40


Protokół nr 40/2010
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 r.
 
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Bogusław Szramka – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji, p. Sylwia Sobczak – Z-ca Naczelnika WEZKSiP.

Posiedzeniu przewodniczy Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Oller.
W posiedzeniu uczestniczy 8 radnych.
 
Tematyka posiedzenia:  
1.      Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1.
Analiza materiałów sesyjnych:
1)     projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski
p. S. Sobczak – zmieniły się przepisy i środki funduszu zdrowotnego są w budżecie Powiatu. Wcześniej szkoły miały je w swoich budżetach. Środki będzie przyznawał Zarząd Powiatu. Projekt uchwały otrzymali dyrektorzy szkól i mieli możliwość naniesienia poprawek.
p. Przewodnicząca – zapytała jakie są kryteria przyznawania świadczeń.
p. S. Sobczak – odpowiedziała, że jest to pomoc na zasadzie świadczeń socjalnych i brany jest pod uwagę dochód. Na fundusz zdrowotny jest obowiązek naliczenia środków. Są to dodatkowe świadczenia. Jest to kwota około 122.000 zł rocznie. Z tych środków nie mogą korzystać małżonkowie i dzieci.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski (8-0-0).
2)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
p. Skarbnik – poinformowała, że poprzedni projekt nie został zaakceptowany. Ta uchwała pozwoli zabezpieczyć wkład własny w budżecie i złożyć wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację Projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza (8-0-0).
 
3)     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych
p. Skarbnik – poinformowała, że zmiana dotyczy przeniesienia środków na staże dla osób niepełnosprawnych ze szkoleń. Zmiany dotyczą też rehabilitacji społecznej i podyktowane zostały niewykorzystaniem w całości środków na zadaniu sport,  kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. Niewykorzystanie środki PCPR proponuje przesunąć na zadanie dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze między innymi na pielucho majtki, wkłady anatomiczne, cewniki itp.
p. W. Kociński – zapytał, czy nie ma wniosków na kulturę fizyczną i sport i czy wnioski nadal składa się do końca września i listopada.
p. S. Sobczak – zauważyła, że może ktoś zwrócił środki.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (8-0-0).
 
4)     projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
p. Skarbnik – w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych należy przyjąć  uchwałę na podstawie obowiązujących przepisów. Wprowadzono tam zapis, że Zarząd może umorzyć lub odroczyć spłatę długu w każdej wysokości, a kierownicy jednostek do wysokości 500 zł. Dotyczy to między innymi środków od rodzin biologicznych na dzieci w rodzinach zastępczych i w Domu Dziecka.
p. Przewodnicząca – zapytała czy §5 ust. 2 ma związek z ustawą o przeciwdziałaniu bezrobociu.
p. Skarbnik – odpowiedziała, że dotyczy to głównie DPS i Domu Dziecka. Jeżeli w DPS będzie zaległość mieszkańca, to najpierw ściąga się z rodziny, gminy a dopiero wtedy umarza.
p. Przewodnicząca – ten projekt uchwały daje możliwość ściągnięcia zaległości z poręczycieli. Ustawa o przeciwdziałaniu bezrobociu daje możliwość umorzenia bez ściągania z poręczycieli.
 
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Jednocześnie Komisja wnosi do Zarządu Powiatu, aby przed głosowaniem nad projektem uchwały wyjaśnić czy uchwała ta dotyczy również sytuacji zawartych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Chodzi o odpowiedzialność poręczycieli (7-0-1).
5)     projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
p. Skarbnik – poprzednia uchwała musi zostać zastąpiona nową w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych. Nowa uchwała zachowuje terminy z poprzedniej. Zgodnie z ustawą zmienia się ostateczny termin uchwalenia budżetu. Dotychczas budżet musiał być uchwalony do końca marca. Zgodnie z obowiązującą ustawą budżet będzie musiał zostać uchwalony do końca stycznia.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (8-0-0).
 
6)     projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r.
 
p. Skarbnik – w wyniku tej zmiany dochody i wydatki zwiększają się o kwotę 2.069.709,29 zł. Do budżetu powiatu wchodzą środki, które były w wydatkach niewygasających, ale nie zostały wydatkowane do końca czerwca. Te środki wracają na te same zadania, na które były wcześniej planowane. Zmieniają się także wartości środków w zadaniach, które mają być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Nowa interpretacja mówi, że w budżecie należy wykazać tylko wkład własny. Zabezpieczono też środki w wysokości 40.000 zł na remont dachu Książnicy. Do dostarczonego projektu uchwały należy wprowadzić autopoprawki Zarządu Powiatu. Należy wprowadzić kwotę 100.000 zł dotacji z Gminy Śliwice na zakup nieruchomości w miejscowości Śliwice.
p. Przewodnicząca – w wydatkach znajduje się kwota 418.840,89 zł w Dziale 851 – Ochrona zdrowia. Czego dotyczą te środki.
p. Skarbnik – poinformowała, że to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę i modernizację Szpitala Tucholskiego.
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 r. (8-0-0).
 
7)     projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Tucholskiego zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Śliwice
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Tucholskiego zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Śliwice (8-0-0).
8)     projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego 
p. Przewodnicząca – zauważyła, że kwota 5.000 zł nie jest zbyt wysoką.
p. W. Kociński – zaproponował, aby Komisja wnioskowała o 10.000 zł.
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego wnioskując jednocześnie o zwiększenie kwoty dofinansowania do 10.000 zł. Komisja proponuje zabezpieczenie tych środków z rezerwy ogólnej (8-0-0).
 
p. S. Sobczak – poinformowała, że Powiat Tucholski gościł dzieci powodzian w ośrodku w Białej. Wszystkie dzieci wyjeżdżając otrzymały wyprawki. W czasie pobytu dzieci otrzymały najpotrzebniejsze rzeczy. Dodała również, że tradycyjnie na Dni Borów Tucholskich przyjeżdża delegacja z Tarnowskich Gór. Radni proszeni są o zadeklarowanie swojego udziału w spotkaniach z gośćmi.
p. S. Łangowski  - poinformował, że wpłynął wniosek Zarządu Powiatu, aby Rada Powiatu wyraziła swoje stanowisko w sprawie obwodnicy tucholskiej. Podobne stanowisko podjęła Rada Miejska. Przygotował projekt stanowiska, które przedstawił (w załączeniu do oryginału protokołu).
p. P. Broszkiewicz – ma wątpliwości, przez cztery lata nic się nie zmieniło. Nasze stanowisko powinno zacząć się od tego, że Rada Powiatu uważa za konieczne podjęcie działań. Dopóki Marszałek nie powie, że ma środki i plan budowy to jego zdaniem województwo kujawsko-pomorskie jest źle zarządzane.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że wpłynęło kolejne pismo Burmistrza Tucholi w sprawie usytuowania chaty borowiackiej. Jest też odpowiedź na wniosek Komisji dotyczący dostosowania jednej ze szkół pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zdziwiła ją odpowiedź Zarządu. Dwie szkoły były niedawno budowane i byłyby pewne możliwości.
p. S. Łangowski – zauważył, że przez 16 lat jako dyrektor szkoły nie miał problemów w tym zakresie.
p. W. Kociński – dodał, że uczniowie niepełnosprawni nie zgłaszają się do tych szkół bo wiedzą, że nie ma warunków.
 
 
Ponieważ porządek został wyczerpany Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                            Małgorzata Oller
 

Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (30 czerwca 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (30 sierpnia 2010, 14:15:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1041

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij