2

Protokół nr 2/2006
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 8 stycznia 2007 roku
 
Obecni na posiedzeniu radni według listy obecności oraz: p. Małgorzata Oller – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej, p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Bogusław Szramka – Członek Zarządu, p. Piotr Broszkiewicz – Członek Zarządu.
 
Przewodniczący powitał zebranych i zaproponował, aby rozpocząć dyskusję nad budżetem od przedstawienia opinii o budżecie przez Komisje.
 
Ad. 1
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wypracowaną opinię. Następnie Komisja przystąpiła do dyskusji.
p. M. Oller  - mam pytanie odnośnie Domu Pomocy Społecznej, tam w budżecie jest zapis w dochodach ze sprzedaży DPS.
p. S. Łangowski –  nie jestem przekonany do budowy DPS w tym miejscu, gdzie ta działka się znajduje.
p. T. Zaborowski –  jeśli chodzi o kwotę, jaka miałaby być uzyskana ze sprzedaży to jest ona mało realna, a gdybyśmy zamierzali go sprzedać, to mogło by się okazać, że musimy go zwrócić. Złożyliśmy 2 wnioski do PFRON o dofinansowanie: jeden o dofinansowanie standaryzacji, drugi o dofinansowanie budowy. Kontaktowałem się z Panią Dereszer w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie przesunięcia terminu uzupełnienia dokumentów. Rozmawiałem z firmą IPRO PLAN na temat ewentualnej budowy domu, jeśli będziemy mieli szanse na uzyskanie na ten cel w tym roku 1,5 mln, ale to będzie wiadomo dopiero po uchwaleniu budżetu państwa. Został przesunięty termin standaryzacji i dzięki temu może bylibyśmy w stanie wybudować nowy obiekt.
p. A. Myszkowski –  czy mamy środki na standaryzację tego starego budynku?
p. T. Zaborowski –  są środki przewidziane w budżecie na ten cel i mamy złożony wniosek do PFRON.
p. K. Siniło – mamy złożony wniosek o dofinansowanie w kwocie 150 tys. oraz mamy 200 tys. środków własnych na ten cel.
p. M. Mróz – przychylam się do tego, żeby tych środków nie usuwać z budżetu. Możemy realizować program dostosowawczy, ale zawsze jeszcze możemy wrócić do tematu budowy.
Przewodniczący –  co z tym wnioskiem Komisji dotyczącym aktualizacji WPI? Jest też wniosek o zwiększenie środków na projekt drogi w Cekcynie.
p. D. Gromowska –  dziś odbył się przetarg na dokumentację dotyczącą dróg w Cekcynie w połączeniu z wyminą kanalizacji i innych mediów. Ceny na usługi projektowe są wysokie i stąd prośba, żeby zabezpieczyć więcej środków na ten cel.
Przewodniczący –  czyli jest Pani za tym, żeby taki wniosek przyjąć?
p. D. Gromowska –  tak.
p. T. Zaborowski –  do projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycji została wprowadzona inwestycja dotycząca dróg w Cekcynie bez uzasadnienia przez Zarząd. W tym roku pewne dokumentacje były przewidziane, ale nie zostały one wykonane. Rozmawiałem z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, żeby przeprowadził rozpoznanie dotyczące potrzeb inwestycji drogowych we wszystkich gminach. Jest ok. 50 m dróg, gdzie przewidziane by było wykonanie prac. Powiat może dać na inwestycje na drogach ok. 2 mln rocznie. Gdyby gminy brały w tym udział to wspólnie bylibyśmy w stanie zabezpieczyć 60% potrzebnych środków, a pozostałe 40% załóżmy, że udało by się nam pozyskać ze zewnątrz. Jest problem z dokumentacją projektową i dlatego zamierzamy przeznaczyć w tym roku środki na ten cel. Działania na drogach zamierzamy prowadzić na terenie wszystkich gmin.
p. D. Gromowska – uwagi w sprawie budżetu dotyczą projektu budżetu który otrzymaliśmy.
p. M. Mróz – czy mamy pracować na tym projekcie budżetu, który mamy, bo wiemy  że będzie autopoprawka? Co z rozmowami w sprawie obwodnicy?
Przewodniczący – my odnosimy się do dokumentu, który został Radzie przedstawiony. Zarząd przedstawi autopoprawki i my się na ten temat wypowiemy podczas sesji.
p. T. Zaborowski –  jeśli chodzi o obwodnicę to ja rozmawiałem na ten temat z gminą i  mielibyśmy przygotować koncepcję i gmina Tuchola miałaby ją przekazać do województwa. Naszym zadaniem byłoby przygotowanie podkładów geodezyjnych.
Przewodniczący –  były jeszcze inne wnioski dotyczące dróg i proponuję, aby zająć się tym na następnym posiedzeniu.
Przewodniczący Komisji Zdrowia poprosił o zgodę na przedstawianie opinii Komisji poza kolejnością, gdyż musi opuścić obrady wcześniej, na co przewodniczący wyraził zgodę.
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia przedstawił opinię Komisji.
Przewodniczący –  dwie komisje złożyły tożsame wnioski w sprawie przesunięcia środków na kulturę i sport. Proszę o przegłosowanie tego wniosku.
 
