38


Protokół nr 38/2010
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2010 r.
 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji, p. Sylwia Sobczak – Z-ca Naczelnika WEZKSiP, p. Hanna Bronke – Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem.

Tematyka posiedzenia:  
  1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. – wypracowanie opinii dotyczących paragrafów zgodnie z zakresem działania Komisji.
  2. Współpraca samorządu powiatowego z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem.
  3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – poprosiła panią Skarbnik o omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2009 r.
p. Skarbnik - poinformowała, że dochody zaplanowane w 2009 r. zostały wykonane w 100,23 %. Po stronie wydatków budżet został wykonany w 94,75 %. Budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie- 10.919.511,00 zł. Zaplanowano na pokrycie deficytu zaciągnięcie kredytu, oraz emisję obligacji. Wykonanie  budżetu na dzień 31 grudnia 2009r. to deficyt budżetowy w kwocie – 7.656.994,67 zł. Zgodnie z upoważnieniami udzielonymi Zarządowi Powiatu zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 6.000.000 zł oraz wyemitowano obligacje samorządowe w wysokości 7.000.000 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji. Dodatkowo Zarząd poręczył kredyt dla Szpitala Tucholskiego na kwotę 3.000.000 zł. Wskaźnik zadłużenia na ten czas wynosi 44,29 %. W porównaniu do 2008 roku dochody były wyższe o 6,47 %. Wydatki w stosunku do roku 2008 wzrosły o 11,06 %. Dochody Powiatu składały się z subwencji, dotacji celowych, środków z Unii Europejskiej i dochodów własnych. Dochody własne stanowią 19,28 % dochodów. Wydatki w porównaniu do roku 2008 również wzrosły o kwotę 5.664.110,14 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 94,96 % a wydatki inwestycyjne w 94,75 %. Dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano w 125,19 % a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 100 %. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego budżet został wykonany w 95,02 %, a w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport  w 99,73 %. W działach 801 i 854  nie zrealizowano kwoty 912 tysięcy złotych. Są to środki pochodzące z paragrafów płacowych. Środki niewykorzystane pomniejszają deficyt. W powiecie na koniec grudnia 2009 roku., występowały zobowiązania przeterminowane w kwocie 132.68 zł . Zobowiązania wymagalne dotyczą nie opłaconych składek za ubezpieczenie za rodziców bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Dom Dziecka, w wyniku braku dotacji od Wojewody na ten cel.
p. Przewodnicząca – poprosiła pana Naczelnika Szramkę o przedstawienie działów będących w zainteresowaniu Komisji w zakresie zadaniowym.
p. B. Szramka – poinformował, że wszystkie zadania, które Zarząd zaplanował, zostały zrealizowane. Do użytku oddano salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych i boisko Orlik w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Poza tym wykonywano drobne remonty we wszystkich jednostkach.
p. Skarbnik – dodała, że wszystkie remonty, które przeprowadzono znalazły się w opisówce. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że bardzo ładnie została zrobiona sala multimedialna w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
p. B. Szramka – sala została zrobiona z myślą o przeprowadzaniu egzaminów maturalnych. Podobną salę ma też Zespół Szkół Licealnych i Technicznych.
p. Przewodnicząca – pozostały środki w tych działach, co świadczy o tym, że środki nie były wydawane na byle co.
p. S. Sobczak – dodała, że środki w paragrafach płacowych zostały zabezpieczone z pewną nadwyżką, ponieważ trudno przewidzieć, czy np. od września nie nastąpią jakieś zmiany ustawowe.
p. B. Szramka – zauważył, że środki budżetowe nie zostały wydatkowane na zajęcia pozalekcyjne i na pomoce naukowe.
p. S. Sobczak – poinformowała, że za ubiegły rok pozyskano z projektów środków na kilkaset tysięcy złotych. Od września do marca wydano na zajęcia pozalekcyjne w dwóch szkołach 103.000 zł. Podobna kwota została wydatkowana w pozostałych dwóch szkołach. Za zajęcia pozalekcyjne płaci się 60 zł za godzinę. Odbywa się bardzo dużo zajęć. Zaczyna występować problem z pozyskaniem beneficjentów. Uczniowie z tych programów wyjeżdżają też na wycieczki. Z programów nie można tylko realizować zajęć sportowych.
p. S. Łangowski – stwierdził, że sytuacja w oświacie jest ustabilizowana. Przypomniał czasy kiedy w grudniu dopiero wydatkowano środki. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na zajęcia pozalekcyjne należy zaakcentować. W bazie powiatowej jest jeszcze potrzeba zabezpieczenia zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Część zajęć niedługo będzie mogła się odbywać w hali przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.
p. B. Szramka – dodał, że z subwencji oświatowej 1.000.000 zł został przekazany na budowę tejże hali.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że w pełni nie został zrealizowany budżet Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
p. S. Sobczak – poinformowała, że tam były zabezpieczone środki na dodatkowy etat psychologa. Do tej pory jednak takiej osoby nie udało się pozyskać.
 
