17


Protokół nr 17/2008
z posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki
w dniu 25 czerwca 2008 roku
 
Obecni według listy obecności oraz zaproszeni goście: p. Krystyna Siniło – Skarbnik Powiatu, p. Michał Mikołajczak – Powiatowy Lekarz Weterynarii w zastępstwie
p. Aleksandra Szyszka, p. Stanisław Rzepiński – p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
Tematyka posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Ad. 1
Przewodniczący – przywitał zebranych i przedstawił tematykę posiedzenia. Poprosił o zabranie głosu Panią Aleksandrę Szyszka przedstawiciela Powiatowego Lekarza Weterynarii.
p. A. Szyszka – najważniejsze sprawy, które wykonujemy zostały ujęte w sprawozdaniu. Ja mogę powiedzieć, że priorytetowy dla nas jest program badań zwierząt na chorobę Aujeszky. Prowadzić go będziemy w latach 2008 – 2013. Polega on na badaniu pogłowia trzody chlewnej. Te badania, które wykonuje się, są bardzo drogimi badaniami. Rozpoczęliśmy ten program od Gminy Gostycyn. Ma on służyć otwarciu eksportu trzody chlewnej na zachód Europy. Aby realizować ten program otrzymaliśmy odpowiednie dofinansowanie. Zakupiliśmy między innymi z tych środków sprzęt komputerowy. Muszę powiedzieć także, że powiększyła się kadrowa obsługa inspektoratu. Prowadzimy także program leczenia bydła z białaczki. Przewidujemy, że jeszcze dwa lata i bydło w naszym powiecie będzie całkowicie wolne od tej choroby.
p. T. Zaborowski – jak układa się Wasza współpraca z oddziałem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tucholi?.
p. A. Szyszka – współpraca z Agencja układa się bardzo dobrze.
p. St. Łangowski – ilu jest lekarzy w inspektoracie?.
p. A. Szyszka – 3 lekarzy i pani, która zajmuje się nadzorem nad przemysłem paszowym.
Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś pytania.
Wobec braku pytań Przewodniczący podziękował Pani Aleksandrze Szyszka za przybycie na posiedzenie Komisji.
Wniosek Komisji:
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Ad. 2
Przewodniczący – przywitał i poprosił o zabranie głosu Pana Stanisława Rzepińskiego.
p. St. Rzepiński – w odniesieniu do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wydaliśmy wiele decyzji. Między innymi w sprawie nielegalnego złomowiska na ul. Towarowej i na ul. Starej w Tucholi. W tej sprawie mamy rozpisane oględziny z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Powstać ma także nowy obszar chroniony związany z Programem „Natura 2000”. Dotyczyć będzie ten obszar ptaków i obejmować ma wyłączone już wszystkie tereny parków krajobrazowych. Wiąże się to z tym, że jakiekolwiek inwestycje na tych terenach będą musiały najpierw wyprzedzić raporty oddziaływania na środowisko. Te zaś są bardzo kosztowne. Ten obszar obejmował będzie teren 360 tys. km².
Przewodniczący – jako leśnik również muszę przyznać, że ten program nie odpowiada nam. Został on nam narzucony. Chociaż zwracaliśmy na to uwagę, że rozciągniecie go na tereny zurbanizowane jest ogromną pomyłką. Niestety w tej sprawie liczy się tylko zdanie UE.
Przewodniczący wobec braku pytań podziękował Panu Stanisławowi Rzepińskiemu.
Wniosek Komisji:
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
Ad. 3
Przewodniczący – przechodzimy do omówienia materiałów sesyjnych.
p. K. Siniło – na stronie 142 materiałów sesyjnych jest uchwała w sprawie emisji obligacji. Podjęcie tej uchwały wynika z obowiązującej procedury zakresie obligacji komunalnych. W uchwale budżetowej na 2008 roku zaplanowany został deficyt budżetowy, który częściowo pokryty zostanie z emisji obligacji na zaplanowany wykup nieruchomości Szpitala Tucholskiego. Spłata emisji trwać będzie 10 lat począwszy od 2008 roku do 2018 roku. Wskaźnikiem będzie WIBOR podwyższony o marżę bankową. Na dzień dzisiejszy WIBOR wynosi 6,75%.
p. A. Myszkowski – czy nie lepiej byłoby wziąć kredyt hipoteczny pod zastaw szpitala.
p. K. Siniło – emisja obligacji niczym nie różni się od kredytu hipotecznego.
Przewodniczący – czy są jeszcze pytania do tego projektu uchwały. Jeśli nie ma przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki 5 głosami za przy 1 wstrzymującym się (5-0-1) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie emisji obligacji.  
p. K. Siniło – na stronie 145 materiałów sesyjnych jest projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2008. W wyniku zmian zmniejszeniu ulegają dochody i wydatki powiatu. I odpowiednio dochody powiatu zmniejszają się o kwotę 4.351,00 zł, a wydatki zmniejszają się o kwotę 9.351,00 zł. Zmniejszenie po stronie dochodów związane jest z zaniechaniem realizacji zadania inwestycyjnego wspólnie z gminą. Gmina wycofała swój wkład. Jest to kwota 140 tys. zł na budowę drogi w miejscowości Nowy Sumin. W wydatkach kwota 500 tys. zł na bieżące utrzymanie dróg oraz 360 tys. zł dla ZDP na dostosowanie paragrafów do bieżących potrzeb jednostki. Kwota 16 tys. zł na zakup nieruchomości w Białej. 100 tys. zł na realizację studium wykonalności projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”. Zmniejszenie nastąpiło także w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 853.096,00 zł. A także zabezpieczenie wydatków w rodzinach zastępczych o kwotę 50 tys. zł.