Komisja poparła wniosek Komisji Rewizyjnej i Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej o zwiększenie w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 o kwotę 20.000 zł oraz zwiększenie w dziale Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 o kwotę 10.000 zł. Komisja proponuje pokrycie z działu 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 paragraf 4300 (7-0-0).
 
Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej przedstawiła opinię Komisji w sprawie projektu budżetu na 2007 rok.
 
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiła opinię Komisji w sprawie projektu budżetu na 2007 rok.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa w sprawie przeznaczenia brakującej kwoty 30.000 zł na uproszczone plany urządzania lasów w Gminie Śliwice i przekazania tych środków z rezerwy ogólnej. Komisja przychyliła się do wniosku Komisji (6-0-0).
 
p. M. Oller – jeśli chodzi o projekt na drogi to cena była tak wysoka, bo było to duże zadanie i była to oferta skierowana do dużych firm, które mają wyższe ceny.
 
Przewodniczący zaproponował, żeby przegłosować opinię w sprawie budżetu jako całości, a następnie zająć się wnioskami Komisji do tego projektu.
 
Chwilowo w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych.


Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2007 rok     (5-0-0).


Przewodniczący poddał pod dyskusję wniosek w sprawie potrzeby przeanalizowania Wieloletniego planu Inwestycji Drogowych.
p. T. Zaborowski –  na sesję zostanie przedstawiony nowy program WPI. Przewodniczący – moim zdaniem ten plan to co innego, a budżet to co innego.
p. D. Gromowska –  ma to powiązanie, bo niektóre inwestycje są tam zaplanowane na 2007 rok.
W Komisji uczestniczy ponownie 6 członków Komisji.
p. A. Kabat – proponuję, żeby najpierw uzgodnić ten plan, a potem dopiero nad nim dyskutować.
p. S. Łangowski – w moim przekonaniu te spotkania, które się odbywają dotyczą projektu budżetu, który otrzymaliśmy i na nim pracujemy. Następnie Zarząd pracuje nad wnioskami i ma też swoje pomysły i przedstawi to w przewidzianym prawem terminie.
p. M. Mróz – myślę, że moglibyśmy przyjąć ten wniosek Komisji Rewizyjnej.
 
Komisja przychyliła się do wniosku w sprawie potrzeby przeanalizowania Wieloletniego Planu Inwestycji Drogowych (6-0-0).
 
