5

Protokół nr 5/2007
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 20 marca 2007 roku
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Zenon Poturalski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, p. Leszek Ciżmowski – Powiatowy Rzeczni Konsumentów oraz p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych i stanie regulacji spraw własnościowych dróg powiatowych.
2. Ocena pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1
 
Przewodniczący - przywitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia Komisji. Poinformował, że Komisja nie wybrała spośród swego grona Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji. Przystąpił do omawiania punktu pierwszego porządku obrad Komisji.
p. D. Gromowska – merytorycznie materiał przygotowany jest bardzo dobrze. Mam pytanie dotyczące porozumienia z powiatem świeckim. Rozumiem, że dofinansowanie w wysokości 85% jest obligatoryjne w przypadku podpisywania tego porozumienia. Mam propozycję czy nie warto byłoby stworzyć takiego zespołu doradczego do wyboru inwestycji drogowych.
p. T. Zaborowski – zaczyna się mówić, że dofinansowanie na wynosić 50% na 50%. Patrząc na możliwości finansowe naszego powiatu to możemy wydatkować20 mln zł i drugie tyle pozyskać. Jeżeli zostanie przyjęte takie dofinansowanie. Jeśli pozostaniemy przy dotychczasowym 85% w stosunku do 15% to możemy pozyskać 120 mln zł. Uważam, że trudno mówić o hierarchii ważności dróg.. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę to, że w IV kwartale ubiegłego roku ceny wzrosły o 15 – 30%. Wszystko zależne jest od sposobu dofinansowania. Jeżeli Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa zadecyduje, że dofinansowanie wyniesie 50% to budujemy tę drogę, ale w mniejszym zakresie.
Przewodniczący – czy zmieniło się zatrudnienie w Zarządzie Dróg?.
p. Z. Poturalski - jeżeli chodzi o dofinansowanie w 85% to załącznikiem jest zakres robót. Uważam, że radcy powinni zapisać w tym porozumieniu ustalenia, że w przypadku mniejszego dofinansowania powinien być wprowadzony inny zakres robót. Gdyż wykładanie przez powiat 7 mln zł jest nierealne według mnie. Materiały, które przedstawiłem Państwu odnoszą się rzeczowo do roku 2006. W ubiegłym roku ruszyliśmy z budową chodników w gminach. W tym roku zakres dofinansowania tego zadania pozostaje na poziomie 2006 roku. Najbardziej trawiącą potrzebą jest remont na drogach. Potrzebuję na to zadanie kwotę 9 mln zł. Co roku składam o nią wniosek, ale niestety budżet jest mniejszy niż potrzeby.
p. D. Gromowska – w tym roku jest więcej środków na remonty i budowę dróg. Uważam, że powinniśmy wnikliwiej wydatkować te środki. Na rok budżetowy 2008 należy jeszcze raz przejrzeć budżet i przeznaczyć więcej środków na te zadania.
p. T. Zaborowski – zdajemy sobie sprawę z tego, że są to małe środki, ale i tak większe od projektowanego przez poprzedni Zarząd Powiatu budżetu.
p. Z. Poturalski – odpowiadając na pytanie Pana Przewodniczącego zatrudnienie jest ciągle na tym samym poziomie. Korzystaliśmy z pracowników w ramach prac interwencyjnych. W tej chwili pokończyły się im umowy.
Przewodniczący – jak wygląda stan regulacji działek pod drogami powiatowymi?.
p. Z. Poturalski – prace w tym zakresie posunęły się do przodu. Z tych 12%, które zostały jeszcze do zrobienia wiele spraw leży u Wojewody. Ten natomiast wydłużył termin wydawania własnych decyzji do 31 października tego roku. Pan Bartnik, który kontaktuje się z Urzędem Wojewódzkim i innymi powiatami poinformował, że nasz powiat i tak jest w czołówce załatwionych spraw. Problem stanowią działki, których właścicielem jest PKP.
p. T. Zaborowski – kontaktowałem się w tej sprawie z Dyrektorem PKP. Uzgodniliśmy wspólnie, że powiat przygotuje sprawy formalne związane z planami podziałów działek i przygotowanie odpowiednich map, aby przyspieszyć te działania. PKP w zamian uwzględni w cenach tych działek wartość finansową przygotowanej dokumentacji. Myślę, że do końca tego roku uda się załatwić te sprawy pozytywnie.
Przewodniczący – czy widzi Pan w którymś miejscu gwałtowną potrzebę regulacji stanu dróg?.
p. Z. Poturalski – tak dotyczy to konkretnie drogi, która łączy Woziwodę z Gołąbkiem. Droga ta należy do Gminy Tuchola. Rozważamy nad przejęciem tej drogi. My ze swej strony chcielibyśmy w zamian Gminie zaproponować drogę biegnącą od Tucholi do Wielkich Gacen w stronę Wymysłowa. A Lasom Państwowym, które też mają udział w tej drodze, drogę na Stary Sumin. Na razie przeprowadzamy tylko rozmowy. Wstępnie Nadleśnictwo Tuchola jest zainteresowane. Zależałoby nam na przejęciu drogi biegnącej od Szumiącej do Leśniczówki Wandowo. Jest to droga bardzo zniszczona, ale ważna turystycznie. Jest to połączenie drogi wojewódzkiej 237 z drogą wojewódzką 240.
