to wychodzi, ale jest próba podjęcia współpracy.
p. Przewodnicząca – zapytała, kto będzie koordynatorem kalendarza imprez.
p. M. Korda – organizator zawsze jest znany. Zadaniem powiatu będzie uwzględnienie imprez o zasięgu ogólnopowiatowym.
 
Komisja 9 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących wypracowała następujący wniosek: Komisja uważa za pozytywne nawiązanie współpracy z gminami, która pozwoli skoordynować działania w zakresie ułożenia kalendarza imprez kulturalnych.
 
p. W. Kociński – przed wydaniem kalendarza imprez należałoby skontaktować się z organizatorami, bo nie wszyscy otrzymali granty i nie wiadomo czy wszystkie imprezy planowane się odbędą. Zaproponował, aby zwrócić się do Tygodnika Tucholskiego o publikowanie od maja informacji o mających się odbywać imprezach.
 
Komisja przyjęła następujący wniosek: Komisja wnioskuje do Zarządu o nawiązanie współpracy z Tygodnikiem Tucholskim w zakresie publikacji harmonogramu imprez kulturalnych od miesiąca maja.
 
p. M. Sass – uważa, że dotowanie pewnych rzeczy przez Zarząd wymagałoby procedur. Może gdyby były jasno określone procedury czy kryteria to nie byłoby emocji. Ludzie piszą różne wnioski o dofinansowanie i jedni dostają środki a inni nie. Zapytał, czym Zarząd kieruje się przy opiniowaniu takich wniosków.
p. B. Szramka – odpowiedział, że nie ma żadnych procedur, a decyzje są podejmowane przez Zarząd kolegialnie.
p. M. Sass – taka sytuacja dotyczyła książki „Klonowo nad Brdą”. Po wydaniu książki dowiedział się, że było pismo do Zarządu o dofinansowanie i że była odpowiedź negatywna. Potem zadziałał inaczej i Powiat zakupił część egzemplarzy. Z tego wynika, że jedni otrzymują dofinansowanie, a inni nie. Chodzi o jasną komunikację.
p. S. Łangowski – uważa, że pan radny ma rację i jej nie ma. Racja, że gdyby były kryteria to byłoby to jaśniejsze dla odbiorcy. Jednak nie wiadomo jak te procedury ułożyć, skoro nie wiadomo jakie wnioski w danym roku mogą wpłynąć. W takiej sytuacji powinny być jasne procedury, ale ich stworzenie jest chyba niemożliwe.
p. M. Sass – można na dany rok ustalić, że w ramach posiadanych środków będzie finansowanych 5 publikacji.
p. Skarbnik – zauważyła, że to nie jest dofinansowanie publikacji tylko zakup książek na cele promocyjne.
p. M. Sass – zabolało go to, ponieważ ludzie się z tą publikacją identyfikowali, wykonali dużą pracę. Chodzi o to, aby łaskawszym okiem spoglądać na takie publikacje. Można ustalić kategorie wydawnicze, które w danym roku będą dofinansowywane.
p. W. Kociński – uważa, że najlepszym sposobem jest określenie, że np. finansowane są po 3 publikacje z danego gatunku.
p. S. Łangowski – zapytał, ile publikacji nie uzyskało dofinansowania Zarządu.
p. B. Szramka – odpowiedział, że nie jest to jednostkowa sytuacja. Było kilka odpowiedzi negatywnych i kilka, które zostały pozytywnie załatwione.
p. P. Broszkiewicz – promocja może być realizowana tylko w ramach posiadanych środków.
p. M. Sass – stwierdził, że Zarząd odrzucił wniosek Stowarzyszenia „Klon” z Klonowa a potem na jego wniosek zostało to wsparte. Chciał to zasygnalizować, a jaka będzie decyzja Zarządu to już inna sprawa.
p. M. Korda – poinformował, że zdarza się tak, że Referat dostaje informacje, że coś zakupiono ze środków na promocję i nie ma na to wpływu.
p. S. Łangowski – zapytał, czy były zakupy za środki na promocję bez wiedzy Referatu Promocji.
p. M. Korda – poinformował, że były takie zakupy. Dotyczy to też książki o Klonowie.
p. W. Kociński – zapytał, ile środków w budżecie jest na ten cel przeznaczane.
p. M. Korda – na ten cel jest około 20.000 zł, ale w tym jest też zakup map i przewodników.
p. S. Łangowski – wszyscy aprobujemy to, że jeżeli jakaś publikacja ma być wsparta poprzez wykup to organ merytoryczny powinien doradzić.
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja wnioskuje, aby decyzje o finansowaniu zakupu wydawnictw promocyjnych były poprzedzone opinią o przydatności do celów promocyjnych przygotowaną przez właściwy w tym zakresie wydział Starostwa.
 
p. P. Broszkiewicz – jest Towarzystwo Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich”, które mogłoby się takimi rzeczami zajmować.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że skoro publikacje się nie mieszczą w działalności Starostwa, to dlaczego Starostwo prowadzi różne imprezy.
p. P. Broszkiewicz – zauważył, że urzędnicy nie są od merytorycznych ocen dzieł literackich.
p. M. Sass – wycofał wniosek, uznał, że Zarząd dalej będzie miał ten ciężar na swoich barkach.
 
Ponieważ więcej uwag i głosów nie było, Przewodnicząca zamknęła dyskusję w tym punkcie.
 
Ad. 2.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego
p. S. Sobczak – poinformowała, że jest to uchwała zmieniająca i dotyczy zmiany podstawy prawnej dodatków motywacyjnych. Kwota się tu nie zmienia.
p. S. Łangowski – w punkcie 2 znajdują się dodatki motywacyjne dla dyrektorów i innych osób, którym powierzono lub które pełnią obowiązki kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych. Jest tam wskaźnik 7 % rocznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim. Zapytał ile faktycznie dyrektor placówki otrzymuje dodatku motywacyjnego.
p. S. Sobczak – dyrektorzy otrzymują dodatki motywacyjne od 14 do 18 %.
p. S. Łangowski – zapytał, czy w wydziale są informacje ile kwotowo wynosi dodatek dla nauczycieli.
p. S. Sobczak – odpowiedziała, że konkretnych danych Wydział nie posiada, ale są to kwoty w granicach 200 zł. W przypadku dyrektora ta kwota wynosi około 300 zł.
p. S. Łangowski – uważa, że kwota dodatku motywacyjnego dyrektora powinna być znacznie większa od dodatku motywacyjnego nauczycieli. Dyrektorzy wykonują wiele funkcji w szkole, prowadzą inwestycje, remonty. Różnica 100 zł nie jest żadną różnicą.
p. B. Szramka – zauważył, że dyrektorzy w związku z pełnioną funkcją nie mają żadnych godzin lekcyjnych.
p. S. Sobczak – stwierdziła, że jeżeli budżet będzie na to wystarczający to można to zwiększyć. W gminach te dodatki są o wiele niższe. Na dzień dzisiejszy jest taka pula. Dodatki motywacyjne to problem ogólny. O wysokości dodatków decyduje Zarząd po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Regulamin może zostać zmieniony, o ile środków w budżecie wystarczy na ten cel. Dyrektorzy z racji piastowania swoich stanowisk otrzymują dodatki funkcyjne.
p. S. Łangowski – stwierdził, że dodatki motywacyjne nie przekładają się na zaangażowanie w pracę dyrektorów.
 
W wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego.
 
2)     projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
p. S. Sobczak – poinformowała, że Zarząd przydzielił środki na podstawie złożonych wniosków. Do rozdysponowania było 50.000 zł i zostało to rozdzielone na cztery złożone wnioski.
p. Skarbnik – poinformowała, że kwoty były ustalane w zależności od potrzeb i składanych wniosków.
p. D. Tyda – ma uwagi do wysokości kwot, ponieważ Raciąż otrzymuje dofinansowanie po raz trzeci a Jeleńcz po raz pierwszy.
p. M. Sass – zapytał, czy pałace będące w zarządzie Agencji Rynku Rolnego mają możliwość uzyskania dofinansowania.
p. S. Sobczak – poinformowała, że o dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka, o ile ma tytuł prawny.
 
