7

Protokół nr 7/2007
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 19 czerwca 2007 roku.


Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Maria Bociania – Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi, p. Stanisław Rzepiński – Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, p. Żaneta Malendowicz – Inspektor w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, p. Krzysztof Łukaszewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii.


Tematyka posiedzenia:
1. Informacja o funkcjonowaniu szkół prowadzonych przez powiat za I półrocze 2007 r.
2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
4. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.


Przewodniczący – przywitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia Komisji. Zaproponował, aby do porządku posiedzenia dodać pkt 5 w temacie: Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.
p. St. Łangowski – jeśli można chciałbym zaproponować, abyśmy te dyskusję nad wyborem Przewodniczącego odłożyli na późniejszy termin. Wystosowałem pismo do Porozumienia Samorządowego i czekam na odpowiedź.
p. D. Gromowska – odpowiedziałabym na to pismo, niestety nie pozwoliły mi na to terminy. Powodem tego jest przyspieszona sesja Rady Powiatu.
Przewodniczący – wobec tych faktów wycofuje moja propozycję dotyczącą wprowadzenia pkt 5 do porządku posiedzenia. Czy wobec powyższego Komisja przyjmuje porządek posiedzenia?.

Komisja przyjęła porządek posiedzenia przez aklamację.

Ad. 1
Przewodniczący - poprosił o zabranie głosu p. Marię Bociania i przedstawienie realizacji budżetu oświatowego za I półrocze.
p. M. Bocianiak – przedstawię sprawozdanie za 5 miesięcy roku 2007. Wydatki łącznie z inwestycjami wyniosły 45%. Inwestycje są w chwili obecnej na etapie przygotowań. Analiza wydatków płacowych wynosi 43,09%. Jest tu nieduże przekroczenie w stosunku w analogicznego okresu roku ubiegłego spowodowane niedoszacowaniem wydatków związanych z 5% podwyżką dla nauczycieli. Wydatki z § 426 – energia wynoszą 45,33%. Są one mniejsze o kwotę 200 tys. zł do analogicznego okresu roku 2006. § 427 dotyczący remontów kształtuje się na poziomie 35,5%. Co przekłada się na poszczególne jednostki oświatowe w następujący sposób: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wykorzystał 90% środków na remonty; Zespół Szkół Ogólnokształcących – 11%, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – około 2%; Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych wykorzystał 74%, pozostałe jednostki oświatowe wykorzystały około 7%. Wydatki te maja wpływ na cały budżet, gdyż poszczególne jednostki oświatowe w różnych okresach dokonują remontów. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego sygnalizował, że brakuje mu środków na remont centralnego ogrzewania. Zaznaczam, że wykorzystał już 90% swoich środków remontowych.
p. K. Siniło – wynagrodzenia są obecnie naszym największym problem. Niedoszacowanie dotyczące subwencji oświatowej zgłaszają wszystkie powiaty. Nikt nie był w stanie przewidzieć, że nastąpi 5% zwiększenie wynagrodzeń w oświacie. Być może trzeba będzie zaciągnąć na ten cel kredyt, który będzie zabezpieczony przez ministerstwo.. Nie możemy powiedzieć ile szacunkowo wyniesie to niedoszacowanie, gdyż nie wiemy ile będzie oddziałów. Dopiero w październiku będzie wiadomo ile jest rzeczywiście oddziałów. W pierwszej kolejności powinniśmy zabezpieczyć wynagrodzenia. Generalnego zagrożenia, co do wydatków płacowych nie widzę.
p. M. Bocianiak – odprawy dla nauczycieli odchodzących na wcześniejszą emeryturę w 2007 roku będą refundowane z 0,6% rezerwy ministerialnej. Na ten cel planujemy wydatków 270 tys. zł. Dyrektorzy do 10 września tego roku muszą podać ostateczna liczbę odchodzących nauczycieli na emeryturę.
Przewodniczący – czy dyrektorzy posiadają informacje o tej refundacji?.
p. M. Bocianiak – tak wiedza o tym.
p. D. Gromowska- proponuje, aby Komisja wnioskowała o poinformowanie przez Zarząd Powiatu o tej możliwości refundacji dyrektorów jednostek oświatowych.
p. St. Łangowski – chciałbym zwrócić uwagę, że każdy ma prawo sam zadecydować czy i kiedy idzie na emeryturę. Dyrektor nie może nikogo do tego zmusić.
p. M. Bocianiak – jeżeli Minister Edukacji przesunie termin odejścia na emeryturę to wtedy więcej osób skorzysta z takiej możliwości i nasze wyliczenia okażą się błędne.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania. Jeśli nie to dziękuję Pani Dyrektor za przybycie na posiedzenie Komisji.

Pani Aleksandra Kabat przybyła na posiedzenie Komisji o godz. 15.30.

Ad. 4
p. K. Siniło – inwestycje są na razie w trakcie przetargów. Niemniej jednak środki na nie przeznaczone mogą zostać wydatkowane jeszcze w miesiącu czerwcu.
Przewodniczący – przejdźmy do omawiania uchwał finansowych.
p. K. Siniło – uchwała na stronie 117 materiałów sesyjnych. Nie będzie możliwe wydatkowanie środków na budowę ronda w Gostycynie dlatego musimy te środki przyjąć do budżetu. Są one zapisane w paragrafach Zespołu Szkół Leśnych i Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Na podział na te szkoły Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w miesiącu wrześniu.
p. D. Gromowska – mam pytanie dotyczące rozdziału 750 Komisje poborowe. Chodzi mi o kwotę 26 tys. zł?. W jaki sposób zabezpieczone jest wykonanie umów z lekarzami?.
p. K. Siniło – tym zajmuje się akurat Pan Sekretarz. Te środki SA przekazywane do szpitala.
p. D. Gromowska – panie Przewodniczący czy można złożyć odnośnie tej sprawy wniosek?.
Przewodniczący – tak, oczywiście. My te zadania związane z poborem zlecamy szpitalowi.

Wniosek Komisji:
Komisja oczekuje szczegółowego rozliczenia rozdziału 75045 Komisje poborowe.

Przewodniczący – proszę, kto z Państwa Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2007.

Komisja Finansów jednogłośnie (5-0-0) pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2007.
Komisja Finansów i Gospodarki pozytywnie (5-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

p. K. Siniło – uchwała na stronie 175 materiałów sesyjnych dotycząca PFRON-u. Nie ma zapotrzebowania na tworzenie nowych miejsc pracy w związku z tym musimy przesunąć środki.

Komisja pozytywnie ((5-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
 Nr IV/29/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowanych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczna osób niepełnosprawnych.

Ad. 2
Przewodniczący – przywitał Pana Stanisława Rzepińskiego i Panią Żanetę Malendowicz i poprosił Pana Rzepińskiego o przedstawienie informacji o stanie realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
p. St. Rzepiński – zgodnie z zapisami ustawy sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska należy przedkładać Radzie Powiatu. Sprawozdanie zawarte w materiałach sesyjnych obejmuje okres 2005-2006. W materiale nie ma sprawozdania Gminy Tuchola. W tym roku zgodnie za założeniami przez nas przyjętymi będzie ona przedstawiać swoje sprawozdanie podczas sesji. Jeśli Państwo Radni uznają ten sposób przedkładania sprawozdania za dobry, będziemy go dalej realizować. W ubiegłym roku prezentowała się Gmina Cekcyn. Chcemy, aby Program aktualizowała ta sama jednostka, która go opracowała.
Przewodniczący – proszę, czy ktoś z Państwa ma, jakieś pytania?.
p. St. Rzepiński – te materiały analizowała już Komisja Rolnictwa i przyjęła i zaakceptowała je na za swoim posiedzeniu.
p. D. Gromowska – chciałabym podziękować za tak dobrze przygotowane materiały. Nie mniej jednak uważam, że brak tutaj jakiegoś spięcia tego Programu. Na przykład sortownika śmieci na wysypisku lub segregacji śmieci już na etapie gospodarstwa domowego. Szkoda, że nie segregujemy śmieci na wysypisku.
p. A. Kabat – chciałabym powiedzieć, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizujemy programy proekologiczne, mające wpływ na środowisko. Maja one na celu doprowadzenie naszych gospodarstw do standardów europejskich. W materiale zwrócono uwagę na edukację ekologiczną w szkołach. To jest bardzo dobry kierunek działania. Dzieci i młodzież szybciej się edukują, aniżeli dorośli. Tutaj mamy dużo doz robienia. Ogromnym problem będzie dla nas czekająca na 2032 roku utylizacja pokryć dachowych z eternitu. Będzie to problem szczególnie, gdy zostanie zlikwidowanych Powiatowych Fundusz Ochrony Środowiska.
p. D. Gromowska – jednakże dopóty nie mamy żadnych rozstrzygnięć ustawowych pozostaje to w kwestii ustaleń samorządów gminnych.
p. M. Mróz – tak, ale Pani Kabat nie dodała, że te działania ekologiczne są wykonywane tylko dlatego, że z tego są pieniądze. Większość ludzi nie rozumie, o co chodzi w całości tego zadania. Z przedstawionych materiałów nie wynika także, że nasza rzeka Brda straciła poważnie na czystości.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania. Jeżeli nie ma to podziękuję Państwu za przybycie.

Ad. 3
Przewodniczący – przywitał Pana Krzysztofa Łukaszewicza Powiatowego Lekarza Weterynarii i poprosił go o przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
p. K. Łukaszewicz – nasz budżet przestał zależeć od budżetu Powiatu. Zostaliśmy wyłączeni z powiatowych służb i inspekcji. Finanse w odniesieniu do wydatków rzeczowych ustabilizowały się. Pomogła nam trochę w ubiegłym roku ptasia grypa. Mogliśmy dzięki temu zaopatrzyć się w sprzęt. Inspektorat Weterynarii w Tucholi wzbogacił się także w jeden etat inspektora do spraw środków żywienia zwierząt. Jest to olbrzymie zadanie. Sankcjonują je przepisy Unii Europejskiej. Z tego tytułu udało się nam pozyskać środki na wyposażenie miejsca pracy. Być może uda się nam zakupić samochód. Chciałbym też poinformować Państwa, że odchodzę ze stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii. Mój następca będzie miał trudne zadanie pozyskania ludzi do pracy w inspektoracie.
p. St. Łangowski – ilu lekarzy weterynarii jest w powiecie?.
p. K. Łukaszewicz – 12-13 osób na chwile obecną.
p. St. Łangowski – czy ci lekarze maja prywatne praktyki?.
p. K. Łukaszewicz – tak, w większości przypadków lekarze mają prywatne praktyki. Wprowadzono do nas służbę cywilną, co ograniczyło możliwości dodatkowego zarobkowania. Stąd też wiele osób zrezygnowało na rzecz praktyki prywatnej.
Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś pytania do Pana Łukaszewicza. Jeśli to podziękuję Panu za przybycie.

Ad. 4

Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa Radnych. Jeśli nie ma wobec tego uważam, że porządek posiedzenia dzisiejszej Komisji został wyczerpany i zamykam to posiedzenie.


Na tym zakończono protokół.


Protokołowała:                                                          Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                                   Zbigniew Grugel

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (19 czerwca 2007)
Opublikował: Kinga Majer (12 grudnia 2007, 15:57:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1666