36


Protokół nr 36/2010
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się w dniu 2 lutego 2010 r.
 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. K. Siniło – Skarbnik Powiatu Tucholskiego, p. S. Sobczak - Z-ca Naczelnika WEZKiKF

Tematyka posiedzenia:  
1.      Opracowanie sprawozdania z prac Komisji za 2009 rok.
2.      Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2010.
3.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Przewodnicząca przedstawiła projekt sprawozdania z pracy Komisji w roku 2009.
 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione sprawozdanie z pracy Komisji za 2009 rok (8-0-0).
 
Na posiedzenie przybyła Radna Danuta Tyda.
Ad. 2
W sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na 2009 rok głos zabrali:
Przewodnicząca – przygotowałam propozycje planu pracy i proszę o ewentualne uwagi.
p. W. Kociński – proponuję, aby ustalić od razu termin spotkania z działaczami, które jest zaplanowane na miesiąc czerwiec.
 
Komisja ustaliła termin spotkania na 8 czerwca br. na godz. 16.00.
 
p. S. Sobczak – czy w miesiącu listopadzie to spotkanie ma się odbyć po raz drugi?
Przewodnicząca – nie jest to błąd i zostanie zgłoszona autopoprawka na sesji Rady Powiatu.
 
Komisja przyjęła plan pracy Komisji na 2010 rok (9-0-0).
 
Ad. 3
W sprawie informacji dotyczącej wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego głos zabrali:

p. S. Sobczak – zgodnie z rozporządzeniem należy wyrównywać do średniej krajowej. Było takie zagrożenie u stażystów, ale udało się to tak zorganizować, że nie ma tego problemu. U nas te kwoty są o ok. 100 zł wyższe od średniej i nie musimy nic dopłacać. Są samorządy w kraju, które muszą zabezpieczyć na ten cel bardzo duże środki, w dużych samorządach nawet kilka mln zł.
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną informację dotyczącą wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (9-0-0).
 
W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektów w ramach europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej głos zabrali:
p. S. Łangowski – jest ot szansa na pozyskanie środków na obiekty już wybudowane i będzie składany wniosek dotyczący sali przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Były też plany odnośnie modernizacji i podniesienia standardu internatu przy tej szkole i będzie złożony wniosek o dofinansowanie.
 
Na posiedzenie przybyła Pani Katarzyna Affeldt Inspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych.
p. K. Affeldt – w kwestii projektu dotyczącego sali przy ZSLIT to w nazwie jest budowa, gdyż tak nazywało się zadanie i możemy ubiegać się o refundację wkładu własnego. Jeśli chodzi o przebudowę sali przy ZSO to będzie w ramach tych prac wykonana wymiana instalacji elektrycznej, zmiana oświetlenia, ogrzewania, drzwi i renowacja posadzki, a także wymiana stolarki drzwiowej, jak również montaż nagłośnienia. Jeśli chodzi o internat przy ZSLiT to ma zostać przeprowadzona modernizacja kompleksowa i na to jest przygotowywany projekt budowlany. Po ogłoszeniu naboru wniosków będzie dokładnie wiadomo na jakie działania możemy pozyskać środki przy tym zadaniu..
p. S. Łangowski – jaki jest procent dofinansowania?
p. K. Affeldt – dofinansowanie do 65%, z tym że w przypadku sali przy ZSLiT otrzymaliśmy dofinansowanie od Marszałka i jeśli zostanie to uznane za pomoc publiczną to dofinansowanie może wynosić do 50%.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektów w ramach europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej (9-0-0).
 
W sprawie projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok głos zabrali:
p. K. Siniło – chciałabym poinformować, że jest problem z ustaleniem właściwej podstawy prawnej w związku ze zmianą przepisów i jeszcze radcy muszą się ostatecznie wypowiedzieć do sesji. Następuje likwidacja rachunku dochodów własnych  w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych, a środki zostają przyjęte do budżetu szkoły., zostają przyjęte środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. W tej sprawie w ostatnich dniach Regionalna Izba Obrachunkowa zajęła stanowisko w jaki sposób ma zostać to zapisane w budżecie i środki te mogą zostać wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska i nie mogą zostać przeznaczone na rzecz osób fizycznych. Zostało dodane zadanie inwestycyjne: zakup kserokopiarki dla Powiatowego Zakładu Obsługi, budowa ciągu pieszojezdnego przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych, budowa ciągu pieszojezdnego przy Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej. Są także przeniesione środki odnośnie przejęcia pracownika z PCPR do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Przyjęte do dochodów środki zostaną odpowiednio przyjęte do wydatków.
 
Komisja pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok (9-0-0).
 
Przewodnicząca przedstawiła odpowiedź na wnioski komisji.
p. S. Sobczak - w sprawie zoorganizowania spotkania powiatowego organizatora sportu z gminnymi organizatorami sportu w sprawie kalendarza imprez zostało ono przesunięte na miesiąc luty ze względu na ferie zimowe.
 
Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęło do Komisji o zaproszenie na promocję książki Pani Marii Ollick „Od Adwentu do Adwentu. Doroczne obrzędy i zwyczaje w Borach”, która odbędzie się dnia 1 kwietnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi.
 
p. S. Łangowski – chciałbym poruszyć sprawę organizacji zawodów sportowych w szkołach. Zwykle są one organizowane w godzinach zajęć lekcyjnych. Mam taką propozycję, żeby to się odbywało poza godzinami lekcyjnymi. Chciałbym poznać zdanie członków komisji w tym zakresie.
p. W. Kociński – odbywa się to w ten sposób, ponieważ jest problem z dojazdem młodzieży spoza Tucholi, a także z zapewnieniem opieki przez nauczycieli.
p. S. Łangowski – jeśli chodzi o nauczycieli to są to zwykle płatane godziny pozalekcyjne, ale jeśli chodzi o dojazdy, to nie odbywa się to aż tak często, żeby to był bardzo duży problem.
p. S. Sobczak – najbliższe zawody odbędą się w sobotę i zobaczymy jak to się sprawdzi. Rozwiązaniem może być rozpoczynanie zawodów od godz. 13.00, 14.00.
p. W. Kociński – czy olimpiady przedmiotowe odbywają się poza godzinami lekcyjnymi? Rozumiem, że chodzi o to, że rzutuje to na inne zajęcia dydaktyczne.
p. M. Sass – tu pewnie także chodzi o zajęcie czasu wolnego dla młodzieży.
p. S. Łangowski – ważne jest, żeby nie odbywało się to kosztem innych zajęć.
p. Z. Grugel – może złożymy wniosek o wprowadzenie w ramach eksperymentu zajęć z szachów. Może będzie pozytywny oddźwięk. Radny Piotr Broszkiewicz przyłączył się do inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie, ale może nie czekajmy na rozwiązania ustawowe i spróbujmy wprowadzić to w jednej szkole.
p. P. Broszkiewicz – moim zdaniem może to być na komputerze.
p. S. Sobczak – myślę, że ważne jest by mieć kontakt bezpośredni w tej grze.
p. W. Kociński – wiele do życzenia pozostawiają zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone w klasach 1-3 szkoły podstawowej.
p. S. Sobczak – okazuje się, że jest potrzeba prowadzenia np. gimnastyki korekcyjnej. Jeśli chodzi o szachy to można by spróbować np. w gimnazjum. Są prowadzone w szkołach np. w Bydgoszczy takie zajęcia z brydża.
Przewodnicząca – trzeba by zrobić rozeznanie, jak takie coś można przeprowadzić, jak to trzeba przygotować i wykonać. Prosimy o rozeznanie tej kwestii przez Wydział Edukacji.
p. S. Łangowski – jest problem z tym, że młodzież nie lubi wysiłku fizycznego. Naszym zadaniem jako Rady jest zapewnienie bazy.
p. P. Broszkiewicz – problemem jest to, że nie są skoordynowane działania dotyczące zawodów, tak aby czas wolny był zagospodarowany.
 
Ponieważ porządek został wyczerpany Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.

Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                       Małgorzata Oller

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (2 lutego 2010)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (14 kwietnia 2010, 14:52:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1018