Przewodniczący – proponowany budżet jest zaproponowany z deficytem 2 mln, ale wiemy, że Zarząd się wycofuje z budowy DPS i to daje szansę na to, że będziemy mieli zrównoważony budżet. Czy składamy jako Komisja wniosek o zrównoważenie budżetu powiatu poprzez wycofanie się z budowy DPS.
p. S. Łangowski – z rozmów z ludźmi wynika, że proponowana lokalizacja nowego DPS jest zła. Ludzie chcą mieć DPS w mieście, gdzie będą mogli korzystać z bliskości miasta. Jestem za budową, ale nie w tej lokalizacji.
p. M. Mróz – być może to dla nas będzie ten dom. Odebrałem tę wypowiedź w ten sposób, ze jest Pan przeciwko budowie, a okazuje się, że jest Pan za budową, ale w innej lokalizacji. Proponuję, żeby wyartykułować, co nam tutaj nie odpowiada. Uważam, że powinniśmy mieć odwagę inwestować. Nasze zadłużenie jest na takim poziomie, że możemy sobie na to pozwolić.
Przewodniczący –  jestem przeciwko przyjęciu budowy w tym budżecie. Komisja jest za budową, ale należy przeanalizować lokalizację. Z naciskiem na pozyskanie środków unijnych. Czy wskazujemy Zarządowi inwestycje, które widzimy jako celowe?
p. T. Zaborowski –  nasze stanowisko w tej sprawie jest wstrzemięźliwe ze względu na to, że chcemy pozyskać na to środki.
p. D. Gromowska – widzę potrzebę budowy tego domu, bo obiekt w Wysokiej nie spełnia standardów. Jest potrzeba budowy nowego funkcjonalnego obiektu, który można połączyć z inną funkcją. Jeśli chodzi o sprawę budowy hali, to przy tej liczbie planowanych inwestycji uważam, że nie powinniśmy dodawać kolejnej.
p. B. Szramka – był w ubiegłym roku projekt budowy wielkiej hali na 1000 osób, która przewidziana była także do zajęć lekcyjnych. Sala, która jest obecnie w ZSLiT jest za mała i niewystarczająca. Na tej sali często jednocześnie prowadzi zajęcia 4 nauczycieli, co jest ze stratą dla młodzieży, dlatego jest konieczność budowy sali.
p. S. Łangowski – w ZSLiA są 3 pomieszczenia i zanosi się, że się tam poprawi. ZSO ma salę, SOSW także od niedawna. To, że ostatnio się poprawiło w oświacie jest zasługą oszczędności dyrektorów i dlatego wnioskuję, żeby te zaplanowane środki trafiły na cele oświatowe.
p. M. Mróz – pamiętam, że w latach 76-78 były akcje zbierania makulatury na budowę basenu w Tucholi. Rada poprzedniej kadencji nie widziała potrzeby budowy tej hali. Z prac komisji poprzedniej kadencji wiem, że w szkołach brakowało ok. 100 godzin tygodniowo, żeby pomieścić w obiektach szkolnych zajęcia sportowe. Trudno nie zgodzić się, że obecna sytuacja oświaty jest zasługą dyrektorów. Mam pytanie, ile tych brakujących godzin przypadało na tę szkołę?
p. B. Szramka – nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili ile to godzin, ale jeśli byłaby tam sala to także korzystaliby z niej uczniowie TCEZ i mieszkańcy internatu.
p. S. Łangowski – w ZSLiT brakuje ok. 70 godzin tygodniowo.
p. M. Mróz - nasłuchaliśmy się, że inne gminy miały do nas pretensję, że im nie dokładamy na sale i dlatego jestem przeciwny budowie hali. Jestem za tym, żeby to była taka sala.
p. S. Łangowski – kuriozum był sposób, w jaki ta hala miała być spłacana, bo miało to być z subwencji oświatowej, a przewidywane koszty były bardzo wysokie.
p. T. Zaborowski – zawiązała się spółka, której celem było wybudowanie hali. Powstał projekt według którego lokalizacja była przewidziana z dala od szkół. Prezes spółki próbował pozyskać środki na to przedsięwzięcie, ale się nie udało. Za 30% wartości tej dużej hali jesteśmy w stanie wykonać inwestycję (4,5 mln) i na pewno usprawniło by to bardzo układanie planu w tej szkole. Zostały uruchomione środki przez Ministra Giertycha i możemy starać się o pozyskanie środków na ten cel. Myślę, że to można by szybko zrealizować. Zwiększano liczbę godzin wychowania fizycznego, a nie pomyślano, czy szkoły są w stanie to realizować.
p. M. Mróz - zapytałem ile godzin brakuje akurat w tej szkole, żeby upewnić się czy nie będzie tak, że gdyby była ta sala w ZSLiT to czy inne szkoły nie musiałyby biegać tam na zajęcia.
Przewodniczący - moje pytanie miało na celu określenie jakie byłyby priorytety inwestycyjne. Ten rok może być rokiem wyjątkowym jeśli chodzi o budżet i może być tak, że udałoby się nam zamknąć to w 1 rok.
p. M. Mróz – z tego co wiem, sala w Gostycynie kosztowała 6 mln. Zadłużenie w tej wysokości jest w tej chwili dopuszczalne.
Przewodniczący - czy są jeszcze inne uwagi?
p. M. Mróz – jeżeli prace mają nabrać tempa to powinniśmy się odnieść do DPS-u.
p. T. Zaborowski – należałoby się określić, gdzie miała by być lokalizacja. Jeśli chodzi o salę to mamy duże możliwości pozyskania środków.
 
Ad. 2
Przewodniczący poinformował Komisję, że należy dokonać wyboru zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji. Komisja nie dokonała wyboru i zostało to przesunięte na następne posiedzenie.
 
Przewodniczący przedstawił propozycję planu pracy Komisji na 2007. Komisja przyjęła przedstawiony projekt (6-0-0).
 
Przewodniczący zaproponował żeby posiedzenia Komisji odbywały się również w jednostkach. Byłaby to okazja, żeby się zapoznać z tymi jednostkami.
 
p. M. Mróz – uważam, że jest to celowe, bo takie zapoznanie się na miejscu dużo daje. Mam też prośbę do Przewodniczącego Rady, żeby były również takie sesje wyjazdowe. W poprzedniej kadencji sesja taka nie odbyła się w Gostycynie i proszę, jeśli będzie zgoda na te wyjazdowe sesje, żeby pierwsza odbyła się w Gostycynie.
p. S. Łangowski –  nie widzę przeszkód.
 
Ponieważ porządek został wyczerpany i nie zgłaszano innych spraw Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                        Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                      Zbigniew Grugel

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (8 stycznia 2007)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (9 lutego 2007, 15:04:56)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (12 lutego 2007, 09:37:20)
Zmieniono: przeniesiono do właściwego folderu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1457