p. St. Łangowski – sprzedaży czego dotyczy § 0840 i kwoty 42.000 zł?. Jeszcze jedno pytanie czego dotyczy kwota 120.000 zł?.
p. Z. Poturalski – jest to sprzedaż drewna wycinanego przy drogach powiatowych, a kwota 120.000 zl dotyczy dotacji z gmin przekazywanych na budowę dróg.
p. St. Łangowski – czy § 4210 dotyczy zakupu materiałów na budowę dróg?. A czego dotyczy § 4300?.
p. Z. Poturalski – pod pozycją 4210 znajduje się zakup materiałów na budowę dróg. A § 4300 dotyczy wszystkiego, co jest związane z zimowym utrzymaniem dróg.
Przewodniczący – czy widzi Pan jakieś zagrożenia?.
p. Z. Poturalski – życzyłbym sobie i Państwu więcej środków na budowę dróg.
Przewodniczący –czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głoś na temat uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z powiatem świeckim?.
p. T. Zaborowski –brakuje mi uwzględnienia Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych jako strony tego porozumienia. Dlatego, ze w ciągu tej drogi planuje się budowę 3 parkingów i ścieżki rowerowej o długości 23 km.
p. D. Gromowska – wtedy to porozumienie powinno być trójstronne.
Przewodniczący –ale chciałbym uprzedzić, że Lasy Państwowe nie mogą być stroną w takich porozumienia. Nie możemy być beneficjentem.
p. T. Zaborowski – nie beneficjentem, ale partnerem. Dlatego, że ta droga będzie budowana na ich terenach.
Przewodniczący – Lasy Państwowe nie są właścicielami gruntów pod lasami. One tylko nadzorują własność Skarbu Państwa.
p. St. Łangowski – tu jest mowa o budowie ścieżki rowerowej . Więc ktoś będzie musiał prowadzić rozmowy ze Skarbem Państwa.
Przewodniczący – według mnie jest to zbędne.
p. St. Łangowski – a co będzie jeśli nie będzie tego 85% dofinansowania. Tutaj odpowiadaliście sobie Państwo, że będzie zmieniony zakres robót. Ale jak to będzie wyglądało. Nie bardzo to rozumiem.
p. Z. Poturalski – w tym przypadku przygotowaliśmy i przerabialiśmy równe warianty budowy tej drogi. Ostatecznie padła decyzja, aby zaprezentować właśnie ten wariant. Stwierdzam, że jest to dla nas ważna droga łącząca nas z drogą wojewódzką. Jeśli nie będzie środków to zrobimy tylko odcinek do Trzebcin.
Przewodniczący – mam poważne wątpliwości, co do tej uchwały i tego porozumienia. Mam poważne obawy, co do celowości tego przedsięwzięcia. Widzę tutaj jedynie interes dla Osia i Tlenia. Są zawarte w tym porozumieniu dwa błędy. Pierwszy błąd to całkowite koszty budowy tej drogi opiewające na 30 mln zł. Po drugie nie jest wskazane, kiedy rozpocznie się budowa tej drogi i kiedy skończy, a także ile będzie miała długości. W §3 ust. 2 drugie zdanie powinno mieć brzmienie, że w każdym innym przypadku porozumienie to ulega rozwiązaniu. Powinniśmy się w takim przypadku, kiedy nie otrzymamy dofinansowania w wysokości 85% absolutnie wycofać z tej inwestycji. Takiego brzmienia tego porozumienia nie możemy absolutnie przegłosować. Największe pieniądze w tej chwili mamy z subwencji oświatowej. Nie możemy liczyć, że ona zawsze będzie taka wysoka. Z jakich środków wtedy zbudujemy te drogę, jeśli okaże się, że Zarząd Województwa podejmie decyzje o 50% dofinansowaniu?.
p. Z. Poturalski – mówiliśmy w takim przypadku o wymianie nawierzchni na tej drodze. Jednocześnie po wyliczeniu kosztów wyszło nam, że będzie ta wymiana kosztować 12 mln zł. Starosta Mówiński podjął decyzję, że ma być zawarty wariant z budową tej drogi. Mnie również nie podoba się treść tego porozumienia, gdyż nie uwzględnia ono zmian w finansowaniu. Uważam, że jest szereg innych ważniejszych zadań inwestycyjnych w pierwszej kolejności do wykonania. Dodatkowo naciskana nas powiat świecki. Rozmawiałem z Dyrektorem ZDP w Świeciu, który mnie poinformował, że jeśli i oni nie otrzymają środków na wykonanie tego zadania to go nie wykonają. U nich dochodzi jeszcze ogromne zadłużenie szpitala.
p. St. Łangowski – jeśliby przyjąć ten wariant optymalny, że otrzymujemy 85% dofinansowania to musimy w to włożyć 2,5 mln zł. Trzeba będzie zaciągnąć kredyt na to zadanie. Na ile lat rozłożymy wówczas to zadłużenie?.
p. K. Siniło – na 5 lat.
p. St. Łangowski – to moglibyśmy zaciągnąć wówczas ten kredyt.
p. Z. Poturalski – prosiłbym Państwa, aby uściślić ten zapis, że jeśli nie otrzymamy 85% dofinansowania to nie podpisujemy tego porozumienia.
Przewodniczący – czy zdaniem Komisji należałoby zmienić zapis drugiego zdania w §3 ust. 2 porozumienia i zapisać, że tylko w przypadku otrzymania 85% dofinansowania porozumienie może zostać podpisane.
 