W wyniku głosowania 9 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 
3)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
p. Skarbnik – omówiła zmianę budżetu. Poinformowała, że zmiana budżetu obejmuje zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 925.788 zł. Jest to związane z otrzymaniem ostatecznej wielkości dotacji i subwencji. Dokonuje się zmniejszenia w wysokości 127.000 zł dla Komendy Powiatowej Straży. Zmniejszenie dotyczy też składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i wynosi 156.600 zł. Zwiększenie dotyczy rodzin zastępczych i wynosi 22.812 zł. Jest to związane z przekształceniem się rodziny zastępczej w zawodową wielodzietną rodzinę zastępczą. Zwiększeniu uległa też subwencja oświatowa o kwotę 1.089.112 zł. W zadaniach inwestycyjnych zwiększeniu ulega wartość projektu „Bory Tucholskie w labiryntach natury”. Jest to związane z kursem euro. Uchwała budżetowa musi się też dostosować do ustawy o finansach publicznych. Wszystkie zadania powyżej 3.500 zł staną się zadaniami inwestycyjnymi. Zadania inwestycyjne nie wchodzą w wynik finansowy. Nowym zadaniem jest też zakup busa dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wkład powiatu miałby wynosić 50.000 zł, resztę planuje się pozyskać z PFRON. Poinformowała również, że Regionalna Izba Obrachunkowa chce, aby zmiana budżetu wyglądała zawsze tak samo. W uchwale jest też poszerzenie upoważnienia dla Zarządu do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących oraz w zadaniach inwestycyjnych pomiędzy już istniejącymi zadaniami.
p. Przewodnicząca – zapytała co to za zadanie dotyczące modernizacji na ul. Pocztowej 7.
p. Skarbnik – poinformowała, że tam są remonty, które do tej pory były umieszczane w wydatkach bieżących. Te środki są przerzucone z wydatków bieżących. Jest to przerzucone, aby uzyskać wynik operacyjny dodatni.
p. Przewodnicząca – zapytała kiedy ten wynik operacyjny będzie miał znaczenie.
p. Skarbnik – od 2011 roku. Dzięki temu będzie inny wskaźnik zaciągania kredytów.
p. S. Łangowski – zauważył, że w dochodach jest wyrównanie subwencji w kwocie 1.089.000 zł, a w wydatkach znajduje się kwota 932.000 zł. Wyraził zadowolenie tym, że budżet był rozsądny i powiat teraz otrzymał zwiększenie subwencji.
p. Skarbnik – różnica w subwencji została przesunięta na projekt Bory Tucholskie w Labiryntach Natury.
p. Przewodnicząca – zapytała, dlaczego tak wcześnie ma być zaciągnięty kredyt.
p. Skarbnik  - odpowiedziała, że chce uzyskać jak najkorzystniejsze oprocentowanie. Zamierza uruchomić przetarg, ale kredytu jeszcze nie brać.
p. S. Łangowski – zauważył, że powiat czeka w tym roku dofinansowanie do hali sportowej realizowanej przez Gminę Tuchola na 700.000 zł. Zapytał, czy ta kwota będzie mniejsza.
p. Z. Grugel – uważa, że z płatnością należy się wstrzymać do otrzymania ostatecznego wyliczenia kosztu budowy.
p. Skarbnik – poinformowała, że zadała Burmistrzowi Tucholi pytanie dlaczego obiekt hali nie zostanie przekazany do Ośrodka Sportu i Rekreacji. Gdyby tak się stało byłaby możliwość odzyskania podatku VAT.
p. P. Broszkiewicz – poinformował, że Burmistrz na posiedzeniu Zarządu przedstawił koszt całkowity w wysokości 8 mln zł. Ponadto są ustalenia, że Powiat nie zapłaci reszty sumy, dopóki nie będzie ostatecznego rozliczenia. Planowane otwarcie obiektu ma się odbyć 11 czerwca br.
 
Komisja 9 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.  
4)    projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu w 2010 r.
p. Skarbnik – poinformowała, że uchwała ta jest potrzebna do rozpoczęcia procedury przetargowej. Będzie to przetarg unijny, który trwa około 3 do 4 miesięcy. Analizowała różnice między kredytami i obligacjami. W tym roku korzystniejsze jest zaciągnięcie kredytu.
 
5)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2001-2010
p. Skarbnik – poinformowała, że zmiana dotyczy uaktualnienia kwot do projektu Bory Tucholskie w Labiryntach Natury. Na najbliższą sesję ma zostać przygotowana nowa wersja WPI.
 
6)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych na rok 2010
p. Skarbnik – poinformowała, że uchwała ta uaktualnia kwoty do otrzymanych środków z PFRON. Ostateczna wysokości jest niższa o kwotę 116.298 zł.
 
Sprawy bieżące:
p. W. Kociński – zwrócił się do Komisji o zaakceptowanie i przedstawienie jako wniosku Komisji prośby o uhonorowanie i pogratulowanie grupie dzieci występującej pod nazwą „Teraz My” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Jest to zespół wokalno taneczny. Ma wiele sukcesów na różnego rodzaju konkursach. Takie uhonorowanie na sesji będzie dla tych dzieci dużym wyróżnieniem. Jest to grupa ośmiu dzieci i dwóch opiekunów.
 
Komisja zaakceptowała ten wniosek i przedstawi go na najbliższej sesji Rady Powiatu.
 
 
Ponieważ porządek został wyczerpany Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                   Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                              Małgorzata Oller
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (16 marca 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (9 kwietnia 2010, 12:16:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 914

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij