13

Protokół nr 13/2007
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 20 grudnia 2007 roku.
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza materiałów sesyjnych.
2. Sprawy bieżące.
 
Ad. 1
 
Przewodniczący – przywitał zebranych i poprosił o zabranie głosu Panią Krystynę Siniło.
p. K. Siniło – Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, iż nie obowiązuje upoważnienie dla Zarządu do przeniesień środków między inwestycjami. Załącznik nr 14 do projektu budżetu przedstawia zadani inwestycyjne realizowane jako współfinansowanie. RIO wydała pozytywna opinię w sprawie projektu naszego budżetu na rok 2008.
Przewodniczący – czyli możemy uznać, że sprawę budżetu mamy pozytywnie zamkniętą. W materiałach sesyjnych mamy uchwałę dotyczącą zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu tucholskiego. Rada Powiatu podejmowała już taką uchwałę?.
p. T. Zaborowski – zmiana tej uchwały podyktowana jest zmianą przepisów prawnych. Mówią one, że w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 3 lata oraz umowy zawieranej na okres do lat 3 i następnie zawieranej kolejnej umowy wymagana jest zgoda rady powiatu.
p. K. Siniło – zmiana przepisów prawa jest też podstawą uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych stanowiących dochody powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
Przewodniczący – jest też w materiałach uchwała o wydatkach niewygasających.
p. T. Zaborowski – otrzymaliśmy środki na Dom Pomocy Społecznej w miesiącu listopadzie i nieudało się ich wydatkować. To samo dotyczy także środków na sale gimnastyczną. Gdyż prace wskutek odwołań ruszyły z opóźnieniem. Dokumentacja pod budowę drogi została przygotowana w połowie grudnia. Ostatnie zmiany naniesione do wykonania spowodowały przesunięcie prac przez PRD Włocławek na miesiąc styczeń 2008 r.
p. K. Siniło – w uchwale zmieniającej budżet powiatu na rok 2007 dokonano urealnienia paragrafów. Zmiana uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy uzupełnienia środków na rehabilitację społeczną. Projekt uchwały na stronie 163 materiałów sesyjnych w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczna osób niepełnosprawnych pozwoli funkcjonować Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2008.
Przewodniczący – przystępujemy do głosowania.
 
Wnioski Komisji:
 
1. Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie pozytywnie (7-0-0) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
2. Komisja jednogłośnie 7 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych stanowiących dochody powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
3. Jednogłośnie (7-0-0) pozytywnie Komisja Finansów opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Powiatu Tucholskiego za rok 2007.
4. Pozytywnie 7 głosami za Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2007 roku.
5. Komisja analizowała także projekty uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych oraz projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych i zaopiniowała powyższe projekty pozytywnie (7-0-0).
 
Ad. 2
 
Przewodniczący – przechodzimy do punktu sprawy różne. Czy ktoś z Państwa ma pytania?.
p. T. Zaborowski – chciałbym tylko poinformować, że działają już trzy gabinety w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W styczniu myślę, że Warsztaty zostaną oficjalnie oddane.
Przewodniczący – przeczytał list Wójta Brygmana. Komisja nie podejmowała w sprawie wystąpienia Pana Wójta.
p. A. Myszkowski – ta sprawa jest do rozważenia. Wiem, że Wójtowie nie są zadowoleni z tego porozumienia.
p. D. Gromowska – składam wniosek formalny, aby Komisja Finansów wystąpiła do Starosty, żeby ten wrócił jeszcze raz do tej sprawy na konwencie powiatu.
 
Komisja przyjęła wniosek Radnej pani Doroty Gromowskiej.
 
Przewodniczący – wobec braku dalszych pytań zamknął posiedzenie Komisji.
 
Na tym zakończono protokół.
 
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji

Kinga Majer                                                                                Zbigniew Grugel
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (20 grudnia 2007)
Opublikował: Kinga Majer (12 lutego 2008, 11:35:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1816