Komisja jednogłośnie 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących wypracowała następującą opinię: „Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na posiedzeniu w dniu 20.04.2010 r. pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu tucholskiego za 2009 rok w paragrafach zgodnie z zakresem działania Komisji.
Dział 801 Oświata i Wychowanie, Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza: W oparciu o sprawozdanie finansowe i opisowe Zarządu  Powiatu oraz uzupełnienia wniesione przez P. Skarbnik , P. Naczelnika WEKiKF oraz P. Sylwii Sobczak -  Zastępcę Naczelnika WEZKS. Komisja stwierdza, że:
·        Planowane dochody w Działach 801 i 854 w kwocie 598.442,62 zł zostały wykonane w 123,4 %, tj. w kwocie 738.601,43 zł (uzyskano m.in. wyższe dochody m.in. z najmu i dzierżawy) 
- odchylenie wykonania do planu dochodów  + 140.158,43 zł
a planowane wydatki w Działach 801 i 854 w kwocie 21.024.919,41 zł zostały wykonane w 95,7 %, tj. w kwocie 20.112.916,63 zł
- odchylenie wykonania do planu : 912.002,78 zł.
·        Realizacja wydatków następowała do wysokości potrzeb.  Dotyczy to zarówno paragrafów rzeczowych , jak i płacowych.
·        Komisja podnosi, że 2009 rok to kolejny rok prowadzenia zadań oświatowych przez Zarząd Powiatu na poziomie w pełni zabezpieczającym realizacje nałożonych ustawowo na Powiat zadań.
·        Rok 2009 to m.in. powiększenie bazy sportowej, jak  przekazanie do korzystania młodzieży sali sportowej  ( ZSLiT ), czy też boiska sportowego wybudowanego w ramach programu „Orlik-2012 ( wydatek 760,5 tyś. zł w Dziale 926).
·        Łączne wydatki inwestycyjne w tych Działach to kwota 1.033.334,22 zł
Komisja zauważa jednak, ze pilnym zadaniem jest rozwiązanie problemu braku Sali gimnastycznej dla uczniów ZLiA.
Wg Komisji wskazane jest rozwiązanie tego problemu poprzez wspólną budowę profesjonalne sali gimnastycznej z Ministerstwem Środowiska, jako organu prowadzącego  ZSL.
·        Wykonano również zaplanowane bieżące remonty i modernizacje w obiektach oświatowych, jak np.  adaptacja auli szkolnej na sale multimedialną z nagłośnieniem (ZSO), remonty szatni, korytarzy (ZSO,ZSLiT) itp. Łączna kwota wydatkowana na remonty -    435.159,52 zł.
·        Komisja podkreśla  duże zaangażowanie Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, zarówno unijnych, jak i z budżetu państwa na zakup różnych pomocy dydaktycznych czy też prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów.
Poprzez udział m. in. w takich projektach, jak: Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje; Szkoła przyszłości – Kształtujemy, Rozwijamy, Pomagamy; Borowiacy w teatrze życia; Kurs  ECDL.
 
Pozyskano dodatkowe środki w kwocie około 300.000 zł, które przeznaczono na zajęcia pozalekcyjne, w tym zakup pomocy dydaktycznych, dokształcanie nauczycieli oraz wyjazdy dydaktyczne dla młodzieży, co pozwoliło zaoszczędzić środki budżetu powiatowego.
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport
·        Planowane dochody w tych Działach to kwota 1.120.061,8 zł, które wykonano w 99,96 %, tj. w kwocie 1.119.613,7 zł.
·        Wydatki:            plan   2.087.061,9 zł
                 wykonanie  2.070.385,3 zł, co stanowi 99,2 % planu.
 