Komisja nie wyraziła zdania w tym temacie.
 
Przewodniczący – gdyby chodziło o najbardziej korzystne rozwiązanie dla mieszkańców Tucholi to powinniśmy być bardziej zainteresowani budową dróg do Bysławia i Cekcyna w kierunku Wierzchucina.
p. Z. Poturalski – natężenie ruchu na tych drogach nie jest akurat takie intensywne.
Przewodniczący – czy mamy jeszcze jakieś uwagi do projektu tej uchwały?.
p. K. Siniło – jeśli nie zostanie podjęta ta uchwała to wówczas należy zdjąć z wykonania budżetu kwotę 350.00 zł, które zostały zapisane na projekty pod budowę tej drogi. Inaczej powiat świecki może od nas zażądać tych pieniędzy na wykonanie projektów, chociaż my nie będziemy budować tej drogi.
Przewodniczący – jeśli podejmiemy tę uchwałę to będzie trzeba przejść do fazy projektowania. Uważam, że powinniśmy napisać, że jesteśmy ewentualnie zainteresowani podpisaniem tego porozumienia tylko w przypadku 85% dofinansowania.
p. K. Siniło – ale powinniśmy też zapisać, że nić nie płacimy dopóki nie znamy zasad podziału środków, którymi kieruje się Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jeśli zapiszemy te środki w budżecie to Świecie będzie od nas ich wymagało. Złożenie wniosku i projektu musi być umocowane. Najpierw trzeba zapłacić te 350.000 zł, żeby uzyskać środki.
p. Z. Poturalski – nie słyszałem, żeby była teraz stosowane forma preselekcji. Oczywiście te 85% dofinansowania pozostaje bezdyskusyjne. Może należałoby dać Zarządowi upoważnienie do podpisania tego porozumienia, ale dopiero po uzyskaniu informacji o decyzji Zarządu Województwa.
p. T. Zaborowski –ze strony Marszałka sądzę, że otrzymamy decyzję w lipcu tego roku.
Przewodniczący – może wnieśmy wniosek o wycofanie tego punktu z porządku obrad Rady Powiatu z powodu zbyt małej wiedzy na ten temat.
p. K. Siniło – podejrzewam, że Świecie oczekuje od nas decyzji. Oni mają sesję później od nas.
Przewodniczący – jakie zajmujemy końcowe stanowisko?.
p. T. Zaborowski –proponowałbym wycofanie tego projektu z porządku obrad i uzyskanie większej liczby informacji.
Przewodniczący – mogę przedstawić stanowisko naszej Komisji. Widzę w tym zagrożenie dla naszego powiatu.
 
Przewodniczący postanowił przerwać ten punkt i zaprosić na posiedzenie Komisji p. Leszka Ciżmowskiego Rzecznika Konsumentów. Po wypowiedzi Pana Ciżmowskiego postanowiono poprosić na posiedzenie Komisji Starostę Tucholskiego Piotra Mówińskiego.
 
Ad. 2
 
Przewodniczący – poprosił o zabranie głosu Członków Komisji i zadawanie pytań Panu Ciżmowskiemu.
Przewodniczący – jakie problemy zgłaszają do Pana petenci?. I co jest teraz największym utrapieniem mieszkańców naszego powiatu?.
p. L. Ciżmowski – są to tzw. chwilówki. Modne szczególnie przed świętami. Ludzie decydując się na nie, nie zdają sobie sprawy z obwarowań, jakimi otoczone są te kredyty. Największy problem dotyczy klientów Providenta i Lucas Banku. Kilku petentom udało mi się rozłożyć raty ich kredytu na dłuższy okres.
p. A. Myszkowski – czy nie byłoby możliwości prowadzenia edukacji w tej dziedzinie za pomocą na przykład Tygodnika Tucholskiego?.
p. L. Ciżmowski – nasze lokalne gazety są raczej chętne na puszczanie chwytliwych tematów. Taki poradnik dla klienta uda się czasem zrobić przed świętami. Doczekałem się też tego, że ludzie czasem dzwonią i informują mnie o wynikach moich interwencji.
p. D. Gromowska – zaproponowała Panu Ciżmowskiemu, że jeżeli przygotuje taki informator to ona wydrukuje go w czerwcu w lokalnej gazecie w Gminie Cekcyn
 
Przewodniczący – przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany warunków pracy Rzecznika Konsumentów.
 
Komisja Finansów i Gospodarki na posiedzeniu w dniu 20 marca 2007 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany warunków Rzecznika Konsumentów.(5-0-0)
 
Przewodniczący podziękował Panu Ciżmowskiemu za przybycie.
 
Ad. 2
Przewodniczący – przywitał Pana Starostę. Wydaje się nam dość ryzykowne podpisywanie tego porozumienia. Rodzi ono wielkie konsekwencje finansowe. Zdaniem Komisji ma to tylko sens w przypadku otrzymania 85% dofinansowania. Szczególne wątpliwości Komisji budzi zapis zdania mówiący o renegocjacji porozumienia. Zdaniem Komisji należy wówczas, kiedy nie otrzymamy tego dofinansowania wycofać się z 350.000 zł zapisanych na wykonanie projektów pod budowę tej drogi.
p. P. Mówiński – decyzja ta podejmowana jest nie w pełni świadomości dofinansowania tej inwestycji. Te renegocjacje dotyczą zakresu robót.. Jeśli nie otrzymamy tych 85% wówczas i tak trzeba będzie zrobić remont mostu w Plaskoszu i wykonać chodniki w Trzebcinach. Ten zakres prac musi być wykonany na pewno. W perspektywie mamy to, że będzie to droga, która będzie łączyła nas z drogą A1. Jest to droga może nie strategiczna, ale ważna dla powiatu. Podobne obawy miał i Zarząd Powiatu. Chcieliśmy zrobić uchwałę intencyjną, która mówiłaby, że realizacja finansowania będzie tylko w przypadku pozyskania 85% dofinansowania. Indykatywny plan Regionalnego Programu Operacyjnego będzie jeszcze raz analizowany. Mam nadzieję, że złoży mi wizytę Marszałek Całbecki. Sam Marszałek mówił, że chcę w swoich decyzjach niwelować różnice pomiędzy powiatami. Finansowanie w stosunku 50% na 50% nie niweluje różnic tylko je pogłębia. Jeśli chodzi o województwo to nie mamy żadnych informacji o sposobach finansowania. Wydaje mi się, że ten projekt realizowany przez dwa powiaty miałby duże szanse na dofinansowanie w przypadku drogi kwalifikacyjnej konkursowej. Wydatkowanie tych 350.000 zł na ten projekt zablokowałoby projekty w innych częściach powiatu. Pan Poturalski przygotował trzy warianty dotyczące budowy tej drogi i sposobu jej finansowania. Uważam, ze lepiej byłoby poprawić nawierzchnię na tej drodze. Optymalnym rozwiązaniem byłoby upoważnienie Zarządu, aby można było te środki skonsumować na ten projekt przy zapewnieniu otrzymania środków na poziomie 85%.
Przewodniczący –jeżeli przyjmiemy tę uchwałę to z mety wydajemy 350.000 zł na projekt. Czy jest to takie pilne, że podejmować te uchwałę teraz?.
p. P. Mówiński – z taką prośbą zwróciła się Starosta Świecki.
Przewodniczący – czy możemy przesunąć podjęcie tej uchwały za miesiąc.
p. Z. Poturalski – może należałoby wprowadzić uchwałę intencyjną.
Przewodniczący – w tej chwili jesteśmy w niezręcznej sytuacji.
p. P. Mówiński – myślę, że sam pomysł jego logika na tym nie traci jeśli nie podejmiemy tego teraz.
p. St. Łangowski – Łangowski co z droga konkursową?.
p. P. Mówiński – myślę, że pewne rzeczy sprowadzą się do konkursu. Jeżeli jednak my nie wiemy, jakie są kryteria doboru projektów i nie znamy warunków podziału środków. Nie wiemy jeszcze czy będzie budowana obwodnica Tucholi. Ta droga będzie miała duże szanse w konkursach. Ale Marszałek Całbecki posiadając 1 mld zł na projekty powiedział, że chce je o połowę pomnożyć. Wynika z tego, że myśli o dofinansowaniu 50% na 50%. Wówczas na środki liczyć mogą tylko duże jednostki samorządu terytorialnego.
p. Z. Poturalski – Pan Zaborowski poinformował nas, że stanowisko Zarządu Województwa znane będzie dopiero w lipcu. Dla mnie takie działanie przypomina poruszanie się we mgle. Przewodniczący - czy muszą być już opracowane projekty przy składaniu wniosków?.
p. P. Mówiński – w procesie decyzji część jednostek samorządu terytorialnego zakłada, że te projekty, które mają plany maja większe szanse.
Przewodniczący –ale z czego to wynika z jakiego zapisu prawnego czy z doświadczenia tych samorządów. Nie ma tutaj żadnych ustaleń.
p. P. Mówiński – z doświadczenia tych samorządów.
p. K. Siniło – po zdjęciu tych 350.000 zł pozostaje 125.000 zł do przyszłej sesji.
Przewodniczący – jaką decyzje podejmuje Zarząd. Wycofujecie tę uchwałę?.
p. P. Mówiński – myślę, że Zarząd ja wycofa. Ale ta informacja o wysokości dofinansowania będzie znana dopiero w sierpniu, myślę.
p. D. Gromowska – proponuję zostawić zapis, że ta kwota 350.000 zł zostanie wydatkowana tylko w przypadku 85 % dofinansowania.
Przewodniczący – proponujemy zmianę tego zapisu.
p. P. Mówiński – wprowadzimy autopoprawki.
 
Przewodniczący podziękował Staroście za przybycie i poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
 
Ad. 3
 
p. K. Siniło - na podstawie decyzji Ministra Finansów zmianie uległa subwencja oświatowa
i po zmniejszeniach wynosi ona 23.243.271 zł. Została zmniejszona o 287.822 zł. Do budżetu przyjmuje się też kwotę 200.000 zł ze środków nie wygasających podjętych uchwałą w roku 2006 z przeznaczeniem na remont kuchni w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych.
W wyniku decyzji Wojewody nastąpiło także zmniejszenie dotacji celowej na Dom Pomocy Społecznej o kwotę 114.300 zł.
Przewodniczący –przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2007.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2007 rok. (5-0-0)
 
Przewodniczący – czy mamy jakieś pytania dotyczące zmian w Statucie Powiatu?.
 
Komisja nie wniosła żadnych uwag do tego punktu.
 
p. K. Siniło – projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego dotyczy możliwości wprowadzenia podwyżek w jednostkach powiatowych. Podwyżka dotyczy 8% w stosunku do roku ubiegłego.
 
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
(5-0-0)
 
p. K. Siniło – projekt uchwały zawarty na stronie 135 materiałów sesyjnych dotyczy ostatecznego podziału środków dokonanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nastąpił wzrost środków o 9.000 zł.
 
Członkowie Komisji wypowiedzieli się pozytywnie w sprawie zmiany Uchwały
Nr IV/29/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.
(5-0-0)
 
Przewodniczący – czy Komisji widzi potrzebę uaktualnienia Strategii Rozwoju Powiatu. Myślę, że podjęta w 2001 roku przez Radę Powiatu w wielu punktach straciła na aktualności i należy podjąć decyzję o jej uaktualnieniu.
 
Komisja widzi potrzebę zaktualizowania strategii rozwoju Powiatu Tucholskiego oraz gmin powiatu i pozytywnie przychyla się do proponowanego projektu uchwały
w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji strategii rozwoju Powiatu Tucholskiego. (5-0-0)
 
Przewodniczący wobec braku dalszych pytań i wyczerpania się porządku zakończył posiedzenie Komisji finansów i Gospodarki.
 
 
Na tym zakończono protokół Komisji.
 
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
 
Kinga Majer                                                                               Zbigniew Grugel
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (20 marca 2007)
Opublikował: Kinga Majer (18 czerwca 2007, 13:46:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1463