p. D. Gromowska – chciałabym się odnieść do drogi w Nowym Suminie. Radni Gminni są zbulwersowani wycofaniem środków. Zabezpieczyliśmy kwotę 140 tys. zł. Z przeznaczeniem na tę drogę. Nie zostały określone żadne warunki porozumienia ze strony powiatu. Wójt Gminy Cekcyn domagał się ustalenia priorytetów odnośnie dróg powiatowych. Nie zostało jednak nic postanowione. Co powiat planuje w odniesieniu do drogi w Nowym Suminie?.
p. K. Siniło – pismo Wójt odnośnie partycypacji w budowie tej drogi przedstawił Zarządowi Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
p. T. Zaborowski – powiat wykonać ma odwodnienie przy tej drodze.
p. D. Gromowska – zgłaszam formalny wniosek, aby Zarząd Powiatu pisemnie złożył wyjaśnienia dotyczące zdjęcia środków przeznaczonych na budowę tej drogi.
p. T. Zaborowski – Starosta Mówiński wypowiadał się w tej sprawie na konwencie Wójtów, że powiat finansował będzie budowę dróg w sytuacji kiedy my będziemy finansować 25% udziału. Na wyłożenie więcej środków powiatu nie stać. Powiat wykonał ze swej strony kosztorys tej drogi.
p. St. Łangowski – kto wystąpił z pomysłem, aby wykonać tę drogę?.
p. D. Gromowska – z tym pomysłem wystąpił powiat.
p. St. Łangowski – jakie były ustalenia odnośnie procentowego finansowania tego przedsięwzięcia?.
p. T. Zaborowski – proponowaliśmy ustalenia po 50% z każdej strony. Na przyszły rok mam propozycję, aby to wójt wystąpił o finansowanie 50% na 50%.
Przewodniczący – zgadzam się w tej sprawie z Radną Gromowską, aby Zarząd Powiatu wyjaśnił naszemu kontrahentowi Gminie Cekcyn, dlaczego odstąpił o umowy i wycofał środki na realizację tego zadania. Jeśli nie ma więcej pytań przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki 4 głosami za przy 2 wstrzymujących się (4-0-2) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2008.
p. K. Siniło – na stronie 176 materiałów sesyjnych mamy projekt uchwały w sprawie rozwiązania spółki OSiR Sp. z o.o. W 2005 roku została powołana spółka dla budowy hali widowiskowo-sportowej. Koncepcja jej budowy jednakże uległa zmianie stąd też nie potrzeba już, aby spółka funkcjonowała.
Przewodniczący – przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki 6 głosami za (6-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozwiązania spółki OS i R Sp. z o.o.
Przewodniczący – kolejna uchwała dotyczy porozumienia na budowę hali widowiskowo – sportowej.
p. T. Zaborowski – to porozumienie jest korzystniejsze dla powiatu. Burmistrz będzie pozyskiwał 70% kosztów, a my tylko 30%.
Przewodniczący – jeśli nie ma pytań przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki 6 głosami za (6-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia na budowę hali widowiskowo – sportowej.
p. K. Siniło – uchwała na stronie 184 dotyczy zamiany obiektów przy ul. Nowodworskiego 14-18 i przy pl. Wolności 15. Siostry Elżbietanki wyraziły zgodę na taką zamianę. Akt notarialny jest już przygotowany.
Przewodniczący – przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki 6 głosami za (6-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.
p. K. Siniło – decyzją Zarządu Powiatu trwały zarząd nad nieruchomością na pl. Wolności 23 przejmuje mieszczący się w tym budynku Powiatowy Urząd Pracy. Zarząd proponuje 80% bonifikatę od opłat rocznych, gdyż stan tego budynku wymaga ciągłych napraw. W związku z tym, że PUP zajmuje się specyficznymi zadaniami nie chcemy obciążać go dodatkowymi kosztami, gdzie ich działania skierowane być powinny na pomoc bezrobotnym mieszkańcom naszego powiatu.
Przewodniczący – nie ma pytań. Przystępujemy wobec tego do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki 6 głosami za (6-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.  
p. K. Siniło – uchwała na stronie 188 materiałów sesyjnych dotyczy podwyższenia wynagrodzenia Starosty Tucholskiego. Starosta nie miał podwyższanego wynagrodzenia od roku 2006.
Przewodniczący – przystępujemy do głosowania.
Wniosek Komisji:
Komisja Finansów i Gospodarki 6 głosami za (6-0-0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tucholskiego.
Przewodniczący wobec braku dalszych pytań zakończył posiedzenie Komisji.
 
Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Komisji
 
Kinga Majer                                                                                  Zbigniew Grugel

metryczka


Wytworzył: Kinga Majer (25 czerwca 2008)
Opublikował: Kinga Majer (15 czerwca 2009, 12:49:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1544