·        Na dotacje dla instytucji i stowarzyszeń przekazano Kwo™ 78.527,9 zł, w tym 34.040 w Dziale 921 oraz 44.487,9 zł w dziale 926.
Realizacja dochodów i wydatków następowała zgodnie z planem przyjętym przez rade Powiatu. Reasumując powyższe Komisja  opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu w działach; 801, 854, 921 i 926”.
 
 
Ad. 2.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że informację na temat współpracy samorządu powiatowego z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem przygotował zgodnie z planem pracy pan Stanisław Łangowski.
p. S. Łangowski – poinformował, że odbył rozmowę z panią Kanclerz Hanną Bronke, z panią Sobczak i z panem Naczelnikiem. Nie słyszał od żadnej ze stron żeby były jakieś zasadnicze problemy. Problemy na linii szkoła wyższa, szkoły ponadgimnazjalne były na początku.
p. H. Bronke – przeprosiła w imieniu rektora WSZŚ za jego nieobecność. Zatrzymały go sprawy w Toruniu. Podkreśliła, że współpraca z samorządem powiatowym układa się dobrze i przebiega na kilku płaszczyznach. Największym przedsięwzięciem jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, któremu szefuje Sylwia Sobczak. WSZŚ pomaga na ile może to przedsięwzięcie. Kolejna płaszczyzna współpracy to wynajem sal. Wyższa szkoła najwięcej sal wykorzystuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących i w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. Nie potrafi pokazać negatywów tej współpracy, bo ich nie ma. Szkoła organizuje dużo konferencji, na które przyjeżdżają naukowcy z całej Polski. Uczelnia jest otwarta na wszystkie imprezy, które organizuje powiat. Na wszystkich możliwych forach rektor promuje formułę uczelni. WSZŚ była bardzo usatysfakcjonowana otrzymaniem Dębu Powiatu. Podpisali umowy o współpracy ze Szkołą Inżynierii Środowiska w Toruniu i Zespołem Szkół Architektury Krajobrazu w Gdańsku. Zazębiły się terminy kina z zajęciami Wyższej Szkoły. Dodała, że uczelnia spotyka się z życzliwością ze strony pracowników Starostwa.
p. B. Szramka – dodał, że wykładnią tego czy są problemy jest ilość wizyt rektora na posiedzeniach Zarządu. Na początku rektor bywał często. Teraz wizyty są rzadkie bo nie ma problemów i spięć.
p. S. Sobczak – poinformowała, że na spotkaniu z dyrektorami szkół spytała ich, czy są jakieś problemy w kontaktach z Wyższą Szkołą. Ma nadzieję, że współpraca będzie się dalej rozwijała. Rektor zaproponował współpracę z Gimnazjum Powiatowym. W osobie pani Kanclerz mają poparcie. Bardzo często kontaktuje się z nią w sprawie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Część z tych zajęć odbywa się w Wyższej Szkole.
p. Z. Grugel – zapytał, czy uczelnia zamierza wybudować siedzibę lub wykupić obecnie zajmowany budynek.
p. H. Bronke – budowa na razie nie wchodzi w rachubę, a wykup jest brany pod uwagę.
p. Z. Grugel – uważa, że zamiast płacić czynsz, można spłacać kredyt. Jeżeli uczelnia uważa i chce być stałym elementem krajobrazu to siła jej będzie się brała z bazy, a nie z liczby studentów. Wydaje się, że pewnego poziomu nie da się przekroczyć prowadząc koczowniczy tryb życia. Zapytał, co się dzieje z działką przy ul. Grodzkiej.
p. H. Bronke – uczelnia myśli o własnej bazie. W obecnie zajmowany budynek włożono spore środki. Powstała ładna sala chemiczna i pracownie komputerowe.
p. Z. Grugel – stwierdził, że powiat posiada piękny budynek poszkolny w Kamienicy. Może uczelnia znalazłaby sposób na wykorzystanie go.
p. P. Broszkiewicz – zauważył, że zupełnie inna sytuacja byłaby, gdyby Powiat przejął budynki Zespołu Szkół Leśnych od lasów.
p. Z. Grugel – zauważył, że tucholanie nie mają moralnego prawa upominać się o te obiekty. Lasy Państwowe uczestniczyły w finansowaniu budowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
p. S. Łangowski – uważa, że najlepiej, kiedy majątek jest w gestii najbliższego zarządcy, czyli w tym przypadku powiatu. Nie wie jak poradzi sobie pani Czyżyk. Być może Ministerstwo upatrzy sobie szkołę w Tucholi i będzie chciało duże środki w nią kłaść. Jeżeli jednak tak nie będzie to lepiej żeby był to majątek powiatu. Uważa, że bliższe jest to staroście niż ministrowi.
p. Z. Grugel – zauważył, że ta szkoła istniała tyle lat i nigdy nie miała większych problemów.
p. S. Sobczak – stwierdziła, że gdyby została w tych obiektach jedna ze szkół to żadna by sobie nie poradziła. Koszty stałe obiektu są takie same. Budynek musi być w stu procentach wykorzystywany.
 
