16

Protokół nr 17/2008
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 23 kwietnia 2008 roku

 
 
Obecni na posiedzeniu według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu.
 
Tematyka posiedzenia:

1)  Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za rok 2007.
2)  Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.  

p. Michał Mróz przybył na posiedzenie o godz. 13.15.
 
Ad. 1
 
Przewodniczący – przywitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia. Komisja przyjęła porządek posiedzenia przez aklamację. Poprosił o zabranie głosu p. Krystynę Siniło Skarbnika Powiatu o przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu.
p. K. Siniło – budżet Powiatu Tucholskiego na rok 2007 został przyjęty Uchwałą
Nr IV/30/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku. Dochody zaplanowano na kwotę 40.125.178 zł, wydatki na kwotę 41.625.178 zł. W trakcie roku dochody wzrosły o 2.191.304 zł co stanowi 5,46%, a wydatki o 2.191.304 zł co stanowi 5,26%. Planowany deficyt wyniósł 1.500.000 zł i po zmianach na koniec 2007 roku wyniósł również 1.500.000 zł. Rok budżetowy zamknął się deficytem w wysokości 606.689,95 zł. Wolne środki na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 896.354,46 zł. Do budżetu dodatkowo wpłynęły także środnika zadania Unii Europejskiej. Są 263.770,38 zł z ZPRR na budowę mostu w Pile; 202.307,67 zł na stypendia z Europejskiego Funduszu Strukturalnego; 68.940 zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego; 1.001,16 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz 62.982,14 zł pozyskał Powiatowy Urząd Pracy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Razem daje to kwotę 599.001,35 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku nie wystąpiły żadne przedterminowe zobowiązania. Dochody w działach: 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w roku 2007 wyniosły 3.518.095,03 zł, a wydatki 6.265.086,57 zł. Różnica środków wynosząca 2.749.991,54 zł pokryta została z innych pozyskiwanych dochodów. Subwencja równoważąca w kwocie 1.394.851 zł przeznaczona została na rodziny zastępcze, na PUP oraz na drogi.
Przewodniczący – czy ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze jakieś pytania do Pani Skarbnik. Jako Komisja musimy zaopiniować realizację budżetu. Przystępujemy do wyrażenia opinii w głosowaniu.
 
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki Rady Powiatu 5 głosami za przy
2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Tucholskiego za rok 2007.
 
Ad. 2
 
Przewodniczący – przystąpimy najpierw do omawiania materiałów sesyjnych, a potem omówimy nowe projekty uchwał. Najpierw omówimy zmiany budżetowe.
p. K. Siniło – wyniku zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 145.870 zł. Jest to kwota 32.400 zł dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 30.000 zł dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na realizację projektu – budowy boiska. 83.470 zł na powiatowe urzędy pracy. Po stronie wydatków zwiększenie nastąpiło w kwocie 145.870 zł. Składają się na to. Kwota 10.000 zł na dofinansowanie i eksploatację promu. 10.000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na zakup na zakup nagłośnienia do sali multimedialnej oraz w tym samym rozdziale kwota 40.000 zł na zakup dwóch serwerów dla geodezji i starostwa. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w Domu Pomocy Społecznej w kwoce 18.000 zł.
Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś pytania?.
p. A. Myszkowski – mam prośbę. Temat ten poruszany jest już od ubiegłego roku. Chodzi mi o pobór. W poniedziałek najbliższy następuje zakończenie poboru i stąd moja prośba o przygotowanie umów. A także pytanie, dlaczego po raz kolejny to szpital zajmuje się poborem.
p. K. Siniło – ja również na posiedzeniu Zarządu wielokrotnie poruszałam ten temat.
p. T. Zaborowski –ze względów organizacyjnych zlecamy pobór szpitalowi.
p. A. Myszkowski – my jednak ponawiamy nasze pytanie, dlaczego jest to organizowane przez szpital. W powiecie świeckim to starostwo organizuje pobór.
p. A. Kabat – ja proponuję, aby Zarząd rozważył, aby przyszłoroczny pobór organizowało starostwo.
Przewodniczący – czy maja Państwo jeszcze jakieś pytania, co do zmian budżetowych?. Jeśli niema to przystępujemy do głosowania.
 
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie (7-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2008.
 
Przewodniczący – kolejny projekt uchwały dotyczy zmiany Uchwały Nr XIII/113/2008 Rady powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2008 roku dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
p. K. Siniło – jest to uchwała porządkująca. Należy ja podjąć, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej zgodnie z możliwościami finansowymi jednostki.
 
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie (7-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/113/2008 Rady powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2008 roku dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
p. T. Zaborowski – w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego zaszła konieczność aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Zmiana ta dotyczy inwestycji kubaturowych. Podjęliśmy działania, aby wprowadzić do niego punkt dotyczący budowy pływalni.
p. D. Gromowska – czy określono, przy jakiej szkole będzie budowana ta pływalnia?.
p. T. Zaborowski – nie, nie określiliśmy umiejscowienia tej inwestycji.
p. D. Gromowska – wnioski ze spotkania z wójtami?.
p. T. Zaborowski – 21 kwietnia z inicjatywy Burmistrza. Omawiane były sprawy związane z inwestycjami drogowymi. Omawiany był także program „Bory Tucholskie w labiryntach natury”. Na dzień dzisiejszy nie mamy pewności, co do wielkości środków na inwestycje drogowe.
p. A. Myszkowski – program dostosowawczy szpitala kosztował będzie, 30 mln zł.
p. T. Zaborowski – dopisaliśmy tylko pływalnię. Przygotujemy sprawy szpitala na koniec czerwca.
Przewodniczący – przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/73/2007 Rady Powiatu Tucholskiego w dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010.
 
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie (7-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/73/2007 Rady Powiatu Tucholskiego w dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Tucholskiego na lata 2007-2010.
 
Przewodniczący – kolejne uchwały dotyczą zakupu i nabycia nieruchomości.
p. T. Zaborowski – Zarząd proponuje, aby tę nieruchomość zakupić od Sióstr Elżbietanek. W ramach zapłaty proponujemy gotówkę oraz nieruchomość położoną na placu Wolności 15 w Tucholi.
Przewodniczący – te dwie uchwały są, więc ze sobą powiązane.
p. T. Zaborowski – ten temat wypłynął miesiąc temu. Nie chcę się tutaj ustosunkowywać do artykułów zamieszczonych w prasie. Rozmowy, które prowadziliśmy były dość dynamiczne. Rozważaliśmy różne wersje. Tu są przedstawione ostateczne wersje. Komisja Finansów jest pierwsza Komisją, która porusza ten temat.
p. D. Gromowska – jaka jest kwota kupna szpitala?.
p. T. Zaborowski – jest to kwota 5,5 mln zł. Doszliśmy do takiego porozumienia z Burmistrzem, że ten rezygnuje z przetargowej formy sprzedaży nieruchomości na placu Wolności 15.
p. K. Siniło – my zaś wycofujemy się z realizacji inwestycji budowy drogi Iwiec – Wełpin.
p. A. Kabat – koszt zakupu szpitala to kwota 5,5 mln zł. Jeśli kupimy biały domek i uzupełnimy jego wartość gotówką to szpital będzie należał do powiatu.
p. K Siniło – tak.
p. A. Kabat – ja osobiście bardzo się cieszę z tego faktu.
Przewodniczący – jednocześnie podejmujemy i uchwałę o zmianie budżetu powiatu. Jest ona konsekwencją dwóch pozostałych. Czy są wobec tego jeszcze jakieś pytania?.
p. A. Myszkowski – jaki będzie rzeczywisty całkowity koszt tej nieruchomości?.
p. K. Siniło – to wyniknie ostatecznie z aktu notarialnego.
Przewodniczący – to jest z pewnością działanie skierowane na naszą korzyść.
p. T. Zaborowski – ma to także pozytywny oddźwięk dla naszych mieszkańców pod względem zabezpieczenia medycznego dla nich.
Przewodniczący – na podjęcie przez nas tych uchwal czekają radni miejscy. Przystępujemy do głosowania.
 
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie (7-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zakupu nieruchomości zabudowanej.
 
W wyniku głosowania Komisja Finansów i Gospodarki jednogłośnie (7-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.
 
Przewodniczący wobec wyczerpania porządku posiedzenia zamknął posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Rady Powiatu Tucholskiego.
 
 
Na tym zakończono protokół.
 
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
 
Kinga Majer                                                                                 Zbigniew Grugel
 
 

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (25 czerwca 2008)
Opublikował: Kinga Majer (25 czerwca 2008, 10:13:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1494