Ponieważ więcej głosów nie było, p. Przewodnicząca podziękowała pani Kanclerz za przybycie i zamknęła ten punkt porządku obrad.
 
Ad. 3.
Analiza materiałów sesyjnych:
a)     projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 – 2012
p. Skarbnik – poinformowała, że został przygotowany nowy Wieloletni Program Inwestycyjny. Nie ma w nim inwestycji, które kończą się w tym roku. Znalazły się natomiast inwestycje dotyczące przebudowy II etapu dróg. Inwestycja w szpitalu będzie występowała do czasu spłaty wierzytelności. Nowym zadaniem jest rozbudowa muzeum, na które można pozyskać środki.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2010 – 2012 (7-0-0).
 
b)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury
p. Skarbnik – poinformowała, że jest możliwość pozyskania środków na przebudowę i dostosowanie muzeum dla osób niepełnosprawnych.
p. Przewodnicząca – zapytała czego będzie dotyczyć ta przebudowa.
p. S. Sobczak – poinformowała, że został przygotowany projekt przebudowy. Budynek ma zostać podwyższony o jedno piętro, wymiana dachu i stolarki okiennej. Projekt opiewa na kwotę 350.000 zł, z czego 175.000 zł pochodzić ma z RPO.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Tucholski projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury (7-0-0).
 
p. Z. Grugel – zapytał, czy nie można na terenie przy muzeum postawić chaty borowiackiej.
p. S. Sobczak – poinformowała, że jest to teren parku.
p. Z. Grugel – zapytał czy nie można nawiązać współpracy.
 
Komisja wypracowała następujący wniosek: Komisja wnioskuje o rozważenie przez Zarząd Powiatu koncepcji usytuowania na terenie przy Muzeum chaty borowiackiej (7-0-0).
 
c)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
p. K. Siniło –zmianie ulegają dochody i wydatki. W dziale turystyka do dochodów przyjmuje się kwotę 804.224 zł w związku z porozumieniem z Gminą Tuchola na dofinansowanie ścieżki rowerowej Tuchola – Świt – Tuchola. W dziale 801 – Oświata i wychowanie następuje zwiększenie w związku z umową dotyczącą współpracy między niemiecką fundacją i Zespołem Szkół Licealnych i Technicznych. W związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej następuje zwiększenie budżetu o 2500 zł. Zwiększenia dokonuje się również w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z wnioskiem o dofinansowanie projektu POKL „Skuteczny pracownik”. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu RPO na przebudowę i rozbudowę Muzeum wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych następuje zwiększenie o 175.000 zł. Te same kwoty znalazły się w wydatkach.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r. (7-0-0).
 
d)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  użyczenie  Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego  Hufiec Tuchola nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego  położonej w  Białej
p. S. Sobczak – uzasadnienie do uchwały jest bardzo obszerne. Na poprzedniej sesji szerokich informacji udzielał pan Jarosław Słoma i wyjaśnił co Hufiec planuje.
p. Przewodnicząca – zapytała czy jest przygotowana umowa użyczenia.
p. S. Łangowski – poinformował, że oglądał umowę i nie budzi ona zastrzeżeń.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  użyczenie  Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego  Hufiec Tuchola nieruchomości będącej własnością Powiatu Tucholskiego  położonej w  Białej (7-0-0).
 
Ponieważ porządek został wyczerpany Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                 Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                              Małgorzata Oller
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (20 kwietnia 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (30 kwietnia 2010, 10:51:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1020

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij